Seznam preimenovanih naselij v Sloveniji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam preimenovanih naselij v Sloveniji je abecedni seznam naselij v Sloveniji, ki so bila preimenovana z uradnim odlokom. Na njem niso vključeni predlogi preimenovanj naselij, prav tako niso vključena naselja, ki so nastala s kombinacijo izločitve iz drugega naselja ter preimenovanja. Trenutno veljavna ozroma zadnja uradna imena naselij so označena v krepkem tisku.

Prvega januarja 2023 je bilo v Sloveniji 6035 naselij. Ta so zapisana v Registru teritorialnih enot Republike Slovenije, ki je v pristojnosti Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. 464 naselij si ime deli še vsaj z enim drugim naseljem v Sloveniji. 61 naselij je brez prebivalcev.[1] Poimenovanje naselij ureja Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), ki je bil sprejet februarja 2008. Za imena naselij se uporabljajo slovenska imena, na območjih italijanske jezikovne manjšine in madžarske jezikovne manjšine pa se uporablja tudi italijanska oz. madžarska imena. Naselja preimenuje občina, pri čemer se mora novo ime razlikovati od drugih naselbinskih imen v Republiki Sloveniji.[2]

Preimenovanja naselij v času Kraljevine Jugoslavije[uredi | uredi kodo]

Nekatera naselja v Sloveniji so bila preimenovana v času Kraljevine Jugoslavije.

Konjice so leta 1934 z odlokom preimenovali v Slovenske Konjice.[3], verjetno zaradi zamenjav z mestom Konjic v Bosni in Hercegovini.

Preimenovanja naselij na Slovenskem pod okupacijskimi oblastmi[uredi | uredi kodo]

Primorska[uredi | uredi kodo]

29. marca 1923 je bil izdan kraljevi dekret, ki je določil uradna krajevna imena na priključenemu ozemlju Primorske.[4] V okviru italijanizacije priključenega slovenskega ozemlja so italijanske oblasti večinoma fonetično prirejala slovenska imena italijanščini, nekaj krajevnih imen pa so povsem zamenjali. Italijanizacija se je odražala tako na makro- kot tudi na mikrotoponimih.[5]

Po ponovni priključitvi Primorske Jugoslaviji je ponovno prišlo do velikih toponomastičnih sprememb, a so se ukrepi jugoslovanskih oblasti izvedle šele po podpisu pariške mirovne pogodbe leta 1947. Primorske partizanske sile so sicer uporabljale slovenska krajevna imena.[5] Predlogi preimenovanj z 11. decembra 1948 so vključevali tudi območja pariške mirovne pogodbe, seznam pa ni vključeval novih poimenovanj za kraje, ki so tedaj ležali na Svobodnem tržaškem ozemlju. Seznam je neenakomerno predlagal nova imena krajev, od 50 primorskih krajev jih je 23 ležalo v tedanjem okraju Gorica;[6] prav tako pa se predlogi delijo po izvoru problematičnosti toponima.[7] Večino predlogov so podale lokalne oblasti, na Primorskem pa so kot edini na podlagi zahteve prebivalcev preimenovanje dosegli v tedanjem Rihemberku (danes Branik).[8] Preimenovanja po drugi svetovni vojni so eden najbolj daljnosežnih primerov kulturne politike na Primorskem, z njimi pa so jugoslovanske oblasti pričele »ustvarjati nov okvir kolektivne zavesti revolucionarne družbe«.[9]

Tretji rajh[uredi | uredi kodo]

Preimenovanje naselij je ena od značilnosti okupacije slovenskega ozemlja med drugo svetovno vojno, vendar ni bil najpomembnejši (najhujši je bil izgon slovenskega prebivalstva). Nemške oblasti so se tega v okviru ozemeljskih zahtev po slovenski Koroški in Južni Štajerski,[10] kasneje pa tudi po Gorenjski,[11] z izdajo več spomenic lotile julija 1940.[12] Spomenice so pospremile tudi lažne razprave o nemških nagibanjih slovenskega prebivalstva.[13] Ti so večinoma predlagali nekdanja avstro-ogrska imena, nekatera pa so bila samo prepisana v nemščino. Predlogi so vključevali vsa naselja s hišnimi številkami, zaselke in samotne kmetije. Predlogi se v praksi niso uresničili.[14] Südostdeutsches Institut v Gradcu je sicer že leta 1940 pripravil predloge novih nemških imen krajev v Mežiški dolini, Prekmurju in na Štajerskem; prvo splošno odredbo pa je 30. aprila 1941 izdal šef civilne uprave Spodnje Štajerske. Slednja je odrejala nemška imena za vsa naselja, prav tako pa ponemčitev vseh ulic, kažipotov ter drugih oznak.[15] Nemške oblasti so pripravile tudi predloge za preimenovanja naselij na območju kratkotrajne nemške zasedbe dela Dolenjske. Civilna uprava Spodnje Štajerske je ustanovila centralno znanstveno komisijo, v okrožjih pa delovne skupine za preimenovanja oz. ponemčevanja naselbinskih imen.[16] Te so izdale smernice o ponemčenju imen (Richtlinien für die Rückdeutschimg von Orts- und Landschaftsnamen in der Untersteiermark), ki pa se z letom 1943 v izselitvenem pasu niso več upoštevale zaradi preseljevanja Kočevskih Nemcev.[16] Smernice so določale, da naj se kraji preimenujejo v zgodovinsko dokazljiva nemška imena, ki so ustrezno utemeljena. Tvorbe novih imen so bile prepovedane, vendar tega se vsi niso držali. Nemške oblasti so preimenovale tudi občine.[17] Leta 1942 so tovrstne aktivnosti oblasti zamrle,[18] leta 1943 pa so predlogi zadevali le pas s Kočevskimi Nemci.[19]

Preimenovanja naselij v Ljudski republiki Sloveniji[uredi | uredi kodo]

Kraj in naselje sta bila v tedanji zakonodaji definirana kot najmanjši teritorialno-administrativni enoti, ki jo sestavlja naseljena skupina hiš s skupnim imenom in številčnim sistemom.[4] S spremembo zakonodaje leta 1952 se termin 'kraj' v tem smislu ni več uporabljal.[20]

Mnogo toponimov, ki so izvirali iz imen zavetnikov, nemškega ali italijanskega jezika, je bilo po koncu 2. svetovne vojne preimenovanih v okviru obsežne kampanje tedanje oblasti na podlagi Zakona o imenovanju naselij in označevanju trgov, ulic in zgradb s 17. februarja 1948.[21][22] Priprave na preimenovanja naselbin na širšem slovenskem etničnem področju so se sicer začela že leta 1944 na Osvobojenem ozemlju. Leta 1945 so lokalne oblasti večinoma povrnile imena naselbin, ki so jih med okupacijo dodelile okupatorske oblasti. Jugoslovanske lokalne oblasti so tovrstne ukrepe izvajale zelo hitro z ideološkim namenom brisanja starih imen, saj ta niso ustrezala komunističnemu pogledu.[23]

Prizadevanja lokalnih oblasti je deloma zavrl Zakon o imenovanju naselij in označevanju trgov, ulic in zgradb, ki pa je prepovedoval imena, »ki niso v skladu z današnjo družbeno in narodno stvarnostjo«. Ta je bil izdan sočasno s pripravami na popis prebivalstva, ki pa je začasno onemogočil postopke preimenovanj naselij.[24] Pristojnosti je urejalo slovensko ministrstvo za notranje zadeve,[23] ki je s koncem leta 1948 pripravilo seznam s 421 predlogi.[24] Na seznamu so izločili vse med drugo svetovno vojno porušene kraje, za preimenovanje pa so predlagali tudi toponime, ki so vsebovali patrocinije ali nemške besedne zveze. Te bi nadomestili z že obstoječimi ledinskimi imeni, nekateri predlogi pa so vsebovali tudi imena, ki so temeljila na udeležencih narodnoosvobodilnega boja (primer neuresničenega predloga preimenovanja iz junija 1948 je bila sprememba imena Št. Vid v Vojkovo po Janku Premrlu[6]). Na nekatere predloge toponimov je z zadržanjem vplival tudi takratni predsednik slovenske vlade Miha Marinko, hkrati pa je zahteval tudi preimenovanje nekaterih krajev na Škofjeloškem. Predlogi tedaj niso bili izvedeni, verjetno zaradi spora z Informbirojem in stalinističnega modela, za katerega so oblasti iskale nove modele za preimenovanje krajev.[25]

Leta 1949 so morale lokalne oblasti anketirati prebivalce naselij, ki so bila predlagana za preimenovanje ter tudi tistih naselij, ki so imela isto ime.[8] Oblasti so sicer poskušale upoštevati želje krajanov, a proces ni bil demokratičen.[26] Zaradi neizvršitve predlaganih sprememb se je sprva rok za preimenovanja podaljšal do 1. januarja 1950; junija 1950 so bile pristojnosti prenešene na vladni komite, julija pa na Svet vlade LR Slovenije za zakonodajo in izgradnjo ljudske oblasti.[27] Dejavnosti na področju preimenovanj naselij so nato za nekaj let zamrle.[28]

Večino krajev so oblasti preimenovale v letih 1952–1955, te pa so bile povezane z objavo Zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine z 12. aprila 1952. Ta je poleg združevanj naselij neposredno uveljavil tudi nekatera nova imena naselij, vendar se predlogi iz leta 1948 niso v celoti upoštevali (npr. zavržena sta bila predloga za preimenovanje Št. Petra v Kardeljevo in Št. Vida v Vojkovo[26]).[a] Preimenovanja naselij je tudi prinesel Pravilnik o označevanju naselij, ulic in trgov in o označevanju hiš iz avgusta 1952, ki je zapovedal uporabo pristave pri toponimih, ki bi se sicer večkrat pojavili v državi. Jugoslovanska skupščina je tudi izdala prepoved poimenovanja naselij po še živečih osebah, z edino izjemo Josipa Broza - Tita, za katerega pa so morale lokalne oblasti pridobiti soglasje zvezne vlade.[29] Na predloge se je med drugimi odzval tudi Edvard Kardelj, vlada pa je nato sklenila opustitev seznama predlogov iz leta 1948. Vladna komisija je pripravila nov seznam z okrog 500 predlogi[30], na katerem je vse toponime, ki so temeljili na patrocinijih ali pa so bili nemškega izvora, obravnavala posebej, pri vseh pa je upoštevala tudi mnenje prebivalcev.[31] Nekateri predlogi se niso izvedli zaradi pomislekov lokalne skupnosti ali drugih članov komisije.[30] 3. junija se je z izdajo Uredbe o preimenovanju naselij, o dopolnitvi imen takih naselij, ki imajo enako se glaseča imena in o drugih popravkih imen naselij preimenovalo 112 naselij, poleg pa so izdali tudi Uredbo o razglasitvi novih naselij in o združitvi naselij. V prvi uredbi so preimenovali večinoma kraje, katerih imena so temeljila na patrocinijih, 66 krajem pa so dodali pristave.[32]

Junija 1955 so bile te spremembe upoštevane tudi v Zakonu o območjih okrajev in občin. Izvršni svet Ljudske republike Slovenije je v ta namen oblikoval posebno komisijo. Nova krajevna imena so sprejemale najprej lokalne, nato regionalne in nato še državne oblasti. S sklepom izvršnega sveta LRS so se preimenovali le kraji, kjer je bilo preimenovanje nujno potrebno; prav tako pa se je lahko patrocinije le prikrilo in zato ni bilo več potrebno izumljati novih krajevnih imen.[33] Patrocinije je v tej kampanji izgubilo okrog 150 krajev.[34] Nekatere lokalne toponime, ki so izvirali iz imen svetnikov, so lokalne oblasti zamenjale po osvoboditvi Republike Slovenije. Oblasti so podobno kampanjsko preimenovanje krajev opravile tudi v letih 1961–1962.[4]

Med postopkom preimenovanja krajev so preimenovali tudi kraje, ki bi sicer imeli enako ime. Te bi dopolnili s pristavki, nekatera krajevna imena pa so slogovno izboljšali.[20] Ob preimenovanju krajev se lokalne oblasti niso zgledovale na zgodovino kraja, vzroki za izvršitve pa so bili politični.[35]

Preimenovanja naselij v Republiki Sloveniji[uredi | uredi kodo]

Prvega januarja 2023 je bilo v Sloveniji 6035 naselij. Ta so zapisana v Registru teritorialnih enot Republike Slovenije, ki je v pristojnosti Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. 464 naselij si ime deli še vsaj z enim drugim naseljem v Sloveniji. 61 naselij je brez prebivalcev.[1] Poimenovanje naselij ureja Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), ki je bil sprejet februarja 2008. Za imena naselij se uporabljajo slovenska imena, na območjih italijanske jezikovne manjšine in madžarske jezikovne manjšine pa se uporablja tudi italijanska oz. madžarska imena. Naselja preimenuje občina, vendar se morajo ta razlikovati od drugih naselbinskih imen v Republiki Sloveniji.[2]

Leta 1992 se je Slovenija s sprejetjem v Organizacijo združenih narodov zavezala k standardizaciji zemljepisnih imen.[36]

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je na naročilo Geodetske uprave RS v letih 1995, 1996 in 1997 preučila tedanja krajevna imena[37] in njihovo spornost na podlagi jezikovne, zemljepisne ter zakonske pravilnosti oz. ustreznosti.[38] Izmed 5972 krajevnih imen jih je kot sporna prepoznala 1216, od tega 35 zaradi okrajšave, 46 zaradi besede »del« in 1135 zaradi obstoja več enakih imen. Komisija je pripravila okrog 800 predlogov za preimenovanja naselij.[39] Predlogi so temeljili na razširitvi okrajšav v cele besede (na primer »Sv.« v »Sveti«)[40], osamosvojitvi razdeljenih naselij[41], dodajanju določil, preimenovanju po drugih mikrotoponimih znotraj naselja oz. vrnitvi starih krajevnih imen.[42]

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS), ki je bil sprejet februarja 2008, v sama imena naselij ne posega, ureja pa njihova preimenovanja ter določa vladno telo, ki s preimenovanjem soglaša.[43]

Predlagana preimenovanja krajev[uredi | uredi kodo]

Leta 1994 je bil na lokalnem posvetovalnem referendumu zavrnjen predlog preimenovanja Voličine[b] v Sveti Rupert;[44] prav tako ni bil sprejet predlog o preimenovanju Cerkvenjaka v Sveti Anton v Slovenskih Goricah.[45]

V letih 1995 in 1997 je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pripravila dva elaborata o spornosti posameznih krajevnih imen, pri tem je na podlagi podvojevanja krajevnega imena, besede 'del' ali drugih okrajšav identificirala 1216 spornih imen in zanje pripravila okrog 779 predlogov, ki so sledila pravni in pravopisni podlagi. Pravopisno spornih zemljepisnih imen Komisija ni uvrstila na seznam predlogov, saj so se ti že ustalili v splošni javnosti. Za pravno sporna zemljepisna imena je Komisija svetovala dodajanje določil k imenu.[46]

Leta 2000 je bilo predlagano preimenovanje Podbočja v Sveti Križ Podbočje, razpisan je bil lokalni referendum, na katerem pa so prebivalci predlog zavrnili.[47]

Maja 2022 je Samoupravna skupnost italijanske narodnosti predlagala preimenovanje Lucije v nekdanje zgodovinsko ime Sveta Lucija (Santa Lucia), občinski svet je sklenil izvedbo lokalnega posvetovalnega referenduma.[48] Predlagano preimenovanje se ni izvedlo.

