Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Logotip AJPES-a

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (kratica AJPES) je javna agencija za zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov o poslovnih subjektih in bonitetna agencija. Ustanovljena je bila leta 2002 s Sklepom Vlade Republike Slovenije kot pravna oseba javnega značaja. Skupaj s sedežem v Ljubljani ima 13 organizacijskih enot (izpostave v Ljubljani, Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Trbovljah in Velenju).

AJPES je od ustanovitve do konca leta 2002 poslovala v okviru Agencije RS za plačilni promet, s 1.1.2003 pa je začela poslovati samostojno.

Vsebinska področja in naloge[uredi | uredi kodo]

Naloge po javnem pooblastilu:[uredi | uredi kodo]

  • registracija poslovnih subjektov,  vodenje Poslovnega registra Slovenije in upravljanje sodnega registra kot njegovega dela, vodenje drugih registrov,
  • zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje letnih poročil,
  • statistična raziskovanja in zbiranja podatkov.

Tržne naloge agencije:[uredi | uredi kodo]

  • dejavnost bonitetnega ocenjevanja, izdelava različnih vrst bonitetnih ocen, prodaja podatkovnih zbirk,
  • večstransko pobotanje obveznosti in terjatev poslovnih subjektov,
  • druge tržne storitve, ki izboljšujejo kakovost in varnost poslovnega okolja preko ponovne uporabe javnih podatkov.

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Do avgusta 1994 je Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije (SDK) kontrolirala finančno poslovanje pravnih oseb (interno in eksterno), opravljala plačilni promet v državi, večstranski pobot obveznosti, bonitetno dejavnost in druge naloge. Poslovanje je nadaljevala kot Agencija Republike Slovenije za plačilni promet nadziranje in informiranje. Poleg omenjenih nalog so inšpektorji agencije opravljali tudi revidiranje lastninskega preoblikovanja pravnih oseb. Njeno delo je od aprila 1996, ko je bil velik del nekdanje SDK združen z Republiško upravo za javne prihodke v Davčno upravo Republike Slovenije (DURS), do konca leta 2002 nadaljevala Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (APP). Po prehodu plačilnega prometa v banke sta bili v istem letu ustanovljeni Uprava RS za javna plačila (UJP) in Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki je prevzela nekatere naloge APP in opravlja nove, državi potrebne storitve. Od 1. 1. 2003 AJPES posluje samostojno kot pravna oseba javnega značaja.

Agencija je leta 2002 je v vodenje prevzela Poslovni register Slovenije, ki ga je pred tem upravljal Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Leta 2005 je postala osrednji registrski organ za samostojne podjetnike, istočasno pa pričela z uvajanjem prvega dela projekta e-VEM (Vse na enem mestu). Leta 2008 je AJPES prevzel upravljanje sodnega registra, ki je tedaj postal del Poslovnega registra Slovenije.

Že od leta 1997 se pripravlja tudi zbirka finančnih podatkov Fi=Po, ki je naročnikom na voljo na spletnem portalu, ponuja pa vpogled v podatke in kazalnike iz letnih poročil gospodarskih družb in zadrug ter samostojnih podjetnikov. Omogoča izdelavo različnih analiz tako posameznega subjekta kot širšega poslovnega okolja, v slovenskem in angleškem jeziku.

Od leta 2004 dalje se vodi Register zastavnih pravic na premičninah, preko katerega notarji in izvršitelji vpisujejo premičnine, na katerih je ustanovljena prostovoljna ali prisilna (rubež) zastavna pravica ali glede katerih je bila odrejena prepoved odtujitve in obremenitve oziroma prepoved razpolaganja.

Izvajanje statističnih raziskovanj je naloga, ki jo je AJPES prevzel od APP, med katerimi so najpomembnejša mesečno zbiranje podatkov o izplačanih bruto plačah pri pravnih osebah, podatkov o regresu za letni dopust in raziskovanji na podlagi podatkov plačilnega prometa (dospele neporavnane obveznosti ter prejemki in izdatkih poslovnih subjektov).

Od leta 2003 zbira za potrebe Banke Slovenije podatke za statistiko finančnih računov, ki jih imajo obvezniki poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih institucionalnih sektorjev po posameznih finančnih instrumentih.

