Tekoči zrak

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Tekoči zrak
IUPAC-ime 1
Sistematično ime 1
Druga imena zrak tekoči
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS Dušik : 7727-37-9

Kisik : 7782-44-7

PubChem 1
EINECS število 1
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula 1
Molekulska masa 28.975 g/mole
Videz brezbarvna tekočina
Tališče

-216.2 °C (-357.2 °F) (1)

Vrelišče

-194.3 °C (-317.7 °F) (1)

Topnost (voda) 0.0292
Nevarnosti
Varnostni list AL000B
Hazard O.svg
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
0
1
 
R-stavki (zastarelo) R8
S-stavki (zastarelo) S21, S36, S45
Sorodne snovi
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Tekoči zrak, tudi utekočinjeni zrak, je zrak, ki je bil utekočinjen s kompresijo in hlajenjem na zelo nizkih temperaturah. Utekočinjeni zrak je sestavljen iz 78.1% dušika, 21.0% kisika, 0.9% argona, in zelo majhne količine redkih plinov in vodika v raztopini. Njegovo vrelišče je približno -195 stopinj Celzija. Hraniti ga je potrebno v za to posebej izdelane tki. Dewar jeklenke, saj se zaradi hitre absorbcije toplote spremeni v plinasto stanje. Utekočinjen zrak se uporablja v komercialne namene za zamrzovanje drugih snovi, zlasti pri proizvodnji dušika, kisika in argona.

Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: zrak, utekočinjen

Uporaba snovi ali pripravka: Z Lindejevim postopkom se lahko zrak utekočinja in nato iz utekočinjenega zraka pridobiva s frakcionirano destilacijo dušik, kisik in argon. Postopek utekočinjanja zraka temelji na postopnem stiskanju in ohlajevanju očiščenega zraka in nato na hitri, adiabatni ekspanziji ohlajenega in stisnjenega zraka, pri čemer se ta utekočini.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Snov/pripravek: snov

Kemijska formula/sestava: nepolarne molekule dušika (N2) in kisika (O2) ter atomi argona (Ar)

CAS številke:

Dušik : 7727-37-9

Kisik : 7782-44-7

EC številke:

Dušik: 231-783-9

Kisik: 231-956-9

Indeks številka:

Kisik: 008-001-00-8

Ne vsebuje nikakršnih drugih komponent ali nečistoč, ki bi vplivale na klasifikacijo tega produkta.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:

Opis nevarnosti: oksidativno

Druge nevarnosti za ljudi in okolje: Stik s tekočino lahko povzroči opekline in ozebline. V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Ni nevarno.

Zaužitje

Stik s kožo in očmi:

Oči takoj izpirajte najmanj 15 minut z vodo. Pri mrzlih opeklinah izpirajte najmanj 15 minut z vodo. Sterilno pokrijte. Pokličite zdravnika.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Izpostavljanje ognju lahko povzroči eksplozijo ali razpoke na posodi. Zrak pospešuje proces gorenja.

V kolikor se jeklenkam zraka približuje požar, jih je potrebno čim prej odstraniti z nevarnega območja.

Primerna sredstva za gašenje

Uporabna so vsa sredstva za gašenje (Gasilni aparat na CO2 ali prah). Pri požaru hladiti jeklenke z razpršenim vodnim curkom.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Zaščitna obleka, namestitev dihalnega aparata.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

Evakuirati osebje. Uporabljati zaščitno opremo, zavarovati nezaščitene osebe, skrbeti za zadostno prezračevanje, izločiti gorljive snovi.

Ekološki zaščitni ukrepi

Če je mogoče, zapreti ventil na rezervoarju, prezračiti območje, kjer se snov nahaja. Preprečiti vstop v prostore, kjer je nevarna snov. Kopičenje snove je lahko nevarno.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje Hraniti ločeno od virov vžiga, ne kaditi! Preprečiti statično naelektrenje, redna kontrola neprodušnosti, preprečiti možnost stika z maščobami (čiste roke, obleke in ostale površine). Uporablja se samo ustrezno opremo, katera ustreza temu produktu.

