Pozdravljen, svet

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Program PozdravljenSvet (tudi ŽivijoSvet) je kratek računalniški program, ki ilustrira uporabo nekega programskega jezika. Programček izpiše na zaslon besedilo »Pozdravljen svet!« (v angleški različici »Hello, world!«).

Program je uporabljen v mnogih (če ne vseh) uvodnih poglavjih knjig o učenju programiranja. Prvič naj bi se pojavil v knjigi The C Programming Language, (Brian Wilson Kernighan in Dennis MacAlistair Ritchie, 1978):

main( ) {
  printf("Hello, world!");
}

Primeri v različnih programskih jezikih:

Črkovni vmesniki (konzola)[uredi | uredi kodo]

ABC[uredi | uredi kodo]

  WRITE "'Pozdravljen svet!'"

Ada[uredi | uredi kodo]

  with Ada.Text_IO;

  procedure Hello is
  begin
   Ada.Text_IO.Put_Line ("Pozdravljen svet!");
  end Hello;

Glej wikibooks:Programming:Ada:Basic.

AmigaE[uredi | uredi kodo]

  PROC main()
   WriteF('Pozdravljen svet!')
  ENDPROC

APL[uredi | uredi kodo]

  'Pozdravljen svet!'

Zbirnik[uredi | uredi kodo]

First successful µP/OS combinations: Intel 8080/Zilog Z80, CP/M, RMAC assembler[uredi | uredi kodo]

  bdos equ  0005H  ; BDOS entry point
  start: mvi c,9   ; BDOS function: output string
      lxi d,msg$  ; address of msg
      call bdos
      ret       ; return to CCP

  msg$:  db  'Pozdravljen svet!$'
  end start

Accumulator + index register machine: MOS Technology 6502, CBM KERNAL, ca65 assembler[uredi | uredi kodo]

  MSG:  .ASCIIZ "Pozdravljen svet!"
      LDX  #0
      LDA MSG,X  ; load initial char
  @LP:  JSR  $FFD2  ; chrout
      INX
      LDA MSG,X
      BNE  @LP
      RTS

Expanded accumulator machine: Intel x86, DOS, TASM[uredi | uredi kodo]

  MODEL SMALL
  IDEAL
  STACK  100H

  DATASEG
      MSG DB 'Pozdravljen svet!', 13, '$'

  CODESEG
      MOV AX, @data
      MOV DS, AX
      MOV DX, OFFSET MSG
      MOV AH, 09H   ; DOS: output ASCII$ string
      INT 21H
      MOV AX, 4C00H
      INT 21H
  END

Expanded accumulator machine: Intel x86, Linux, GAS[uredi | uredi kodo]

  .data
  msg:
  	.ascii	"Pozdravljen svet!\n"
  	len = . - msg
  .text
    .global _start
  _start:
  	movl	$len,%edx
  	movl	$msg,%ecx
  	movl	$1,%ebx
  	movl	$4,%eax
  	int	$0x80
  	movl	$0,%ebx
  	movl	$1,%eax
  	int	$0x80

General-purpose fictional computer: MIX, MIXAL[uredi | uredi kodo]

  TERM EQU  19     console device no. (19 = typewriter)
      ORIG  1000    start address
  START OUT MSG(TERM)  output data at address MSG
      HLT        halt execution
  MSG ALF  "HELLO"
      ALF  " WORL"
      ALF  "D  "
      END START    end of program

General-purpose fictional computer: MMIX, MMIXAL[uredi | uredi kodo]

   Main GETA  $255,string      get the address of the string in register 255
      TRAP  0,Fputs,StdOut     put the string pointed to by register 255 to file StdOut
  string BYTE  "Pozdravljen svet!",#a,0  string to be printed (#a is newline and 0 terminates the string)
      TRAP  0,Halt,0        end process

General-purpose-register CISC: DEC PDP-11, RT-11, MACRO-11[uredi | uredi kodo]

 .MCALL .REGDEF,.TTYOUT,.EXIT
     .REGDEF

  HELLO: MOV  #MSG,R1
      MOVB  (R1),R0
  LOOP: .TTYOUT
      MOVB +(R1),R0
      BNE LOOP
     .EXIT

  MSG:  .ASCIZ /Pozdravljen svet!/
     .END HELLO

CISC on advanced multiprocessing OS: DEC VAX, VMS, MACRO-32[uredi | uredi kodo]

      .title hello

      .psect data, wrt, noexe

  chan:  .blkw   1
  iosb:  .blkq   1
  term:  .ascid  "SYS$OUTPUT"
  msg:  .ascii  "Pozdravljen svet!"
  len =  . - msg

