Poissonova enačba

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Poissonova enáčba [poasónova ~] (imenovana tudi enačba teorije potenciala) je v matematiki parcialna diferencialna enačba 2. reda

kjer je Laplaceov operator, φ skalarno polje in ρ, velikokrat imenovana izvorna funkcija, poljubna dana funkcija kraja v podmnožici D množice (mnogoterosti).

Če je funkcija točke ρ = 0, dobimo Laplaceovo enačbo:

Poissonova enačba se zapisuje tudi v obliki:

običajno kadar mnogoterost ni evklidski prostor.

Značilnosti[uredi | uredi kodo]

Poissonova enačba je linearna in zanjo velja načelo superpozicije: za in sledi . To dejstvo pomaga pri konstrukciji rešitev Poissonove enačbe iz osnovnih rešitev ali Greenovih funkcij, kjer je izvorna porazdelitev Diracova porazdelitvena funkcija.

V trirazsežnih kartezičnih koordinatah ima obliko:

Leta 1812 je Siméon-Denis Poisson odkril, da Laplaceova enačba velja samo zunaj telesa. Strogi dokaz za mase s spremenljivo gostoto pa je podal šele Carl Friedrich Gauss leta 1839. Poisson je prvič objavil svojo enačbo leta 1813 v Bulletin de in société philomatique. Obe enačbi imata ekvivalenta v vektorski algebri.

Enačba se veliko uporablja v elektrostatiki, strojništvu ali v teoretični fiziki.

Rešitev φ za dano funkcijo f je pomemben praktični problem, saj na ta način običajno dobimo električni potencial Ψ za dano porazdelitev električnega naboja ρe:

Za numerične rešitve enačbe obstaja več metod. Ena od njih, s pomočjo iteracijskega algoritma je relaksacijska metoda.

Raziskovanje skalarnega polja φ iz dane divergence ρ(x, y, z) njegovega gradienta vede na Poissonovo enačbo v 3-razsežnem prostoru:

To je pomemben primer za n = 3. Tu je D cela v . Ko se točka oddalji v neskončnost () je . Splošna rešitev je Newtonov potencial:

Zgledi[uredi | uredi kodo]

V tekočini porazdelitev naboja ni znana in je potrebno uporabiti Poisson-Boltzmannovo enačbo, ki pa se v večini primerov ne da rešiti analitično, ampak samo za določene primere.

Laplaceova in Poissonova enačba sta najpreprostejša primera eliptičnih parcialnih diferencialnih enačb.

Newtonska gravitacija[uredi | uredi kodo]

V primeru gravitacijskega polja g zaradi privlačne sile masivnega telesa z gostoto ρ lahko za ustrezno Poissonovo enačbo za gravitacijo uporabimo Gaussov gravitacijski zakon v diferencialni obliki:

Ker je gravitacijsko polje konservativno, ga lahko izrazimo s skalarnim potencialom Φ (gradient skalarnega potenciala - gravitacijski potencial):

Če vstavimo v Gaussov gravitacijski zakon:

dobimo Poissonovo enačbo za gravitacijo:

Če polje φ ni skalarno, velja Poissonova enačba, kot je to lahko v 4-razsežnem prostoru Minkowskega:

Takšne probleme rešuje splošna teorija relativnosti, ki gravitacijsko polje obravnava z značilnostmi prostor-časa.

Elektrostatika[uredi | uredi kodo]

Eden od temeljev elektrostatike so problemi in njihove rešitve, ki jih opisuje Poissonova enačba. Iskanje φ za dano ρ je pomemben praktični problem, saj na ta način običajno poiščemo električni potencial za dano porazdelitev naboja.

Po Gaussovem zakonu o električnem pretoku imamo:

kjer je:

operator divergence nabla,
gostota električnega polja,
gostota prostega naboja, (ki opisuje delež naboja od zunaj).

Če privzamemmo da je snov linearna, izotropna in homogena, velja:

kjer je:

dielektričnost snovi,
jakost električnega polja.

Z zamenjavo in deljenjem imamo:

V odstotnosti spremenljivega magnetnega polja Faradayjev indukcijski zakon da:

pri čemer je:

operator rotorja,
čas.

Ker je rotor jakosti električnega polja enak 0, ga določa skalarno električno potencialno polje (glej Helmholtzova dekompozicija).

Z zamenjavo izločimo in dobimo obliko Poissonove enačbe:

Pri reševanju Poissonove enačbe za potencial moramo poznati porazdelitev gostote naboja. Če je gostota naboja enaka 0, sledi Laplaceova enačba. Če za gostoto naboja velja Boltzmannova porazdelitev, sledi Poisson-Boltzmannova enačba. Slednja igra vlogo pri razvoju Debye-Hücklova teorije razredčenih elektrolitskih raztopin.

Čeprav je zgoraj privzeto, da se magnetno polje ne spreminja s časom, dobimo enako Poissonovo enačbo, če je s časom spremenljivo, vse dokler uporabljamo Coulombovo umeritev. V tako široki sliki računanje ni več dovolj za izračun , saj je jakost električnega polja odvisna tudi od magnetnega vektorskega potenciala, ki ga je treba izračunati posebej.

Potencial normalno porazdeljene gostote naboja[uredi | uredi kodo]

Če je gostota naboja normalno porazdezdeljena sferno in simetrično

kjer je Q celotni naboj, je rešitev Poissonove enačbe φ (r):

dana z:

kjer je erf(x) funkcija napake. To rešitev lahko preverimo eksplicitno s pazljivim ročnim izračunavanjem . Pri tem se za r, veliko večji od σ, vrednost erf(x) približuje enoti, vrednost potenciala φ (r) pa točkasto nabitemu potencialu , kot bi pričakovali. Poleg tega se vrednost funkcije napake približuje 1 zelo hitro, če se ji povečuje argument. Praktično je za r > 3σ relativna napaka manjša od 1/1000.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Članek je dopolnjen s člankom iz PlanetMath.org