Dohodnina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. V Sloveniji jo ureja Zakon o dohodnini (kratica: ZDoh-2). Je prihodek državnega proračuna in občin (kar posebej ureja Zakon o financiranju občin (ZFO-1).

Viri dohodnine[uredi | uredi kodo]

Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki rezidentov Republike Slovenije, razen tistih, za katere je z ZDoh-2 izrecno določeno, da so izvzeti iz obdavčitve, in tisti dohodki nerezidentov, ki imajo vir v Sloveniji.

V osnovi se dohodki, ki so viri dohodnine delijo na:

 • dohodke iz zaposlitve
 • dohodke iz dejavnosti
 • dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
 • dohodke iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice
 • dohodke iz kapitala
 • druge dohodke.

Plačevanje dohodnine[uredi | uredi kodo]

Dohodnina se med letom plačuje v obliki akontacij. Po zaključenem koledarskem letu pa se izdela obračun dohodnine.

Dohodki, od katerih se dohodnina plačuje po progresivni lestvici[uredi | uredi kodo]

Finančna uprava Republike Slovenije najkasneje do 15. junija naslednjega leta izdela in pošlje informativni izračun dohodnine za vse dohodke, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo - tj. vsi zgoraj našteti dohodki razen dohodkov iz kapitala in najemnin. Dohodninski zavezanec ima po prejemu informativnega izračuna dohodnine pravico do pritožbe, po preteku pritožbenega roka pa informativni izračun dohodnine postane odločba. Dohodnina se plačuje po progresivni dohodninski lestvici. Najnižja dohodninska stopnja znaša 16 %, najvišja pa 50 %.
Od navedenih dohodkov so priznane tudi davčne olajšave:

 • splošna dohodninska olajšava
 • dohodninska olajšava za vzdrževane družinske članeced
 • dohodninska olajšava za zavezance s 100 % telesno okvaro s hkrati priznano pravico do tuje nege in pomoči
 • olajšava za plačevanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • normirani stroški (npr. pri avtorskih honorarjih), plačani prispevki za socialno varnost

Dohodki, od katerih se dohodnina plačuje proporcionalno (cedularna obdavčitev)[uredi | uredi kodo]

Proporcionalno se dohodnina plačuje od dohodkov od kapitala (obresti, dividend, kapitalskih dobičkov) in najemnin.

Plačevanje dohodnine:

 • za dohodke od kapitala in najemnine zavezanci sami pošljejo napovedi do predpisanega datuma po izteku koledarskega leta, za katerega se napoved vlaga. V predpisanem roku nato Finančna uprava Republike Slovenije zavezancu pošlje odločbo o odmeri dohodnine iz navedenih dohodkov, pri čemer je odmerjena dohodnina dokončni davek - davek ne gre v letno dohodninsko osnovo. Davčna stopnja na dohodke od kapitala znaša 25 %, razen za kapitalske dobičke, kjer je davčna stopnja odvisna od tega, koliko let je oseba posedovala kapital, ki ga je z dobičkom odsvojila, in sicer za do 5 let znaša 25 %, za do 10 let 20 %, za do 15 let 15 %, za do 20 let 10 %, za do 25 let 5 % in za nad 25 let pa je kapitalski dobiček oproščen dohodnine.

Tudi pri dohodkih od kapitala in najemninah se upoštevajo določene davčne olajšave:

 • do 1000 EUR obresti, doseženih pri bankah in hranilnicah
 • 1 % normiranih stroškov pri kapitalskih dobičkih in možnost zmanjševanja kapitalskih dobičkov z upoštevanjem kapitalskih izgub.
 • Normirani stroški v višini 10 % pri najemninah

Namenitev dela dohodnine[uredi | uredi kodo]

Dohodninski zavezanci imajo možnost nameniti 0,5 % dohodnine neprofitnim organizacijam, kot so različna društva, Rdeči križ, verske organizacije, itd.

Viri[uredi | uredi kodo]