Wikipedija:WikiProjekt Slovenska literarna veda/Seminar pri Aleksandru Bjelčeviču

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Navodila za poletni seminar iz Starejše književnosti[uredi kodo]

To so navodila za tiste seminarske naloge, ki bodo gesla za Wikipedijo. Geslo bo obsegalo ok. 4 do največ 8 tipkanih strani (teoretična gesla bodo krajša od gesel o pisateljih in literarnih delih). Gesla naj bodo oblikovana tako, kot so v velikih enciklopedijah oz. kakršna so obširna wikipedična gesla. Prevajanje angleške Wikipedije ali prepisovanje vsebin literarnih del iz Janeža ipd. ni dovoljeno. Teoretska gesla se začnejo z definicijo in nadaljujejo z opisom zgradbe in funkcioniranja danega pojma: definicija in zgradba nista isto. Razmerje med njima je, za ilustracijo, tako: definicija moškega je "človek s kromosomskim parom XY", opis telesne in duševne zgradbe moškega in njegovega psihičnega in socialenga funkcioniranja pa je neprimerljivo obsežnejši. Optimalen zgled teoretičnega gesla je kar wikipedično geslo chromosome (angleško); dober zgled sta npr. gesli parodija in dnevnik (književnost), komajda sprejemljiv zgled je groteska; nesprejemljivo pa je geslo naratologija, ker je prekratko, fragmentarno in nerazumljivo (in ker je prevod enako slabega angleškega gesla); dober zgled pa je nemško geslo Narratologie. K opisu zgradbe sodijo primeri iz slovenske (in tuje) književnosti, ki jih boste poiskali sami. Primerov ne boste zgolj citirali, ampak jih boste analizirali. Definicije in razlage teoretskih gesel se bodo po enciklopedijah, učbenikih in monografijah razlikovale - če so razlike bistvene, naštejte dve ali največ tri definicije in opozorite na bistvene razlike (npr. substitucijska, interakcijska in kognitivna teorija metafore). Na prvem mestu naj bo definicija, ki vam pojasni največ primerov. Nekateri pojmi imajo več pomenov, npr. alegorija in parabola: alegorija kot literarni trop, alegorija kot pripovedna vrsta, alegorija kot slikarski pojem. Pri teoretskih geslih boste upoštevali čim več vam dostopnih enciklopedij, učbenikov in monografij; od tujejezičnih enciklopedij npr. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Rečnik književnih termina, Dupriez/A Dictionary of Literary Devices, Słownik terminów literackich, Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory itd. itd. Mnogi teoretični pojmi so obdelani v monografijah (npr. Juvan, Intertekstualnost, Hladnik, Trivialna literatura, Kos, Razsvetljenstvo, Margaret Rose, Parody), poleg enciklopedij so to vaši glavni viri. Tujejezične, zlasti angleške knjige in članke dobite tudi na "google books" in "google scholar". Primere boste seveda jemali iz slovenske književnosti, iskali jih boste po leksikonu Literatura in po literarnih zgodovinah.

Pri predstavitvi slovenskih literarnih del sledite strukturi, kakršno ima npr. angleška wikipedija o Shakespearovem Hamletu (angleško) ali nemška wikipedija o Goethejevem Faustu (nemško), ki so ji sledila zgledna gesla o npr. Martinu Krpanu, Visoški kroniki in Abadonu. Pri tem si boste pomagali s komentarji v Zbranih delih, Kondorju, Hramu, Klasju in drugih komentiranih izdajah in seveda z monografijami in članki. Administratorjevo poseganje v vaš tekst, češ da je geslo predolgo, argumentirajte s sklicevanjem, da so gesla o svetovnih klasikah (Shakespearjevih, Goethejevih, Mickiewiczevih, Kafkovih itd.) tudi obširna. Geslo mora vsebovati najmanj naslov, podnaslov, prva objava, knjižne objave, prevodi v tuje jezike, datum nastanka in rokopisi, zelo kratek povzetek vsebine, zelo kratka karakterizacija glavnih oseb; sledijo obširnejše informacije o kritičnih odzivih in zlasti pregled vseh ali večine interpretacij. Poiskali boste čim več interpretacij, ne le s pomočjo COBISS-a, ampak tudi s pomočjo LISTKOVNEGA kataloga v naši knjižnici in NUK-u.