Seznam preimenovanih delnih naselij[uredi | uredi kodo]

Seznam vključuje preimenovanja nekaterih naselij, ki so sicer bila razdeljena med več krajevnih skupnosti ali drugih teritorialnih enot, npr. občin. Pri nekaterih preimenovanjih se je opustila pristava »(k. o.)«, kar pomeni »krajevni odbor«. V primeru preimenovanja enega dela naselja se je preimenovalo tudi drugo naselje. Polna imena se v praksi niso uporabljala.

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je za krajevna imena s pripono »del« predlagala podelitev statusa samostojnega naselja, za nenaseljena in skoraj nenaseljena naselja pa pripojitev k sosednjemu naselju.[49]

Prejšnje ime Novo ime Občina Uporaba novega imena Sklici
Andrenci - del Andrenci Cerkvenjak 1974–danes [50][51]
Dražen Vrh - del Zgornji Dražen Vrh Šentilj 1994–danes [52]
Gaj - del Spodnji Gaj pri Pragerskem Kidričevo 1980–danes [53]
Kušernik - del Kušernik Pesnica 1991–danes [54]
Lesno Brdo - del Lesno Brdo Horjul 1990–danes [55]
Lesno Brdo - del Lesno Brdo Vrhnika 2005–danes [56]
Lopatnik - del Lopatnik Žalec 1979–danes [57]
Mala vas (k. o. Ponova vas) Mala vas pri Grosupljem Grosuplje 1990–danes [58]
Mala vas (k. o. Zagorica in k. o. Zdenska vas) Mala vas Dobrepolje 1990–danes [59]
Paka - del Paka Vitanje 1998–danes [60]
Podkraj - del Podkraj Hrastnik 1984–danes [55]
Podkraj - del Zavrate Radeče 1986–danes [61]
Podsmreka (k. o. Podsmreka) Podsmreka Dobrova - Polhov Gradec 1987–danes [62]
Podstenica - del Trnovec Kočevje 1988–danes [63]
Podstenice - del Podstenice Dolenjske Toplice 1998–danes [64]
Prapretno - del Prapretno pri Hrastniku - del Hrastnik
Trbovlje
1952–danes [65]
Razbore - del Razbore Trebnje 2012/2013–danes [66]
Skomarje - del Skomarje Zreče 1998–danes [67]
Skomarje - del Vitanjsko Skomarje Vitanje 1998–danes [60]
Smolinci - del Smolinci Cerkvenjak 1974–danes [58]
Sveti Lenart - del Vrhe - del in Vrhe - del Trbovlje
Zagorje ob Savi
1955–danes [68]
Obrežje pri Zidanem Mostu - del Slap Sevnica 1984–danes [69]
Ostrožno pri Ponikvi - del Ostrožno pri Ločah Slovenske Konjice 1999–danes [70]
Sveta Katarina Čeče[c] Trbovlje
Hrastnik
1955–danes [71][72]
Sveti Peter - del Obrežje pri Zidanem Mostu - del (1955–84) Sevnica 1955–danes [69]
Šutna - del[d] Šutna Kranj 1979–danes [73]
Zaplana - del Zaplana Vrhnika 2002–danes [74]
Zavrh pri Galiciji - del Zavrh pri Galiciji Žalec 1982–danes [57]
Znojile - del Znojile pri Studencu Sevnica 1955–danes [75]
Župetinci - del Župetinci Cerkvenjak 1974–danes [58]

Seznam[uredi | uredi kodo]

