Pojdi na vsebino

Sestavljanje

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Sestavljanje je ena izmed štirih besedotvornih vrst (izpeljava, zlaganje, sestavljanje in sklapljanje). Poteka tako, da enodelni podstavi dodamo naglašeno predponsko obrazilo; slovnične značilnosti podstave ostanejo neprizadete, zgubi se le njena začetnost (podpredsednik, pramati, nehote).

Natančen algoritem za tvorbo:

 • Izhajaj iz besedne zveze, ki izraža pomensko vsebino bodoče tvorjenke;
 • En del podstavne besedne zveze izrazi s predponskim obrazilom;
 • Preostali del besedne zveze spravi v nadaljnji postopek;
 • Bodoči podstavi tvorjenke odvzemi določene slovnične lastnosti;
 • Združi to;
 • Popravi šiv.

Del podstave, ki se poobrazilja, je polnopomenska beseda (ali predložna zveza), s pomenskega polja koordinatnega sestava, npr. višji – nižji, poprej – pozneje, pozitiven – negativen itd. Predponsko obrazilo je prvotno predlog, členek, predpona: pragozd, najplemenitejši.

Primer:

 • Nasprotno od hote
 • Ne-
 • Hote
 • -hote
 • Ne- + -hote
 • Nehote

Sestavljenkam so radi očitali neslovenskost, čeprav so v slovenskem jeziku tudi domači zgledi za sestavljanje: pramati, najlepši, sokriv … Kljub temu so zelo pomembna besedotvorna vrsta v modernih jezikih, torej tudi v knjižni slovenščini.

SESTAVLJANJE GLAGOLOV

[uredi | uredi kodo]

Pravega sestavljanja glagolov je malo. Imamo ga, kadar predpona zamenjuje polnopomensko besedo podstave besedne zveze; npr. prednaročiti (poprej naročiti).

Preglednica:

 • Do- dozavarovati
 • Ko- kopilotirati
 • Kontra- kontraobveščevati
 • Nad- nadocenjevati
 • Po- ponaročiti
 • Pod- podocenjevati
 • Pre- prefabricirati
 • Pred- prednapeti
 • Re- reelegirati
 • So- sooblikovati

SESTAVLJANJE PRISLOVOV

[uredi | uredi kodo]
 • Ne- nehote, nedolgo, neprav, nevede, nenadoma
 • Pra- pradavno

SESTAVLJANJE PRIDEVNIŠKIH BESED

[uredi | uredi kodo]

Sestavljenke s posameznimi predponami:

 • a-/ab- areligiozen, amuzičen, acikličen, atonalen, ahuman, alogičen, abnormalen, abiotičen
 • an-/àn-/a- anorganski, anonimen, anaeroben, anormalen
 • ante- antediluvialen
 • anti- antitalentiran, antiproletarski, antisocialističen, antidemokratičen, antisocialen
 • hiper- hipermodern, hiperkritičen, hipersenzibilen
 • i- Ilegalen, imobilen, iracionalen
 • in- inaktiven, indefiniten, intoleranten
 • inter- interlinearen, interdentalen
 • marsi- marsikakšen, marsikateri, marsikak, marsičigav
 • nad- nadpolovičen, nadčloveški, nadčuten, nadpovprečen, nadsnoven,
 • nàj-/náj- najlepši, najmodrejši, najlažji, najboljši
 • ne- nerjaveč, neumesten, nemlad, neavtohton, neuraden, neobičajen
 • o-/ó- ozelen, otemen, osiv
 • pa- paobel
 • po- poindustrijski, pobinkošten, poaprilski
 • post- postoperacijski, postnapoleonski, postmoderen
 • pra- pradaven, praslovanski, prastar, praspolen
 • pre- predrzen
 • pre- prefabriciran
 • pred- prednaglašen, predpripravljalen, predkliničen
 • proti- protidemokratičen, protizakonit
 • so- sokriv, soudeležen, sonožen, soodgovoren
 • super- supermoderen, supernacionalen, superhiter
 • supra- supraprevoden
 • ultra- ultrakratek, ultravijoličen

Pravim sestavljenkam so samo podobne izpeljanke iz (v glavnem samostalniških) sestavljenk: prababičin, sopomenski, podporočnikov … Tip prelep, predrzen je iz predložnih zvez (prelep -> lep čez vse).

SESTAVLJANJE SAMOSTALNIKOV

[uredi | uredi kodo]

Najpogostejša predponska obrazila:

 • a- amorala, abiogeneza
 • ante- antedatacija
 • anti- antikadenca, antidelec, antikritika
 • eks- ekskralj, eksjezuit, eksfrančiškan
 • hiper- hiperprodukcija, hipervitaminoza, hiperinflacija, hipercivilizacija
 • hipo- hipofunkcija, hipoklorit, hipovitaminoza
 • infra- infrastruktura, infraprotein
 • inter- interglacial
 • intra- intramurij
 • ko- koprodukcija, kopilot, koreferat
 • kontra- kontašpijonaža, kontrafagot, kontragovornik
 • marsi- marsikdo, marsikaj
 • med- medklic, medjed, medmožgani, medprostor
 • meta- metajezik, metateorija
 • nad- nadčlovek, nadkuhar, nadsekretar, nadškof, nadnaravnost, nadpovprečje
 • ne- nehumanist, nevojak, neduh, Neslovenec, nezdravnik, nemoč, neugodje, neupoptevanje
 • pa- paslika, pastožec, palist, pagosenica, palik, panoga, pasonce
 • po- posezona, poigra, podiploma, poimpresionizem, popuberteta
 • pod- pododbor, podoficir, podpolkovnik, podkonzul, podpritličje
 • póst-/pòst- postfiks, postmoderna, postimpresionizem, postmodernizem
 • pra- pramati, pračlovek, prazgodovina, prabitje, praded
 • pre- predobrota
 • pre- prefabrikacija, prefabrikat
 • pred- preddelavec, predigra, predstraža, predpriprava
 • proti- protikandidat, protifašist, protidokaz, protigovornik, protikritika
 • raz- razkralj, razfrančiškan, razjezuit
 • re- reelekcija, reaktivacija, reanimacija, reinterpretacija, resocializacija
 • sin- sinsemantika
 • so- sostanovalec, sovladar, soposest, sovaščan, sopodpisnik, sozvok
 • sub- subdiakon, subdominanta, substandard, subnormala
 • super- superstruktura, superčlovek, superarbitraža, supernova, supertanker
 • supra- supranaturalizem, supraprevodnost, supraprotest
 • trans- transuran, transatlantik
 • ultra- ultraradikalec, ultrazvok, ultrafilter, ultramikroskop

Prevzeta predponska obrazila se dajo skoraj vsa zamenjati z domačimi: protikadenca, preddotacija itd., pod pogojem, da tako priponsko obrazilo v slovenščini obstaja. Ni ga za na primer re-.