Tetrafluoretan

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
nevarna snov
IUPAC-ime 1
Sistematično ime CF3-CH2F
Druga imena 1
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 811-97-2
PubChem 1
EINECS število 212-377-0
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula 1
Molekulska masa 1
Videz 1
Gostota 1.21
Tališče

1 (temperatura:250C)

Vrelišče

-26,30C (1)

Topnost (voda) 1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak =4,32
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
1
Standardna sežigna
entalpija
ΔcHo298
1
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 1
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
EU klasifikacija 1
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
1
 
R-stavki 1
S-stavki 1
R/S-stavki 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
1
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Tetrafluoretan se uporabja v hladilni tehniki kot polnilo v hladilnem sistemu(klime)in za razpihovanje(penjenje)

Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Ime proizvoda:SOLKANE 134a
Kemijsko ime :1,1,1,2-tetrafluoretan
Sooznake :HEA-134a,HFC-134a
Formula :CF3-CF2F
Molekularna teža :102
EC številka(EINECS) :212-377-0

Uporaba snovi ali pripravka: Priporočena uporaba: hlajenje, plin za razpihovanje(penjenje)

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

1,1,1,2-tetrafluoretan
CAS številka :811-97-2
EC številka(EINECS) :212-377-0
Koncentracija :=99,50%

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Plin (utekočinjen) Priprava ni klasificirana glede na Direktivo 67/548/EEC Ob razpadanju se sprošča vodikov fluorid

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje -poškodovanca je potrebno odstraniti iz prostora,kjer je prišlo do onesnaženja ozračja -po potrebi poškodovancu dovajati kisik oziroma izvajati masažo srca in pljuč; -v primeru dihalnih ali živčnih težav se posvetujte z zdravnikom.

Zaužitje: -nevarnost ni možna

Stik s kožo in očmi: -omogočite da proizvod izpari; -izpirajte kožo z mlačno tekočo vodo; -v primeru trajne bolečine ali rdečice se je potrebno posvetovati z zdravnikom; -veke je potrebno imeti odprte in s tem se omogoči izparevanje proizvoda; -oči nekaj minut izpirati s tekočo vodo in pri tem ne zapirati vek; -v primerutrajne bolečine se je potrebno posvetovati z zdravnikom okulistom.


Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti: -ni gorljiv -ustvarjanje nevarnih plinov/par v primeru razpadanja; -možnost vžiga ob prisotnosti zraka in zelo posebnih pogojev

Primerna sredstva za gašenje: -v primeru ognja v neposredni bližini,so sprejemljiva vsa sredstva za gašenje

Zaščitni ukrepi v primeru intervencije: -evakuirajte vse osebe,ki za intervencijo niso potrebne; -v vseh primerih uporabljajte "samo-zadostne"dihalne naprave; -intervencijo lahko izvajajo samo osebe,ki so primerno usposobljene in seznanjene z nevarnostmi proizvoda.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: -če je to varno in če pri tem nikogar ne ogrožate,lahko sami poiskusite ustaviti uhajanje -materiale in proizvode,ki niso združljivi s proizvodom, oddaljite od proizvoda -v primeru,ko je prišlo do uhajanja iz jeklenk,jo poskusite postaviti tako,da bo uhajanje potekalo v plinasti fazi.

Ekološki zaščitni ukrepi -preprečite uhajanje v okolje(atmosfero)

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje -preprečite,da bi pare/hlapi razpadli zaradi kontakta z vročimi površinami; -preprečite,da bi pare/hlapi razpadli zaradi kontakta z izpostavlenim električnim tokom(varjenje); -uporabljajte samo opremo in materiale,ki so združljivi s proizvodom; -ne izpostavljajte toplotnim virom; -ne izpostavljajte reaktivnim virom

Skladiščenje -v hladnem,prezračevanem prostoru; -ne izpostavljti virom toplote; -ne izpostavljati reaktivnim proizvodom.

Embalaža -iz običajnega jekla


Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu:[uredi | uredi kodo]

-ventilacija prostora mora biti ustrezna za primer uhajanja; -vzdržujte nivo izpostavljenosti zaposlemih pod dovoljeno mejo; Potrebna je uporaba zaščitnih sredstev za zaščito dihal,rok,oči in kože.

Fizikalne in kemijske lastnosti:[uredi | uredi kodo]

Splošne informacije:je brezbaren,rahlo eteričen,pod pritiskom kot utekočinjen plin,je pH nevtralen.Ostali podatki so zajeti v tabeli.


Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Pogoji,ki se jim je potrebno izogniti so vročina in viri vročine. Materiali,ki se jim je potrebno izogniti so alkalne kovine in njihove zlitine. Nevarni proizvodi razkrajanja so vodikov fluorid in fluorofosgen. Kontakt z lugi in alkalnimi kovinami in njihovimi zlitinami lahko povzroči močne reakcije in eksplozijo.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna toksičnost: -oralno,LD 50,ni uporaben -dermalno,LD 50,ni uporaben -vdihovanje,LD 50,4 ure Draženje: -zajec,rahlo draži Senzibilacija: -morski prašiček,ni senzibilacije Kronična toksičnost: -brez mutagenih,karciogenih ali učinkov na reprodukcijo

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna ekotoksičnost: -ribe:Salmo gairdneri,LC 50,96 ur,450mg/l Pogoji:pol statičen test -vretenčarji:Daphnia magna,EC 50,48 ur,980 mg/l Pogoji:pol statičen test. Mobilnost: -zrak,konstanta Henryjevega zakona(H) cca 65 kPa.m3/mol -zemlja/usedline,vpijanje log KOC cca 1,5 Vzdržljivost in razgradljivost: -abiotičen razpad(zrak,indirektna foto-oksidacija,t 1/2=10,9 let) -biotičen razpad(aerobična,za test bio-razgradljivosti/zaprta steklenica,razpad od 2-3%,28 dni;rezultat:ni lahko bio-razgradljiv)

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Z odpadki je potrebno ravnati v skladu z lokalnimi/državnimi zakoni. Priporočeno je ,da se za recikliranje stopi v stik s proizvajalcem. Da bi se čim bolj izognili delu z embalažo,je potrebno uporabljati primerne zabojnike.

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

UN številka 3159 IATA razred 2.2 Oznaka za nevarnost Nevnetljiv plin PSN 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN IMGD razred 2.2 EmS 2-09 ADR/ADNR razred 2 RID razred 2 ADR/RID Ime: 1,1,1,2-TETRAFLUORETAN


Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

EC označevanje-ni klasificirano po Direktivi 67/548/EEC


Druge informacije[uredi | uredi kodo]