      .psect code, nowrt, exe

      .entry  hello, ^m<>

      ; Establish a channel for terminal I/O
      $assign_s devnam=term, -
           chan=chan
      blbc   r0, end

      ; Queue the I/O request
      $qiow_s chan=chan, -
           func=#io$_writevblk, -
           iosb=iosb, -
           p1=msg, -
           p2=#len

      ; Check the status and the IOSB status
      blbc   r0, end
      movzwl iosb, r0

      ; Return to operating system
  end:  ret

     .end    hello

RISC processor: ARM, RISC OS, BBC BASIC's in-line assembler[uredi | uredi kodo]

 .program     
      ADR R0,message
      SWI "OS_Write0"
      SWI "OS_Exit"
 .message     
      DCS "Pozdravljen svet!"
      DCB 0
      ALIGN

ali krajša verzija (iz qUE);

      SWI"OS_WriteS":EQUS"Pozdravljen svet!":EQUB0:ALIGN:MOVPC,R14

AWK[uredi | uredi kodo]

  BEGIN { print "Pozdravljen svet!" }

bash[uredi | uredi kodo]

Zelo podobno je tudi v ostalih lupinah, potrebno je le ustrezno popraviti pot v prvi vrstici.

  #!/usr/local/bin/bash
  echo "Pozdravljen svet!"

BASIC[uredi | uredi kodo]

  10 PRINT "Pozdravljen svet!"
  20 END

ali

  PRINT "Pozdravljen svet!"
  END

V večini dialektov BASICa ukaz END ni potreben.

TI-BASIC[uredi | uredi kodo]

Na kalkulatorji Texas Instruments, serije od TI-80 do TI-86:

  :Disp "Pozdravljen svet!"  ali  :Output(1,1,"Pozdravljen svet!")

Ali preprosto:

  :"Pozdravljen svet!"

Na TI-89/TI-92 kalkulatorjih:

  :hellowld()
  :Prgm
  :Disp "Pozdravljen svet!"
  :EndPrgm

StarOffice/OpenOffice Basic[uredi | uredi kodo]

  sub main
    print "Pozdravljen svet!"
  end sub

Visual Basic[uredi | uredi kodo]

Za izpis v razhroščevalni konzoli:

  Debug.Print "Pozdravljen svet!"

Za izspis kot sporočilo uporabniku:

  VBA.Interaction.MsgBox "Pozdravljen svet!"

BCPL[uredi | uredi kodo]

  GET "LIBHDR"

  LET START () BE
  $(
    WRITES ("Pozdravljen svet!*N")
  $)

BLISS[uredi | uredi kodo]

  %TITLE 'HELLO_WORLD'
  MODULE HELLO_WORLD (IDENT='V1.0', MAIN=HELLO_WORLD,
      ADDRESSING_MODE (EXTERNAL=GENERAL)) =
  BEGIN

    LIBRARY 'SYS$LIBRARY:STARLET';

    EXTERNAL ROUTINE
     LIB$PUT_OUTPUT;

  GLOBAL ROUTINE HELLO_WORLD =
  BEGIN

    LIB$PUT_OUTPUT(%ASCID %STRING('Pozdravljen svet!'))
  END;

  END
  ELUDOM

boo[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!"

Casio fx-7950[uredi | uredi kodo]

Ta program deluje na fx-9750 grafičnih kalkulatorjih in njemu kompatibilnih.

  "Pozdravljen svet!"'

C[uredi | uredi kodo]

  #include <stdio.h>

  int main(void)
  {
    printf("Pozdravljen svet!\n");
    return 0;
  }

C#[uredi | uredi kodo]

  using System;

  class HelloWorldApp
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Pozdravljen svet!");
    }
  }

C++[uredi | uredi kodo]

  #include <iostream>

  int main()
  {
    std::cout << "Pozdravljen svet!" << std::endl;
  }

C++, Managed[uredi | uredi kodo]

  #using <mscorlib.dll>
  
  using namespace System;
  
  int wmain()
  {
    Console::WriteLine("Pozdravljen svet!");
  }

ColdFusion (CFM)[uredi | uredi kodo]

  <cfoutput>
  Pozdravljen svet!
  </cfoutput>

COMAL[uredi | uredi kodo]

  PRINT "Pozdravljen svet!"

CIL[uredi | uredi kodo]

  .method public static void Main() cil managed
  {
    .entrypoint
    .maxstack 8
    ldstr "Pozdravljen svet!"
    call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
    ret
  }

Clean[uredi | uredi kodo]

  module hello

  Start = "Pozdravljen svet!"

CLIST[uredi | uredi kodo]

  PROC 0
  WRITE Pozdravljen svet!