Za gesla o pisateljih boste prebrali večino del dotičnega pisatelja - brez tega neposrednega stika o pisatelju ne morete pisati. Geslo mora nujno vsebovati (za zgled naj bodo mdr. angleška ali nemška gesla, npr. o Dickensu, Steinbecku, E. T. A. Hoffmannu, Thomasu Mannu): a) kratek življenjepis (pol do največ ene tipkane strani), b) njegov svetovni nazor, literarni in umetnostni nazor, stiki z drugimi pisatelji, umetniki, filozofi in znanstveniki); c) njegov kulturni, politični, etični angažma; č) na kratko označite glavna dela, nekoliko podrobneje pa 3-5 najpomembnejših del, njegova dela obravnavajte po zvrsteh (v posebnem poglavju poezijo, v posebnem pripovedništvo, v posebnem dramatiko, v posebnem kritiko, esejistiko, urednikovanje ipd., gl. npr. gesli Stanko Vraz ali Josip Stritar); d) pisateljeva poetika; e) vplivi na pisatelja; f) njegovi vplivi na druge pisatelje; g) (sočasna) recepcija njegovih del; h) (izbran) seznam njegovih del (event. prevodi v tuje jezike); i) seznam strokovne literature; j) linki. Seznam avtorjevih pomembnih del naj bo polinkan na morebitna obstoječa gesla o dotičnih delih, npr. pri Mencingerju na Abadona. Seznama ne polinkati na cobiss, ker druge Wikipedije tovrstne prakse nimajo in zna Krpana vsak poiskati v Cobissu; link na Cobiss je priporočljiv pri naslovih starejših knjig, ker si jih večina ne more zapomniti, npr. pri Trubarjevi Catechismus in der windischenn Sprach. Na dnu v poglavju Glej tudi ali Zunanje povezave naredite povezavo na Wikivir z uporabe predloge {{Wikivir}}. V rubriki "zunanje povezave" naj bo link na avtorjeva dela v DLIB-u, v okvirčkih spodaj desno pa na Wikivir in Wikimedijo. Na začetku gesla v okvirju desno stojijo osnovni podatki kot rojstvo, smrt, narodnost, poklic, vlivi od in vplivi na, glavna dela, ev. še slika pisateljevega podpisa (gl. npr. geslo o Prešernu ali Goetheju). Gesla o manj kapitalnih avtorjih bodo krajša; dober zgled je geslo o Petru Božiču.

Za gesla o pisateljih in literarnih klasikah boste najprej prebrali standardne priročnike kot SBL, Enciklopedijo Slovenije in zlasti glavne literarne zgodovine: Matičino, Slodnjakovo, Pogačnik-Zadravčevo, Slovensko književnost 1945-65, Slovensko književnost III, Kosovo Primerjalni zg. slov. lit. in za starejšo književnost Kidričevo Zgodovino slovnskega slovstva in seveda opombe v zbranih delih in Kondorju. Po teh začetnih korakih boste poiskali monografije in članke o svojem predmetu (na DLIB-u je vedno več člankov iz strokovnih revij).

Za gesla o glasbenikih se zgledujte npr. po geslih o Leonardu Cohenu, Dylanu, U2, posebej se osredinite na teme in ideje njihovih besedil, vendar tudi na glasbeni stil oz. žanr, morebitni politični aktivizem, recepcijo in kritike njihove glasbe in besedil, njihov vpliv (angl. influence, legacy), za zgled slednjega Sex Pistols, Public Enemy. Za gesla o revijah oz. časopisih se lahko zgledujete po geslu o Zori.

Vaša gesla bodo ali povsem nova ali pa boste dopolnjevali in popravljali obstoječa, zlasti škrbine. Osnovne napotke za dopolnjevanje obstoječih najdete na [[1]]. Pri širitvi obstoječih gesel imate tudi pravico odstraniti oziroma spremeniti faktografsko napačne podatke; v splošnem pa velja pravilo, da se obstoječe vsebine gesel ne povozi z na novo napisano vsebino, ampak se obstoječo vsebino nadgradi, izboljša in preuredi. Ker administrator upravičeno posega v vaše delo, ga opremite z napisom, da je geslo "v delu" (na vrh gesla lahko za največ dan ali dva dodate predlogo {{v delu}}) in da poteka v okviru projekta "Slovenska literarna veda" (na pogovorno stran gesla vstavite predlogo {{Sodelovanje-WP|Slovenska literarna veda}}.

Geslo najprej napišite na papir in mi ga najmanj dva tedna pred nastopom prinesite v popravek. Geslo boste na Wikipedijo postavili šele potem, ko ga bom odobril oz. ko bodo potrebni le še majhni popravki, v razredu pa ga bomo skupaj pregledali in komentirali. Če pa bodo pripombe obširne in besedilo pred nastopom še ne bo požegnano, boste v razredu nastopili z različico v Wordu (ali drugem urejevalniku).