Prvotno ime Novo ime Uporaba novega imena Novo ime Uporaba novega imena Sklici
Andrejče Andrejčje 1990–danes N/A [76]
Apnenik Apnenik pri Boštanju 1953–danes N/A [77]
Apnenik Apnenik pri Velikem Trnu 1953–danes N/A [77]
Ardro Ardro pri Raki 1953–danes N/A [77]
Ardro Ardro pod Velikim Trnom 1953–danes N/A [77]
Bača Bača pri Podbrdu 1955–danes N/A [78]
Banjaloka Banja Loka 2000–danes N/A [79]
Beli potok Beli Potok pri Frankolovem 1953–danes N/A [80]
Bevška vas Bevče 1953–danes N/A [81]
Bezovje Bezovje pri Šentjurju 1953–danes N/A [80]
Bistrica Bistrica pri Tržiču 1953–danes N/A [77]
Bistrica pri Mokronogu Bistrica 1994–danes N/A [82]
Bobovo Bobovo pri Ponikvi 1953–danes N/A [80]
Bobovo Bobovo pri Šmarju 1953–danes N/A [80]
Borje Borje pri Mlinšah 1955–danes N/A [78]
Borovak Borovak pri Podkumu 1955–danes N/A [78]
Borovak Borovak pri Polšniku 1955–danes N/A [78]
Borovec Borovec pri Karlovici 1953–danes N/A [77]
Borovec Borovec pri Kočevski Reki 1953–danes N/A [77]
Brdce Brdce nad Dobrno 1953–danes N/A [80]
Brdo Brdo pri Lukovici 1953–danes N/A [83]
Breg Breg ob Bistrici 1953–danes N/A [77]
Breg Breg ob Kokri 1955–danes N/A [81]
Breg Breg ob Savi 1953–danes N/A [77]
Breg Breg pri Borovnici 1955–danes N/A [72]
Breg Breg pri Dobu 1953–danes N/A [83]
Breg Breg pri Golem Brdu[e] 1955–danes N/A [81][72]
Breg Breg pri Kočevju 1953–danes N/A [81][77]
Breg Breg pri Komendi 1955–danes N/A [72]
Breg Breg pri Konjicah 1953–danes N/A [80]
Breg Breg pri Litiji 1953–danes N/A [83]
Breg Breg pri Polzeli 1953–danes N/A [80]
Breg Breg pri Ribnici na Dolenjskem 1953–danes N/A [77]
Breg Breg pri Velikem Gabru 1955–1997 Breg pri Temenici 1997–danes [84][85]
Breg Breg pri Zagradcu 1953–danes N/A [86]
Breg Mali Breg 1953–danes N/A [80]
Bregansko selo Slovenska vas 1993–danes N/A [87][88][89]
Brestovica Brestovica pri Komnu 1953–danes N/A [90]
Brestovica Brestovica pri Povirju 1953–danes N/A [90]
Brestrnica Bresternica 2001–danes N/A [91]
Brezje Brezje nad Kamnikom 1953–danes N/A [83]
Brezje Brezje pod Nanosom 1953–danes N/A [90]
Brezje Brezje pri Bojsnem 1953–danes N/A [77]
Brezje Brezje pri Dobjem 1953–danes N/A [80]
Brezje Brezje pri Dobrovi[e] 1953–danes N/A [83]
Brezje Brezje pri Dobu 1953–danes N/A [83]
Brezje Brezje pri Dovškem 1953–danes N/A [77]
Brezje Brezje pri Grosupljem 1953–danes N/A [83]
Brezje Brezje pri Kumpolju 1953–danes N/A [83]
Brezje Brezje pri Lekmarju 1953–danes N/A [80]
Brezje Brezje pri Lipoglavu 1953–danes N/A [83]
Brezje Brezje pri Ločah 1953–danes N/A [80]
Brezje Brezje pri Oplotnici 1998–danes N/A [92]
Brezje Brezje pri Podplatu 1953–danes N/A [80]
Brezje Brezje pri Poljčanah 1953–danes N/A [93]
Brezje Brezje pri Raki 1953–danes N/A [77]
Brezje Brezje pri Senušah 1953–danes N/A [77]
Brezje Brezje pri Slovenski Bistrici 1953–danes N/A [93]
Brezje Brezje pri Šentjerneju 1953–danes N/A [86]
Brezje Brezje pri Trebelnem 1953–danes N/A [86]
Brezje Brezje pri Veliki Dolini 1953–danes N/A [77]
Brezje Brezje v Podbočju 1953–danes N/A [77]
Breznica Breznica pod Lubnikom 1953–danes N/A [81][77]
Breznica Breznica pri Žireh 1955–danes N/A [81]
Brezovec Brezovec pri Polju 1953–danes N/A [80]
Brezovec Brezovec pri Rogatcu 1953–danes N/A [80]
Brezovica Brezovica na Bizeljskem 1953–danes N/A [77]
Brezovica Brezovica pri Borovnici 1955–danes N/A [72]
Brezovica Brezovica pri Dobu 1953–danes N/A [83]
Brezovica Brezovica pri Gradinu 1959–danes N/A [81]
Brezovica Brezovica pri Ljubljani 1953–danes N/A [81][83]
Brezovica Brezovica pri Medvodah 1953–danes N/A [83]
Brezovica Brezovica pri Metliki 1953–danes N/A [94]
Brezovica Brezovica pri Mirni 1953–danes N/A [86]
Brezovica Brezovica pri Predgradu 1953–danes N/A [94]
Brezovica Brezovica pri Stopičah 1953–danes N/A [86]
Brezovica Brezovica pri Trebelnem 1953–danes N/A [86]
Brezovica Brezovica pri Zlatem Polju[e] 1953–danes N/A [83]
Brezovica Brezovica v Podbočju 1953–danes N/A [77]
Brežec Brežec pri Divači 1955–danes N/A [72]
Briše Briše pri Polhovem Gradcu 1953–danes N/A [83]
Brod Brod–Logatec 1955–1972[f] N/A [95]
Bučkovci Mala Nedelja 1991–danes N/A [96]
Bukovica Bukovica pri Litiji 1953–danes N/A [83]
Bukovica Bukovica pri Vodicah 1953–danes N/A [83]
Bukovje Bezenškovo Bukovje 1953–danes N/A [80]
Bukovje Bukovje pri Slivnici 1953–danes N/A [80]
Bukovje Bukovje pri Stranicah[d] 1953–1998[g] Bukovlje 1998–danes [80]
Bukovje Bukovje v Babni Gori 1953–danes N/A [80]
Cegelnica Cegelnica pri Novem mestu 1953–1979[h] N/A [86]
Cerklje Cerklje na Gorenjskem 1952–danes N/A [81]
Cerklje Cerklje ob Krki 1955–danes N/A [72]
Cerovec Cerovec pod Bočem 1953–danes N/A [80]
Cerovec Cerovec pri Šmarju 1953–danes N/A [80]
Cerovec Cerovec pri Trebelnem 1953–danes N/A [86]
Cesta Cesta pri Starem Logu 1953[i] N/A [77]
Cetore Vinica 1957–1988 Cetore 1988–danes [81][97][98]
Cirkuše Cirkuše v Tuhinju 1955–danes N/A [72]
Čadovlje Čadovlje pri Tržiču 1953–danes N/A [77]
Čatež Čatež ob Savi 1955–danes N/A [81][72]
Češnjica Češnjica pri Kropi 1952–danes N/A [81]
Češnjice Češnjice pri Moravčah 1953–danes N/A [83]
Češnjice Češnjice pri Trebelnem 1953–danes N/A [86]
Češnjice Češnjice v Tuhinju 1953–danes N/A [83]
Četež Četež pri Strugah 1953–danes N/A [77]
Četež Četež pri Turjaku 1953–danes N/A [77]
Črešnjevec Črešnjevec ob Bistrici 1953–danes N/A [77]
Črešnjevec Črešnjevec ob Dravi 1953–danes N/A [93]
Črešnjevec Črešnjevec pri Dragatušu 1953–danes N/A [94]
Črešnjevec Črešnjevec pri Oštrcu 1953–danes N/A [77]
Črešnjevec Črešnjevec pri Semiču 1953–danes N/A [94]
Črešnjice Črešnjice pri Cerkljah 1953–danes N/A [77]
Črešnjice Črešnjice nad Pijavškim 1953–danes N/A [77]
Čretež Čretež pri Krškem 1953–danes N/A [77]
Čreta pri Kokarju Čreta pri Kokarjah 1990–danes N/A [99]
Čretež Čretež pri Ledini 1953–1955[j] N/A [77]
Črna Črna na Koroškem 1970–danes N/A [81]
Črni Potok[e] Črni Potok pri Dragi 1953–danes N/A [77]
Črni Potok[e] Črni Potok pri Kočevju 1953–danes N/A [77]
Črni Potok[e] Črni Potok pri Velikih Laščah 1953–danes N/A [77]
Črni Vrh[e] Črni Vrh v Tuhinju 1953–danes N/A [83]
Dane Dane pri Divači 1952–danes N/A [81]
Dečja vas Dečja vas pri Zagradcu 1953–danes N/A [86]
Devica Marija v Polju Polje 1952–danes N/A [71]
Dežno Dežno pri Makolah 1953–danes N/A [81][90]
Dežno Dežno pri Podlehniku 1953–danes N/A
Dob Dob pri Šentvidu 1953–danes N/A [83]
Dobje Dobje pri Lesičnem 1953–danes N/A [80]
Dobje Dobje pri Planini 1953–danes N/A [80]
Dobovec Dobovec pri Ponikvi 1953–danes N/A [80]
Dobovec Dobovec pri Rogatcu 1953–danes N/A [80]
Dobrava Mislinjska Dobrava 1953–danes N/A [90]
Dobrava Dobrava ob Krki 1953–danes N/A [81][83]
Dobrava Dobrava pod Rako 1953–danes N/A [83]
Dobrava Dobrava pri Črnučah 1955–1980[k] N/A [72]
Dobrava Dobrava pri Konjicah 1953–danes N/A [80]
Dobrava Dobrava pri Kostanjevici 1953–danes N/A [83]
Dobrava Dobrava pri Škocjanu 1953–danes N/A [86]
Dobrava Dobrova pri Prihovi 1998–danes N/A [92]
Dobrava Nova Dobrava 1953–1987[l] N/A [80]
Dobravica Dobravica pri Velikem Gabru 1953–danes N/A [86]
Dobrovlje Dobrovlje pri Mozirju 1955–danes N/A [81]
Dol Dol pod Gojko 1953–danes N/A [80]
Dol Dol pri Borovnici 1953–danes N/A [83]
Dol Dol pri Hrastovljah 1953–danes N/A [90]
Dol Dol pri Pristavi 1953–danes N/A [80]
Dol Dol pri Šmarjeti 1953–danes N/A [81][86]
Dol Dol pri Šmarju 1953–danes N/A [80]
Dole Dole pri Škofljici 1955–danes N/A [72]
Dole Dole pri Polici 1953–danes N/A [81][83]
Dole pod Sveto Trojico Dole pod Trojico 1955–1992 Dole pod Sveto Trojico 1992–danes [100][101]
Dolenja vas Dolenja vas pri Artičah 1953–danes N/A [83]
Dolenja vas Dolenja vas pri Čatežu 1953–danes N/A [86]
Dolenja vas Dolenja vas pri Mirni Peči 1953–danes N/A [81][86]
Dolenja vas Dolenja vas pri Polici 1953–danes N/A [83]
Dolenja vas Dolenja vas pri Raki 1953–danes N/A [83]
Dolenja vas Dolenja vas pri Šmarjeti 1953–1971[m] N/A [86]
Dolenja vas Dolenja vas pri Temenici 1953–danes N/A [83]
Dolenje Gradišče Dolenje Gradišče pri Šentjerneju 1953–danes N/A [86]
Dolenje Kamenje Dolenje Kamenje pri Dobrniču 1953–danes N/A [86]
Dolenji Podboršt Dolenji Podboršt pri Trebnjem 1953–danes N/A [86]
Dolenji Suhor Dolenji Suhor pri Vinici 1953–danes N/A [94]
Dolga Njiva Dolga Njiva pri Šentlovrencu 1953–danes N/A [86]
Dolgo Brdo Dolgo Brdo pri Mlinšah 1953–danes N/A [90]
Dolina Dolina pri Lendavi 1953–danes N/A [86]
Dolnja Lendava Lendava 1955–danes N/A [81][100]
Dolnji Leskovec Dolenji Leskovec 1990–danes N/A [102]
Dolnji Suhor Dolnji Suhor pri Metliki 1953–danes N/A [94]
Dolšče Dolšce 1990–danes N/A [103]
Dornberg[d] Zali Hrib 1952–1955 Dornberk 1955–danes [88][100][104]
Draga Draga pri Šentrupertu 1953–danes N/A [86]
Drenovec Drenovec pri Bukovju 1953–danes N/A [83]
Drenovec Drenovec pri Leskovcu 1953–danes N/A [83]
Drušče[d] Grušce 1952–danes N/A [81][22]
Dvor Dvor pri Bogenšperku 1953–1995[n] N/A [83]
Fala Grad Fala 1999–danes N/A [105]
Farški Kal Mali Kal 1953–danes[o] N/A [71]
Gaber Gaber pri Črmošnjicah 1953–danes N/A [94]
Gaber Gaber pri Semiču 1953–2001[p] N/A [94]
Gabrje Gaberje 1987–danes N/A [81][106]
Gabrje Gabrje pod Limbarsko Goro 1955–danes N/A [72]
Gabrje Gabrje pod Špilkom 1953–danes N/A [83]
Gabrje Gabrje pri Dobovi 1955–danes N/A [72]
Gabrje Gabrje pri Ilovi Gori 1955–danes N/A [72]
Gabrje Gabrje pri Jančah 1953–danes N/A [83]
Gabrje Gabrje pri Soteski 1953–danes N/A [86]
Gabrje Gabrje pri Stični 1953–danes N/A [83]
Gabrke Gaberke 1988–danes N/A [107]
Gabrnik Gabernik 1998–danes N/A [108]
Gabrovec Gabrovec pri Dramljah 1953–danes N/A [80]
Gabrovec Gabrovec pri Kostrivnici 1953–danes N/A [80]
Gabrovica Gabrovica pri Črnem Kalu 1953–danes N/A [90]
Glažuta Svetli Dol 1955–danes N/A [88]
Globoko Globoko ob Dravinji 1998–danes N/A [109]
Globoko Globoko pri Šmarju 1953–danes N/A [80]
Golobinjek Golobinjek ob Sotli 1953–danes N/A [80]
Golobinjek Golobinjek pri Planini 1953–danes N/A [80]
Gora Svetega Florjana Gora pri Pečah 1955–danes N/A [100]
Gora Svetega Lovrenca Gora 1955–danes N/A [100][71]
Gorenja vas Gorenja vas - Reteče 1953–danes N/A [77]
Gorenja vas Gorenja vas pod Režišami 1953–1972[q] N/A [83]
Gorenja vas Gorenja vas pri Čatežu 1953–danes N/A [86]
Gorenja vas Gorenja vas pri Mirni 1953–danes N/A [86]
Gorenja vas Gorenja vas pri Mokronogu 1953–danes N/A [86]
Gorenja vas Gorenja vas pri Polici 1953–danes N/A [83]
Gorenja vas Gorenja vas pri Šmarjeti 1953–danes N/A [86]
Gorenjci Gorenjci pri Adlešičih 1953–danes N/A [94]
Gorenjci Gorenjci pri Semiču 1953–1955[r] N/A [94]
Gorenje Gradišče Gorenje Gradišče pri Šentjerneju 1953–danes N/A [86]
Gorenje Kamenje Gorenje Kamenje pri Dobrniču 1953–danes N/A [86]
Gorenje Pijavško Gornje Pijavško 1990–danes N/A [102]
Gorenji Log Zgornji Log 1995–danes N/A [110]
Gorenji Podboršt Gorenji Podboršt pri Veliki Loki 1953–danes N/A [86]
Gorenji Vrh Gorenji Vrh pri Dobrniču 1953–danes N/A [86]
Gorica Gorica pri Dobjem 1953–danes N/A [80]
Gorica Gorica pri Oplotnici 1998–danes N/A [92]
Gorica Gorica pri Raztezu 1953–danes N/A [83]
