Pomurska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Pomurska statistična regija
Raba kmetijskih zemljišč na kmetijskih gospodarstvih, statistične regije, 2016

Pomurska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Pomurska statistična regija v besedi

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Največje urbano središče je Murska Sobota. Po podatkih Statističnega urada RS njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja.

V pomurski statistični regiji je v 2016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–3,5 na 1.000 prebivalcev) in najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (1,5 %). Povprečna starost prebivalcev je bila 44,5 leta, kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Število študentov na 1.000 prebivalcev (33) je bilo v tej regiji nižje od slovenskega povprečja; število študentk na 100 študentov pa je bilo tu najvišje (152 študentk na 100 študentov). Stopnja brezposelnosti je bila v 2016 10,8-odstotna, še višja je bila samo med ženskami, 14,2-odstotna. Povprečna mesečna neto plača v 2016 je bila v tej regiji tretja najnižja med regijami (940 EUR). 7 % gospodinjstev v tej regiji je prejemalo materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij; delež takih gospodinjstev je bil enak v koroški (7 %), še višji pa v zasavski regiji (9 %).

V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je tukaj znašal 13.232 EUR (slovensko povprečje je bilo 19.576 EUR na prebivalca). V regiji je delovalo blizu 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno po 4 osebe. Regija je izstopala tudi po številu traktorjev, v 2016 jih je bilo 13 na 100 prebivalcev (slovensko povprečje je bilo 5 traktorjev na 100 prebivalcev). V tej statistični regiji je bilo v 2016 na voljo nekaj več kot 7.100 turističnih ležišč, od tega polovica v hotelih in podobnih nastanitvah. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo ustvarjenih 9 % vseh turističnih prenočitev, od tega je bilo 58 % prenočitev domačih turistov. [1]

Pomurska statistična regija v številkah

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2017
1.337
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
87,1
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
115.818
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
44,5
Naravni prirast, 2016
-411
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
-3,5
Število učencev, 2016/2017
8.844
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
13,2
Število dijakov, 2016/2017
3.725
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
20,3
Število študentov, 2016/2017
3.795
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
-5,2
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
39.570
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
26,1
Število zaposlenih oseb, 2016
35.295
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
27,7
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
8.300
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
17,4
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.412,02
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
51,3
Število podjetij, 2016
7.983
Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe, 2016
216
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
1.533
BDP na prebivalca, EUR, 2016
13.232
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
68.807
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
4,0
Število prihodov turistov, 2016
239.050
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
52
Število prenočitev turistov, 2016
966.884
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
303
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Pomurska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=309&tag=2506&cba=62.2,64.9,65,66.4,66.5,67.9,68,69.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.15039631616649&lng=15.068018546875027&show_west=1&iframe=1" Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Slika:Prekmurje2018.png
Stopnja delovne aktivnosti, statistične regije, Slovenija, 2016

Občine v statistični regiji

Zunanje povezave

Viri