Seznam kačjih pastirjev v Sloveniji

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Modri bleščavec (Calopteryx virgo) je eden najpogostejših kačjih pastirjev v Sloveniji, reden spremljevalec zaraščenih potokov gričevnatega sveta v toplem delu leta.[1]
Položaj Slovenije v Evropi (temnozeleno) botruje visoki vrstni pestrosti.[1]

Seznam kačjih pastirjev v Sloveniji navaja 73 vrst kačjih pastirjev, za katere so bili zbrani podatki o pojavljanju na ozemlju Slovenije, kar vključuje eno vrsto, ki od 1960. let ni bila opažena v Sloveniji, zato velja za lokalno izumrlo, vendar obstaja realna možnost, da je bila samo spregledana. Seznam temelji na preglednih publikacijah Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije, ki je nastal v sodelovanju med Centrom za kartografijo favne in flore ter Slovenskim odonatološkim društvom leta 1997,[2] in novejšem atlasu evropskih kačjih pastirjev (Atlas of the European dragonflies and damselflies, 2015)[3] ter publikacijah Slovenskega odonatološkega društva in drugih novejših strokovnih objavah.

Kačje pastirje na Slovenskem sta preučevala že pred stoletji Janez Vajkard Valvasor in Giovanni Antonio Scopoli, podatki pa so bili prvič sistematično zbrani šele v 1960. letih po zaslugi zoologa Boštjana Kiaute,[1] ki velja za začetnika odonatologije na Slovenskem. Po mednarodnih merilih je zdaj razširjenost skupine razmeroma dobro poznana, Slovenija pa je bila tudi ena prvih evropskih držav, za katero je bil izdelan popoln pregled (atlas) favnističnih podatkov o kačjih pastirjih.[3] Število 73 predstavlja skoraj natanko pol znanih vrst za Evropo (143) in je denimo primerljivo s številom vrst za Nemčijo (81), Španijo (80) in Poljsko (74), ki so mnogokrat večje od Slovenije,[3] zato velja slovenska favna kačjih pastirjev za izredno pestro. To pestrost pripisujemo legi ozemlja na stičišču različnih biogeografskih regij, kjer številne vrste dosegajo rob svojega območja razširjenosti.[1]

Seznam[uredi | uredi kodo]

Taksonomija sledi referenčnemu delu Atlas of the European dragonflies and damselflies (2015),[3] slovenska imena pa »Seznamu slovenskih imen kačjih pastirjev«.[4] Podatki so povzeti po Atlasu kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije,[2] razen kjer je posebej navedeno.

Za stolpcema z imeni je stolpec s stanjem ogroženosti v Sloveniji, kot ga navaja Rdeči seznam kačjih pastirjev iz Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.[5] Kategorije ogroženosti po tem seznamu so:

 • izumrla vrsta (EX) je bila na območju Slovenije dokazano navzoča v naravnih populacijah in je v preteklosti gotovo izumrla oziroma je bila iztrebljena na celotnem območju Republike Slovenije
 • domnevno izumrla vrsta (EX?), katere navzočnost je bila na območju Slovenije znana, že daljši čas pa je kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da je izumrla.
 • prizadeta vrsta (E), katere obstanek na območju Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njena številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala.
 • ranljiva vrsta (V), za katero je verjetno, da bo v bližnji prihodnosti prešla v kategorijo E, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrsta je zelo občutljiva na kakršnekoli spremembe oziroma poseljuje habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi.
 • redka vrsta (R) je potencialno ogrožena zaradi svoje redkosti na območju Slovenije in lahko v primeru ogrožanja hitro preide v kategorijo E.
 • neopredeljena vrsta (I), za katero se domneva, da je ogrožena na območju Slovenije, vendar je na razpolago premalo podatkov za natančno uvrstitev v katero od zgornjih kategorij.

Večina (25) teh vrst je zavarovanih tudi po novejši Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah iz leta 2004, ki je sicer razveljavila prejšnji Pravilnik in njegovo krovno uredbo.[6] Označene so z zvezdico (*). Sledi stolpec s statusom ogroženosti vrste v globalnem merilu, kot ga določa Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN). Velika večina vrst, prisotnih v Sloveniji, globalno ni ogroženih, sodijo torej v kategorijo najmanj ogroženih vrst (Least concern, LC). Izjema sta obe vrsti studenčarjev (Cordulegaster), ki sta potencialno ogroženi.[7] V tej kategoriji je tudi brzični škratec (Coenagrion mercuriale), ki pa je bil za Slovenijo napačno zabeležen.

V zadnjem stolpcu je fotografija primerka; kjer je možno, so prikazani samci, pri čemer pa se lahko samica po izgledu bistveno razlikuje. Možne so tudi manjše razlike glede na del območja razširjenosti, kjer je bil osebek fotografiran, in razvojni stadij (na primer pravkar preobražene živali so včasih manj živo obarvane).

Enakokrili kačji pastirji (Zygoptera)[uredi | uredi kodo]

slovensko ime znanstveno ime status
(SLO)
status
(IUCN)
opombe fotografija
presenetljiva pazverca Chalcolestes parvidens I Status iucn LC icon.svg Vrsti C. parvidens in C. viridis sta zelo podobni, do l. 1997 sta veljali za eno, v slovenskem Atlasu obravnavani skupaj (v Sloveniji sta prisotni obe). Presenetljiva pazverca
zelena pazverca Chalcolestes viridis Status iucn LC icon.svg Glej opombo pri C. parvidens. Zelena pazverca
grmiščna zverca Lestes barbarus V Status iucn LC icon.svg Grmiščna zverca
obrežna zverca Lestes dryas E* Status iucn LC icon.svg Obrežna zverca
južna zverca Lestes macrostigma R* Status iucn LC icon.svg Južna zverca
obvodna zverca Lestes sponsa Status iucn LC icon.svg Obvodna zverca
loška zverca Lestes virens E* Status iucn LC icon.svg Barjanska zverca
prisojni zimnik Sympecma fusca Status iucn LC icon.svg Prisojni zimnik
pasasti bleščavec Calopteryx splendens Status iucn LC icon.svg Pasasti bleščavec
modri bleščavec Calopteryx virgo Status iucn LC icon.svg Modri bleščavec
sinji presličar Platycnemis pennipes Status iucn LC icon.svg Sinji presličar
rdeči voščenec Ceriagrion tenellum E* Status iucn LC icon.svg Rdeči voščenec
barjanski škratec Coenagrion hastulatum E* Status iucn LC icon.svg Ponovno najden v Sloveniji leta 1999.[8] Barjanski škratec
brzični škratec Coenagrion mercuriale EX?* Status iucn NT icon.svg Naveden v atlasu slovenskih kačjih pastirjev kot domnevno izumrl, novejši evropski Atlas pa ga ne navaja več. Ni vključen v vsoto 73 vrst. Brzični škratec
koščični škratec Coenagrion ornatum V Status iucn LC icon.svg Koščični škratec
travniški škratec Coenagrion puella Status iucn LC icon.svg Travniški škratec
suhljati škratec Coenagrion pulchellum V Status iucn LC icon.svg Stanjšani škratec
povodni škratec Coenagrion scitulum V Status iucn LC icon.svg Povodni škratec
bleščeči zmotec Enallagma cyathigerum Status iucn LC icon.svg Bleščeči zmotec
prodni paškratec Erythromma lindenii V Status iucn LC icon.svg Prodni paškratec
veliki rdečeokec Erythromma najas Status iucn NE icon.svg Veliki rdečeokec
mali rdečeokec Erythromma viridulum Status iucn LC icon.svg Mali rdečeokec
modri kresničar Ischnura elegans Status iucn LC icon.svg Modri kresničar
bledi kresničar Ischnura pumilio Status iucn LC icon.svg Bledi kresničar
rani plamenec Pyrrhosoma nymphula Status iucn LC icon.svg Rani plamenec

Raznokrili kačji pastirji (Anisoptera)[uredi | uredi kodo]