COBOL[uredi | uredi kodo]

  IDENTIFICATION DIVISION.
  PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.

  ENVIRONMENT DIVISION.

  DATA DIVISION.

  PROCEDURE DIVISION.
  DISPLAY "Pozdravljen svet!".
  STOP RUN.

Common Lisp[uredi | uredi kodo]

  (format t "Pozdravljen svet!~%")

ali

  (write-line "Pozdravljen svet!")

D[uredi | uredi kodo]

  import std.stdio;
  void main()
  {
    writefln("Pozdravljen svet!");
  }

DCL batch[uredi | uredi kodo]

  $ write sys$output "Pozdravljen svet!"

Dylan[uredi | uredi kodo]

  module: hello

  format-out("Pozdravljen svet!\n");

Ed and Ex (Ed extended)[uredi | uredi kodo]

  a
  Pozdravljen svet!
  .
  p

ali tako:

  echo -e 'a\nPozdravljen svet!\n.\np'|ed
  echo -e 'a\nPozdravljen svet!\n.\np'|ex

Eiffel[uredi | uredi kodo]

  class HELLO_WORLD

  creation
    make
  feature
    make is
    local
        io:BASIC_IO
    do
        !io
        io.put_string("%N Pozdravljen svet!")
    end—make
  end—class HELLO_WORLD

Erlang[uredi | uredi kodo]

  -module(hello).
  -export([hello_world/0]).

  hello_world() -> io:fwrite("Pozdravljen svet!\n").

Euphoria[uredi | uredi kodo]

  puts(1, "Pozdravljen svet!")

F#[uredi | uredi kodo]

  type data =
    { first: string;
     second: string; }

    let myData =
      { first="Hello";
       second="world"; }

    let _ =
      print_string myData.first;
      print_string " ";
      print_string myData.second;
      print_newline()

Focus[uredi | uredi kodo]

  -TYPE Pozdravljen svet!

Forte TOOL[uredi | uredi kodo]

  begin TOOL HelloWorld;

  includes Framework;
  HAS PROPERTY IsLibrary = FALSE;

  forward Hello;

  -- START CLASS DEFINITIONS

  class Hello inherits from Framework.Object

  has public method Init;

  has property
    shared=(allow=off, override=on);
    transactional=(allow=off, override=on);
    monitored=(allow=off, override=on);
    distributed=(allow=off, override=on);

  end class;
  -- END CLASS DEFINITIONS—START METHOD DEFINITIONS

  ------------------------------------------------------------
  method Hello.Init
  begin
  super.Init();

  task.Part.LogMgr.PutLine('HelloWorld!');
  end method;
  -- END METHOD DEFINITIONS
  HAS PROPERTY
    CompatibilityLevel = 0;
    ProjectType = APPLICATION;
    Restricted = FALSE;
    MultiThreaded = TRUE;
    Internal = FALSE;
    LibraryName = 'hellowor';
    StartingMethod = (class = Hello, method = Init);

  end HelloWorld;

Forth[uredi | uredi kodo]

  ." Pozdravljen svet!" CR

FORTRAN[uredi | uredi kodo]

   PROGRAM HELLO
    PRINT *, 'Pozdravljen svet!'
   END

Frink[uredi | uredi kodo]

  println["Pozdravljen svet!"]

Gambas[uredi | uredi kodo]

Poglejte tudi GUI kategorijo.

  PUBLIC SUB Main()
   Print "Pozdravljen svet!"
  END

Game Maker[uredi | uredi kodo]

V dogodku risanja določenega predmeta:

  draw_text(x,y,"Pozdravljen svet!")

Ali da prikaže pogovorno okno s sporočilom:

  show_message("Pozdravljen svet!")

Haskell[uredi | uredi kodo]

  module Main (main) where

  main = putStrLn "Pozdravljen svet!"

ali

  main = putStrLn "Pozdravljen svet!"

Heron[uredi | uredi kodo]

  program HelloWorld;
  functions {
   _main() {
    print_string("Pozdravljen svet!");
   }
  }
  end

HP-41 & HP-42S[uredi | uredi kodo]

(Ročni HP-jevi na RPN temelječi alfanumerični inženirski kalkulatorji.)

  01 LBLTHELLO
  02 TPozdravljen svet!
  03 PROMPT

HyperTalk (Apple HyperCard's scripting language)[uredi | uredi kodo]

  put "Pozdravljen svet!"

ali

  Answer "Hello, world!"

IDL[uredi | uredi kodo]

  print,"Pozdravljen svet!"