Od avgusta 2008 se zbirajo podatki o plačah in drugih izplačilih za vse zaposlene pri pravnih osebah javnega sektorja (proračunskih uporabnikih) z namenom zagotavljanja javnosti plač v javnem sektorju in izdelave analiz. Od leta 2011 dalje pa se izvaja tudi četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov AJPES izvaja od leta 2011 dalje skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije in Banko Slovenije, tudi za namen izračunavanja četrtletnega bruto domačega proizvoda (BDP).

Od leta 2008 naprej AJPES zagotavlja tudi storitev uradnih objav v postopkih vpisov v sodni register in objav zaradi insolventnosti, od leta 2012 naprej objavlja podatke in sporočila gospodarskih družb v postopkih statusnega preoblikovanja ter druge podatke in sporočila družb, katerih objavo določa Zakon o gospodarskih družbah ali akt o ustanovitvi družbe.

AJPES je od leta 2010 član mreže Evropskih poslovnih registrov, preko katere omogoča uporabnikom v tujini vpogled v podatke in dokumente o slovenskih gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih, slovenskim uporabnikom pa dostop do podatkov in dokumentov iz poslovnih registrov drugih držav članic mreže.

Vpisnik prostovoljskih organizacij se vodi od leta 2011, v katerega se vpisujejo pravne osebe (prostovoljske organizacije) za potrebe spremljanja prostovoljstva in uveljavljanja pravic in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij.

Po reformi plačilnega prometa v letu 2002 je AJPES nadaljeval z izvajanjem prostovoljnega večstranskega pobota, od leta 2011 pa izvaja tudi obvezni večstranski pobot obveznosti kot dodatni ukrep za urejanje plačilne discipline in za zmanjševanje medsebojne zadolženosti poslovnih subjektov v državi. Prostovoljni in obvezni pobot izvaja skupaj, enkrat mesečno. Pobot izvaja s pomočjo računalniške programske rešitve, ki samodejno ugotavlja pobotne verige ter išče optimalne rezultate.

AJPES zbira, obdeluje, posreduje in javno objavlja letna poročila poslovnih subjektov. Prvo javno objavo letnih poročil za leto 2002 je AJPES izvedel v letu 2003. Poslovni subjekti morajo predložiti tudi druga poročila: zaključna poročila, poročila o prostovoljstvu (za prostovoljske organizacije, prvič predložile za leto 2011), premoženjske bilance (za pravne osebe javnega prava, prvič predložile za leto 2013), poročila o kampanjah pa predložijo organizatorji volilnih in referendumskih kampanj (prvič za leto 2014). Navedena poročila so javno objavljena na spletnih straneh agencije.

Od leta 2014 AJPES vodi Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, v katerega se vpišejo osebe, ki kot zasebniki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije, dejavnost pa opravljajo le z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW. Prav tako od leta 2014 se vodi tudi Register zavezancev za informacije javnega značaja, v katerega se vpisujejo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije in skladi ter druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb ter gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri katerih se prevladujoč vpliv izvaja na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali pri katerih osebe javnega prava neposredno nastopajo kot ustanovitelji.

Register transakcijskih računov se vodi od julija 2010 dalje, podatke zanj pa zagotavljajo ponudniki plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune. AJPES zagotavlja točnost in ažurnost podatkov o imetnikih transakcijskih računov s povezovanjem registra transakcijskih računov s poslovnim registrom, s centralnim registrom prebivalstva in z davčnim registrom.

Register protestiranih menic se vodi od leta 2011 dalje, vanj notarji vpisujejo podatke o napravljenih protestih menic zaradi neplačila, če so menice izdali gospodarski subjekti v skladu z zakonom, ki ureja menico.

V letu 2013 je agencija razvila aplikacijo za pametne telefone in tablice mFi=Po, ki omogoča prikaz podatkov iz Poslovnega registra Slovenije ter najpomembnejših finančnih kazalnikov, v začetku leta 2015 pa storitev eOpomnik, ki omogoča dnevno prejemanje obvestil o spremembah podatkov po elektronski pošti in preko SMS pri izbranih poslovnih partnerjih ter pregled preteklih sprememb v spletni aplikaciji.

Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo se vodi od leta 2015, v katerega mora fizična oseba priglasiti pričetek ali opustitev dela. Vrsta del, ki jih posameznik lahko opravlja je določena v podzakonskem aktu in se deli na vrsto del, ki jih posameznik ne more ali pa sme opravljati tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Organizacija[uredi | uredi kodo]

Organa AJPES sta 5-članski Svet AJPES in direktor. Člane Sveta AJPES in direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

Direktorji AJPES (in mandati):[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]