Spodnji seznami so odprti in si lahko izberete svojega avtorja, delo, revijo, kulturno ustanovo (ne le Mladinsko gledališče, Tržaško gledališče, ampak tudi Metelkova Mesto, Kino Šiška ipd.), teoretski pojem, literarno vrsto ali žanr, literarno smer ipd. ali celo literarno področje - dober zgled slednjega je geslo Nemška književnost na Slovenskem. Erasmusovci lahko napišete geslo o književnosti dežele, kamor potujete oz. odkoder prihajate, npr. poljskem romantizmu, modernizmu, ukrajinski književnosti, Janku Kral'u, ipd.

Predvideni čas za izdelavo seminarske naloge je 60 ur.

PISATELJI, DELA, ČASOPISI za Wikipedijo[uredi kodo]

 1. Jovan Vesel Koseski
 2. Janez Mencinger
 3. Janez Trdina
 4. Jakob Aleševec
 5. Josip Cimperman
 6. Fran Govekar
 7. Josip Ogrinec
 8. Marica Nadlišek Bartol
 9. Julius Kugy
 10. Anton Medved
 11. Zadruga novomeško in ljubljansko dijaško društvo (Kette, Murn, Župančič)
 12. Joža Lovrenčič
 13. Slavko Grum dramatika in prozna dela
 14. Drago Jančar
 15. Marjan Tomšič
 16. Jančar: Klementov padec
 17. Evald Flisar
 18. Dušan Jelinčič
 19. Jure Detela pesmi
 20. Jure Detela eseji o poeziji in umetnosti: zapisi o umetnosti; Orfični fragmenti
 21. Barbara Korun
 22. Miklavž Komelj
 23. Brane Mozetič
 24. Primož Čučnik
 25. Klement Jug
 26. pisatelji, pesniki, dramatiki po vašem izboru


ČASOPISI, REVIJE IN KULTURNE USTANOVE

 1. Academia operosorum Labacensium
 2. Slovenka ženska revija, dopolni geslo z info o konkretnih člankih
 3. Drobtinice
 4. Slovenska bčela
 5. Slovenski glasnik
 6. Besednik
 7. Vrtec
 8. Koledar Mohorjeve družbe
 9. Kres (revija)
 10. revija po vašem izboru
 11. kulturna ustanova po vašem izboru

STAREJŠA SLOVENSKA KNJIŽEVNOSTI[uredi kodo]

poletni semester 2019

V seminarju imate tri obveznosti:

 • 1) napisati lastno seminarsko nalogo in jo v 25 minutah predstaviti (obseg je 6 do 8 strani neto);
 • 2) kratek (ok. ena stran, lahko rokopisni) koreferat k referatu ene sošolke, ki sestoji bodisi iz lastne alternativne interpretacije dveh od sošolke izbranih pesmi (pri čemer interpretacija ni obnova vsebine) ali dveh drugih pesmi kot dopolnilo sošolkinim ali s komentarjem o pesnikovem svetovnem nazoru ali posebno zanimivim ali pomembnim dogodkom iz življenja; in podobno - pri izboru imate proste roke, vaš koreferat naj bo zanimivo kratko dopolnilo. Koreferentka naj se poveže s sošolko, da se bosta njuna izdelka razlikovala. Koreferat oddate; če je rokopisen, oddajte fotokopijo. Referentka in koreferentka nastopita skupaj.
 • 3) Prebrale boste vse tiste 3 ali 4 pesmi, ki jih bodo v svojih referatih analizirale in polinkale sošolke, kar boste dokazovali s sodelovanjem v razpravi: z netrivialnimi komentarji ali zelo intrigantnimi vprašanji se morate oglasiti pri vsaj dveh (2) referatih. Komentarjev ne pišete in ne oddajate (oz. prostovoljno).

Lastno seminarsko ODDAJTE najpozneje en teden (= eno srečanje) pred nastopom; skupaj ga bova pogledala po torkovi uri.

Navodila za lastno seminarsko: Karkoli ste izbrali, boste deloma sledili navodilom na začetku te strani. Kadar je cilj seminarske naloge prdstaviti opus pesnice/pesnika, preberite večino njenih pesmi, od teh pa si za analizo in interpretacijo izberete 3 ali 4 pesmi (te v spodnjem seznamu naštejete in polinkate).Referat o pesnikih/pisateljih naj obsega ta poglavja (v zaporedju c, b, č, a, d):

 • a) jedro referata je vaša lastna (in ne prepisana) netrivialna analiza in interpretacija ok. treh pesmi (obnove oz. povzetki ne pridejo v poštev), zato izberite pesmi, ki so oblikovno in/ali vsebinsko kompleksne,
 • b) prikaz pisateljeve poetike - tematika, pesniške vrste, vplivi, stilistika itd. - in k temu za ilustracijo pokažite po eno pesem (pomagate si s strokovnoo literaturo);
 • c) le tiste življenjepisne podatke (največ pol tipkane strani), ki so za vašo tematiko nujno potrbne,
 • č) pisateljev siceršnji umetnostni in svetovni (politični, etični, filozofski, verski) nazor,
 • d) po potrebi sočasna recepcija njegovih del.


Strokovno literaturo iščete po zgornjih navodilih: monografije so obvezne (o Levstiku Kmecl, o Jenku Bernik, o Stritarju Pogačnik, o Gregorčiču Koblar, o Aškercu Boršnik itd.), če je pesnik nima, iščite po znanstvenih izdajah (o Jarniku Erich Prunč, o Koseskem Kozma Ahačič) in po strokovnih člankih. Spletne vire, razen člankov iz znanstvenih revij, zelo odsvetujem.

Pesniki imajo različno obsežen opus: če njegovo opus obsega več pesniških zbirk, izberite prvo oz. če njegovo zbrano delo obsega več kot eno knjigo, preberite eno knjigo zbranega dela, ostale zbirke oz. knjige pa preberite po diagonali. Pri pesnikih/pesnicah, ki imajo le eno izdano pesniško zbirko (Vodnik) in poleg tega še nezbrane revijalne objave, njegov opus pa je zbran v eni knjigi, preberete celo knjigo; enako velja za avtorje, ki zbirk niso izdal (Jarnik, Modrinjak), preberete celo knjigo.

Referat napišite za sošolce: njim morate povedati nekaj zanimivega in netrivialnega, s ciljem, da jih nekaj naučite in nad izbranim pesnikom tudi navdušite.

Do petka 23. februarja ali najpozneje do torka 27. februarja ob izbranega pesnika/pesnico napišite svoje ime.

Do 5. marca ob svoje ime oz. izbranega pesnika in pesnico zapišite naslove TISTIH TREH PESMI (3), ki jih bomo analizirali v razredu. Te tri pesmi (lahko več, a ne nad sedem) pretipkajte na wikivir (kolikor že niso gor) in jih POLINKAJTE.

Pripišite svoje ime ob izbrani pesnici ali pesnika.

INTERPRETACIJE

 1. Julija Primic v Prešernovi poeziji – dileme; podoba; interpretacija (Kaja Nakani, koreferentka Patricija Berglez, 19. 3. 2019) http://www.preseren.net/slo/3_poezije/77_magistrale.asp?fbclid=IwAR3O58NZwYNzeQK3DFGR2bG4lpcN2TFWoClEziJoMjO1QR948978nkramM0, http://www.preseren.net/slo/3_poezije/75_veselega_casa.asp?fbclid=IwAR3bx0qY4ARCvg93bdQ-q0_Bn0owLzFfvfOoryife4ykQw0_1Ic7gZf_ttM, http://www.preseren.net/slo/3_poezije/85_oci_bile.asp?fbclid=IwAR2ApKjmUKW8c3A9OTINrK3dd83ohUsw_jlhfrXONdKsCvC9u60m75IaN_A
 2. Humor v Vodnikovi poeziji – interpretacija pesmi (literatura o satiri) (Anuška Anderlič Zakonjšek, 2. april., koreferentka Manca Cerar)

https://sl.wikisource.org/wiki/Predgovor_za_Lublanske_Novice_4._d._Prosimca_1797, https://sl.wikisource.org/wiki/Vinske_mu%C5%A1ice, https://sl.wikisource.org/wiki/Novo_leto_(Valentin_Vodnik), https://sl.wikisource.org/wiki/Nem%C5%A1ki_in_kranjski_konj