Inform[uredi | uredi kodo]

  [ Main;
   print "Pozdravljen svet!^";
  ];

Io[uredi | uredi kodo]

  "Pozdravljen svet!" print

ali

  write("Pozdravljen svet!\n")

Iptscrae[uredi | uredi kodo]

  ON ENTER {
    "Hello, " "World!" & SAY
  }

Java[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Pozdravljen svet!");
    }
  }

JavaScript[uredi | uredi kodo]

Izpis v dokument:

  document.write("Pozdravljen svet!");

Okno z obvestilom:

  alert("Pozdravljen svet!");

JVM[uredi | uredi kodo]

(nezbirniški odvod/izhod od javap -c Hello.class)

  public class Hello extends java.lang.Object {
    public Hello();
    public static void main(java.lang.String[]);
  }

  Method Hello()
   0 aload_0
   1 invokespecial #1 <Method java.lang.Object()>
   4 return

  Method void main(java.lang.String[])
   0 getstatic #2 <Field java.io.PrintStream out>
   3 ldc #3 <String "Pozdravljen svet!">
   5 invokevirtual #4 <Method void println(java.lang.String)>
   8 return

Kogut[uredi | uredi kodo]

  WriteLine "Pozdravljen svet!"

[uredi | uredi kodo]

  print [Pozdravljen svet!]

ali

  pr [Pozdravljen svet!]

izključno v mswlogo pa:

  messagebox [Hi] [Pozdravljen svet!]

Lua[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!"

M (MUMPS)[uredi | uredi kodo]

  W "Pozdravljen svet!"

Macsyma, Maxima[uredi | uredi kodo]

  print("Pozdravljen svet!")$

Maple[uredi | uredi kodo]

  print("Pozdravljen svet!");

Mathematica[uredi | uredi kodo]

  Print["Pozdravljen svet!"]

MATLAB[uredi | uredi kodo]

  disp('Pozdravljen svet!')

Max[uredi | uredi kodo]

  max v2;
  #N vpatcher 10 59 610 459;
  #P message 33 93 63 196617 Pozdravljen svet!;
  #P newex 33 73 45 196617 loadbang;
  #P newex 33 111 31 196617 print;
  #P connect 1 0 2 0;
  #P connect 2 0 0 0;
  #P pop;

Modula-2[uredi | uredi kodo]

  MODULE Hello;

  FROM Terminal2 IMPORT WriteLn; WriteString;

  BEGIN
   WriteString("Pozdravljen svet!");
   WriteLn;
  END Hello;

MS-DOS batch[uredi | uredi kodo]

(with the standard command.com interpreter. The @ symbol is optional and prevents the system from repeating the command before executing it. The @ symbol must be omitted on versions of MS-DOS prior to 3.0.)

  @echo Pozdravljen svet!

MUF[uredi | uredi kodo]

  : main
   me @ "Pozdravljen svet!" notify
  ;

Natural[uredi | uredi kodo]

  WRITE "Pozdravljen svet!"
  END

Ncurses[uredi | uredi kodo]

  #include <ncurses.h>
  int main()
  {
    initscr();
    printw("Pozdravljen svet!");
    refresh();
    getch();
    endwin();
    return 0;
  }

Oberon[uredi | uredi kodo]

 MODULE Hello;
     IMPORT Oberon, Texts;
  VAR W: Texts.Writer;

  PROCEDURE World*;
  BEGIN
   Texts.WriteString(W, "Pozdravljen svet!");
   Texts.WriteLn(W);
   Texts.Append(Oberon.Log, W.buf)
  END World;

 BEGIN
  Texts.OpenWriter(W)
 END Hello.

Objective C[uredi | uredi kodo]

  #import <Foundation/Foundation.h>

  int main (int argc, const char * argv[])
  {
   NSLog(@"Pozdravljen svet!");
   return 0;
  }

OCaml[uredi | uredi kodo]

  print_endline "Pozdravljen svet!"

OPL[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  PROC hello:
   PRINT "Pozdravljen svet!"
  ENDP

OPS5[uredi | uredi kodo]

  (object-class request
      ^action)

  (startup
   (strategy MEA)
   (make request ^action hello)
  )


  (rule hello
   (request ^action hello)
   -->
    (write |Pozdravljen svet!| (crlf))
  )

Pascal[uredi | uredi kodo]

  Program Hello;
  begin
    WriteLn('Pozdravljen svet!');
  end.

Perl[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!\n";

(To je prvi primer knjige Learning Perl.)

