Aluminijeve alkilne skupine

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Alkil aluminij
Imena
IUPAC ime
Alkil (V) aluminij
Druga imena
Izobutilalaluminjev diklorid
Identifikatorji
3D model (JSmol)
RTECS število
 • QU5775000
 • O[N+](=O)[O-]
Lastnosti
Cn H2n+13
Molska masa 1 g/mol
Videz v obliki prahu
Gostota 1 g/cm³
Tališče −1 °C (30 °F; 272 K)
Vrelišče 1 °C (34 °F; 274 K)
ni mešljiva z vodo
Viskoznost ? cP pri ? °C
Dipolni moment 1 ± 1 D
Nevarnosti
Oxidising agent O
Corrosive C
R-stavki (zastarelo) R8, R35
S-stavki (zastarelo) (S1/2), (S23), S26, S36, (S45)
NFPA 704 (diamant ognja)
Sorodne snovi
Sorodne snovi aluminijev hidrid
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Alkil aluminij je zelo lahko vnetljiva in jedka snov s kemijsko formulo HCn H2n+13.

Alkili - alkilne skupine so zelo reaktivne skupine, organski radikali, ki nastanejo pri odcepitvi vodika iz molekule alkana. Splošna formula za alkilno skupino je Cn H2n+1. Primer: iz molekule etana CH3-CH3 se odcepi vodik in nastane radikal CH3-CH2 - etil.

Aluminijevi alkili reagirajo s številnimi snovmi, kot so voda, kisline, kisik, ogljik, papir,...

Ugotovitve nevarnih lastnosti[uredi | uredi kodo]

 • Lahko vnetljivo in jedko (F, C),
 • nevarnost je požar ali eksplozija,
 • lahko se vname zaradi gretja, iskre ali plamena,
 • hlapi (pare) lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom,
 • hlapi (pare) so težji od zraka in se širijo ob tleh ter kopičijo v nižjih predelih in zaprtih prostorih (kanalizacija, zbiralniki, kleti),
 • nevarnost eksplozije par (hlapov) v zaprtih in odprtih prostorih,
 • če je oznacena s P snov lahko spremeni svojo kemijsko sestavo (polimerizira), če se segreva ali ce je v ognju,
 • iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar ali eksplozijo,
 • kontejner lahko eksplodira pri segrevanju,
 • nekatere tekočine so lažje od vode.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

 • Premaknite ponesrečenca na svež zrak,
 • nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha,
 • uporabite kisik, če je dihanje oteženo,
 • odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev,
 • v primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 min,
 • poškodovanca pokrijte in pustite počivati,
 • poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne varovalne opreme.

Evakuacija[uredi | uredi kodo]

 • Izolirajte področje razsutja ali iztekanja takoj od 100 do 150 m v vseh smereh, ter ostanite v zavetrju in ne pustite blizu nepooblaščenih oseb,
 • ne zadrzujte se v nizjih predelih,
 • evakuirajte ljudi v razdalji 100 metrov v vseh smereh.

Če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 800 m vseh smereh; prav tako evakuirajte ljudi v polmeru 800 m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja. V primeru požara uporabite: prah, apno, suhi pesek ali peno. Snov lahko burno reagira z vodo.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

 • Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno,
 • goreči kamion ali cisterno gasite z velike oddaljenosti – uporabljajte vodne topove,
 • ne vlivajte vode v kontejner ali na snov,
 • hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več,
 • umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali kontejnerja,
 • vedno se odmaknite od goreče cisterne.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

 • Kemijska zaščitna ali protiprsna obleka varuje v primeru razlitja ali razsutja, če ni požara,
 • odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici),
 • ne dotikajte se ali hodite po razsuti snovi,
 • zaustavite iztekanje,če je to brez nevarnosti.

Manjše razsutje/razlitje[uredi | uredi kodo]

 • Prikrijte s suho zemljo, suhimi peskom ali drugo negorljivo snovjo, nato pa s plastično folijo, da preprečite prašenje in stik z dežjem,
 • uporabite čisto, neiskreče orodje za pobiranje absorbiranje snovi in snov shranite v zbirnik za kasnejšo oskrbo,
 • preprečite vstop v vodne vire, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore.

Zdravje[uredi | uredi kodo]

 • Lahko povzroči zastrupitev pri vdihavanju ali zaužitju/pogoltnitvi.
 • stik s snovjo lahko drazi ali pece kožo in oči.
 • pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in/ali strupeni plini.
 • hlapi (pare) lahko povzrocijo omoticnost ali dušenje.
 • širjenje požara ali odtekanje vode za gašenje lahko povzroča onesnaženje.

Ravnanje z nevarno snovjo in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Spojino se hrani v dobro zaprtih posodah na suhem in hladnem, stran od vročine in sončnih žarkov.

Skladišči se jo v hladnih in suhih prostorih, v tesno zaprtih posodah. Ne skladiščiti skupaj z alkalijami, redukcijskimi ali vnetljivimi snovmi.

Nadzor nad izpostavljenostjo[uredi | uredi kodo]

 • Zaščita dihal: ob intenzivnejšem ali daljšem izpostavljanju uporabiti Uizolirni dihalni aparat (IDA),
 • nosite kemijsko zaščitno obleko, vendar pazite, da ne nudo toplotne zaščite,
 • zaščita kože: gasilska zascitna obleka je priporocljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Alkil aluminij se nahaja v tekočem agregatnem stanju. Je brez barve, jedkega vonja.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Alkil aluminij je obstojen, če ga hranimo v ustreznih razmerah. Treba je upoštevati, da je segrevanje lahko nevarno.

Nezdružljiva je z naslednjimi snovmi: organske gorljive snovi, kisik, voda, kisline], ogljik, papir...

in snovmi, ki se vžgejo same od sebe: aluminijevi alkili, aluminijev hidrid, beli fosfor.

Finejši je prah in višja temperatura okolice, tem večja je možnost, da se prah vname. Segrevanje lahko povzrocijo tudi dolocene bakterije.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna strupenost pri zaužitju: LD50= 430mg/kg (človek). Močno draži in razjeda kožo, sluznico in oči.

Ekotoksikološki podatki / učinki na okolje[uredi | uredi kodo]

Alkil aluminij je škodljiv za vodne živali (ribe, plankton). Škodljiv učinek je posledica premika pH-vrednosti. Z vodo reagira eksplozivno, tudi, če je razredčena. Ne povzroča biološkega primankljaja kisika.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Predpisi
 • Pravilnik o ravnanju z odpadki
 • Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

 • UN številka: 3052
 • Transp. stevilo: X333
 • ADR/RID ime: ALKIL ALUMINIJ
 • ADR/RID razred: 8
 • ADR/RID nalepka nevarnosti: 8
 • ADR/RID številka nevarnosti: 80

Podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Opozorilni stavki (R) Obvestilni stavki (S)
R35 – Povzroča hude opekline. S1/2 – Hraniti zaklenjeno izven dosega otrok (v primeru splošne uporabe).
S23 – Ne vdihavati hlapov.
S26 – Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S36 – Nositi primerno zaščitno obleko.
S45 – Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo in embalažo).

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]