Trioksimetilen

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Trioksimetilen je trdna brezbarvna snov, ki ima aromatičen vonj. Slovensko ime je 1, 3, 5 TRIOKSAN. Tališče trioksimetilena je pri 60 °C, vrelišče pri 162 °C, plamenišče pri 45 °C in vnetišče pri 410 °C. Molekulska formula trioksimetilena je C3 H6 O3.

Trioksimetilen
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.003.466
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
  • InChI=1
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

- Gorljiva/vnetljiva snov. - Lahko pride do vžiga zaradi trenja, segrevanja, iskre ali plamena. - Snov lahko gori intenzivno s širjenjem plamena. - Prašek, prah, ostružki, izvrtki ali odrezki lahko eksplodirajo ali silovito (nekontrolirano) gorijo. - Snov se lahko prevaža v raztaljenem stanju. - Lahko se ponovno vname po pogasitvi požara.

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

- Premaknite ponesrečenca na sveži zrak. - Nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha. - Uporabite kisik, če je dihanje oteženo. - Odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev. - V primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 minut. - Odstranitev strjene taline s kože zahteva zdravniški poseg. - Poškodovanca pokrijte in pustite počivati. - Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne varovalne oprem

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti: - Pri požaru lahko nastanejo dražilni in/ali strupeni plini. - Stik s snovjo lahko draži ali peče kožo in oči. - Stik z raztaljeno snovjo lahko povzroči hude opekline kože in oči. - širjenje požara lahko povzroča onesnaženje. Razlitje/razsutje - Evakuirajte ljudi v razdalji 100 metrov v vseh smereh.

Mali požar - Prah, CO2, pesek, zemlja, razpršena voda ali pena. Veliki požar - Razpršena voda, vodna megla ali pena. - Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno.

Goreči kamioni, cisterne - Hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več. - Pri velikih požarih uporabljajte vodne topove in od daleč nanašajte vodo na požar; če je to nemogoče, se umaknite in pustite ogenj goreti. - Umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali kontejnerja. - Vedno se odmaknite od goreče cisterne.

Primerna sredstva za gašenje: - Če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 800 m v vseh smereh; prav tako evakuirajte ljudi v polmeru 800 m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja.


Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

- Odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici). - Ne dotikajte se ali hodite po razsuti/razliti snovi.

Manjše razsutje (suho) - Snov poberite s čisto lopato v čist, suh zbiralnik in pokrijte; odstranite zbiralnik z območja razsutja. Večje razsutje - Navlažite z vodo in shranite za kasnejšo oskrbo. - Preprečite vstop v vodne vire, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore.


Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:


Ekološki zaščitni ukrepi


- Uporabite izolirni dihalni aparat (IDA). - Gasilska zaščitna obleka je priporočljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

- Izolirajte področje razsutja ali iztekanja takoj 25 m v vseh smereh. - Ne pustite blizu nepooblaščenih oseb. - Ostanite v zavetrju. - Ne zadržujte se v nižjih predelih.


Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Druge informacije[uredi | uredi kodo]