PHP[uredi | uredi kodo]

  <?php
  echo "Pozdravljen svet!\n";
  ?>

ali

  <?="Pozdravljen svet!\n" ?>

vendar je to bolj priporočljivo:

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
  <title>Pozdravljen svet!</title>
  </head>
  <body>
  <?php echo "Pozdravljen svet!"; ?>
  </body>
  </html>

Pike[uredi | uredi kodo]

  int main() {
    write("Pozdravljen svet!\n");
    return 0;
  }

PL/SQL[uredi | uredi kodo]

  procedure print_hello_world as
    dbms_output.enable(1000000);
    dbms_output.put_line("Pozdravljen svet!");
  end print_hello_world;

PL/I[uredi | uredi kodo]

  Test: proc options(main) reorder;
   put skip edit('Pozdravljen svet!') (a);
  end Test;

POP-11[uredi | uredi kodo]

  'Pozdravljen svet!' =>

POV-Ray[uredi | uredi kodo]

  #include "colors.inc"
  camera {
   location <3, 1, -10>
   look_at <3,0,0>
  }
  light_source { <500,500,-1000> White }
  text {
   ttf "timrom.ttf" "Pozdravljen svet!" 1, 0
   pigment { White }
  }

Processing[uredi | uredi kodo]

  println("Pozdravljen svet!");

Prolog[uredi | uredi kodo]

  write('Pozdravljen svet!'),nl.

Python[uredi | uredi kodo]

Python 2:

  print "Pozdravljen svet!"

Python 3:

  print("Pozdravljen svet!")

REXX, NetRexx, and Object REXX[uredi | uredi kodo]

  say "Pozdravljen svet!"

RPL[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

(Na Hewlett-Packard grafičnih kalkulatorjih, serije HP-28, HP-48 in HP-49.)

  <<
   CLLCD
   "Pozdravljen svet!" 1 DISP
   0 WAIT
   DROP
  >>

Ruby[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  puts "Pozdravljen svet!"

SAS[uredi | uredi kodo]

  data _null_;
  put 'Pozdravljen svet!';
  run;

Sather[uredi | uredi kodo]

  class HELLO_WORLD is
   main is 
   #OUT+"Pozdravljen svet!\n"; 
   end; 
  end;

Scala[uredi | uredi kodo]

  object HelloWorld with Application {
   Console.println("Pozdravljen svet!");
  }

Scheme[uredi | uredi kodo]

  (display "Pozdravljen svet!")
  (newline)

sed[uredi | uredi kodo]

(Opozorilo: potrebuje najmanj eno vrstico vhoda)

  sed -ne '1s/.*/Pozdravljen svet!/p'

Seed7[uredi | uredi kodo]

  $ include "seed7_05.s7i";

  const proc: main is func
   begin
    writeln("Pozdravljen svet!");
   end func;

Self[uredi | uredi kodo]

  'Pozdravljen svet!' print.

Simula[uredi | uredi kodo]

  BEGIN
    OutText("Pozdravljen svet!");
    OutImage;
  END

Smalltalk[uredi | uredi kodo]

  Transcript show: 'Pozdravljen svet!'; cr

SML[uredi | uredi kodo]

  print "Pozdravljen svet!\n";

SNOBOL[uredi | uredi kodo]

    OUTPUT = "Pozdravljen svet!"
  END

SPARK[uredi | uredi kodo]

  with Spark_IO;
  --# inherit Spark_IO;
  --# main_program;

  procedure Hello_World
  --# global in out Spark_IO.Outputs;
  --# derives Spark_IO.Outputs from Spark_IO.Outputs;
  is
  begin
   Spark_IO.Put_Line (Spark_IO.Standard_Output, "Pozdravljen svet!", 0);
  end Hello_World;

SPITBOL[uredi | uredi kodo]

    OUTPUT = "Pozdravljen svet!"
  END

SQL[uredi | uredi kodo]

  CREATE TABLE `message` (`text` char(15));
  INSERT INTO `message` (`text`) VALUES ('Pozdravljen svet!');
  SELECT `text` FROM `message`;
  DROP TABLE `message`;

ali (Oracleov dialekt)

  SELECT 'Pozdravljen svet!' FROM dual;

ali (for Oracle's PL/SQL proprietary procedural language)

  BEGIN
   DBMS_OUTPUT.ENABLE(1000000);
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Pozdravljen svet!, from PL/SQL');
  END;

ali (MySQL in PostgreSQL dialekt)

  SELECT 'Pozdravljen svet!';

ali (T-SQL dialekt)

  PRINT 'Pozdravljen svet!'

ali (KB-SQL dialekt)

  select Null from DATA_DICTIONARY.SQL_QUERY

  FOOTER or HEADER or DETAIL or FINAL event
  write "Pozdravljen svet!"

STARLET[uredi | uredi kodo]

  RACINE: HELLO_WORLD.

  NOTIONS:
  HELLO_WORLD : ecrire("Pozdravljen svet!").

TACL[uredi | uredi kodo]

  #OUTPUT Pozdravljen svet!