Gorica Gorica pri Slivnici 1953–danes N/A [80]
Gorica Gorica pri Šmartnem 1953–danes N/A [80]
Gorica Vinska Gorica 1953–danes N/A [80]
Gorica Zaloška Gorica 1953–danes N/A [81][80]
Goričica Goričica pod Krimom 1953–danes N/A [83]
Goričica Goričica pri Ihanu 1953–danes N/A [83]
Goričica Goričica pri Moravčah 1955–danes N/A [72]
Goričica Mala Goričica 1955–danes N/A [81][22]
Goriška vas Goriška vas pri Škocjanu 1953–danes N/A [86]
Gornja Lendava Grad 1952–danes N/A [81]
Gornji Suhor Gornji Suhor pri Metliki 1953–danes N/A [94]
Gornji Suhor Gornji Suhor pri Vinici 1953–danes N/A [81]
Govejek Govejk 1980–danes N/A [81][111]
Gozd Gozd - Martuljek 1955–danes N/A [81]
Grabe Grabe pri Ljutomeru 1953–danes N/A [93]
Graben Spodnje Stranice 1999–danes N/A [112]
Gradinje Gradnje 1990–danes N/A [102]
Gradišče Gradišče na Kozjaku 1953–danes N/A [93]
Gradišče Gradišče nad Pijavo Gorico 1953–2008 Gradišče 2008–danes [81][113][83]
Gradišče Gradišče pri Divači 1953–danes N/A [90]
Gradišče Gradišče pri Litiji 1953–danes N/A [83]
Gradišče Gradišče pri Lukovici 1953–danes N/A [83]
Gradišče Gradišče pri Materiji 1953–danes N/A [90]
Gradišče Gradišče pri Raki 1953–danes N/A [83]
Gradišče Gradišče pri Štjaku 1953–danes N/A [90]
Gradišče Gradišče pri Vipavi 1953–danes N/A [81][77]
Gradišče Gradišče pri Trebnjem 1953–danes N/A [86][81]
Gradišče Gradišče pri Zalem Hribu 1953–1955 Gradišče nad Prvačino 1955–danes [81][100][77]
Gradišče Gradišče v Tuhinju 1953–danes N/A [83]
Gradiščica Gradišica 1992–danes N/A [98]
Grahovo Grahovo ob Bači 1955–danes N/A [78]
Grintovec Grintovec pri Kočevju 1953[s] N/A [77]
Grintovec Grintovec pri Osilnici 1953–danes N/A [77]
Groblje Groblje pri Prekopi 1953–danes N/A [86]
Guštanj Ravne na Koroškem 1952–danes N/A
Handlerji Primoži 1953–danes N/A [88][100]
Hotovlje Hotovlja 1993–danes N/A [114][115]
Hrastje Hrastje ob Bistrici 1953–danes N/A [83]
Hrastje Hrastje pri Cerkljah 1953–danes N/A [81][83]
Hrastje Hrastje pri Mirni Peči 1953–danes N/A [86]
Hrastovec Hrastovec pod Bočem 1998–danes N/A [109]
Hraše Hraše pri Preddvoru 1953–danes N/A [77]
Hrib Hrib - Loški Potok 1953–danes N/A [77]
Hrib Hrib nad Ribčami 1955–danes N/A [72]
Hrib Hrib pri Fari 1953–danes N/A [77]
Hrib Hrib pri Kamniku 1955–danes N/A [72]
Hrib Hrib pri Koprivniku 1953–danes N/A [77]
Hudo Malo Hudo 1953–danes N/A [83]
Idrske Krnice Idrijske Krnice 1980–danes N/A [111]
Iglenik Iglenik pri Veliki Loki 1953–danes N/A [86]
Ivan Dol Ivandol 1990–danes N/A [102]
Jablanice Jablance 1990–danes N/A [103]
Jama Jama pri Dvoru 1953–danes N/A [86]
Jamnica Zgornja Jamnica 1955–1998 Jamnica 1998–danes [78][116]
Javorje Javorje pri Blagovici 1953–danes N/A [93]
Javorje Javorje pri Gabrovki 1953–danes N/A [93]
Javornik Slovenski Javornik 1997–danes N/A [117]
Jelarji Elerji 2018–danes N/A [118]
Jelše Jelše pri Otočcu 1953–danes N/A [86]
Ješovec Ješovec pri Kozjem 1953–danes N/A [80]
Ješovec Ješovec pri Šmarju 1953–danes N/A [80]
Jezerce Jezerce pri Dobjem 1953–danes N/A [94]
Jezerce Jezerce pri Šmartnem 1953–danes N/A [94]
Jugorje Jugorje pri Metliki 1953–danes N/A [81]
Jurišče Juršče 2007–danes N/A [119]
Kačiče Kačiče - Pared 1952–danes N/A [81]
Kal Kal pri Dolah 1953–danes N/A [90]
Kamenica Kamenško 2001–danes N/A [120]
Kamni Vrh Kamni Vrh pri Primskovem 1953–danes N/A [86]
Kamnik Kamnik pod Krimom 1953–danes N/A [93]
Kladje Kladje nad Blanco 1953–danes N/A [83]
Kladje Kladje pri Krmelju 1953–danes N/A [83]
Klanec Klanec pri Gabrovki 1953–danes N/A [93]
Klanec Klanec pri Komnu 1953–danes N/A [81][90]
Klanec Klanec pri Kozini 1953–danes N/A [90]
Kočno Kočno ob Ložnici 1953–danes N/A [93]
Kočno Kočno pri Polskavi 1953–danes N/A [93]
Konjice Slovenske Konjice 1934–danes N/A [121]
Koreno Koreno nad Horjulom 1953–danes N/A [93]
Korita Korita na Krasu 1955–danes N/A [81]
Koroška vas Koroška vas na Pohorju 1998–danes N/A [122]
Korte Dvori nad Izolo 1957–1988 Korte 1988–danes [88][123]
Kortina Truške 1955–danes N/A
Kostanjevica Kostanjevica na Krki 1955–danes N/A [72]
Kot Kot na Pohorju 1998–danes N/A [108]
Kot Kot ob Kolpi 1953–danes N/A [77]
Kot Kot pri Rakitnici 1953–danes N/A [77]
Kot Kot pri Prevaljah 1955–danes N/A [81]
Kot Kot pri Ribnici 1953–danes N/A [77]
Kot Kot pri Semiču 1953–2001[t] N/A [77]
Kot Kot pri Veliki Slevici 1953–danes N/A [77]
Kozjak Kozjak pri Ceršaku 1955–danes N/A [72]
Kozji Vrh Kozji Vrh nad Dravogradom 1955–danes N/A [81]
Kravjek Štajerska vas 1999–danes N/A [112][124]
Krestenice Krstenica 2007–danes N/A
Križevci v Prekmurju Križevci 1952–danes N/A [81]
Krkovo Krkovo nad Faro 1953–danes N/A [77]
Krkovo Krkovo pri Karlovici 1953–danes N/A [77]
Lajše Selške Lajše 1953–1998 Lajše 1998–danes [77][125]
Laška vas Laška vas pri Štorah 1955–danes N/A [81][72]
Laze Laze nad Krko 1953–danes N/A [93]
Laze Laze pri Borovnici 1953–danes N/A [93]
Laze Laze pri Dolskem 1953–danes N/A [81]
Laze Laze pri Boštanju 1955–danes N/A [72]
Laze Laze pri Domžalah 1955–danes N/A [72]
Laze Laze pri Gobniku 1953–danes N/A [93]
Laze Laze pri Gorenjem Jezeru 1953–danes N/A [90]
Laze Laze pri Kostelu 1955–danes N/A [72]
Laze Laze pri Oneku 1955–danes N/A [72]
Laze Laze pri Predgradu 1955–danes N/A [81]
Laze Laze v Tuhinju 1955–danes N/A [81][93]
Lemberg Lemberg pri Strmcu 1953–1992 Lemberg pri Novi Cerkvi 1992–danes [126]
Lemberg Lemberg pri Šmarju 1953–danes N/A [94]
Lenart v Rebri Sveti Lenart 1994–danes N/A [127]
Lepence-Log Lepence 1953–danes N/A [81]
Leskovec Leskovec pri Krškem 1953–danes N/A [83]
Leskovec Leskovica pri Šmartnem[d] 1953–danes N/A [93]
Leskovec Leskovec v Podborštu 1953–danes N/A [83]
Lipa Lipa pri Frankolovem 1953–danes N/A [94]
Lipovec Lipovec pri Kostelu 1955–danes N/A [72]
Lipovec Lipovec pri Škofji vasi 1955–danes N/A [72]
Loče Loče pri Poljčanah 1955–1998 Loče 1998–danes [72][128][129]
Ločica Ločica ob Savinji 1953–danes N/A [94]
Ločica Ločica pri Vranskem 1953–danes N/A [94]
Log Log pri Brezovici 1953–danes N/A [93]
Log Log pri Mlinšah 1955–danes N/A [78]
Log Log pri Polhovem Gradcu 1953–danes N/A [93]
Log Log pri Vrhovem 1955–danes N/A [78]
Log Log pri Žužemberku 1953–danes N/A [86]
Loka Loka pri Dobrni 1953–danes N/A [94]
Loka Loka ob Tesnici 1953–1955 Frankolovo 1955–danes [94][81][130]
Loke Loke pri Mozirju 1955–danes N/A [81]
Lom Lom nad Volčo 1953–danes N/A [77]
Lom Lom pod Storžičem 1953–danes N/A [81][77]
Lopatnik pri Titovem Velenju Lopatnik pri Velenju[u] 1982–1990 N/A [131]
Loška gora Loška Gora pri Zrečah 1998–danes N/A [122]
Lukovica Lukovica pri Brezovici 1955–danes N/A [72]
Lukovica Lukovica pri Domžalah 1955–danes N/A [72]
Mačkovec Mačkovec pod Trško goro 1953–1979[v] N/A [86]
Mačkovec Mačkovec pri Dvoru 1953–danes N/A [86]
Mačkovec Mačkovec pri Škocjanu 1953–danes N/A [86]
Mala Loka Mala Loka pri Višnji Gori 1955–danes N/A [93]
Mala vas Mala vas na Posavju 1955–1961[w] N/A [81]
Male Dole Male Dole pri Stehanji vasi 1953–danes N/A [86]
Male Dole pri Šentjurju Male Dole pri Temenici 1997–danes N/A [84][85]
Mali Vrh[e] Mali Vrh pri Šmarju[e] 1955–danes N/A [72]
Marenberg Radlje ob Dravi 1952–danes N/A [88]
Marija–Čreta Čreta 1952–danes N/A
Marija–Širje Širje 1955–danes N/A [72]
Martinja vas Martinja vas pri Mokronogu 1953–danes N/A [81][86]
Mekinje Mekinje nad Stično 1953–danes N/A [93]
Mezgovci Mezgovci ob Pesnici 1955–danes N/A [81]
Mihovci Mihovci pri Veliki Nedelji 1953–danes N/A [90]
Mlaka Mlaka nad Lušo 1955–danes N/A [81][77]
Mlaka Mlaka pri Kočevju 1953–danes N/A [77]
Mlaka Mlaka pri Kočevski Reki 1953–danes N/A [77]
Mlaka Mlaka pri Kranju 1955–danes N/A [81]
Moravci Moravske Toplice 1983–danes N/A [81]
Moravče Moravče pri Gabrovki 1953–danes N/A [93]
Mošnja Ravnica 1955–danes N/A [100][112]
Mrljaki Merljaki 1993–2000[x] N/A [132]
Nemška vas Nemška vas na Blokah 1953–danes N/A [90]
Nemška vas Slovenska vas 1946–danes N/A [88]
Nemška vas Slovenska vas 1955–danes N/A [100][88]
Nizka vas Nizka 1953–danes N/A [81]
Nova vas Nova vas ob Sotli 1953–danes N/A [83]
Nova vas Nova vas pod Rifnikom 1953–1984[y] N/A [94]
Nova vas Nova vas pri Bregani 1953–1993 Nova vas pri Mokricah 1993–danes [83][87][89]
Nova vas Nova vas pri Jelšanah 1953–danes N/A
Nova vas Nova vas pri Konjicah 1953–danes N/A [94]
Nova vas Nova vas pri Šmarju 1953–danes N/A [94]
Nova vas Nova vas pri Žireh 1955–1981[z] N/A [72]
Mišji Dol Jurklošter 1972–danes N/A [133]
Obrh Obrh pri Šmarjeti 1953–1985[aa] N/A [86]
Orešje Orešje na Bizeljskem 1953–danes N/A [83]
Orešje Orešje nad Sevnico 1953–danes N/A [83]
Osredek Osredek pri Dobrovi 1953–danes N/A [81][93]
Osredek Osredek pri Hubajnici 1953–danes N/A [83]
Osredek Osredek pri Krmelju 1953–danes N/A [83]
Osredek Osredek pri Podsredi 1953–danes N/A [83]
Osredek Osredek pri Zrečah 1998–danes N/A [122]
Ostrožno Ostrožno pri Ponikvah 1955–1999 Ostrožno pri Ločah 1999–danes [72][128]
Padovo Padovo pri Fari 1953–danes N/A [77]
Padovo Padovo pri Osilnici 1953–danes N/A [77]
Petelinjek Petelinjek pri Ločah 1999–danes N/A [128]
Planina Planina na Pohorju 1953–danes N/A [94]
Planina Planina nad Horjulom 1953–danes N/A [93]
Planina Planina pri Cerknem 1955–danes N/A [81]
Planina Planina pri Raki 1953–danes N/A [83]
Planina Planina v Podbočju 1953–danes N/A [83]
Pleševica Plešivica 1988–danes N/A [125]
Plešivica Plešivica pri Žalni 1955–danes N/A [93]
Podboršt Podboršt pri Komendi 1953–danes N/A [93]
Podbukovje Podbukovje pri Vačah 1953–danes N/A [93]
Podgora Podgora pri Dolskem 1953–danes N/A [93]
Podgora Podgora pri Ložu 1955–danes N/A [81]
Podgorica Podgorica pri Črnučah 1955–1984[ab] N/A [93]
Podgorica Podgorica pri Pečah 1955–danes N/A [72]
Podgorica Podgorica pri Podtaboru 1953–danes N/A [93]
Podgorica Podgorica pri Šmarju 1955–danes N/A [72]
Podgorje Podgorje ob Sevnični 1953–danes N/A [83]
Podgorje Podgorje pod Čerinom 1953–danes N/A [94]
Podgorje Podgorje pod Resevno 1953–1985[ac] N/A [94]
Podgorje Podgorje pri Letušu 1953–danes N/A [94]
Podgorje Podgorje pri Pišecah 1953–danes N/A [83]
Podgrad Podgrad na Pohorju 1998–danes N/A [108]
Podgrad-Potok Podgrad pri Vremah 1955–danes N/A [100]
Podkraj Podkraj pri Mežici 1955–danes N/A [78]
Podkraj Podkraj pri Zagorju 1953–danes N/A [90]
Podlog Podlog pod Bohorjem 1953–danes N/A [81][94]
Podlog Podlog v Savinjski dolini 1953–danes N/A [94]
Podpeč Podpeč nad Marofom 1953–danes N/A [94]
Podpeč Podpeč ob Dravinji 1953–danes N/A [94]
Podpeč Podpeč pod Skalo 1953–danes N/A [93]
Podpeč Podpeč pri Lukovici 1953[ad] N/A [93]
Podpeč Podpeč pri Šentvidu 1953–danes N/A [94]
Podsmreka Podsmreka pri Velikih Laščah 1987–danes N/A
Podsmreka Podsmreka pri Višnji Gori 1953–danes N/A [93]
Podstene Podstene pri Kostelu 1955–danes N/A [72]
Podturn Podturn pri Dolenjskih Toplicah 1953–danes N/A [81][86]
Podvin Podvin Vranski 1952–1963 Podvin pri Polzeli 1963–danes [81]
Poklek Poklek nad Blanco 1953–danes N/A [83]
Poklek Poklek pri Podsredi 1953–danes N/A [83]
Poljane Kočevske Poljane 1953–danes N/A [86]
Poljana Poljane nad Blagovico 1955–danes N/A [81]
