Stifninska kislina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Stifninska kislina
IUPAC-ime 2,4,6-trinitroresorcinol
Druga imena - 2,4,6-trinitro-1,3-dihidroksibenzen

- 2,4,6-trinitro -3-hidroksifenol
- Oksipikrinska kislina

Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 1
PubChem 1
EINECS število 1
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula C6H3N3O8
Molekulska masa 245,11 g.mol-1
Videz trdno agregatno stanje
Gostota 1,83 g.cm-3
Tališče

175,5 °C (1)

Vrelišče

257 °C (1)

Topnost (voda) 1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
1
Standardna sežigna
entalpija
ΔcHo298
1
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 1
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
EU klasifikacija 1
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
1
 
R-stavki 1
S-stavki 1
R/S-stavki 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
1
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Stifninska kislina ali 2,4,6-trinitroresorcinol tvori rumene kristale in se uporablja v proizvodnji barvil, črnil, v medicini in pri izdelavi eksploziva. Podobna je pikrinski kislini.

Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka:

Stifninska kislina je aromatska nitrospojina, ki tvori rumene kristale. Je dvobazna kislina, katere soli se imenujejo stifnati.

Uporaba snovi ali pripravka:

Stifninska kislina se uporablja predvsem pri izdelavi eksplozivov. Svinčena sol (svinčev stifnat) tvori pomemben del pri izdelavi detonatorjev.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Stifninska kislina je aromatska nitrospojina in jo lahko pripravimo z nitracijo resorcinola z nitrirno zmesjo, ki sestoji iz dušikove in žveplene kisline. Ta spojina predstavlja primer trinitrofenola.
Podobno kot pikrinska kislina spada med srednje močne kisline.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:

Zaradi visoko eksplozivnih lastnosti kisline je nujno nošenje zaščitne opreme (obleka, rokavice, zaščitna očala, maska in obutev), pri čemer obutev ne sme vsebovati kovinskih zakovic ali drugih materialov, ki bi ob stiku ali drgnjenju lahko povzročili vžig.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

V izrednih razmerah (npr. nenadno izhlapevanje nevarne snovi) je potrebno nositi zaščitno masko za nos in usta. V primeru izpostavljenosti je najbolje takoj zapustiti prostor izhlapevanja.

Zaužitje

V primeru zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi:

Pri stiku s kožo in očmi moramo ta del takoj sprati s tekočo vodo.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Prostor takoj evakuirati in izolirati. Gašenje mora potekati iz primerne razdalje.

Posebne nevarnosti

Snov je izredno eksplozivna. Tla v prostoru morajo biti prevodna in upor prevodnosti ne sme presegati 1 megaohm.


Primerna sredstva za gašenje

Posode z nevarno snovjo se morajo najprej pogasiti z mrzlo vodo in če je možno, odstraniti iz območja nevarnosti.


Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Zaščitna oprema pred kemikalijami ter od zunanjega zraka neodvisna zaščitna maska.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

Vsi izviri vžiga se morajo odstraniti. Zaščitna obleka, obutev (ki ne sme imeti kovinskih zakovic in podobnega), zaščitna očala in rokavice so obvezne. V uporabi mora biti samo orodje, ki ne povzroča isker.


Ekološki zaščitni ukrepi

Pri izlitju je treba preprečiti, da bi snov pronicala v zemljo in tako morebiti onesnažila podtalnico. V primeru onesnaženja takoj obvestimo pristojne oblasti.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

- Delovno mesto mora biti ustrezno prezračeno ter imeti kamnita tla. V bližini mora biti prostor za spiranje oziroma splahnjevanje. Stroji in orodje mora biti iz takšnih materialov, da ob morebitnem stiku s snovjo ne pride do vžiga.
- Priporočljivo je ravnanje z manjšimi količinami snovi (v laboratorijih je dovoljeno imeti največ 3kg eksplozivne snovi v posameznem prostoru).
- Po možnosti preprečimo da bi snov prišla v stik z drugimi materiali, ki bi posledično povzročili njen vžig.
- Pri pretakanju skušamo preprečiti politje, trenje ter razne udarce.


Skladiščenje

- Za skladiščenje ne uporabljamo posod, ki so namenjene živilom, saj lahko pride do nevarnosti zamenjave.
- Embalažo, kjer hranimo nevarne snovi moramo ustrezno označiti in dobro zapreti ter skladiščiti v hladnem prostoru.
- Eksplozivne snovi ne smemo skladiščiti skupaj z drugimi snovmi enake kategorije.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

- Informiranje ljudi,ki delajo z nevarnimi snovmi, o njihovih karakteristikah, nevarnostjo, zaščito ter ukrepanje v primeru požara, izhlapevanja, eksplozije, stika snovi s kožo, očmi itd.
- Varnostna oblačila, škornji, očala in rokavice morajo biti vedno na razpolago ter so nujne pri delu z nevarnimi snovmi.
- Po končanem delu si moramo roke dobro umiti z milom. Priporočljivo je, da si nato roke namažemo s primerno mastno kremo za roke.
- V prostoru, kjer poteka obdelava nevarnih snovi, ne sme biti živil ali razne prehrane, saj obstaja nevarnost kontaminacije.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

- rumeni, heksagonalni kristali
- med sublimacijo pod visokim pritiskom postane skoraj brezbarvna in se pri stiku z zrakom obarva rumeno do rumenorjavo
- težko topljiva v mrzli vodi, topljiva v vroči vodi
- hitro raztopljiva v etanolu, etilacetatu in etru
- stifninska kislina tvori z veliko organskimi snovmi (aromatskimi ogljikovodiki) adicijske povezave s karakterističnimi točkami topljenja
- detonira zaradi močnega prvega vžiga, njena eksplozivna moč je malce nad tisto od TNT-ja

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Pri prevažanju stifninske kisline in njenih soli mora biti embalaža primerna za eksplozivne snovi. Pri prevozu moramo preprečiti trke, morebitno trenje in drgnjenje ter visoko temperaturo.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Druge informacije[uredi | uredi kodo]

GESTIS - Stoffdatenbank [1]

Stifninska kislina na Chemie.de [2]
European inventory of existing commercial chemical substances [3]
Stifninska kislina na patent.de [4]
Sinteza stifninske kisline [5]


[[Kategorija:]]