Tcl (Tool command language)[uredi | uredi kodo]

Glej tudi GUI sekcijo.

  puts "Pozdravljen svet!"

Turing[uredi | uredi kodo]

  put "Pozdravljen svet!"

TSQL[uredi | uredi kodo]

  Declare @Output varchar(16)
  Set @Output='Pozdravljen svet!'
  Select @Output

ali preprostejši način:

  Select 'Pozdravljen svet!'
  Print 'Pozdravljen svet!'

UNIX-style shell[uredi | uredi kodo]

  echo 'Pozdravljen svet!'

ali

  printf 'Pozdravljen svet!\n'

or for a curses interface:

  dialog—msgbox "Pozdravljen svet!" 0 0

Grafični vmesniki (GUI)[uredi | uredi kodo]

ActionScript (Macromedia Flash MX)[uredi | uredi kodo]

  trace ("Pozdravljen svet!")

AppleScript[uredi | uredi kodo]

  display dialog "Pozdravljen svet!"

Or to have the OS synthesize it and literally say "Pozdravljen svet!" (with no comma, as that would cause the synthesizer to pause)

 say "Pozdravljen svet!"

Cocoa ali GNUStep (v objektivnem C-ju)[uredi | uredi kodo]

 #import <Cocoa/Cocoa.h>
 @interface hello : NSObject {
 }
 @end
 
 @implementation hello
 
 -(void)awakeFromNib
 {	
    NSBeep(); // we don't need this but it's conventional to beep 
         // when you show an alert
    NSRunAlertPanel(@"Message from your Computer", @"Pozdravljen svet!", @"Hi!",
            nil, nil);
 }
 
 @end

Delphi, Kylix[uredi | uredi kodo]

  ShowMessage("Pozdravljen svet!");

FLTK2 (v C++)[uredi | uredi kodo]

  #include <fltk/Window.h>
  #include <fltk/Widget.h>
  #include <fltk/run.h>
  using namespace fltk;
  
  int main(int argc, char **argv)
  {
    Window *window = new Window(300, 180);
    window->begin();
      Widget *box = new Widget(20, 40, 260, 100, "Pozdravljen svet!");
      box->box(UP_BOX);
      box->labelfont(HELVETICA_BOLD_ITALIC);
      box->labelsize(36);
      box->labeltype(SHADOW_LABEL);
    window->end();
    window->show(argc, argv);
  
    return run();
  }

Gambas[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcijo.

  PUBLIC SUB Main()
   Message.Info("Pozdravljen svet!")
  END

GTK toolkit (v C++)[uredi | uredi kodo]

  #include <iostream>
  #include <gtkmm/main.h>
  #include <gtkmm/button.h>
  #include <gtkmm/window.h>
  using namespace std;

  class HelloWorld : public Gtk::Window {
  public:
   HelloWorld();
   virtual ~HelloWorld();
  protected:
   Gtk::Button m_button;
   virtual void on_button_clicked();
  };

  HelloWorld::HelloWorld()
  : m_button("Pozdravljen svet!") {
    set_border_width(10);
    m_button.signal_clicked().connect(SigC::slot(*this,
                     &HelloWorld::on_button_clicked));
    add(m_button);
    m_button.show();
  }

  HelloWorld::~HelloWorld() {}

  void HelloWorld::on_button_clicked() {
    cout << "Pozdravljen svet!" << endl;
  }

  int main (int argc, char *argv[]) {
    Gtk::Main kit(argc, argv);
    HelloWorld helloworld;
    Gtk::Main::run(helloworld);
    return 0;
  }

GTK# (v C#)[uredi | uredi kodo]

  using Gtk;
  using GtkSharp;
  using System;

  class Hello {

    static void Main()
    {
      Application.Init ();

      Window window = new Window ("helloworld");
      window.Show();

      Application.Run ();

    }
  }

GTK 2.x (v Euphoria)[uredi | uredi kodo]

  include gtk2/wrapper.e

  Info(NULL,"Hello","Pozdravljen svet!")

Java[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcija.

  import javax.swing.JOptionPane;

  public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pozdravljen svet!");
    }
  }

Java applet[uredi | uredi kodo]

Programčki, napisani v Javi, delujejo tudi v HTML datotekah.