Poljane Poljane pri Mirni Peči 1953–danes N/A [86]
Poljane Poljane pri Stični 1953–danes N/A [93]
Poljane Poljane pri Podgradu 1953–danes N/A [90]
Poljane Poljane pri Velikem Gabru 1953–1955 Poljane pri Primskovem 1955–danes [86]
Poljane Poljane pri Štjaku 1953–danes N/A [90]
Poljane Poljane pri Žužemberku 1953–danes N/A [86]
Polje Polje ob Sotli 1953–danes N/A [83]
Polje Polje pri Tržišču 1953–danes N/A [83]
Polje Polje pri Višnji Gori 1953–danes N/A [93]
Poljšica Poljšica pri Gorjah 1953–danes N/A [90]
Poljšica Poljšica pri Podnartu 1953–danes N/A [90]
Ponikve Ponikve pri Studencu 1953–danes N/A [83]
Potok Potok pri Gorenji Straži 1953–1988 Potok 1988–danes [86][81]
Potok Potok pri Komendi 1953–danes N/A [93]
Potok Potok pri Muljavi 1953–danes N/A [93]
Potok Potok pri Vačah 1953–danes N/A [93]
Prapreče Prapreče pri Gorenji Straži 1953–1988 Prapreče pri Straži 1988–danes [86]
Prapreče Prapreče pri Šentjerneju 1953–danes N/A [86]
Prapreče Praproče pri Temenici[d] 1955–danes N/A [72]
Prapreče Prapreče pri Trebnjem 1953–1972[ae] N/A [65][134][86]
Prapretno – Sveti Primož[d] Črna pri Kamniku 1955–danes N/A [100][71]
Praproče Praproče v Tuhinju 1955–danes N/A [72]
Praproče Praproše 1999–danes N/A [135][136]
Preloge Preloge pri Konjicah 1953–danes N/A [94]
Preloge Preloge pri Šmarju 1953–danes N/A [94]
Preserje Preserje pri Lukovici 1953–danes N/A [93]
Preserje Preserje pri Radomljah 1953–danes N/A [93]
Preska Preska nad Kostrevnico 1955–danes N/A [81][72]
Preska Preska pri Dobrniču 1953–danes N/A [86]
Preska Preska pri Medvodah 1955–1980[af] N/A [72]
Prevalje Prevalje pod Krimom 1953–danes N/A [81][93]
Prevoje Prevoje pri Šentvidu 1953–danes N/A [93]
Prhovec Zgornji Prhovec 1990–danes N/A [56]
Pristava Pristava nad Stično 1953–danes N/A [81][93]
Pristava Pristava ob Krki 1953–danes N/A [83]
Pristava Pristava pod Rako 1953–danes N/A [83]
Pristava Pristava pri Lesičnem 1953–danes N/A [94]
Pristava Pristava pri Mengšu 1953–1955[ag] N/A [93]
Pristava Pristava pri Mestinju 1953–danes N/A [94]
Pristava Pristava pri Polhovem Gradcu 1953–danes N/A [93]
Pristava Pristava pri Šentjerneju 1953–danes N/A [86]
Pristava Pristava pri Trebnjem 1953–1972[ah] N/A [134][86]
Pristava Pristava pri Višnji Gori 1953–danes N/A [93]
Pristavica Pristavica pri Velikem Gabru 1953–danes N/A [86]
Pugled Pugled pri Karlovici 1953–danes N/A [77]
Pugled Pugled pri Starem Logu 1953–danes N/A [77]
Puterhof Jelendol 1955–danes N/A [88][100]
Rakovnik Rakovnik pri Birčni vasi 1953–danes N/A [86]
Rakovnik Rakovnik pri Šentrupertu 1953–danes N/A [86]
Rajhenburg Brestanica 1952–danes N/A [88]
Ramsrigelj Rigelj na Rogu 1953[ai] N/A [77]
Raven Sveti Peter 1995–danes N/A [137]
Ravne Kneške Ravne 1953–danes N/A [90]
Ravne Ravne na Blokah 1953–danes N/A [90]
Ravne Ravne nad Šentrupertom 1953–danes N/A [86]
Ravne Ravne pri Mlinšah 1955–danes N/A [78]
Ravne Ravne pri Šmartnem 1953–danes N/A [93]
Ravne Ravne pri Zdolah 1953–danes N/A [83]
Ravne Ravne pri Žireh 1953–danes N/A [77]
Ravne Ravne v Bohinju 1955–danes N/A [81]
Ravne Ravne v Velikem Trnu 1953–neznano N/A [83]
Razgor Razgor pri Žabljeku 1998–danes N/A [108]
Ravnik Nanos 1955–danes N/A [100][138]
Reber Reber pri Škofljici 1953–danes N/A [81]
Rigelj Rigelj pri Ortneku 1953–danes N/A [77]
Rihemberk Branik 1955–danes N/A [81][88]
Rogatec Rogatec nad Želimljami 1955–danes N/A [72]
Roje Roje pri Čatežu 1953–danes N/A [90]
Roje Roje pri Trebelnem 1953–danes N/A [90]
Rudnik Rudnik pri Moravčah 1953–danes N/A [93]
Sadinja vas Sadinja vas pri Dvoru 1955–danes N/A [81]
Sela Mala sela 1955–danes N/A [72]
Sela Sela na Krasu 1952–danes N/A [81]
Sela Sela pri Dobovi 1953–danes N/A [83]
Sela Sela pri Dobu 1953–danes N/A [93]
Sela Sela pri Dolenjskih Toplicah 1953–danes N/A [81][90]
Sela Sela pri Gorenji Straži 1953–1987[aj] N/A [90]
Sela Sela pri Raki 1953–danes N/A [83]
Sela Sela pri Šentjerneju 1953–danes N/A [90]
Sela pri Svetem Duhu Sela pri Semiču 1955–2001[ak] N/A [100][71]
Sela Sela pri Šmarju 1955–danes N/A [72]
Sela Sela pri Višnji Gori 1953–danes N/A [93]
Sela Sela pri Volčah 1955–danes N/A [78]
Sela Sela pri Zburah 1953–danes N/A [90]
Selce Selce nad Blanco 1953–danes N/A [83]
Selce Selce pri Leskovcu 1953–danes N/A [83]
Selo Janškovo selo 1953–danes N/A [94]
Selo Selo nad Laškim 1953–danes N/A [94]
Selo Selo pri Bledu 1953–danes N/A [90]
Selo Selo pri Ihanu 1953–danes N/A [93]
Selo Selo pri Kostelu 1953–danes N/A [77]
Selo Selo pri Mirni 1955–danes N/A [81]
Selo Selo pri Moravčah 1955–danes N/A [72]
Selo Selo pri Robu 1953–danes N/A [77]
Selo Selo pri Vranskem 1953–danes N/A [94]
Selo Selo pri Vodicah 1953–danes N/A [93]
Selo Selo pri Zagorju 1953–danes N/A [90]
Selo Selo pri Žirovnici 1953–danes N/A [81][90]
Selo Stara sela 1952–danes N/A [81]
Selo pri Svetem Andreju Sela pri Sobračah 1952–danes N/A [71]
Selo pri Svetem Pavlu Selo pri Radohovi vasi 1955–danes N/A [71]
Selovec Koroški Selovec 1953–danes N/A [90]
Senčak Senčak pri Juršincih 1955–danes N/A [81]
Sevno Sevno na Trški gori 1955–1993 Sevno 1993–danes [90]
Skomarje Vitanjsko Skomarje 1998–danes[al] N/A [139]
Skorno Skorno pri Šoštanju 1952–danes N/A [81]
Slap Slap ob Idrijci 1955–danes N/A [78]
Slatina Slatina pri Dobjem 1953–danes N/A [94]
Slatina Slatina pri Ponikvi 1953–danes N/A [94]
Slemen Spodnji Slemen 1952–danes N/A [81]
Smrečje Smrečje v Črni 1953–danes N/A [93]
Sotensko Sotensko pod Kalobjem 1953–danes N/A [94]
Sotensko Sotensko pri Šmarju 1953–danes N/A [94]
Soteska Soteska pri Moravčah 1953–danes N/A [93]
Spodnje Dole Spodnje Dule 1990–danes N/A [102]
Spodnji Gabrnik Spodnji Gabernik 2002–danes N/A [140][141]
Spodnji Okrog Okrog pri Motniku 1955–danes N/A [100][81][142]
Srednja vas Srednja vas - Goriče 1953–danes N/A [77]
Srednja vas Srednja vas - Loški Potok 1953–danes N/A [77]
Srednja vas Srednja vas - Poljane 1953–danes N/A [77]
Srednja vas Srednja vas pri Dragi 1953–danes N/A [77]
Srednja vas Srednja vas pri Polhovem Gradcu 1953–danes N/A [81][93]
Srednja vas Srednja vas pri Šenčurju 1955–danes N/A [81]
Srobotnik Srobotnik ob Kolpi 1953–danes N/A [77]
Srobotnik Srobotnik pri Velikih Laščah 1953–danes N/A [77]
Stara Gora Stara Gora pri Šentilju 1953–danes N/A [86][86]
Stara Gora Stara Gora pri Velikem Gabru 1953–danes N/A [90]
Stari Grad Stari Grad pri Vidmu 1953–1990 Stari Grad 1990–danes [83][102]
Stari Grad Stari Grad v Podbočju 1953–danes N/A [81][83]
Staro Apno Škocjan 1991–danes N/A [96][143][115]
Stranje Stranje pri Dobrniču 1953–danes N/A [90]
Stranje Stranje pri Škocjanu 1953–danes N/A [90]
Stranje Stranje pri Velikem Gabru 1953–danes N/A [90]
Stranska vas Stranska vas ob Višnjici 1953–danes N/A [93]
Stranska vas Stranska vas pri Žužemberku 1953[am] N/A [90]
Straža Straža na Gori 1953–1991 N/A [94]
Straža Straža pri Oplotnici 1998–danes N/A [92]
Straža Straža pri Strmcu 1953–1991 Straža pri Novi Cerkvi 1991–danes [94][126]
Straža Svetega Lovrenca Straža pri Krškem 1955–danes N/A [100][71]
Straža Svetega Valentina Straža pri Raki 1955–danes N/A [100][71]
Strmec Strmec nad Dobrno 1953–danes N/A [94]
Strmec Strmec pri Destrniku 1953–danes N/A [90]
Strmec Strmec pri Leskovcu 1953–danes N/A [90]
Strmec Strmec pri Ormožu 1953–danes N/A [90]
Strmec Strmec pri Polenšaku 1953–danes N/A [90]
Strmec Strmec pri Vojniku[d] 1952–1992 Nova Cerkev 1992–danes [94][71][126]
Strmec pri Rogatcu Strmec pri Rogatcu 1953–1993 Strmec pri Svetem Florijanu 1993–danes [94][144][145][141]
Studenec Studenec na Blokah 1953–danes N/A [90]
Studenec Studenec pri Krtini 1953–danes N/A [93]
Studeno Studeno na Blokah 1953–danes N/A [81][90]
Studor Studor v Bohinju 1955–danes N/A [81]
Suha Suha pri Predosljah 1953–danes N/A [77]
Suhor Suhor pri Dolenjskih Toplicah 1953–danes N/A [90]
Sveta Ana Stari Grad 1955–danes N/A [100][71]
Sveta Ana pod Ljubeljem Podljubelj 1948–danes N/A [100][71]
Sveta Barbara Vinski Vrh pri Šmarju[e] 1955–danes N/A [130][71]
Sveta Helena Kamnica 1955–danes N/A [71]
Sveta Jedert Sedraž 1955–danes N/A [71]
Sveta Katarina Čeče 1955–danes N/A [72][71]
Sveta Katarina Kamence 1953–danes N/A [71]
Sveta Katarina nad Medvodami Topol pri Medvodah 1955–danes[d] N/A
Sveta Kungota Kungota pri Ptuju 1955–danes N/A [100]
Sveta Kunigunda Gorenje pri Zrečah[d] 1955–danes N/A [100][71]
Sveta Lucija Lucija 1961–danes N/A
Sveta Lucija Zadnja vas 1955–danes N/A [100][71]
Sveta Lucija ob Soči Most na Soči 1952–danes N/A [71][146]
Sveta Magdalena Sveta Magdalena pri Preboldu 1953–1955 Matke 1955–danes [21][130][71][94]
Sveta Magdalena Sveta Magdalena pri Zibiki 1953–1955 Vršna vas 1955–danes[o] [94][130][71]
Sveta Marjeta Šmarjeta pri Celju 1964–danes N/A [147]
Sveta Marjeta na Dravskem Polju Marjeta na Dravskem polju 1955–danes N/A [100]
Sveta Neža Brezje pri Tržiču 1955–danes N/A [100]
Sveta Planina Partizanski Vrh 1955–2002 Sveta Planina 2002–danes [72][71]
Sveta Radegunda Radegunda 1955–danes N/A [72]
Sveta Rozalija Zlateče pri Šentjurju 1953–danes N/A [130][145]
Sveta Trojica Šivče 1959–1991 Sveta Trojica 1991–danes [148][145]
Sveta Trojica Trojica 1955–1992 Sveta Trojica 1992–danes [100][100][22]
Sveta Trojica v Slovenskih goricah Gradišče v Slovenskih goricah 1953–1992 Sveta Trojica v Slovenskih goricah 1992–danes [149][145][93]
Sveta Uršula Vodule[o] 1955–danes N/A [81][21][130][145]
Sveta Valburga Valburga 1952–danes N/A
Svetega Petra Hrib[e] Hrib nad Zmincem 1955–1994 Svetega Petra Hrib 1994–danes [100][150][145]
Sveti Ambrož Ambrož pod Krvavcem 1955–danes N/A [81][21][100]
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah Vitomarci 1952–danes N/A
Sveti Andrej Andrej nad Zmincem 1955–1997 Sveti Andrej 1997–danes [100][22][151][145]
Sveti Anton Pridvor 1952–1991 Sveti Anton 1991–danes [145][152]
Sveti Anton na Pohorju Planina 1955–1993 Sveti Anton na Pohorju 1993–danes [145][153]
Sveti Anton v Slovenskih goricah Cerkvenjak 1952–danes N/A
Sveti Benedikt v Slovenskih Goricah Benedikt v Slovenskih Goricah 1952–2003 Benedikt 2003–danes [145][154]
Sveti Bolfenk v Halozah Jelovice 1955–danes N/A [100]
Sveti Bric Hrastovec 1955–danes N/A [72][145]
Sveti Duh Krajič 1955–1989 Sveti Duh 1989–danes [100][148][145][76]
Sveti Duh Podolševa 1953–danes N/A [145]
Sveti Florijan Florjan nad Zmincem 1955–2002 Sveti Florijan nad Škofjo Loko 2002–danes [100][22][155]
Sveti Florjan[d] Florjan pri Gornjem Gradu 1953–danes N/A [72]
Sveti Florijan pri Rogatcu Stojno selo 1948–1993 Sveti Florijan 1993–danes [144][141]
Sveti Florjan pri Šoštanju Florjan 1984–danes N/A [107]
Sveti Jakob Jakob pri Šentjurju 1955–danes N/A [130]
Sveti Jeronim Jeronim 1955–danes N/A [100]
Sveti Jernej Seča 1958–danes N/A [145]
Sveti Jernej nad Muto Branik nad Muto 1955–1993 Sveti Jernej nad Muto 1993–danes [72][145][156]
Sveti Jernej pri Ločah Jernej pri Ločah 1955[an]–1999 Sveti Jernej 1999–danes [130][22][145][128]
Sveti Jernej Sveti Jernej pri Zibiki 1953–1955 Zibika 1955–danes [94][130]
Sveti Jošt Jošt nad Kranjem 1955–1990 Sveti Jošt nad Kranjem 1990–danes [100][22][73]
Sveti Jošt Rovte pri Nazarjih 1955–1963 Rovt pod Menino 1963–danes [81][21][72][145]
Sveti Jurij Jurij 1955–1990 Sveti Jurij 1990–danes [22]
Sveti Jurij ob Pesnici Jurski Vrh 1952–danes N/A
Sveti Jurij ob Turju Gore 1955–danes N/A [72][145]
Sveti Jurij pod Kumom Podkum 1952–danes N/A [145]
Sveti Jurij pri Celju Šentjur pri Celju[d] 1952–1991 Šentjur 1991–danes [157]
Sveti Jurij pri Grosupljem[d] Podtabor pri Grosupljem 1952–1992 Šent Jurij 1992–danes [143][158][50]
Sveti Jurij pri Loki Šentjur na Polju 1955–danes N/A [72]
Sveti Krištof Strmca 1953–danes N/A [145]
Sveti Križ Beli Grič 1955–danes N/A [100][145]
Sveti Križ Brnica 1953–danes N/A [145]
Sveti Križ Gaj nad Mariborom 1955–danes N/A [100][145]
Sveti Križ Križevska vas 1952–danes N/A
Sveti Križ Planina pod Golico 1955–danes N/A [100][145]
Sveti Križ Vipavski Križ 1955–danes N/A [100][159]
Sveti Križ pri Kostanjevici Podbočje 1952–danes N/A [145]
Sveti Križ pri Litiji Gabrovka 1953–danes N/A [145]
Sveti Lenart Lenart nad Lušo 1955–2004[ao] N/A [100][22][160]
Sveti Lenart Vrhe 1955–danes N/A [72][145]
Sveti Lenart Lenart pri Gornjem Gradu 1955–danes N/A [72]
Sveti Lenart Lenart na Rebri[ap] 1955–1994 Sveti Lenart 1994–danes [100][22][77]
Sveti Lenart v Slovenskih Goricah Lenart v Slovenskih goricah 1952–danes N/A
Sveti Lovrenc[d] Gorenja vas[d] 1955–1991 Sveti Lovrenc 1991–danes [130][161][145][162]
Sveti Lovrenc na Dravskem Polju Lovrenc na Dravskem polju 1952–danes N/A
Sveti Lovrenc na Pohorju Lovrenc na Pohorju 1952–danes N/A
Sveti Lovrenc pri Prožinu Kompole 1953–danes N/A [163]
Sveti Lovrenc Sveti Lovrenc pri Šmarju 1953–1955 Močle 1955–danes [94][130][163]
Sveti Matevž Šmatevž 1955–danes N/A [81][130]
Sveti Marko Ostenk 1955–danes N/A [72][163]
Sveti Martin na Pohorju Šmartno na Pohorju 1952–danes N/A [81][21]
Sveti Martin pri Vurbergu Dvorjane 1955–danes N/A [163]
Sveti Mihael Pečica 1955–danes[o] N/A [130][163]
Sveti Mihael Šmihel 1954–danes N/A [164]
Sveti Miklavž na Dravskem polju Miklavž na Dravskem polju 1955–danes N/A
Sveti Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 1955–danes N/A
Sveti Miklavž pri Taboru Miklavž pri Taboru 1955–danes N/A [130]
Sveti Mohor Male Rodne 1953–danes N/A [163]
Sveti Ožbalt Ožbalt 1952–danes N/A
Sveti Ožbalt Podgaj 1955–danes N/A [130][163]
Sveti Ožbolt Ožbolt nad Zmincem 1955–1997 Sveti Ožbolt 1997–danes [100][22][151]
Sveti Pavel[d] Šentpavel na Dolenjskem 1955–danes N/A [100]
Sveti Pavel pri Preboldu Prebold 1952–danes N/A [163]
Sveti Peter Raven 1955–1992 Sveti Peter 1992–danes [163]
Sveti Peter pod Svetimi Gorami Bistrica ob Sotli 1952–danes N/A [163]
Sveti Peter pri Jurkloštru Olešče 1959–danes N/A [163]
Sveti Peter pri Loki Obrežje pri Zidanem Mostu 1955–danes N/A [72][163]
Sveti Peter v Savinjski Dolini Šempeter v Savinjski dolini 1952–danes N/A
Sveti Pongrac Pongrac 1953–danes N/A [81][21][130]
Sveti Primož Primož 1955–danes N/A [100]
Sveti Primož Primož pri Ljubnem 1955–danes N/A [72]
Sveti Primož Primož pri Šentjurju 1955–danes N/A [130]
Sveti Primož nad Muto Podlipje 1955–1994 Sveti Primož nad Muto 1994–danes [72][163][156]
Sveti Rupert Breze 1952–1994 Šentrupert 1994–danes [163][165]
Sveti Rupert Šentrupert 1955–danes N/A
Sveti Štefan Štefan pri Trebnjem 1955–danes N/A [81][100]
Sveti Štefan Turje 1955–danes N/A [72][163]
Sveti Štefan Vinski vrh pri Slivnici 1955–1994 Sveti Štefan 1994–danes [130][163][166]
Sveti Tomaž Škocjan 1955–danes N/A [163]
Sveti Tomaž Tomaž nad Praprotnim 1955–2000 Sveti Tomaž 2000–danes [22][167]
Sveti Tomaž Tomaž pri Ormožu 1955–1993 Sveti Tomaž 1993–danes [22]
Sveti Tomaž Sveti Tomaž nad Vojnikom 1953–1955 Tomaž nad Vojnikom 1955–danes [94][100]
Sveti Tomaž Sveti Tomaž pri Šmarju 1953–1955 Brecljevo 1955–danes [94][130][163]
Sveti Trije Kralji[e] Brezovec 1955–1993 Sveti Trije Kralji 1993–danes [72][163][153]
Sveti Urh Ravenska vas 1955–danes N/A [72][163]
Sveti Urh Urh 1955–danes N/A [100]
Sveti Valentin Limbarska gora 1955–danes N/A [100][163]
Sveti Vid Žilce 1955–1991 Sveti Vid 1991–danes [100][148][163]
Sveti Vid Vidovica 1955–danes N/A [130]
Sveti Vid nad Cerknico Žilce 1955–1991 Sveti Vid 1991–danes [81][21][168]
Sveti Vid pri Planini Šentvid pri Planini 1955–danes N/A [163]
Sveti Vid pri Ptuju Videm pri Ptuju 1952–danes N/A
Sveti Vid pri Zavodnju Šentvid pri Zavodnju 1955–danes N/A [81]
Sveti Vrh Vrh nad Mokronogom 1955–1992 Sveti Vrh 1992–danes [100][22][169][170]
Svinje Vinje pri Moravčah 1955–danes N/A [100][112]
Šent Andraž Andraž nad Polzelo 1955–danes N/A [81][130]
Šent Danijel Spodnja Jamnica 1955–1970 Šentanel 1970–danes [72][163]
Šent Ilj[d] Dramlje 1955–danes N/A [130]
Šent Janž na Vinski Gori Vinska Gora 1955–danes N/A [72][158]
Šent Janž pri Radljah Suhi Vrh pri Radljah 1955–1993 Šent Janž pri Radljah 1993–danes [72][163][153]
Šent Janž Šentjanž nad Štorami 1953–danes N/A [94][81]
Šent Janž Šent Janž pri Tinskem 1953–1955 Orehovec 1955–danes [81][158][94][130]
Šent Jošt Šentjošt nad Horjulom 1955–danes N/A [100]
Šent Jurij Podšentjur 1955–danes N/A [100][158]
Šent Jurij Šentjurij na Dolenjskem 1955–danes N/A [81][100]
Šent Lovrenc Prelesje 1953–danes N/A [158]
Šent Peter Otočec 1952–danes N/A [158]
Šent Peter na Krasu Pivka 1952–danes N/A [81][21][158]
Šent Vid Šentvid pri Lukovici 1955–danes N/A [100]
Šešče Šešče pri Preboldu 1952–danes N/A [81]
Šentvid Podnanos 1952–danes N/A [158]
Šentviška Gora Planota [aq] 1949–1952 Šentviška Gora 1952–danes [171]
Šivec Sveta Trojica 1989–danes N/A [76]
Šmihel Šmihel nad Mozirjem 1955–danes N/A [81]
Šmihel Šmihel pri Novem mestu 1952–1979[ar] N/A [81]
Šmihel Šmihel pri Žužemberku 1955–danes N/A [81][72]
Šmihel na Krasu Dolane 1952–1990 Šmihel 1990–danes [163][172]
Štomaž Stomaž 1987–danes N/A [81][106]
Tabor nad Knežakom Šilentabor 2000–danes N/A [173][172]
Tirosek Nova Štifta 2005–danes N/A [96]
Toplice Dolenjske Toplice 1953–danes N/A [81][90]
Toplice Šmarješke Toplice 1953–danes N/A [90]
Topol Topol pri Begunjah 1953–danes N/A [90]
Trata Trata pri Velesovem 1953–danes N/A [81][77]
Tratna Tratna ob Voglajni 1953–danes N/A [94]
Tratna Tratna pri Grobelnem 1953–danes N/A [94]
Trnovec Trnovec pri Slovenski Bistrici 1998–danes N/A [108]
Trnovlje Trnovlje pri Celju 1953–danes N/A [94]
Trnovlje pri Socki Trnovlje pri Socki 1953–danes N/A [94]
Trnovo Trnovo ob Soči 1955–danes N/A [81][78]
Tržca Brode 1955–danes N/A [100]
Tublje Tublje pri Hrpeljah 1953–danes N/A [81][90]
Tublje Tublje pri Komnu 1953–danes N/A [90]
Velike Dole Velike Dole pri Šentjurju 1953–1997 Velike Dole pri Temenici 1997–danes [84][98]
Veliki Vrh[e] Veliki Vrh pri Litiji 1953–danes N/A [83]
Velenje Titovo Velenje 1981–1990 Velenje 1990–danes
Vendreng Podlesje 1955–danes N/A [88]
Verdun Verdun pri Uršnih selih 1953–danes N/A [90]
Videm Sveti Jurij ob Ščavnici 1997–danes N/A [96]
Videm ob Ščavnici Sveti Jurij ob Ščavnici 1997–danes N/A [96]
Videm Videm pri Lukovici 1953–danes N/A [93]
Videm Videm pri Temenici 1953–danes N/A [93]
Videm-Krško Krško 1953–danes N/A [147]
Vimolj Vimolj pri Črmošnjicah 1953–neznano N/A [77]
Vimolj Vimolj pri Predgradu 1953–danes N/A [77]
Vir Vir pri Nevljah 1953–danes N/A [93]
Vir Vir pri Stični 1953–danes N/A [93]
Visoko Visoko pri Poljanah 1953–danes N/A [77]
Vodice Vodice nad Kamnikom 1953–danes N/A [93]
Vodice Vodice pri Gabrovki 1953–danes N/A [93]
Vodice Vodice pri Kalobju 1953–danes N/A [94]
Vodice Vodice pri Slivnici 1953–danes N/A [94]
Vrh Gorski Vrh 1955–danes N/A [78]
Vrh Selski Vrh 1953–danes N/A [94]
Vrh Planinski Vrh 1953–danes N/A [94]
Vrh Vrh nad Krašnjo 1955–danes N/A [72]
Vrh Vrh nad Laškim 1953–danes N/A [94]
Vrh Vrh nad Želimljami 1953–danes N/A [93]
Vrh Vrh pri Boštanju 1953–danes N/A [83]
Vrh Vrh pri Dolskem 1955–danes N/A [72]
Vrh Vrh pri Fari 1953–danes N/A [81]
Vrh Vrh pri Hinjah 1953–danes N/A [90]
Vrh Vrh pri Mlinšah 1955–danes N/A [78]
Vrh Vrh pri Poljanah 1952–danes N/A [77]
Vrh Vrh pri Površju 1953–danes N/A [83]
Vrh Vrh pri Šentjerneju 1953–danes N/A [90]
Vrh Vrh pri Trebelnem 1953–danes N/A [90]
Vrh Vrh pri Višnji Gori[e] 1953–danes N/A [93]
Vrh Svetih Treh Kraljev Vrh nad Rovtami[d] 1952–1992 Vrh svetih Treh Kraljev[e] 1992–danes [174]
Vrhe pri Dolžu Vrhe 1992–danes N/A [175]
Vrhovlje Vrhovlje pri Kojskem 1953–danes N/A [77]
Vrhovlje Vrhovlje pri Kožbani 1953–danes N/A [77]
Vrh Svete Trojice Trojica 1955–1992[as] Sveta Trojica 1992–danes
Vrh Svetega Križa Vrh 1952–1955 Vrh pri Dolskem 1955–danes [81][158]
Vrh Svetega Miklavža Katarija 1953–danes N/A [158]
Vrhole Vrhole pri Laporju 1953–danes N/A [86]
Vrhole Vrhole pri Slovenskih Konjicah 1953–danes N/A [86]
Vrhovo Vrhovo pri Šentlovrencu 1953–danes N/A [90]
Vrhovo Vrhovo pri Žužemberku 1953–danes N/A [81][90]
Vrhpolje Vrhpolje pri Moravčah 1953–danes N/A [81][93]
Vrhpolje Vrhpolje pri Šentvidu 1953–danes N/A [93]
Vumpah Vurberk 1982–danes N/A [88][176]
Vurmat Sveti Duh na Ostrem vrhu 1994–danes N/A [96]
Zaboršt Zaboršt pri Dolu 1953–danes N/A [93]
Zaboršt Zaboršt pri Šentvidu 1953–danes N/A [93]
Zabukovje Zabukovje nad Sevnico 1953–danes N/A [83]
Zabukovje Zabukovje pri Raki 1953–danes N/A [83]
Zagaj Zagaj pod Bočem 1953–danes N/A [94]
Zagaj Zagaj pri Ponikvi 1953–danes N/A [94]
Zagorica Zagorica nad Kamnikom 1953–danes N/A [93]
Zagorica Zagorica pri Čatežu 1953–danes N/A [90]
Zagorica Zagorica pri Dobrniču 1953–danes N/A [90]
Zagorica Zagorica pri Dolskem 1955–danes N/A [72]
Zagorica Zagorica pri Velikem Gabru 1953–danes N/A [90]
Zagorje Zagorje ob Savi 1955–danes N/A [81]
Zagrad Zagrad pri Otočcu 1953–danes N/A [81][90]
Zalog pod Sveto Trojico Zalog pod Trojico 1955–1992 Zalog pod Sveto Trojico 1992–danes [100]
Zajčji Vrh Zajčji Vrh pri Stopičah 1955–danes N/A [81]
Zalog Zalog pod Uršulo 1953–danes N/A [94]
Zalog Zalog pri Cerkljah 1953–danes N/A [81][77]
Zalog Zalog pri Šempetru 1953–danes N/A [94]
Zalog Zalog pri Škocjanu 1953–danes N/A [90]
Zalog Zalog pri Škofljici 1953–danes N/A [81]
Zapuže Zapuže pri Kostelu 1953–danes N/A [77]
Zapuže Zapuže pri Ribnici 1953–danes N/A [77]
Zavrh Zavrh nad Dobrno 1953–danes N/A [94]
Zavrh Zavrh pri Borovnici 1953–danes N/A [81][93]
Zavrh Zavrh pri Črnivcu 1953–danes N/A [93]
Zavrh Zavrh pri Galiciji 1953–danes N/A [94]
Zavrh Zavrh pri Trojanah 1953–danes N/A [90]
Završe Završe pri Dobjem 1953–danes N/A [94]
Završe Završe pri Grobelnem 1953–danes N/A [94]
Zeče Zeče pri Bučah 1955–danes N/A [72]
Zgornja Dobrova Dobrova 1982–danes N/A [127]
Zgornji Gabrnik Zgornji Gabernik 2002–danes N/A [140][141]
Znojile Znojile pri Čepljah 1953–1955[at] N/A [93]
Znojile Znojile pri Krki 1953–danes N/A [93]
Žeje Žeje pri Komendi 1953–danes N/A [93]
Žibovnik Zibovnik 1990–danes N/A [168]
Žirovski Vrh svetega Antona Žirovski Vrh nad Gorenjo Vasjo 1955–1994 Žirovski Vrh svetega Antona 1994–danes [100][177][158][115]
Žirovski Vrh svetega Urbana Žirovski Vrh nad Zalo 1955–1994 Žirovski Vrh svetega Urbana 1994–danes [100][177][158][115]

