Epiklorohidrin

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Epiklorohidrin
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.003.128
Lastnosti
Gostota 1,18
Tališče -48 °C
Vrelišče 116 °C
6 ut.%
Parni tlak 16,5mb pri 20 °C
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Epiklorohidrin (kemijska formala: OCH2CHCH2Cl) je brezbarvna strupena tekočina s sladkobnim in ostrim vonjem po kloroformu. Hlapi so težji od zraka. Uporablja se za izdelavo epoksidnih smol.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

V stiku s snovmi, ki delujejo kot katalizatorji ali pri visokih temperaturah, snov polimerizira. Nastaja Eksotermna reakcija z alkoholi, fenoli, organskimi kislinami ali amini. Najeda aluminij.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Pri segrevanjutekočine ali v vročih dneh se tvorijo eksplozivne zmesi, ki so težje od zraka. nevarnost vžiga zaradi stika z vročimi površinami, iskrami ali odprtim plamenom.

Obstaja nevarnost eksplozije ali silovite reakcije pri stiku z alkalijskimi ali zemljoalkalijskimi kovinami. V stiku s snovmi, ki delujejo kot katalizatorji ali pri visokih temperaturah pa polimerizira.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

Takoj je potrebno poklicati zdravniško pomoč, ne sme se dopustiti, da se ponesrečenec ohladi. V primeru nevarnosti nezavesti, je ponesrečenca potrebno dati v stabilni bočni položaj.

Vdihovanje

Ponesrečenca se prenese na svež zrak. Pri zastoju dihanja mu dajemo umetno dihanje. Pri zaznavi vonja so zdravstvene okvare že nastopile.

Stik s kožo in očmi

Pri poškodbah oči oko 10-15min spiramo z vodo. Očesno veko s palcem in kazalcem odpremo, hkrati pa je treba oko premikati v vse smeri. Pri stiku s kožo kontaminirane dele obleke takoj odstranimo, prizadete dele telesa pa temeljito speremo z vodo.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

Goreča snov se gasi iz varnega kritja.

Posebne nevarnosti

Pri požaru nastajata jedka in zelo strupena plina klor in vodikov klorid. Nevarnost eksplozije ali silovite reakcije pri stiku epiklorohidrina z alkalijskimi ali zemljoalkalijskimi kovinami.

Primerna sredstva za gašenje

Majhne požare gasimo z vodo, aparati na prah ali z CO2-jem. Velike požare gasimo s peno ali razpršenim vodnim curkom.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Obvezna je uporaba zaščitne kreme, zaščitna maska s filtrom A (rjava barva), pri koncentraciji preko 0,5 vol.% izolacijski aparat.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]