 1. Simon Gregorčič – interpretacija izbranih 3 do 5 pesmi [Patricija Berglez, koreferentka Kaja Nakani, 2. 4. 2019] https://sl.wikisource.org/wiki/So%C4%8Di, https://sl.wikisource.org/wiki/Ujetega_pti%C4%8Da_to%C5%BEba in https://sl.wikisource.org/wiki/V_pepelni%C4%8Dni_no%C4%8Di
 2. Simon Jenko (Katarina Špringer, koreferentka Lara Lazar, 9.4.2019) Obujenke (uvodna obujenka) Zakaj me ne ljubiš? Po smrti Morski duhovi
 3. Stanko Vraz – ljubezenske pesmi (Doris Jeretina; koreferentka Pia Rednak; 9.4.2019) [2] (43, 44, 81, 82, 94, 95), [3]
 4. Prešernove ljubezenske balade (tudi nezbrane kot Ponočnjak, Romanca od Strmega grada) v primerjavi z ljubezenskimi pesnimi (Lara Lazar, koreferentka Katarina Špringer, 16.4.2019)

[4] [5]

 1. Pavlina Pajk (Lana Djuratovič, koreferentka Jana Vaupotič, 16. 4. 2019) Ti nisi ljubil! Porod ljubezniMoj zakladMaterni glasovi (peta pesem)
 2. Aškerčeve pesmi in pesnitve o protestantih (Pia Rednak; koreferentka Doris Jeretina, 23. 4. 2019) Balada o potresu, Lutrski kres, Luteran Kremenjak
 3. Luiza Pesjak (Jana Vaupotič, 23. 4. 2019)(koreferentka Lana Djuratovič,) https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%BDensko_%C5%BEivljenje_in_%C5%BEenska_ljubezen, https://sl.wikisource.org/wiki/Vijolice:_Pesmi_za_mladost#Ni_mo%C4%8Di, https://sl.wikisource.org/wiki/Vijolice:_Pesmi_za_mladost#Pripovedka)
 4. Urban Jarnik in opisna poezija narave (nature poetry; V vigredi, Zvezdje, Danica idr.)(Eva Avguštin, 7.5. 2019)

https://sl.wikisource.org/wiki/V_vigredi https://sl.wikisource.org/wiki/Zvezdje https://sl.wikisource.org/wiki/Danica_(Urban_Jarnik)

 1. Podoba ženske v Levstikovih delih (pesmi, proza) [Manca Cerar, 7.5.2019, koreferentka Anuška A. Zakonjšek]https://sl.wikisource.org/wiki/Bolezen_(Fran_Levstik) https://sl.wikisource.org/wiki/Sen%C4%8Dnica https://sl.wikisource.org/wiki/Pesni_(Fran_Levstik)#V_g.C3.B4zdu. https://sl.wikisource.org/wiki/Kaj_sem_Ti_storil%3F
 2. Pekel, vice in nebesa v verski poeziji 17. in 18. stol (Kalobški, Lavrečič, Steržinar) (Lučka Majcenovič, 14. 5. 2019, koreferentka Ana Pestotnik):

Kalobški: Druga pesem o smrti: https://sl.wikisource.org/wiki/Kalobški_rokopis
Steržinar: Od poslednih reči tega človeka (9. pesem): https://sl.wikisource.org/wiki/Od_poslednih_reči_tega_človeka
Lavrenčič: Od nebeškega paradiža: https://sl.wikisource.org/wiki/Ta_deseta_pesem,_od_nebeškega_paradiža
Od pekla: https://sl.wikisource.org/wiki/Ta_štirinajsta_pesem,_od_pekla

 1. Zlati očenaši kot primer ljudske religioznosti (Ana Pestotnik, koreferentka Lučka Majcenovič, 14. 5. 2019)
 2. Pesmi Ježefa Žemlje (Petra Stražišar, koreferentka Eva Avguštin)


 1. Prešernove satire (Nova pisarija, Glosa, Zabavljiv sonetje, Sveti Senan, Šmarna gora, Nebeška procesija; Kidrič, Paternu) – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
 2. Levstikove satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi
 3. Stritarjeve satire – identifikacija tarč, njihova biografija in interpretacija pesmi


VERSKA KNJIŽEVNOST

 1. Ciril in Metod v slovenski literaturi 19. stoletja
 2. Kapelski pasijon
 3. Verske igre Andreja Šusterja Drabosnjaka


PREDSTAVITVE PESNIKOV

 1. Posvetna Poezija do Pisanic – zgodovinski žanrski in tematološki pregled in analiza pesmi (literatura Koruza, Legiša, faksimile Pisanic)
 2. Krajnska čbelica 1-4
 3. Jovan Vesel Koseski


Ko bodo naštete teme oddane, izbirajte ali iz rubrike Dodatno ali iz tem v rubrikah Wikipedija in naslov prenesite na zgornji seznam.