slovensko ime znanstveno ime status
(SLO)
status
(IUCN)
opombe fotografija
višnjeva deva Aeshna affinis V Status iucn LC icon.svg Višnjeva deva
šotna deva Aeshna caerulea R* Status iucn LC icon.svg V Sloveniji zabeležena le enkrat. Šotna deva
zelenomodra deva Aeshna cyanea Status iucn LC icon.svg Zelenomodra deva
rjava deva Aeshna grandis V Status iucn LC icon.svg Rjava deva
deviški pastir Aeshna isoceles V Status iucn LC icon.svg Deviški pastir
barjanska deva Aeshna juncea V Status iucn LC icon.svg Barjanska deva
bleda deva Aeshna mixta Status iucn LC icon.svg Bleda deva
mahovna deva Aeshna subarctica R* Status iucn LC icon.svg [9] Mahovna deva
zelena deva Aeshna viridis E* Status iucn LC icon.svg [10] Zelena deva
afriški minljivec Anax ephippiger Status iucn LC icon.svg Afriški minljivec
veliki spremljevalec Anax imperator Status iucn LC icon.svg Veliki spremljevalec
modroriti spremljevalec Anax parthenope Status iucn LC icon.svg Modroriti spremljevalec
zgodnji trstničar Brachytron pratense V Status iucn LC icon.svg Zgodnji trstničar
rumeni porečnik Gomphus flavipes EX?* Status iucn LC icon.svg Ponovno odkrit leta 2011,[10] v Rdečem seznamu najdba še ni upoštevana. Rumeni porečnik
popotni porečnik Gomphus vulgatissimus V Status iucn LC icon.svg Popotni porečnik
velika peščenka Lindenia tetraphylla EX* Status iucn LC icon.svg V Fiesi jo je v 60. letih prejšnjega stoletja zabeležil odonatolog Boštjan Kiauta, kasneje je ni našel nihče več in velja v Sloveniji za izumrlo. Velika peščenka
bledi peščenec Onychogomphus forcipatus Status iucn LC icon.svg Bledi peščenec
kačji potočnik Ophiogomphus cecilia V* Status iucn LC icon.svg Kačji potočnik
povirni studenčar Cordulegaster bidentata V Status iucn NT icon.svg Mačkov studenčar
veliki studenčar Cordulegaster heros V* Status iucn NT icon.svg Eden največjih evropskih kačjih pastirjev in na predlog Slovenije ob pridružitvi Evropski uniji uvrščen na dodatke Direktive o habitatih. Prodni studenčar
močvirski lebduh Cordulia aenea Status iucn LC icon.svg Močvirski lebduh
nosna jezerka Epitheca bimaculata V Status iucn NE icon.svg Nosna jezerka
alpski lesketnik Somatochlora alpestris R* Status iucn NE icon.svg [11] Alpski lesketnik
barjanski lesketnik Somatochlora arctica R* Status iucn NE icon.svg Barjanski lesketnik
pegasti lesketnik Somatochlora flavomaculata V Status iucn LC icon.svg Lisasti lesketnik
sredozemski lesketnik Somatochlora meridionalis Status iucn LC icon.svg Sredozemski lesketnik
kovinski lesketnik Somatochlora metallica E* Status iucn LC icon.svg Kovinski lesketnik
opoldanski škrlatec Crocothemis erythraea Status iucn LC icon.svg Opoldanski škrlatec
mrtvični spreletavec Leucorrhinia caudalis E* Status iucn LC icon.svg Mrtvični spreletavec
barjanski spreletavec Leucorrhinia dubia E* Status iucn LC icon.svg Barjanski spreletavec
dristavični spreletavec Leucorrhinia pectoralis E* Status iucn LC icon.svg Dristavični spreletavec
modri ploščec Libellula depressa Status iucn LC icon.svg Modri ploščec
črni ploščec Libellula fulva V Status iucn LC icon.svg Črni ploščec
lisasti ploščec Libellula quadrimaculata Status iucn LC icon.svg Lisasti ploščec
temni modrač Orthetrum albistylum Status iucn LC icon.svg Temni modrač
sinji modrač Orthetrum brunneum Status iucn LC icon.svg Sinji modrač
prodni modrač Orthetrum cancellatum Status iucn LC icon.svg Prodni modrač
mali modrač Orthetrum coerulescens Status iucn LC icon.svg Mali modrač
temni slaniščar Selysiothemis nigra Status iucn LC icon.svg Prvič opažen leta 2012 v Škocjanskem zatoku,[12] v uradnem slovenskem Rdečem seznamu najdba še ni upoštevana. Temni slaniščar
črni kamenjak Sympetrum danae E* Status iucn LC icon.svg Črni kamenjak
stasiti kamenjak Sympetrum depressiusculum E* Status iucn NE icon.svg Stasiti kamenjak
rumeni kamenjak Sympetrum flaveolum R* Status iucn LC icon.svg Rumeni kamenjak
malinovordeči kamenjak Sympetrum fonscolombii Status iucn LC icon.svg Malinovordeči kamenjak
sredozemski kamenjak Sympetrum meridionale R* Status iucn LC icon.svg Sredozemski kamenjak
pasasti kamenjak Sympetrum pedemontanum R* Status iucn LC icon.svg Pasasti kamenjak
krvavordeči kamenjak Sympetrum sanguineum Status iucn LC icon.svg Krvavordeči kamenjak
progasti kamenjak Sympetrum striolatum Status iucn LC icon.svg Progasti kamenjak
navadni kamenjak Sympetrum vulgatum Status iucn LC icon.svg Navadni kamenjak
ciklamni telovnikar Trithemis annulata Status iucn LC icon.svg Prvič opažen leta 2021 na Vogrskem jezeru,[13] v uradnem slovenskem Rdečem seznamu najdba še ni upoštevana. Ciklamni telovnikar

