Seznam kemijskih vsebin

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Seznami vsebin
Astronomija
Biologija
Ekologija
Filozofija
Fizika
Geografija
Glasba
Gradbeništvo
Jezikoslovje
Kemija
Kuharstvo
Matematika
Medicina
Psihologija
Računalništvo
Seksologija
Sociologija
Strojništvo
Verstvo
Vojaštvo
Zgodovina

Seznam kemijskih vsebin podaja večino člankov, ki se v Wikipediji nanašajo na kemijo in nam prvenstveno služi za nadzorovanje sprememb. Naslovi člankov so izpisani z malo začetnico, tam kjer je potrebno, drugače pa z veliko. Kakorkoli že, Wikipedijin sistem vse članke samodejno zapiše z veliko začetnico.

A[uredi | uredi kodo]

akrilna kislina - aktinij - aktinoidi - aktivacijska energija - aktivacijski kompleks - aldehid - aldol - aldolna kondenzacija - aldolna reakcija - aliciklična spojina - alifatska spojina - alkalijska kovina - alkaloid - alkan - alken - alkiliranje - alkimija - alkin - alkohol - alkoksid - alotropija - aluminij - amalgam - americij - amid - amilaza - amin - amino kislina - amonijak - analiza - analiza sledi - analizna kemija - anilin - anion - anoda - anorganska analizna kemija - anorganska kemija - anorganska spojina - antimon - antioksidant - argon - aromatičnost - aromatska spojina - Arrhenius, Svante August - Arrheniusova enačba - Arrheniusovo število - argon - arzen - arzenik - astat - atom - atomska enota mase - atomska teža - atomska vez - atomski radij - Avogadro, Amedeo - Avogadrovo število - Avogadrov zakon - azeotropija - azid - azo barvilo - azo spojina

B[uredi | uredi kodo]

Balz-Schiemannova reakcija - Bambergerjeva sinteza triazina - barij - barijev oksid - baza - bazičnost - barvilo - Beer-Lambertov zakon - benzen - benzofenon - berilij - berkelij - Berzelius, Jöns Jacob - biciklična molekula - biokemija - biomolekula - bioreaktor - biotehnologija - bisfenol A - bizmut - Bloch, Konrad Emil - blok d - blok f - blok g - blok p - blok periodnega sistema - blok s - bor - borij - Born-Haberjev ciklus - Bose-Einsteinov kondenzat - Bosch, Karl - Boudouardova reakcija - Boyle, Robert - Boylov zakon - Bredtovo pravilo - Brianchon, Charles Julien - brom - bron - Bunsen, Robert Wilhelm - butan - butanol

C[uredi | uredi kodo]

Chevreul, Michel-Eugène - ciklična spojina - ciklizacija - cikloalkan - cikloalken - ciklopropan - cink - cirkonij - cistein - cistin - citronska kislina - Couper, Archibald Scott - William Crookes - Curie, Marie

Č[uredi | uredi kodo]

D[uredi | uredi kodo]

Debye, Peter J. W. - dediazotiranje - dekarboksilacija - deoksiribonukleinska kislina - destilacija - devterij - devterijev oksid - dializa - diamagnetizem - diamant - diastaza - diazonijeva sol - diazotiranje - diboran - difuzija - dinamit - dioksin - dipolni moment - disociacija - disperzija - disperzijske sile - disproporcionacija - disprozij - DNK - Diels-Alderjeva reakcija - dolomit - dopamin - dubnij - dušik - dušikasta kislina - dušikova kislina

E[uredi | uredi kodo]

etin - evropij

F[uredi | uredi kodo]

fenilamin - fenol - ferment - fermentacija - fermij - feromagnetizem - Fickov zakon - Fischerjeva nomenklatura - fizikalna kemija - flogistonska teorija - fluor - fonon - formaldehid - formiliranje - fosfat - fosfor - fotokemija - fotoliza - foton - fotosinteza - francij - fruktoza - fuksin - fuleren

G[uredi | uredi kodo]

Gay-Lussac, Joseph Louis - Gay-Lussacov zakon - genetika - germanij - Gibbsova prosta energija - glikogen - glina - glukoza - Gomberg-Bachmannova reakcija - gostota - grafen - grafit - Graham, Thomas - Griess, Peter - Grignardova reakcija - Grignardov reagent - Grignard, Victor

H[uredi | uredi kodo]

Hodgkin, Dorothy Crowfoot - holesterol - holmij - homoliza - homologna vrsta - hormon

I[uredi | uredi kodo]

iniciacija - iniciator - insekticid - insulin - ionizacijski potencial - ionska vez - ionski polmer - iridij - iterbij - itrij - IUPAC - izomerija - izomerizacija - izopren - izotop - izotop vodika - izparilna toplota

J[uredi | uredi kodo]

K[uredi | uredi kodo]