Kadar se s snovjo postopa je potrebno ventil odpirati počasi, da se izognemo plinskemu pritisku, ki lahko udari in s tem poškoduje osebo, ki želi odpreti posodo.

Skladiščenje

Hramba posode pod 50 °C v dobro prezračenem prostoru. Izolirati od vnetljivih plinov in drugih vnetljivih materialov v prostoru. Tekoči zrak je lahko skladiščen v zaprtem prostoru. Preprečiti je potrebno vstop vode v prostor.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Zaščitite oči, obraz in kožo pred brizgi tekočine. Zagotovite primerno zračenje.

Pri rokovanju s snovjo ne kadite.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Fizično stanje: tekoče

Barva: brez barve

Vonj: brez vonja

Tališče: -216.2 °C (-357.2 °F)

Vrelišče: -194.3 °C (-317.7 °F)

Kritična temperatura: -142

Parni tlak pri 20 °C: Ni relevantno

Relativna gostota, plin: 1 (1.21 Kg/m3)

Relativna gostota, tekoč: 870 Kg/m3

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Pri ustrezni uporabi je stabilen.

Nevarne reakcije: z maščobami oz. z vsemi vnetljivimi in organskimi materiali.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Toksični učinki proizvoda niso znani.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Lahko škoduje rasti rastlin zaradi mraza.

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

UN številka: 1003

ADR/RID

Ime: zrak, nizkotemperaturen, tekoči

Razred: 2

List nevarnosti 2.2: Negorljiva, nestrupena snov/pripravek

List nevarnosti 5.1:

Druge transportne informacije:

Po možnosti ne prevažajte v vozilih, katerih tovor ni ločen od voznikove kabine. Voznik mora poznati možne nevarnosti tovora in vedeti mora, kaj je potrebno storiti pri nezgodi ali v nujnem primeru.

Pri nakladanju jeklenk moramo paziti, da jeklenke ne udarjajo ob ostre robove.

POSTOPEK PRI NEZGODI:

Umakniti vozilo s ceste, ugasniti motor odstraniti izvore ognja (npr. odprt ogenj), prepovedati kajenje, zavarovati cesto in opozoriti druge uporabnike ceste, nepoklicane oddaljiti, ostati na strani, s katere piha veter.

UKREPI:

Če je le mogoče zatesniti netesna mesta, jeklenke zavarovati pred vplivom toplote, pri rokovanju z jeklenkami ne uporabljati mastnih krp in imeti z oljem prepojene obleke.

DODATNI NAPOTKI

V primeru nezgode takoj obvestiti vodjo skladišča plinov in upoštevati zakone in interna navodila o varnosti pri prevozu nevarnih snovi.

VARNOSTNI UKREPI: TAKOJ OBVESTITI GASILCE - tel. 112 IN POLICIJO - tel. 113!

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Označevanje:

Simboli:

O Oksidativno.

R stavki:

R8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar

S stavki:

S21 Med uporabo ne kaditi.

S36 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

Predpisi-informacije

Zakon o kemikalijah - uradno prečiščeno besedilo (ULRS št.47/04)

Zakon o prevozu nevarnega blaka (ULRS št.33/06)

Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (ULRS št.45/04)

Pravilnik o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi (ULRS št.35/05)

Pravilnik o razvrščanju označevanju in pakiranju nevarnih pripravkov (ULRS št.67/05)

Mednarodni predpisi:

Predpisi glede preprečevanja nezgod (UVV)

Uredba o tlačnih posodah s Tehničnimi prepisi (TRB,TRG)

Uredba o nevarnih snoveh (GefStoffV)

Tehnični predpisi za nevarne snovi (TRGS)

Druge informacije[uredi | uredi kodo]

Upoštevajte vse nacionalne/lokalne predpise. Potrebno je zagotoviti, da zaposleni upoštevajo nevarnost kopičenja kisika. Preden produkt uporabite v kakeršnemkoli novem procesu ali poskusu je potrebno opraviti skrbno študijo o kompatabilnosti materialov in varnosti.