Opombe[uredi | uredi kodo]

 1. Zakon je preimenoval tudi naselje Dornberk, za katerega je bilo predlagano ime Vinodol, a je zakon določil ime Zali Hrib, prebivalci pa so zahtevali ponovno preimenovanje. Po mnenju tedanje strokovne sfere se bi moral kraj imenovati Vinodar. Po odločitvah lokalnih (krajevnih in območnih) ljudskih odborov je bilo predlagano ime Vinodol. Leta 1955 je zbor krajevnih volilcev izglasoval preteklo ime Dornberk. (vir: Batič, 2023, str. 295-298)
 2. Kasneje razdeljena na Zgornjo Volčino in Spodnjo Voličino.
 3. Uradni administrativni imeni sta Čeče - del, saj je naselje razdeljeno med trboveljsko in hrastniško občino.
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 Ime naselja se pojavlja tudi v drugih oblikah
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 Občasno tudi napačno zapisan
 6. Leta 1972 se je Brod–Logatec priključil Logatcu in s tem izgubil status samostojnega naselja.
 7. Preimenovanje zaradi odcepitve bližnjega Čretveža.
 8. Cegelnica pri Novem mestu je bila leta 1979 priključena Novemu mestu in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 9. Cesta pri Starem Logu je bila leta 1953 najverjetneje priključena Pugledu pri Starem Logu, saj se kraj v kasnejših uradnih listih (1955, 1957) s seznami naselij ne pojavi.
 10. Leta 1955 se je naselje Čretež pri Ledini priključilo Ledini in s tem izgubilo status samostojnega naselja.
 11. Leta 1980 je bila Dobrava pri Črnučah priključena Ljubljani in je s tem izgubila status samostojnega naselja.
 12. Nova Dobrava se je skupaj z Zgornjimi Zrečami in Spodnjimi Zrečami leta 1987 združila v Zreče in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 13. Leta 1971 se je Dolenja vas pri Šmarjeti združila s Šmarjeto.
 14. Leta 2001 se je naselje Dvor pri Bogenšperku razdelilo na naselji Dvor in Bogenšperk.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Naselje je bilo preimenovano po delu naselja.
 16. Leta 2001 se je Gaber pri Semiču združil s Semičem in s tem izgubil status samostojnega naselja.
 17. Leta 1972 se je Gorenja vas pod Režišami priključila Logatcu in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 18. Leta 1955 so se Gorenjci pri Semiču združili s Semičem in s tem izgubili status samostojnega naselja.
 19. Leta XXXX je bilo ozemlje Grintovca pri Kočevju pripojeno tedaj že opuščenemu naselju Kleč.
 20. Leta 2001 se je Kot pri Semiču združil s Semičem in s tem izgubil status samostojnega naselja.
 21. Preimenovan zaradi preimenovanja bližnjega Titovega Velenja v Velenje.
 22. Leta 1979 je bil Mačkovec pod Trško goro priključen Novemu mestu in s tem izgubil status samostojnega naselja.
 23. Mala vas se je leta 1961 priključila Ježici, ki pa je bila leta 1974 priključena Ljubljani.
 24. Leta 2001 so se Merljaki združili z Renčami in s tem izgubili status samostojnega naselja.
 25. Leta 1984 se je Nova vas pod Rifnikom združila s Šentjurjem in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 26. Stara vas se je leta 1981 združila z Žirmi in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 27. Leta 1985 je bil Obrh pri Šmarjeti priključen Šmarješkim Toplicam in s tem izgubil status samostojnega naselja.
 28. Leta 1984 se je Podgorica pri Črnučah priključila Ljubljani in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 29. Leta 1985 se je Podgorje pod Resevno združilo s Šentjurjem in s tem izgubilo status samostojnega naselja.
 30. Leta 1953 se je Podpeč pri Lukovici združila z Lukovico pri Domžalah in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 31. Leta 1972 so se Prapreče pri Trebnjem združile s Trebnjem in s tem izgubile status samostojnega naselja.
 32. Leta 1980 se je Preska pri Medvodah priključila Medvodam in je s tem izgubila status samostojnega naselja.
 33. Leta 1955 se je Pristava pri Mengšu združila z Mengšem in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 34. Leta 1972 se je Pristava pri Trebnjem priključila Trebnjemu in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 35. Naselje je bilo v italijanski ofenzivi leta 1942 požgano, prebivalci izseljeni, po koncu druge svetovne vojne naselje ni bilo obnovljeno. Kasneje je bilo območje naselja priključeno Knežji Lipi.
 36. Leta 1987 se Sela pri Gorenji Straži združijo v novo naselje Straža
 37. Leta 2001 so se Sela pri Svetem Duhu združila s Semičem in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 38. Preimenovanje zaradi izločitve iz naselja Skomarje
 39. Stranska vas je bila leta 1954 priključena Žužemberku in s tem izgubila status samostojnega naselja.
 40. Med leti 1953 in 1955 znan pod imenom Sveti Jernej pri Ločah, pred tem znan kot Sveti Janez.
 41. Naselje se je leta 1998 ločilo od Golice. 2004 se je priključilo Svetemu Lenartu.
 42. Leta 1953 sicer preimenovan v Sv. Lenart na Rebri
 43. 8. januarja 1949 je bil kraj preimenovan v Planota, vendar je bilo 22. januarja uradno ime kraja Gora. Slednje ime se po letu 1952 ne pojavlja več.
 44. Leta 1979 se je Šmihel pri Novem mestu priključil Novemu mestu in s tem izgubil pravice samostojnega naselja.
 45. Leta 1952 sicer preimenovana iz Sveta Trojica v Trojica
 46. Leta 1955 so se Znojile priključile Čepljam in s tem izgubile status samostojnega naselja.

