Petrolej

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
nevarna snov
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
Petrolej
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.029.422
EC število
 • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
 • 1
 • InChI=1
 • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
 • AU: 1
 • CA: 1
 • UK: 1
 • ZDA: 1
 • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calcium
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Petrolej je destilacijski produkt nafte, ki vre pri 180-300oC. Poznamo svetilni petrolej, motorni petrolej, industrijski petrolej in petrolej za peči.

Identifikacija snovi ali pripravka[uredi | uredi kodo]

Petrolej je tekočina. Obarvani - zeleno označeni petrolej je uporaben za razsvetljavo, ogrevanje v pečeh z dimnim odvodom, čiščenje in druge potrebe, ki so specifične za industrijske pogone. Neobarvani - neoznačeni petrolej je v rabi kot dodatek k dieselskemu gorivu.

Uporaba snovi ali pripravka[uredi | uredi kodo]

 • Svetilni petrolej uporabljamo za petrolejke, v industriji in za nekatere peči. Njegova uporaba je v upadanju.
 • Motorni petrolej je namenjen za motorje z nizkim kompresijskim razmerjem. Uporablja se ga za starejše kosilnice, kot dodatek dieselu za izboljšanje nizkotemperaturnih lastnosti. Njegova uporaba je v upadanju.
 • Industrijski petrolej se uporablja v industriji kot surovina za razne proizvode, za čiščenje strojnih delov.
 • Petrolej za peči se uporablja v gospodinjstvih, šolah, industriji.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih[uredi | uredi kodo]

Petrolej je lahko vnetljiva tekočina. Lahko tvori vnetljive / eksplozivne hlape v zraku.

Napotki za nevarnost: Draži dihala, kožo in sluznico.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

 • Vdihovanje: Prizadeto osebo umakniti na svež zrak. V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.
 • Zaužitje: Takoj poiskati zdravniško pomoč.
 • Stik s kožo in očmi: Izpirati z obilo vode dlje časa. Po potrebi poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

 • Posebne nevarnosti: Med gorenjem se lahko sproščajo strupeni plini.
 • Primerna sredstva za gašenje: pena, prah, ogljikov dioksid, pesek, zemlja.
 • Posebna zaščitna oprema za gasilce: Aparat za dihanje, standardna zaščitna oprema.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

 • Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Preprečiti stik s kožo in očmi, ne vdihavati plinov, ne uporabljati plamena in isker, odstraniti vse možne vire vžiga, ne kaditi.
 • Ekološki zaščitni ukrepi: V primeru večjega razlitja onesnaženo območje ustrezno zavarovati. Preprečiti razširjanje s postavitvijo primernih ovir. Absorbirati tekočino s sintetičnimi vpojnimi sredstvi, peskom ali zemljo. Pomesti in odstraniti v primeren kontejner.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

 • Ravnanje: Uporabljati nevnetljivo orodje.
 • Skladiščenje: hraniti v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru, stran od vročine, stran od virov vžiga in stran od ognja. Pretakati na samo za to določenih, pravilno opremljenih mestih s predpisano opremo in v skladu z varnostno tehničnimi predpisi.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Na delovnem mestu je treba zagotoviti dobro prezračevanje. Na delovnem mestu se ne sme kaditi. Potrebna je zaščitna oprema delavca: obleka, čevlji, rokavice, očala.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Petrolej je tekočina ostrega vonja.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Obstojen je pod normalnimi pogoji. Izogniti se je treba vročini, iskram, ognju in drugim virom vžiga.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Lahko povzroči manjše draženje oči. Stik s kožo povzroča draženje.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Strupen za vodno okolje.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Odlaganje odpadkov v reke in kanalizacijo je prepovedano. Odstranjevanje naj poteka skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Izvede naj ga pooblaščena oseba.

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Pravilnik o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi.