Pojdi na vsebino

Seznam stavkov R

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Obvestilni stavki oziroma stavki R (angl. Risk = nevarnost) so standardna obvestila o nevarnih snoveh in pripravkov; vsak opozorilni stavek ima tudi številčno oznako (na primer stavek R1, R33 ...).Standardna opozorila R opozarjajo na posebna tveganja pri uporabi in ravnanju z nevarnimi snovmi in izhajajo iz ugotovljenih nevarnih lasnosti snovi. Uporabljajo se v mednarodnem prostoru, v Evropski uniji pa so bili objavljeni v direktivi 67/548/EEC.Za nevarne snovi, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, pa velja Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi: Uradni list RS, št. 101/2002.

Osnovni stavki[uredi | uredi kodo]

Oznaka Pomen
R1 Eksplozivno v suhem stanju.
R2 Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R3 Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.
R4 Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.
R5 Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
R6 Eksplozivno na zraku ali brez zraka.
R7 Lahko povzroči požar.
R8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
R9 Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.
R10 Vnetljivo.
R11 Lahko vnetljivo.
R12 Zelo lahko vnetljivo.
R14 Burno reagira z vodo.
R15 V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.
R16 Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.
R17 Samovnetljivo na zraku.
R18 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
R19 Lahko tvori eksplozivne perokside.
R20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
R21 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R23 Strupeno pri vdihavanju.
R24 Strupeno v stiku s kožo.
R25 Strupeno pri zaužitju.
R26 Zelo strupeno pri vdihavanju.
R27 Zelo strupeno v stiku s kožo.
R28 Zelo strupeno pri zaužitju.
R29 V stiku z vodo se sprošča strupen plin.
R30 Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo.
R31 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
R32 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.
R33 Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.
R34 Povzroča opekline.
R35 Povzroča hude opekline.
R36 Draži oči.
R37 Draži dihala.
R38 Draži kožo.
R39 Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.
R40 Možen rakotvoren učinek.
R41 Nevarnost hudih poškodb oči.
R42 Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.
R43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
R44 Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.
R45 Lahko povzroči raka.
R46 Lahko povzroči dedne genetske okvare.
R48 Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.
R49 Pri vdihavanju lahko povzroči raka.
R50 Zelo strupeno za vodne organizme.
R51 Strupeno za vodne organizme.
R52 Škodljivo za vodne organizme.
R53 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R54 Strupeno za rastline.
R55 Strupeno za živali.
R56 Strupeno za organizme v zemlji.
R57 Strupeno za čebele.
R58 Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.
R59 Nevarno za ozonski plašč.
R60 Lahko škoduje plodnosti.
R61 Lahko škoduje nerojenemu otroku.
R62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti.
R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.
R64 Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.
R65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
R68 Možna nevarnost trajnih okvar.


Niso več v uporabi:

Oznaka Pomen
R13 Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
R47 Lahko povzroči napake pri rojstvu.

Sestavljeni stavki[uredi | uredi kodo]

Oznaka Pomen
R14/15 Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.
15/29 V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.
R20/21 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R20/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.
R20/21/22 Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R21/22 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.
R23/24 Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R23/25 Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
R23/24/25 Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R24/25 Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
R26/27 Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R26/28 Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.
R26/27/28 Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R27/28 Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.
R36/37 Draži oči in dihala.
R36/38 Draži oči in kožo.
R36/37/38 Draži oči, dihala in kožo.
R37/38 Draži dihala in kožo.
R39/23 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R39/24 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R39/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R39/23/24 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R39/23/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R39/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/23/24/25 Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/26 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R39/27 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R39/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R39/26/27 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R39/26/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R39/27/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R39/26/27/28 Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R40/20 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.
R40/21 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.
R40/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.
R40/20/21 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R40/20/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.
R40/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.
R40/20/21/22 Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.
R42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.
R48/20 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R48/21 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
R48/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
R48/20/21 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.
R48/20/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
R48/21/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
R48/20/21/22 Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.
R48/23 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.
R48/24 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.
R48/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.
R48/23/24 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.
R48/23/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.
R48/24/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.
R48/23/24/25 Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.
R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]