  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Pozdravljen svet!</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>

  Program Pozdravljen svet! pravi:

  <APPLET CODE="HelloWorld.class" WIDTH=600 HEIGHT=100></APPLET>

  </BODY>
  </HTML>
  import java.applet.*;
  import java.awt.*;

  public class HelloWorld extends Applet {
   public void paint(Graphics g) {
    g.drawString("Pozdravljen svet!", 100, 50);
   }
  }

JavaScript and JScript[uredi | uredi kodo]

JavaScript (an implementation of ECMAScript) is a client-side scripting language used in HTML files. The following code can be placed in any HTML file:
  <script type="text/javascript"><!--
  function helloWorld()
  {
    alert("Pozdravljen svet!");
  }
  //--></script>

  <a href="#" onclick="helloWorld(); return false;">Pozdravljen svet! Example</a>
An easier method uses JavaScript implicitly, directly calling the reserved alert function. Cut and paste the following line inside the <body> .... </body> HTML tags.
  <a href="#" onclick="alert('Pozdravljen svet!'); return false;">Pozdravljen svet! Example
  </a>
An even easier method involves using popular browsers' support for the virtual 'javascript' protocol to execute JavaScript code. Enter the following as an Internet address (usually by pasting into the address box):
  javascript:alert('Pozdravljen svet!');
There is an almost infinite number of ways to do it:
  javascript:document.write('Pozdravljen svet!\n');

OPL[uredi | uredi kodo]

See also TUI section.

(On Psion Series 3 and later compatible PDAs.)

  PROC guihello:
   ALERT("Pozdravljen svet!","","Exit")
  ENDP

ali

  PROC hello:
   dINIT "Naslov okna"
   dTEXT "","Pozdravljen svet!"
   dBUTTONS "OK",13
   DIALOG
  ENDP

Ogrodje Qt (v C++)[uredi | uredi kodo]

  #include <qapplication.h>
  #include <qpushbutton.h>
  #include <qwidget.h>
  #include <iostream>

  class HelloWorld : public QWidget
  {
    Q_OBJECT

  public:
    HelloWorld();
    virtual ~HelloWorld();
  public slots:
    void handleButtonClicked();
    QPushButton *mPushButton;
  };

  HelloWorld::HelloWorld() :
    QWidget(),
    mPushButton(new QPushButton("Pozdravljen svet!", this))
  {
    connect(mPushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(handleButtonClicked()));
  }

  HelloWorld::~HelloWorld() {}

  void HelloWorld::handleButtonClicked()
  {
    std::cout << "Pozdravljen svet!" << std::endl;
  }

  int main(int argc, char *argv[])
  {
    QApplication app(argc, argv);
    HelloWorld helloWorld;
    app.setMainWidget(&helloWorld);
    helloWorld.show();
    return app.exec();
  }

REALbasic[uredi | uredi kodo]

  MsgBox "Pozdravljen svet!"

RPL[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcijo.

(Na Hewlett-Packard grafičnih kalkulatorjih serije HP-48G in HP-49G.)

  << "Pozdravljen svet!" MSGBOX >>

RTML[uredi | uredi kodo]

  Hello ()
  TEXT "Pozdravljen svet!"

SWT[uredi | uredi kodo]

  import org.eclipse.swt.SWT;
  import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
  import org.eclipse.swt.widgets.Display;
  import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
  import org.eclipse.swt.widgets.Label;

  public class SWTHello {
    public static void main (String [] args) {
      Display display = new Display ();
      final Shell shell = new Shell(display);
      RowLayout layout = new RowLayout();
      layout.justify = true;
      layout.pack = true;
      shell.setLayout(layout);
      shell.setText("Pozdravljen svet!");
      Label label = new Label(shell, SWT.CENTER);
      label.setText("Pozdravljen svet!");
      shell.pack();
      shell.open ();
      while (!shell.isDisposed ()) {
        if (!display.readAndDispatch ()) display.sleep ();
      }
      display.dispose ();
    }
  }

Tcl/Tk[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI kategorijo.

  label .l -text "Pozdravljen svet!"
  pack .l

Visual Basic vključuje VBA[uredi | uredi kodo]

  Sub Main()
    MsgBox "Pozdravljen svet!"
  End Sub

Windows API (v C)[uredi | uredi kodo]

  #include <windows.h>

  LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

  char szClassName[] = "MainWnd";
  HINSTANCE hInstance;

  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
           int nCmdShow)
  {
   HWND hwnd;
   MSG msg;
   WNDCLASSEX wincl;

   hInstance = hInst;

   wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
   wincl.cbClsExtra = 0;
   wincl.cbWndExtra = 0;
   wincl.style = 0;
   wincl.hInstance = hInstance;
   wincl.lpszClassName = szClassName;
   wincl.lpszMenuName = NULL; //No menu
   wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
   wincl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1); //Color of the window
   wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //EXE icon
   wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //Small program icon
   wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); //Cursor

   if (!RegisterClassEx(&wincl))
      return 0;

   hwnd = CreateWindowEx(0, //No extended window styles
      szClassName, //Class name
      "", //Window caption
      WS_OVERLAPPEDWINDOW & ~WS_MAXIMIZEBOX,
      CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, //Let Windows decide the left and top
                     //positions of the window
      120, 50, //Width and height of the window,
      NULL, NULL, hInstance, NULL);

   //Make the window visible on the screen
   ShowWindow(hwnd, nCmdShow);

   //Run the message loop
   while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)>0)
   {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
   }
   return msg.wParam;
  }

  LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message,
                  WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
   PAINTSTRUCT ps;
   HDC hdc;
   switch (message)
   {
   case WM_PAINT:
      hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
      TextOut(hdc, 15, 3, "Pozdravljen svet!", 13);
      EndPaint(hwnd, &ps);
      break;
   case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);
      break;
   default:
      return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
   }
   return 0;
  }

Ali zelo preprosto:

  #include <windows.h>
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine,
           int nCmdShow)
  {
    MessageBox(NULL, "Pozdravljen svet!", "", MB_OK);
    return 0;
  }

Windows Script Host[uredi | uredi kodo]

  WScript.Echo "Pozdravljen svet!"

Ruby with WxWidgets[uredi | uredi kodo]

Glej tudi TUI sekcija.

  require 'wxruby'

  class HelloWorldApp < Wx::App
  def on_init
   ourFrame = Wx::Frame.new(nil, -1, "Pozdravljen svet!").show
   ourDialogBox = Wx::MessageDialog.new(ourFrame, "Pozdravljen svet!", "Information:", \
          Wx::OK|Wx::ICON_INFORMATION).show_modal
  end
  end

  HelloWorldApp.new.main_loop

XUL[uredi | uredi kodo]

 <window xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">
 <box align="center" pack="center" flex="1">
   <description>Pozdravljen svet!</description>
  </box>
 </window>

Document formats[uredi | uredi kodo]

ASCII[uredi | uredi kodo]

The following sequence of characters, expressed in hexadecimal notation (with carriage return and newline characters at end of sequence):

  48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 6F 72 6C 64 21 0D 0A

The following sequence of characters, expressed as binary numbers (with cr/nl as above, and the same ordering of bytes):

  00–07: 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00101100 00100000 01110111
  08–0F: 01101111 01110010 01101100 01100100 00100001 00001101 00001010 DONTCARE*

(* The DONTCARE marker fills in for byte #0F, i.e. #15, which comes after our string.)

LaTeX[uredi | uredi kodo]

  \documentclass{article}
  \begin{document}
   Pozdravljen svet!
  \end{document}

XHTML 1.1[uredi | uredi kodo]

(UTF-8 kodiranje.)

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sl">
  <head>
   <title>Pozdravljen svet!</title>
  </head>
  <body>
   <p>Pozdravljen svet!</p>
  </body>
 </html>

Označevalni jeziki[uredi | uredi kodo]

HTML[uredi | uredi kodo]

(preprosto)

 <html>
 <body>
 <h1>Pozdravljen svet!<p>
 </body>
 </html>

Elementa <html> in <body> nista potrebna za hitra testiranja, za <h1> je priporočljivo, da se zaključi z </h1>, tako tudi <p>, ni pa potrebno. Lahko uporabite tudi naslednje:

 <pre>Pozdravljen svet!</pre>

ali pa ga preprosto napišite brez elementov.

HTML 4.01 Strict[uredi | uredi kodo]

(polno)

(UTF-8 kodiranje.)

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 <html>
  <head>
   <title>Pozdravljen svet!</title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
   <p>Pozdravljen svet!</p>
  </body>
 </html>

XSL 1.0[uredi | uredi kodo]

(UTF-8 kodiranje.)

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8">
 <xsl:stylesheet version="1.0"
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="xml" encoding="utf-8"
   doctype-system="http://www.w3.org/TR/2000/REC-xhtml1-20000126/DTD/xhtml1-strict.dtd"
   doctype-pubilc="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"/>
  <xsl:template match="/">
   <html>
    <head>
     <title>Pozdravljen svet!</title>
    </head>
    <body>
     Pozdravljen svet!
    </body>
   </html>
  </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>

PostScript[uredi | uredi kodo]

  /Courier findfont
  24 scalefont
  setfont
  100 100 moveto
  (Pozdravljen svet!) show
  showpage

RTF[uredi | uredi kodo]

  {\rtf1\ansi\deff0
  {\fonttbl {\f0 Courier New;}}
  \f0\fs20 Pozdravljen svet!
  }

TeX[uredi | uredi kodo]

  \font\HW=cmr10 scaled 3000
  \leftline{\HW Pozdravljen svet!}
  \bye

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]