Benzotrifluorid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Benzotrifluorid
Benzotrifluorid
3D model
Imena
IUPAC ime
trifluoromethylbenzene
Druga imena
*α,α,α-Trifluortoluol
  • Phenylfluoroform
  • Phenyltrifluormethan
  • Trifluormethylbenzol
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.002.396
EC število
  • 202-635-0
RTECS število
  • XT9450000
Lastnosti
C7H5F3
Molska masa 146,11 g·mol−1
Videz tekočina
Gostota 1.2 g·cm−3
Tališče −29 °C
Vrelišče 100 - 103 °C
zelo slaba 0.45 g/100 ml (20 °C)
Parni tlak 40 hPa (20 °C)
Nevarnosti
Hazard F.svg(F)Hazard N.svg (N)
R-stavki (zastarelo) 11-51/53
S-stavki (zastarelo) 16-23-61
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g. chlorine gasReactivity (yellow): no hazard codeSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
3
3
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
15.000 mg·kg−1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Benzotrifluorid je organska spojina halogeniranih aromatskih ogljikovodikov, s formulo C7H5F3.

Je brezbarvna, hlapna, vnetljiva tekočina in skoraj brez vonja. Snov se navadno uporablja namesto diklorometana kot topilo v organski sintezi zdravil in pesticidov. Hlapi so težji od zraka. Je netopen v vodi in nekoliko gostejši od vode.

Je zelo dobro čistilo. Snov se navadno uporablja namesto diklorometana, topilo v organski sintezi zdravil in pesticidov.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:

Vdihovanje V primeru vdihovanja hlapov lahko draži dihalne poti. Vpliva na centralni živčni sistem. Posledice so depresija, glavobol, omotičnost, slabost, izgubo ravnotežja in zaspanost.

Stik s kožo in očmi: Benzotrifluorid povzroča draženje kože. Simptomi vključujejo rdečico, srbenje in bolečine. Na oči vpliva z draženjem, rdečico, bolečino, in lahko se pojavi zamegljenost vida.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje V primeru vhihovanja je potrebno ponesrečenca odnesti na svež zrak. Če ne diha mu nudimo umetno dihanje. Če je dihanje oteženo, damo ponesrečencu kisik. Nemudoma je potrebno poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje V primeru zaužitja izzovemo pri ponesrečencu bruhanje po navodilu zdravniškega osebja.

Stik s kožo in očmi: V primeru stika, takoj sperite kožo z obilo vode in mila. Spirajte pod tekočo vodo vsaj 15 minut in občasno dvigniti spodnje in zgornje veke. S ponesrečenca odstranite vso kontaminirano obleko. Kontaminirano obleko pred ponovno uporabo temeljito operite.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti se pri benzotrifluoridu pojavijo kadar je izpostavljen toploti ali plamenu. Hlapi lahko tvorijo eksplozivno zmes z zrakom. V primeru stika z močnimi oksidanti lahko povzroči požar ali eksplozijo. Občutljivost na statično razrešnice. Hlapi lahko potujejo od vira vžiga in nazaj.

Primerna sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje požara so suha kemikalija, pena in ogljikov dioksid. Voda se lahko uporablja za razrečenje razlitja.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

V primeru požara nosite popolno zaščitno obleko in samostojni dihalni aparat.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

Prezračite področju lahko pride do uhajanja ali razlitja. Odstranite vse vire vžiga. Nosite ustrezno zaščitno opremo. Preprečite vstop nezaščitenim osebam. Uporaba neiskrečega orodja in opreme. Zberite tekočine v ustrezni embalaži ali absorbirati z inertnim materialom (npr. vermikulit, suh pesek, zemlja), in ga prenesemo v kemične odpadke. Ne uporabljajte vnetljivih snovi. Ne izpirajte v kanalizacijo! Če pride do uhajanja ali razlitja ne vžgati, uporaba vode, razpršila, da se razpršijo hlapi, za zaščito osebja poskušajo ustaviti uhajanja, in izperite razlitje.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Previdnostni ukrepi proti požaru in eksploziji. Hraniti ločeno od virov vžiga. Ukrepi proti statični razelektritvi.

Skladiščenje

Skladiščimo pri temperaturi od 150C - 250C. Tesno zaprto na dobro prezračevanem mestu, stran od virov vžiga in toplotnih virov.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Benzotrifluoride je kemična spojina iz skupine halogeniranih aromatskih ogljikovodikov. Je brezbarvna, hlapna, vnetljiva tekočina in skoraj brez vonja. Hlapi so težji od zraka, tekočina je težja in gostejša od vode.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Benzotrifluorid lahko reagira z oksidativnimi materiali, močnimi bazami in reducenti.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna strupenost AP50 (oralno, podgana): 1500 mg/Kg; LC50 (vdihovanje, Podgana): 70810 mg/m3 /4h. Z izdelkom ravnamo z običajno skrbnostjo za kemikalije.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Ni lahko biorazgradljiva snov. Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke.