Seznam kemijskih vsebin

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Seznami vsebin
Astronomija
Biologija
Ekologija
Filozofija
Fizika
Geografija
Glasba
Gradbeništvo
Jezikoslovje
Kemija
Kuharstvo
Matematika
Medicina
Psihologija
Računalništvo
Seksologija
Sociologija
Strojništvo
Verstvo
Vojaštvo
Zgodovina

Seznam kemijskih vsebin podaja večino člankov, ki se v Wikipediji nanašajo na kemijo in nam prvenstveno služi za nadzorovanje sprememb. Naslovi člankov so izpisani z malo začetnico, tam kjer je potrebno, drugače pa z veliko. Kakorkoli že, Wikipedijin sistem vse članke samodejno zapiše z veliko začetnico.

A[uredi | uredi kodo]

abecedni seznam elementov - abecedni seznam kemijskih reakcij - acetatna vlakna - acetaldehid - acetalizacija - acetilen - aceton - aciliranje - adicija - adsorpcija - agregatno stanje - akrilamid - akrilna kislina - aktinij - aktinoidi - aktivacijska energija - aktivacijski kompleks - aldehid - aldol - aldolna kondenzacija - aldolna reakcija - aliciklična spojina - alifatska spojina - alkalijska kovina - alkaloid - alkan - alken - alkiliranje - alkimija - alkin - alkohol - alkoksid - alotropija - aluminij - amalgam - americij - amid - amilaza - amin - amino kislina - amonijak - analiza - analiza sledi - analizna kemija - anilin - anion - anoda - anorganska analizna kemija - anorganska kemija - anorganska spojina - antimon - antioksidant - argon - aromatičnost - aromatska spojina - Arrhenius, Svante August - Arrheniusova enačba - Arrheniusovo število - argon - arzen - arzenik - astat - atom - atomska enota mase - atomska teža - atomska vez - atomski radij - Avogadro, Amedeo - Avogadrovo število - Avogadrov zakon - azeotropija - azid - azo barvilo - azo spojina

B[uredi | uredi kodo]

Baekeland, Leo Hendrik - bakelit - baker - Baldwinova pravila - Balz-Schiemannova reakcija - Bambergerjeva sinteza triazina - barij - barijev oksid - baza - bazičnost - barvilo - Beer-Lambertov zakon - benzen - benzofenon - berilij - berkelij - Berzelius, Jöns Jacob - biciklična molekula - biokemija - biomolekula - bioreaktor - biotehnologija - bisfenol A - bizmut - Bloch, Konrad Emil - blok d - blok f - blok g - blok p - blok periodnega sistema - blok s - bor - borij - Born-Haberjev ciklus - Bose-Einsteinov kondenzat - Bosch, Karl - Boudouardova reakcija - Boyle, Robert - Boylov zakon - Bredtovo pravilo - Brianchon, Charles Julien - brom - bron - Bunsen, Robert Wilhelm - butan - butanol

C[uredi | uredi kodo]

Henry Cavendish - celofan - celuloza - Celzij - cement - cerij - cezij - Charlesov zakon - Chevreul, Michel-Eugène - ciklična spojina - ciklizacija - cikloalkan - cikloalken - ciklopropan - cink - cirkonij - cistein - cistin - citronska kislina - Couper, Archibald Scott - William Crookes - Curie, Marie

Č[uredi | uredi kodo]

čilski soliter - čistoča zlata

D[uredi | uredi kodo]

John Dalton - Humphry Davy - DDT - Debye, Peter J. W. - dediazotiranje - dekarboksilacija - deoksiribonukleinska kislina - destilacija - devterij - devterijev oksid - dializa - diamagnetizem - diamant - diastaza - diazonijeva sol - diazotiranje - diboran - difuzija - dinamit - dioksin - dipolni moment - disociacija - disperzija - disperzijske sile - disproporcionacija - disprozij - DNK - Diels-Alderjeva reakcija - dolomit - dopamin - dubnij - dušik - dušikasta kislina - dušikova kislina

E[uredi | uredi kodo]

efedrin - einsteinij - električni dipolni moment - elektroda - elektrokemija - elektroliza - elektron - elektron (zlata zlitina) - elektrofilna adicija - elektrofilna substitucija - elektronegativnost - elektronska konfiguracija - eliminacija - enačba Kapustinskega - encim - energija razpada - energijski nivo - enol - enolat - enote SI - entalpija - entropija - epinefrin - epoksi smola - erbij - estrenje - etan - etanol - eten - etin - evropij

F[uredi | uredi kodo]

fahrenheit - Michael Faraday - farmacevtska kemija - faza snovi - fazna meja - fazni diagram - fazni prehod - fenilamin - fenol - ferment - fermentacija - fermij - feromagnetizem - Fickov zakon - Fischerjeva nomenklatura - fizikalna kemija - flogistonska teorija - fluor - fonon - formaldehid - formiliranje - fosfat - fosfor - fotokemija - fotoliza - foton - fotosinteza - francij - fruktoza - fuksin - fuleren