Kapustinski, Anatolij Fjodorovič - karbokation - karbonat - karboksilna kislina - kataliza - katalizator - kation - katoda - Kekulé, Friedrich August - kelat - kelvin - kemija - kemija kompleksov - kemija okolja - kemija površin - kemija trdnega stanja - kemija umetnih snovi - kemija vode - kemija živil - kemijska formula - kemijska kinetika - kemijska nomenklatura - kemijska reakcija - kemijska vez - kemijska vrsta - kemijski element - kemijski simbol - kemijsko ravnotežje - kemik - keto-enolna tavtomerija - keton - ketonsko telo - kilojoule na mol - kinetika - kiralnost - kirij - kisik - kislina - klaster klinična kemija - klor - klorovo apno - kobalt - koencim - kompleksna spojina - Komppa, Gustaf - koncentracija - konverzija - koordinacijsko število - Kornblum–DeLaMareova prerazporeditev - Kornhauser, Aleksandra - kopernicij - kositer - kovalentna vez - kovalentni polmer - kovina - kovinska vez - kovna kovina - Krebsov ciklus - kripton - kristalni sistem - kristalografija - krom - kromatografija - kršec - ksenon - kubični meter na mol - kuhinjska sol - kumen - kvalitativna analiza - kvantitativna analiza - kvantna kemija - kvantna mehanika

L[uredi | uredi kodo]

Lauterbur, Paul Christian - Lavoisier, Antoine - lavrencij - ligand - litij - LSD - lutecij

M[uredi | uredi kodo]

magnezit - magnezijev sulfat - majtnerij - mangan - Marcusova teorija - masno število - maščobna kislina - medicinska kemija - medmolekulska sila - Meerweinovo ariliranje - meja občutljivosti - melamin - melaminska smola - mendelevij - Mendelejev, Dimitrij Ivanovič - metakrilna kislina - metan - metanol - metil metakrilat - metiloranž - metionin - mikrokemija - milo - mineralogija - Mohsova trdotna lestvica - mol - molarna prostornina - molekula - molekularna simetrija - molekularna spektroskopija - molekulska masa - molibden - molska masa - monomer - Morley, Edward Williams - moskovij - mrežna energija - Mullikenova lestvica

N[uredi | uredi kodo]

Nernst, Walther Hermann - Nesslerjev reagent - nestehiometrična spjina - nevtralizacija - nevtron - nikelj - niobij - nitracija - nitril - nitriranje - nitrobenzen - nitro spojina - nitrozo spojina - nobelij - Nobelova nagrada za kemijo - Noddack, Walter - nomenklatura organske kemije IUPAC - norepinefrin - nukleofilna adicija - nukleofilna substitucija - nulkeotid - nylon

O[uredi | uredi kodo]

Ostwald, Wilhelm - Ozonoliza

P[uredi | uredi kodo]

Perkin, William Henry - peroksid - peroksidacija - petrokemija - pH - pigment - piridin - pirit - piroliza - pi vez - plamenišče - platina - plazma - plin - plinski zakoni - plutonij - pogostost izotopa - polikarbonat - polimer - polimerizacija - poliuretan - polmer atoma - polonij - prazeodim - Predloga:Anorganske spojine ogljika - Pregl, Friderik - Prelog, Vladimir - premogov katran - pripajanje - Pripajanje Kumada-Corriu - prometij - propagacija - propan - prosta energija - protaktinij - protein - proton

R[uredi | uredi kodo]

radikal - radikalska adicija - radikalska polimerizacija- radikalska substitucija - radon - Ramsay, William - Raoultov zakon - razpad beta - razpadni način - razpadni produkt - razpolovna doba - raztopina - reagent - reakcijski mehanizem - realni plin - redka zemlja - redoks reakcija - red reakcije - reducent - riboza - ribonukleinska kislina - renij - RNK - Riekejev magnezij - rodij - rubidij - rutenij - rutherfordij

S[uredi | uredi kodo]

soda - soda bikarbona - solvatacija - s-orbitala - Sørensen, Søren P. L. - specifična toplota - spodnja meja vnetljivosti - spojina - srebro - stabilni izotop - standardni pogoji - standardne razmere - statistična mehanika - stroncij - sublimacija - substitucija - suha destilacija - sulfanilamid - sulfanilna kislina - sulfat - sulfid - sulfonamid - sulfoniranje - svinec - svinčev akumulator

Š[uredi | uredi kodo]

T[uredi | uredi kodo]

terminacija - termodinamika - tetrahidrofuran - težka voda - težki vodik - Thénard, Louis Jacques - tiosečnina - Tiščenkova reakcija - titan - titanik - TNT - toplogredni plin - topnost - topokemija - torij - trojna točka - tulij

U[uredi | uredi kodo]

V[uredi | uredi kodo]

vanadij - van der Waalsov polmer - van der Waalsova sila - veda o materialih - vinska kislina - vnetišče - voda - vodik - vodikova vez - volfram - vrelišče - vrstno število - vzorec - vzorčevanje

W[uredi | uredi kodo]

Wöhler, Friedrich - Wohl-Auejeva reakcija - Wöhlerjeva sinteza - Wolfenstein-Bötersova reakcija - Woodward-Hoffmannova pravila Wurtz, Charles Adolphe - Wurtzeva reakcija -

Z[uredi | uredi kodo]

zakon o enostavnih razmerjih - zakon o večkratnih razmerjih - zemljoalkalijska kovina - zeolit - zlato - zlatotopka - zlitina - zmes - zrak

Ž[uredi | uredi kodo]

Glej tudi[uredi | uredi kodo]