Dodatno

 1. Pesmi Leopolda Volkmerja
 2. Faust in Lovrenčičev Sholar iz Trente
 3. Pesmi in pasijoni Andreja Šusterja Drabosnjaka (Marijin pasijon, Pasijon, Pastirska igra in Igra o izgubljenem sinu)
 4. Pesmi Blaža Potočnika
 5. Pesmi Lovra Tomana
 6. Skalarjev rokopis: Šola tega premišljevanja (premišljevanje skrivnosti Rožnegqa venca, ok. 50 strani), Vselej ali nikoli, to je večnost (misterij pekla, ok-. 5 strani; to besedilo postaviti v okvir srednjeveških teoloških teorij pekla)
 7. Skalarjev rokopis: Breuilolquium sv. Bonaventure, pogovor med dušo in človekom o združenju z Bogom
 8. Martjanska (cerkvena) pesmarica

za Wikipedijo[uredi kodo]

 1. Simon Jenko
 2. Škofjeloški pasijon
 3. Kapelski pasijon
 4. Anton Mahnič: 12 večerov njegova estetska teorija in načela vrednotenja literature
 5. Primož Trubar: Katekizem 1550
 6. Pavel Knobl
 7. Trubar: Ena dolga predgovor
 8. Primož Trubar: Artikuli
 9. Karel Mihael Attems
 10. Zoisov krožek
 11. Adam Skalar
 12. Jernej Basar pridigar
 13. Blaž Potočnik pesnik
 14. frančiškanski pridigarji (Lauer, Brešan, Nikel)
 15. Anton Aškerc: Mučeniki
 16. Primož Lavrenčič in njegova pesmarica
 17. Martjanska pesmarica prekmurska zbirka cerkvenih in posvetnih pesmi
 18. Tinjska pesmarica koroška cerkvena pesmarica
 19. Loška pesmarica
 20. Janez Svetokriški pridigar
 21. Miss Jenny Love Linhartova nemška drama
 22. Štefan Modrinjak pesnik prd Prešernom
 23. Kolomonov žegen čarovniške bukve
 24. Valentin Vodnik

za Wikipedijo POPULARNA GLASBA[uredi kodo]

 1. Pankrti
 2. Lačni Franz
 3. Center za dehumanizacijo
 4. Andrej Trobentar (Na lepem prijazni)
 5. Marko Brecelj
 6. Jani Kovačič
 7. Buldožer
 8. September (glasbena skupina)
 9. Sedmina
 10. Vlado Kreslin
 11. Zoran Predin
 12. Mia Žnidarič
 13. Niet
 14. Katja Šulc
 15. Miladojka youneed
 16. AKC Metelkova mesto
 17. Peter Andrej
 18. Dani Bedrač
 19. Kladivo, konj in voda
 20. Matej Krajnc
 21. Tadej Vesenjak
 22. Tomi Lorber
 23. Martin Ramoveš Band
 24. Robert Jukič
 25. Janc Galič & Peter Meze
 26. Mihael Lajlar
 27. Katarina Juvančič
 28. Same babe
 29. Dejan Lapanja
 30. Xenia Jus
 31. po svoji izbiri s pogojem, da avtor ali skupina ni povsem triavialen, gl. npr. seznam Slovenske glasbene skupine

za Wikipedijo ZVRSTI[uredi kodo]

 1. slovenski punk – besedila
 2. slovenski emo rock
 3. slovenski indie rock
 4. slovenski metal
 5. slovenski jazz rock
 6. slovenski jazz

za Wikipedijo TEORETSKI POJMI[uredi kodo]

 1. afektivna zmota
 2. alpinistični roman
 3. antologija + seznam slovenskih antologij
 4. antifona
 5. antiutopija
 6. avtobiografija
 7. avtomatska pisava
 8. avtor
 9. balada
 10. božična zgodba
 11. cenzura
 12. dvorna poezija (študent romanist)
 13. ekokritika angl. ecocriticism
 14. elegija
 15. eksempel
 16. enjambement/verzni prestop
 17. epigram
 18. ep
 19. epika
 20. estetska funkcija
 21. estetika (študent filozof ali umetn. zgodovinar)
 22. estetika recepcije
 23. fantastična književnost
 24. humor
 25. gazela
 26. groteska
 27. himna
 28. hermenevtika (štud. filozof ali komparativist)
 29. horizont pričakovanja
 30. intencionalna zmota
 31. karnevalizacija
 32. katahreza
 33. kirielejson
 34. literarni dnevnik
 35. literarni kanon
 36. literarni opis
 37. legenda
 38. lirika
 39. lirski subjekt
 40. literarni junak (mdr. po Bahtinu)
 41. liturgična drama
 42. ustno slovstvo/slovstvena folklora
 43. mimezis
 44. konceptualna metafora
 45. motiv
 46. tema, tematika
 47. muze (študent um. zgodovinar)
 48. personifikacija, animizacija, antropomorfizacija stvari, živali, nebesnih teles, pojmov
 49. pesem v prozi
 50. postila
 51. pridiga
 52. pripovedovalec
 53. rokovnjači
 54. silabotonizem
 55. tonizem
 56. naratologija
 57. verzifikacija
 58. verz

LITERARNA OBDOBJA (prednost imajo študenti nemcisti, romanisti, germanisti, filozofi, zgodovinarji, um. zgodovinarji)[uredi kodo]

 1. reformacija
 2. barok
 3. bidermajer
 4. slovenska moderna
 5. modernizem
 6. simbolizem
 7. futurizem
 8. ekspresionizem
 9. impresionizem
 10. eksistencializem v literaturi
 11. avantgarda
 12. dadaizem
 13. dekadenca

ŽE OBDELANO[uredi kodo]

 1. pl:Janez Svetokriški Krzystof Rzap 27. 5. 2014
 2. Ernestina Jelovšek
 3. Anton Podbevšek teater (Jana Zajc)
 4. Tomaž Pengov Luka Gartner
 5. Viki Grošelj Erika Može
 6. Anton Aškerc: Balade in romance Nika Zadravec
 7. intertekstualnost Gregor Vinter
 8. Na klancu (Katja Kožuh)
 9. pl:Ciril Kosmač Anna Ławicka 27. 5. 2014
 10. Miroslav Vilhar Pavlina Škrlj
 11. Ana Ahmatova Urška Barut
 12. Gazele Martina Prezelj 18. 3.
 13. Ljubezenski soneti Urša Gluščič 25. 3
 14. Sonetje nesreče Teja Koren 25. 3.
 15. Ernestina Jelovšek Manca Černivec 25. 3.
 16. jamb, trohej, [daktil]], amfibrah, anapest Eva Pavletič 6. 5.
 17. Ivan Cankar: Na klancu Katja Kožuh 1. 4.
 18. Valentin Stanič Klavdija Karničar 8. 4.
 19. Melanholiki Anja Andrejčič 8.4
 20. Gal Gjurin Petra Ivanetič 15.4.
 21. Miklova Zala Kristina Anželj 15.4.
 22. Viki Grošelj Erika Može 22. 4.
 23. Prešernovo gledališče Kranj Tjaša Čebašek 22.4.
 24. Julija Primic Ana Malešič 6. 5.
 25. pl:Gregor Strniša Weronika Woźnicka 13. 5.
 26. Tomaž Pengov Luka Gartner 13. 5.
 27. Fran Levec Anja Markelc 20. 5.
 28. N'toko Eva Bizjan 20. 5.
 29. Anton Podbevšek teater Jana zajc 20. 5.
 30. Laibach Katarina Rošer 27. 5.
 31. Feliks Anton (Janez Damascen) Dev : Urška Nemanič, 28. nov. 2011
 32. Franc Veriti Špela Antloga, 14. 5. 2013
 33. Janez Cigler Eva Starašinič, 28. nov. 2011
 34. Fran Erjavec Katja Ogorevc, 5. dec. 2011
 35. Mihael Opeka Mojca Šakanovič, 5. dec. 2011
 36. Triptih Agate Schwarzkobler Petra Šabič, 12. dec. 2011
 37. glosa (študent hispanist) Alenka Vasič, 12. dec. 2012
 38. Abadon (Mencinger) Martin Uranič, 19. dec. 2011
 39. Čarovnikov vajenec Urška Spitzer, 9. jan.
 40. duma (študent rusist) Klara Vrtač, 9. jan. PRESTAVLJENO NA 5. marec
 41. Anton Martin Slomšek Jasna Živec, 9. jan.
 42. Alojz Rebula Sergeja Seljak, 20. feb.
 43. Jurij Dalmatin: vsebinski opis predgovora k Bibliji Tamara Škraban, 20. feb.
 44. V krvi Doroteja Piber
 45. Fran Levstik Tanja Hribar, 27. feb.
 46. fikcija - kot lastnost literature. Nadina Štefančič, 5. mar.
 47. duma (študent rusist) Klara Vrtač, 5. marec.
 48. Josip Stritar Tjaša Langerholc, 12. mar.
 49. Anton Aškerc vanja cebin
 50. Simon Gregorčič Mojca Mavri, 12. mar.
 51. Zofka Kveder Simona Žagar, 26. mar.
 52. Ivan Pregelj Ines Zrnec, 26. mar.
 53. sodobna/moderna/avtorska/knjižna pravljica Petra Radak, 26. marec