Izključene vrste[uredi | uredi kodo]

Še štiri vrste so v slovenskem Atlasu omenjene kot najdbe glede na starejšo literaturo, vendar zanje ni dovolj trdnih dokazov, da so bile res prisotne na Slovenskem, in so izpuščene tudi iz tamkajšnjega seznama:[2]

 • šotni škratec (Coenagrion lunulatum) – ena omemba opažanja iz 1950. let, pri čemer Slovenija leži izven območja razširjenosti vrste, zato je šlo verjetno za napačno določitev
 • rumeni peščenec (Onychogomphus uncatus) – eno novejše opažanje, podkrepljeno s fotografijo, po kateri pa osebka ni mogoče zanesljivo ločiti od zelo podobnega bledega peščenca
 • prodni studenčar (Cordulegaster boltoni) – stare najdbe iz 1950. let pripadajo kasneje opisani vrsti veliki studenčar
 • vresni spreletavec (Leucorrhinia rubicunda) – dvomljiva novejša najdba, ki je ni mogoče zanesljivo pripisati tej vrsti

Sklici in opombe[uredi | uredi kodo]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Bedjanič, Matjaž (2003). "Kačji pastirji". V Sket, Boris s sod. (ur.). Živalstvo Slovenije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije. str. 281–289. COBISS 123099392. ISBN 86-365-0410-4.
 2. 2,0 2,1 2,2 Kotarac, Mladen (1997). Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom. Miklavž na Dravskem polju: Center za kartografijo favne in flore. COBISS 41247233. ISBN 961-90512-0-3.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Boudot, Jean-Pierre; Kalkman, Vincent J., ur. (2015). Atlas of the European dragonflies and damselflies. Nizozemska: KNNV Publishing. ISBN 978-90-5011-4806.
 4. Geister, Iztok (1999). "Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata)". Exuviae. Zv. 5, št. 1. str. 1–5.
 5. "Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam". Uradni list RS (82/2002). https://www.uradni-list.si/1/content?id=38615.  - Priloga 21: Rdeči seznam kačjih pastirjev (Odonata)
 6. "Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah". Uradni list RS (46/2004). http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2216.  - Priloga 1: Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane
 7. "The IUCN Red List of threatened species" (2015-4 izd.). Svetovna zveza za varstvo narave. Pridobljeno 2016-04-02.
 8. Bedjanič, Matjaž; Weldt, Saso (2000). "Rediscovery of Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) in Slovenia (Zygoptera: Coenagrionidae)". Exuviae. Zv. 7, št. 1. str. 27–30.
 9. Bedjanič, Matjaž (1999). "Aeshna subarctica elisabethae Djakonov 1922, new for the odonate fauna of Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae)". Exuvia. Zv. 6, št. 1. str. 7–10.
 10. 10,0 10,1 Šácha, Dušan; Bedjanič, Matjaž. "Ponovno odkritje ogroženega rumenega porečnika Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) v Sloveniji po pol stoletja (Odonata: Gomphidae)" (PDF). Natura Sloveniae. Zv. 13, št. 2. str. 37–43.
 11. Brockhaus, Thomas (1999). "Ein Nachweis von Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 und Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) im Hochmoor Šijec auf der Pokljuka, NW Slowenien (Anisoptera: Aeshnidae, Corduliidae)". Exuviae. Zv. 6, št. 1. str. 11–13.
 12. Šalamun, Ali (17.8.2012). "Kačji pastir temni slaniščar prvič opažen v Sloveniji v Škocjanskem zatoku!". Naravni rezervat Škocjanski zatok. Pridobljeno 16.4.2016. {{cite web}}: Preveri datumske vrednosti v: |accessdate= and |date= (pomoč)
 13. Vinko, Damjan; Šalamun, Ali (2021). "First record of Violet Dropwing Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) (Odonata: Libellulidae) in Slovenia" (PDF). Natura Sloveniae. 23 (2): 25–37.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]