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. 1,0 1,1 B, T. K. »Brez prebivalcev 61 naselij, v skoraj polovici krajev živi manj kot 100 ljudi«. rtvslo.si. Pridobljeno 14. avgusta 2023.
 2. 2,0 2,1 »Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS)«. pisrs. Pridobljeno 14. avgusta 2023.
 3. Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine št. 47, letnik V., 13.6.1934. Kraljevska banska uprava Dravske banovine. 1934.
 4. 4,0 4,1 4,2 Rosa 1993, str. 2.
 5. 5,0 5,1 Batič 2023, str. 285.
 6. 6,0 6,1 Batič 2023, str. 288.
 7. Batič 2023, str. 291.
 8. 8,0 8,1 Batič 2023, str. 293.
 9. Batič 2023, str. 300.
 10. Ferenc 2006, str. 86.
 11. Ferenc 2006, str. 92.
 12. Ferenc 2006, str. 80.
 13. Ferenc 2006, str. 82.
 14. Polšak 1996, str. 205.
 15. Polšak 1996, str. 209.
 16. 16,0 16,1 Poldič 1996, str. 210.
 17. Poldič 1996, str. 211.
 18. Poldič 1996, str. 216.
 19. Poldič 1995, str. 217.
 20. 20,0 20,1 Rosa 1993, str. 3.
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 Premk 2004.
 22. 22,00 22,01 22,02 22,03 22,04 22,05 22,06 22,07 22,08 22,09 22,10 22,11 22,12 22,13 22,14 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 28.
 23. 23,0 23,1 Gabrič 1996, str. 110.
 24. 24,0 24,1 Gabrič 1996, str. 111.
 25. Batič 2023, str. 292.
 26. 26,0 26,1 Batič 2023, str. 295.
 27. Gabrič 1996, str. 112.
 28. Gabrič 1996, str. 113.
 29. Gabrič 1996, str. 114.
 30. 30,0 30,1 Gabrič 1996, str. 117.
 31. Gabrič 1996, str. 116.
 32. Gabrič 1996, str. 118.
 33. Batič 2023, str. 299.
 34. Gabrič 1996, str. 119.
 35. Rosa 1993, str. 4.
 36. Perko & Geršič 2021, str. 89.
 37. Perko & Geršič 2021, str. 43.
 38. Perko & Geršič 2021, str. 42.
 39. Perko & Geršič 2021, str. 44.
 40. Perko & Geršič 2021, str. 45.
 41. Perko & Geršič 2021, str. 47.
 42. Perko & Geršič 2021, str. 51.
 43. Perko & Geršič 2021, str. 27.
 44. »Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 29. maja 1994, za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Voličina v kraj in Krajevno skupnost Sv. Rupert«. www.uradni-list.si. Voličina: Krajevna skupnost Volčina. 29. maj 1994. Pridobljeno 21. decembra 2023.
 45. »Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 29. maja 1994, za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Cerkvenjak v kraj in Krajevno skupnost Sv. Anton v Slov. Goricah«. Krajevna skupnost Cerkvenjak. 30. maj 1994. Pridobljeno 21. decembra 2023.
 46. Perko & Geršič 2021, str. 43-44.
 47. »Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu o preimenovanju naselja Podbočje«. www.uradni-list.si. Občina Krško. 16. oktober 2000. Pridobljeno 21. decembra 2023.
 48. Penjak, Alenka (24. maj 2022). »Lucija ali Sveta Lucija: odločitev na referendumu«. www.primorske.svet24.si. Lucija, Piran: Primorske novice. Pridobljeno 21. decembra 2023.
 49. Perko & Geršič 2021, str. 47–48.
 50. 50,0 50,1 Milenković 2007, str. 43.
 51. Marinković 1991, str. 1.
 52. Milenković 2007, str. 128.
 53. Milenković 2007, str. 53.
 54. Milenković 2007, str. 187.
 55. 55,0 55,1 Milenković 2007, str. 45.
 56. 56,0 56,1 Milenković 2007, str. 201.
 57. 57,0 57,1 Milenković 2007, str. 154.
 58. 58,0 58,1 58,2 Milenković 2007, str. 26.
 59. Milenković 2007, str. 31.
 60. 60,0 60,1 Milenković 2007, str. 147.
 61. Milenković 2007, str. 105.
 62. Milenković 2007, str. 33.
 63. Milenković 2007, str. 55.
 64. Milenković 2007, str. 35.
 65. 65,0 65,1 Marinković 1991, str. 82.
 66. »Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje«. www.uradni-list.si. Občina Trebnje, Občina Šmartno pri Litiji. 13. januar 2013. Pridobljeno 6. decembra 2023.
 67. Milenković 2007, str. 153.
 68. Marinković 1991, str. 100.
 69. 69,0 69,1 Marinković 1991, str. 71.
 70. Milenković 2007, str. 119.
 71. 71,00 71,01 71,02 71,03 71,04 71,05 71,06 71,07 71,08 71,09 71,10 71,11 71,12 71,13 71,14 71,15 71,16 71,17 71,18 71,19 71,20 71,21 71,22 71,23 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 29.
 72. 72,00 72,01 72,02 72,03 72,04 72,05 72,06 72,07 72,08 72,09 72,10 72,11 72,12 72,13 72,14 72,15 72,16 72,17 72,18 72,19 72,20 72,21 72,22 72,23 72,24 72,25 72,26 72,27 72,28 72,29 72,30 72,31 72,32 72,33 72,34 72,35 72,36 72,37 72,38 72,39 72,40 72,41 72,42 72,43 72,44 72,45 72,46 72,47 72,48 72,49 72,50 72,51 72,52 72,53 72,54 72,55 72,56 72,57 72,58 72,59 72,60 72,61 72,62 72,63 72,64 72,65 72,66 72,67 72,68 72,69 LRS 1955, str. 395.
 73. 73,0 73,1 Milenković 2007, str. 60.
 74. Milenković 2007, str. 150.
 75. Marinković 1991, str. 121.
 76. 76,0 76,1 76,2 Milenković 2007, str. 18.
 77. 77,00 77,01 77,02 77,03 77,04 77,05 77,06 77,07 77,08 77,09 77,10 77,11 77,12 77,13 77,14 77,15 77,16 77,17 77,18 77,19 77,20 77,21 77,22 77,23 77,24 77,25 77,26 77,27 77,28 77,29 77,30 77,31 77,32 77,33 77,34 77,35 77,36 77,37 77,38 77,39 77,40 77,41 77,42 77,43 77,44 77,45 77,46 77,47 77,48 77,49 77,50 77,51 77,52 77,53 77,54 77,55 77,56 77,57 77,58 77,59 77,60 77,61 77,62 77,63 77,64 77,65 77,66 77,67 77,68 77,69 77,70 77,71 77,72 77,73 77,74 77,75 77,76 77,77 77,78 77,79 77,80 77,81 LRS 1953, str. 19.
 78. 78,00 78,01 78,02 78,03 78,04 78,05 78,06 78,07 78,08 78,09 78,10 78,11 78,12 78,13 78,14 LRS 1955, str. 396.
 79. Milenković 2007, str. 177.
 80. 80,00 80,01 80,02 80,03 80,04 80,05 80,06 80,07 80,08 80,09 80,10 80,11 80,12 80,13 80,14 80,15 80,16 80,17 80,18 80,19 80,20 80,21 80,22 80,23 80,24 80,25 80,26 80,27 80,28 80,29 80,30 80,31 80,32 80,33 80,34 80,35 80,36 80,37 80,38 80,39 80,40 LRS 1953, str. 17.
 81. 81,000 81,001 81,002 81,003 81,004 81,005 81,006 81,007 81,008 81,009 81,010 81,011 81,012 81,013 81,014 81,015 81,016 81,017 81,018 81,019 81,020 81,021 81,022 81,023 81,024 81,025 81,026 81,027 81,028 81,029 81,030 81,031 81,032 81,033 81,034 81,035 81,036 81,037 81,038 81,039 81,040 81,041 81,042 81,043 81,044 81,045 81,046 81,047 81,048 81,049 81,050 81,051 81,052 81,053 81,054 81,055 81,056 81,057 81,058 81,059 81,060 81,061 81,062 81,063 81,064 81,065 81,066 81,067 81,068 81,069 81,070 81,071 81,072 81,073 81,074 81,075 81,076 81,077 81,078 81,079 81,080 81,081 81,082 81,083 81,084 81,085 81,086 81,087 81,088 81,089 81,090 81,091 81,092 81,093 81,094 81,095 81,096 81,097 81,098 81,099 81,100 81,101 81,102 81,103 81,104 81,105 81,106 81,107 81,108 81,109 81,110 81,111 81,112 81,113 81,114 81,115 81,116 81,117 Spremembe naselij 1948–95. 1996. Podatkovna zbirka. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, DZS.
 82. Milenković 2007, str. 198.
 83. 83,00 83,01 83,02 83,03 83,04 83,05 83,06 83,07 83,08 83,09 83,10 83,11 83,12 83,13 83,14 83,15 83,16 83,17 83,18 83,19 83,20 83,21 83,22 83,23 83,24 83,25 83,26 83,27 83,28 83,29 83,30 83,31 83,32 83,33 83,34 83,35 83,36 83,37 83,38 83,39 83,40 83,41 83,42 83,43 83,44 83,45 83,46 83,47 83,48 83,49 83,50 83,51 83,52 83,53 83,54 83,55 83,56 83,57 83,58 83,59 83,60 83,61 83,62 83,63 83,64 83,65 83,66 83,67 83,68 83,69 83,70 83,71 83,72 83,73 83,74 83,75 83,76 83,77 83,78 83,79 83,80 83,81 83,82 LRS 1953, str. 20.
 84. 84,0 84,1 84,2 »Popravek odloka o preimenovanju naselij Breg pri Velikem Gabru, Male Dole pri Šentjurju in Velike Dole pri Šentjurju«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 85. 85,0 85,1 Milenković 2007, str. 48.
 86. 86,00 86,01 86,02 86,03 86,04 86,05 86,06 86,07 86,08 86,09 86,10 86,11 86,12 86,13 86,14 86,15 86,16 86,17 86,18 86,19 86,20 86,21 86,22 86,23 86,24 86,25 86,26 86,27 86,28 86,29 86,30 86,31 86,32 86,33 86,34 86,35 86,36 86,37 86,38 86,39 86,40 86,41 86,42 86,43 86,44 86,45 86,46 86,47 86,48 86,49 86,50 86,51 86,52 86,53 86,54 86,55 86,56 86,57 86,58 86,59 86,60 86,61 86,62 86,63 86,64 86,65 LRS 1953, str. 22.
 87. 87,0 87,1 »Odlok o preimenovanju naselja Bregansko selo v Slovenska vas in naselja Nova vas pri Bregani v Nova vas pri Mokricah«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 88. 88,00 88,01 88,02 88,03 88,04 88,05 88,06 88,07 88,08 88,09 88,10 88,11 88,12 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 33.
 89. 89,0 89,1 Milenković 2007, str. 22.
 90. 90,00 90,01 90,02 90,03 90,04 90,05 90,06 90,07 90,08 90,09 90,10 90,11 90,12 90,13 90,14 90,15 90,16 90,17 90,18 90,19 90,20 90,21 90,22 90,23 90,24 90,25 90,26 90,27 90,28 90,29 90,30 90,31 90,32 90,33 90,34 90,35 90,36 90,37 90,38 90,39 90,40 90,41 90,42 90,43 90,44 90,45 90,46 90,47 90,48 90,49 90,50 90,51 90,52 90,53 90,54 90,55 90,56 90,57 90,58 90,59 90,60 90,61 90,62 90,63 LRS 1953, str. 23.
 91. Milenković 2007, str. 77.
 92. 92,0 92,1 92,2 92,3 Milenković 2007, str. 93.
 93. 93,00 93,01 93,02 93,03 93,04 93,05 93,06 93,07 93,08 93,09 93,10 93,11 93,12 93,13 93,14 93,15 93,16 93,17 93,18 93,19 93,20 93,21 93,22 93,23 93,24 93,25 93,26 93,27 93,28 93,29 93,30 93,31 93,32 93,33 93,34 93,35 93,36 93,37 93,38 93,39 93,40 93,41 93,42 93,43 93,44 93,45 93,46 93,47 93,48 93,49 93,50 93,51 93,52 93,53 93,54 93,55 93,56 93,57 93,58 93,59 93,60 93,61 93,62 93,63 93,64 93,65 93,66 93,67 93,68 93,69 93,70 93,71 93,72 93,73 93,74 93,75 LRS 1953, str. 21.
 94. 94,00 94,01 94,02 94,03 94,04 94,05 94,06 94,07 94,08 94,09 94,10 94,11 94,12 94,13 94,14 94,15 94,16 94,17 94,18 94,19 94,20 94,21 94,22 94,23 94,24 94,25 94,26 94,27 94,28 94,29 94,30 94,31 94,32 94,33 94,34 94,35 94,36 94,37 94,38 94,39 94,40 94,41 94,42 94,43 94,44 94,45 94,46 94,47 94,48 94,49 94,50 94,51 94,52 94,53 94,54 94,55 94,56 94,57 94,58 94,59 94,60 94,61 94,62 94,63 94,64 94,65 94,66 94,67 94,68 94,69 94,70 94,71 LRS 1953, str. 18.
 95. Marinković 1991, str. 11.
 96. 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 34.
 97. Urbanc, Mimi. »Pokrajinske predstave o slovenski Istri«. ZRC SAZU, Založba ZRC. str. 85. Pridobljeno 15. julija 2023.
 98. 98,0 98,1 98,2 Milenković 2007, str. 46.
 99. Milenković 2007, str. 89.
 100. 100,00 100,01 100,02 100,03 100,04 100,05 100,06 100,07 100,08 100,09 100,10 100,11 100,12 100,13 100,14 100,15 100,16 100,17 100,18 100,19 100,20 100,21 100,22 100,23 100,24 100,25 100,26 100,27 100,28 100,29 100,30 100,31 100,32 100,33 100,34 100,35 100,36 100,37 100,38 100,39 100,40 100,41 100,42 100,43 100,44 100,45 100,46 100,47 100,48 100,49 100,50 100,51 100,52 100,53 100,54 100,55 100,56 100,57 LRS 1955, str. 394.
 101. Milenković 2007, str. 85.
 102. 102,0 102,1 102,2 102,3 102,4 102,5 Milenković 2007, str. 61.
 103. 103,0 103,1 Milenković 2007, str. 58.
 104. Rosa 1993, str. 11.
 105. Milenković 2007, str. 114.
 106. 106,0 106,1 Milenković 2007, str. 14.
 107. 107,0 107,1 Milenković 2007, str. 197.
 108. 108,0 108,1 108,2 108,3 108,4 Milenković 2007, str. 118.
 109. 109,0 109,1 Milenković 2007, str. 99.
 110. Milenković 2007, str. 67.
 111. 111,0 111,1 Milenković 2007, str. 47.
 112. 112,0 112,1 112,2 112,3 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 37.
 113. »Odlok o preimenovanju naselja Gradišče nad Pijavo Gorico«. Uradni list. Občina Škofljica. 21. december 2007. str. 94. Pridobljeno 14. julija 2023.
 114. »Odlok o preimenovanju naselja Hotovlje v naselje Hotovlja«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 115. 115,0 115,1 115,2 115,3 Milenković 2007, str. 38.
 116. »Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Ravne-Prevalje«. Uradni list. Občina Ravne-Prevalje. 16. februar 1998. Pridobljeno 16. julija 2023.
 117. »Odlok o preimenovanju naselja v Občini Jesenice«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 118. »Odlok o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 119. »Odlok o preimenovanju naselja Jurišče v Juršče«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 120. »Odlok o preimenovanju dela naselja Kamenica v Kamenško«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 121. »Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (letnik V, številka 47)«. www.dlib.si. Kraljevinska banska uprava Dravske banovine. 13. junij 1934. str. 527. Pridobljeno 18. avgusta 2023.
 122. 122,0 122,1 122,2 »Odlok o preimenovanju naselij v Občini Zreče«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 123. Milenković 2007, str. 49.
 124. »Odlok o spremembi območja in preimenovanju naselja Kravjek«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 125. 125,0 125,1 Milenković 2007, str. 202.
 126. 126,0 126,1 126,2 »Odlok o preimenovanju naselja Strmec pri Vojniku v naselje Nova Cerkev«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 127. 127,0 127,1 Milenković 2007, str. 24.
 128. 128,0 128,1 128,2 128,3 »Odlok o preimenovanju naselij v Občini Slovenske Konjice«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 129. »Sklep o preimenovanju zemljepisnega imena naselja Loče pri Poljčanah v Loče«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 130. 130,00 130,01 130,02 130,03 130,04 130,05 130,06 130,07 130,08 130,09 130,10 130,11 130,12 130,13 130,14 130,15 130,16 130,17 130,18 130,19 130,20 130,21 130,22 LRS 1955, str. 393.
 131. Milenković 2007, str. 143.
 132. Milenković 2007, str. 90.
 133. Milenković 2007, str. 64.
 134. 134,0 134,1 Milenković 2007, str. 140.
 135. Z, C (28. april 1999). »Spremenili naslov vasi« (PDF). Gorenjski glas. Leto LII (33). Pridobljeno 16. avgusta 2023.
 136. Milenković 2007, str. 107.
 137. Milenković 2007, str. 95.
 138. Rosa 1993, str. 13.
 139. »Odlok o preimenovanju naselij v Občini Vitanje«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 140. 140,0 140,1 »Odlok o preimenovanju naselij spodnji in zgornji Gabrnik«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 141. 141,0 141,1 141,2 141,3 Milenković 2007, str. 112.
 142. Marinkovič 1991, str. 95.
 143. 143,0 143,1 »Odlok o preimenovanju naselij in o poimenovanju novih naselij v občini Grosuplje«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 144. 144,0 144,1 »Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi in spremembi območij naselij Stojno selo in Strmec pri Rogatcu«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 145. 145,00 145,01 145,02 145,03 145,04 145,05 145,06 145,07 145,08 145,09 145,10 145,11 145,12 145,13 145,14 145,15 145,16 145,17 145,18 145,19 145,20 145,21 145,22 145,23 145,24 145,25 145,26 145,27 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 30.
 146. Rosa 1993, str. 9.
 147. 147,0 147,1 Vlada Ljudske Republike Slovenije (27. julij 1964). »Uradni list Ljudske republike Slovenije«. www.dlib.si. Leto XXI, številka 24. Ljudska republika Slovenija. str. 393–395. COBISS 9996293. ISSN 1318-105X. Pridobljeno 19. decembra 2023.
 148. 148,0 148,1 148,2 »Odlok o preimenovanju naselij Žilce, Šivče in Krajič«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 149. »Odlok o preimenovanju naselja Gradišče v Slovenskih goricah v naselje Sveta Trojica v Slovenskih goricah«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 150. »Odlok o preimenovanju naselja Hrib pri Zmincu v naselje Sv. Petra Hrib«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 151. 151,0 151,1 »Odlok o preimenovanju naselij Andrej nad Zmincem in Ožbolt nad Zmincem«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 152. Milenković 2007, str. 57.
 153. 153,0 153,1 153,2 Milenković 2007, str. 106.
 154. »Odlok o preimenovanju naselja Benedikt v Slovenskih goricah v naselje Benedikt«. Uradni list. Občina Benedikt. 16. april 2003. Pridobljeno 15. julija 2023.
 155. »Odlok o preimenovanju naselja Florjan nad Zmincem«. Uradni list. Občina Škofja Loka. 24. april 2003. Pridobljeno 15. julija 2023.
 156. 156,0 156,1 Milenković 2007, str. 88.
 157. »Odlok o preimenovanju naselja Šentjur pri Celju«. Uradni list. Občina Šentjur pri Celju. 18. september 1991. Pridobljeno 15. julija 2023.
 158. 158,00 158,01 158,02 158,03 158,04 158,05 158,06 158,07 158,08 158,09 158,10 158,11 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 32.
 159. Rosa 1993, str. 12.
 160. B, B (4. november 2003). »Lenart nad Lušo sedaj Sv. Lenart« (PDF). Gorenjski glas. leto LVI (87): 4. Pridobljeno 16. avgusta 2023.
 161. »Odlok o preimenovanju naselja Gornja vas«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 162. Milenković 2007, str. 101.
 163. 163,00 163,01 163,02 163,03 163,04 163,05 163,06 163,07 163,08 163,09 163,10 163,11 163,12 163,13 163,14 163,15 163,16 163,17 163,18 163,19 163,20 163,21 163,22 163,23 163,24 163,25 Urbanc & Gabrovec 2005, str. 31.
 164. Rosa & Jurij 1993, str. 13.
 165. »Odlok o preimenovanju naselja Breze v Šentrupert«. Uradni list. Občina Laško. 28. december 1993. Pridobljeno 15. julija 2023.
 166. »Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi in spremembi območja naselja Vinski vrh pri Slivnici«. Uradni list. Občina Šmarje pri Jelšah. 14. april 1994. Pridobljeno 15. julija 2023.
 167. »Odlok o preimenovanju naselja Tomaž nad Praprotnim«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 168. 168,0 168,1 Milenković 2007, str. 25.
 169. »Odlok o preimenovanju in o preoštevilčbi naselja Vrh nad Mokronogom v naselje Sv. vrh«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 170. Milenković 2007, str. 84.
 171. Rosa 1993, str. 7.
 172. 172,0 172,1 Milenković 2007, str. 96.
 173. »Odlok o preimenovanju naselja Tabor nad Knežakom v Šilentabor«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.
 174. Milenković 2007, str. 70.
 175. Milenković 2007, str. 91.
 176. Milenković 2007, str. 37.
 177. 177,0 177,1 »Odlok o preimenovanju naselij Žirovski vrh nad Gorenjo vasjo in Žirovski vrh nad Zalo«. www.uradni-list.si. Pridobljeno 14. avgusta 2022.

Viri[uredi | uredi kodo]