 54. Miran Jarc Tonja Planinc, 2. apr.
 55. Vladimir Levstik Ana Leskovšek, 2. apr.
 56. Jančar: Veliki briljantni valček Tina Centa, 2. apr.
 57. Primož Trubar: Cerkovna ordninga Minca Šegula 17. april
 58. Jurij Dalmatin: Ta celi catehismus (pesmarica 1584) Meta Primožič 17. april
 59. Sebastijan Krelj: Postila slovenska Patricija Peterlin 17. april
 60. Krelj: Otročja biblija Nina Arh (brez predstavitve, izredni študent)
 61. Ivan Pregelj: Bogovec Jernej Andreja Kogovšek 17. april
 62. Anton Aškerc: Primož Trubar Jerca Marenče 24. april
 63. Gorazd Kocijančič: Primož Trubar zapušča Ljubljano Lucija Kotar 24. april
 64. Valentin Cundrič Jernej Kusterle, 28. 5. 2013
 65. Brižinski spomeniki: vsebinska analiza, liturgična funkcija Mateja Novak 24. april
 66. Stiški rokopis: pretipkava besedila, vsebinska analiza, liturgična funkcija Kaja Naglič 24. april
 67. Alasia da Sommaripa Petra Logar 24. april
 68. Matija Kastelec Nika Birsa 24. april
 69. Kalobški rokopis Kaja Jošt 15. maj
 70. Rogerij Ljubljanski/Mihael Krammer Jera Tavčar 15. maj
 71. Mihael Paglovec Anamari Mavrin, 15. maj
 72. Ahacij Stržinar Maja Weiss (brez predstavitve)
 73. bukovništvo Duša Race 15. maj
 74. Andrej Šuster Drabosnjak Tina Vehovec 15. maj
 75. Leopold Volkmer Sara Starič 22. maj
 76. Urban Jarnik Nika Bajec 22. maj
 77. klasicizem Jasna Černjak 22. maj
 78. razsvetljenstvo 2 študenta Mojca Sitar, Kaja Bajt 22. maj
 79. heksameter Karmen Ševerkar 22. maj
 80. aleksandrinec Alex Devetak 22. maj
 81. Valentin Vodnik: Pesme za pokušino Barbara Pintar, 22. maj
 82. alpska poskočnica Blanka Blagotinšek 29. maj
 83. Devova Opereta Miša Hernčič 29. maj
 84. Lepa Vida v ljudski pesmi in umetni književnosti od Prešerna do Roze Marija Topole 29. maj
 85. Sonetni venec Nina Tramšek 29. maj
 86. Stanko Vraz Olga Koplan 29. maj
 87. Pevcu Ana Marija Lednik, 9. 4. 2013
 88. Otročja Biblia
 89. Slovo od mladosti Maja Urbanc, 23. 4. 2013
 90. Kam Urška Bister, 9. 4. 2013
 91. ukrasni pridevek Nika Ftičar Kotnik
 92. parodija Katarina Dovč
 93. Visoška kronika(Živa Mrzlikar, ziwika, )
 94. pravljica (Karmen Fink, Karmi F,)
 95. metonimija (Neža Gaberšček)
 96. alegorija (Elžbieta Kržičnik,Elžbieta)
 97. prilika (Jasmina Slapar, Jesska)
 98. ironija (Tina Časar, tinacasar)
 99. Krst pri Savici(Monika Sušanj)
 100. realizem (Tatjana Gjerkeš)
 101. metafora (Adrijana Leskovšek, Rdeckica)
 102. postmoderna literatura (Robert Kuret, Vozač)
 103. esej (Katja Škapin)
 104. romantična književnost (Kaja Horvat, KajaHorvat)
 105. Jančar: Galjot Metka Božič,14. 5. 2013
 106. Alojzij Remec Gaja Jezernik Ovca, 14. 5. 2013
 107. silabizem
 108. pasijon
 109. Nemška književnost na Slovenskem (Manja Pranjič, Manjaaa)

Knjiga Portal:Literatura