G[uredi | uredi kodo]

Gadolin, Johan - gadolinij - galij - Gay-Lussac, Joseph Louis - Gay-Lussacov zakon - genetika - germanij - Gibbsova prosta energija - glikogen - glina - glukoza - Gomberg-Bachmannova reakcija - gostota - grafen - grafit - Graham, Thomas - Griess, Peter - Grignardova reakcija - Grignardov reagent - Grignard, Victor

H[uredi | uredi kodo]

Haber, Fritz - hafnij - halogen - halogenid - hasij - heksamin - helij - Hammondov postulat - Henryjev zakon - Hessov zakon - heteroliza - hibridizacija - hidrazin - hidrazon - hidrofilnost - hidrofobnost - hidroformiliranje - hidrokrekiranje - hidroksilamin - hidroliza - Hillov sistem - histamin - Hodgkin, Dorothy Crowfoot - holesterol - holmij - homoliza - homologna vrsta - hormon

I[uredi | uredi kodo]

idealna raztopina - idealni plin - imin - indigo - indij - indikator - iniciacija - iniciator - insekticid - insulin - ionizacijski potencial - ionska vez - ionski polmer - iridij - iterbij - itrij - IUPAC - izomerija - izomerizacija - izopren - izotop - izotop vodika - izparilna toplota

J[uredi | uredi kodo]

jeklo - jekla za nitriranje - jod - jodovo število

K[uredi | uredi kodo]

kadmij - kafra - kalcij - kalcijev karbid - kalcijev karbonat - kalifornij - kalij - kalijev hidroksid - kalijev permanganat - kaolinit - Kapustinski, Anatolij Fjodorovič - karbokation - karbonat - karboksilna kislina - kataliza - katalizator - kation - katoda - Kekulé, Friedrich August - kelat - kelvin - kemija - kemija kompleksov - kemija okolja - kemija površin - kemija trdnega stanja - kemija umetnih snovi - kemija vode - kemija živil - kemijska formula - kemijska kinetika - kemijska nomenklatura - kemijska reakcija - kemijska vez - kemijska vrsta - kemijski element - kemijski simbol - kemijsko ravnotežje - kemik - keto-enolna tavtomerija - keton - ketonsko telo - kilojoule na mol - kinetika - kiralnost - kirij - kisik - kislina - klaster klinična kemija - klor - klorovo apno - kobalt - koencim - kompleksna spojina - Komppa, Gustaf - koncentracija - konverzija - koordinacijsko število - Kornblum–DeLaMareova prerazporeditev - Kornhauser, Aleksandra - kopernicij - kositer - kovalentna vez - kovalentni polmer - kovina - kovinska vez - kovna kovina - Krebsov ciklus - kripton - kristalni sistem - kristalografija - krom - kromatografija - kršec - ksenon - kubični meter na mol - kuhinjska sol - kumen - kvalitativna analiza - kvantitativna analiza - kvantna kemija - kvantna mehanika

L[uredi | uredi kodo]

laboratorijska oprema - lakmusov papir - lantan - lantanoidi - lateks - Lauterbur, Paul Christian - Lavoisier, Antoine - lavrencij - ligand - litij - LSD - lutecij

M[uredi | uredi kodo]

Madelungova konstanta - magnezij - magnezijev karbonat - magnezit - magnezijev sulfat - majtnerij - mangan - Marcusova teorija - masno število - maščobna kislina - medicinska kemija - medmolekulska sila - Meerweinovo ariliranje - meja občutljivosti - melamin - melaminska smola - mendelevij - Mendelejev, Dimitrij Ivanovič - metakrilna kislina - metan - metanol - metil metakrilat - metiloranž - metionin - mikrokemija - milo - mineralogija - Mohsova trdotna lestvica - mol - molarna prostornina - molekula - molekularna simetrija - molekularna spektroskopija - molekulska masa - molibden - molska masa - monomer - Morley, Edward Williams - moskovij - mrežna energija - Mullikenova lestvica

N[uredi | uredi kodo]

nadkritično stanje snovi - nanocevka - napalm - natrij - natrijev bikarbonat - natrijev karbonat - natrijev klorat - natrijev klorid - nekovina - neodim - neon - neopren - neptunij - Nernst, Walther Hermann - Nesslerjev reagent - nestehiometrična spjina - nevtralizacija - nevtron - nikelj - niobij - nitracija - nitril - nitriranje - nitrobenzen - nitro spojina - nitrozo spojina - nobelij - Nobelova nagrada za kemijo - Noddack, Walter - nomenklatura organske kemije IUPAC - norepinefrin - nukleofilna adicija - nukleofilna substitucija - nulkeotid - nylon

O[uredi | uredi kodo]

ogljik - ogljik-14 - ogljikova skupina - ogljikov dioksid - oksalna kislina - oksid - oksidacija - oksidacijsko stanje - oksidant - optična aktivnost - orbitala - organokovinska spojina - organska analizna kemija - organska kemija - osmij - osnovni pojmi kemije - Ostwald, Wilhelm - Ozonoliza

P[uredi | uredi kodo]

paladij - paramagnetizem - parcialni tlak - parni tlak - pascal - Paulingova lestvica - p-blok - pentaeritritol - perioda periodnega sistema - periodni sistem elementov - Perkin, William Henry - peroksid - peroksidacija - petrokemija - pH - pigment - piridin - pirit - piroliza - pi vez - plamenišče - platina - plazma - plin - plinski zakoni - plutonij - pogostost izotopa - polikarbonat - polimer - polimerizacija - poliuretan - polmer atoma - polonij - prazeodim - Predloga:Anorganske spojine ogljika - Pregl, Friderik - Prelog, Vladimir - premogov katran - pripajanje - Pripajanje Kumada-Corriu - prometij - propagacija - propan - prosta energija - protaktinij - protein - proton

R[uredi | uredi kodo]

računalniška kemija - radij - radikal - radikalska adicija - radikalska polimerizacija- radikalska substitucija - radon - Ramsay, William - Raoultov zakon - razpad beta - razpadni način - razpadni produkt - razpolovna doba - raztopina - reagent - reakcijski mehanizem - realni plin - redka zemlja - redoks reakcija - red reakcije - reducent - riboza - ribonukleinska kislina - renij - RNK - Riekejev magnezij - rodij - rubidij - rutenij - rutherfordij

S[uredi | uredi kodo]

Sabatier, Paul - saharid - saharoza - samarij - Sandmeyerjeva reakcija - Schiemannova reakcija - Schlenkovo ravnotežje - selen - selenid - serotonin - seznam elementov po atomskem številu - seznam elementov po kemijskem simbolu - seznam elementov po znaku - seznam kemijskih spojin - seznam kemijskih vsebin - seznam kemikov - seznam kislin - siborgij - sigma vez - silicij - silikon - sintetični element - skandij - skupina periodnega sistema - sladkor - Slaterjeva krivulja - sledilni radioizotop - snov - sobni pogoji - soda - soda bikarbona - solvatacija - s-orbitala - Sørensen, Søren P. L. - specifična toplota - spodnja meja vnetljivosti - spojina - srebro - stabilni izotop - standardni pogoji - standardne razmere - statistična mehanika - stroncij - sublimacija - substitucija - suha destilacija - sulfanilamid - sulfanilna kislina - sulfat - sulfid - sulfonamid - sulfoniranje - svinec - svinčev akumulator

Š[uredi | uredi kodo]

šibka kislina - škrob

T[uredi | uredi kodo]

talij - talilna toplota - tališče - Tamoxifen - tantal - tavrin - tavroholna kislina - tavtomerija - teflon - tehnecij - tehnična kemija - tekočina - telur - temperatura samovžiga - teoretična kemija - terbij - terminacija - termodinamika - tetrahidrofuran - težka voda - težki vodik - Thénard, Louis Jacques - tiosečnina - Tiščenkova reakcija - titan - titanik - TNT - toplogredni plin - topnost - topokemija - torij - trojna točka - tulij

U[uredi | uredi kodo]

umetni element - ununbij - ununheksij - ununkvadij - ununoktij - ununpentij - ununseptij - ununtrij - uran - utekočinjeni naftni plin - utekočinjeni zemeljski plin

V[uredi | uredi kodo]

vanadij - van der Waalsov polmer - van der Waalsova sila - veda o materialih - vinska kislina - vnetišče - voda - vodik - vodikova vez - volfram - vrelišče - vrstno število - vzorec - vzorčevanje

W[uredi | uredi kodo]

van der Waals, Johannes Diderik - Widman-Stoermerjeva sinteza - Wittigova reakcija - Wöhler, Friedrich - Wohl-Auejeva reakcija - Wöhlerjeva sinteza - Wolfenstein-Bötersova reakcija - Woodward-Hoffmannova pravila Wurtz, Charles Adolphe - Wurtzeva reakcija -

Z[uredi | uredi kodo]

zakon o ohranitvi energije zakon o ohranitvi mase - zakon o enostavnih razmerjih - zakon o večkratnih razmerjih - zemljoalkalijska kovina - zeolit - zlato - zlatotopka - zlitina - zmes - zrak

Ž[uredi | uredi kodo]

žad - želatina - železo - živo srebro - žlahtni plin - žveplo - žveplasta kislina - žveplova kislina - žveplovodik

Glej tudi[uredi | uredi kodo]