Srebrov nitrat

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Srebrov nitrat, s kemijsko formulo AgNO3, je reagent za dokaz Ag+ ionov v kvalitativni analizi. Ob dodatku AgNO3 nastane težko topni bel AgCl. Reakcija je selektivna saj se ob prisotnosti HNO3 obarja le AgCl.

Ag+ + Cl- ⇔ AgCl

AgCl je topen v NH3 ( KCN, Na2S2O3):

AgCl + 2NH3 ⇔ [Ag(NH3)2]+ + Cl-

Ob dodatku HNO3 pa se znova obarja AgCl:

[Ag(NH3)2]+ + Cl- + 2H+ ⇔ AgCl + 2NH4-

Srebrov nitrad, v industriji uporabljajo predvsem za ogledala.

Srebrov nitrat
IUPAC-ime 1
Sistematično ime 1
Druga imena 1
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 1
PubChem 1
EINECS število 1
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula 1
Molekulska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče

1

Vrelišče

1 (1)

Topnost (voda) 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
1
Standardna sežigna
entalpija
ΔcHo298
1
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 1
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status  ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
EU klasifikacija 1
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
1
 
R-stavki 1
S-stavki 1
R/S-stavki 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
1
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Komercialna šifra: 000194

Vrsta in uporaba: farmacevtska snov

Kemijsko ime: SREBROV NITRAT

Številka CAS: 7761-88-8

Številka EINECS: 232-853-9

Simboli:

C JEDKO

N OKOLJU NEVARNO

Stavki R:

R34 Povzroča opekline.

R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

Stavki S:

S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:

Nevarnosti za zdravje in fizične sposobnosti:

Snov je jedka. V primeru stika z kožo povzroča opekline in uniči ves kožni presek.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Prezračite prostore. Takoj premestite poškodovanca iz kontaminiranega v dobro prezračevan prostor, kjer naj počiva. Pokličite zdravnika.


Zaužitje

Pijte veliko vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokažite varnostni list.


Stik s kožo in očmi:

V primeru stika s kožo:

Takoj odstraniti kontaminirana oblačila. Takoj in z veliko vode izpirajte dele telesa,po možnosti tudi z milom, ki so prišli v stik s strupenim preparatom. Tako ravnamo tudi, v primeru, da na stik samo sumimo. Takoj se posvetujte z zdravnikom.


V primeru stika z očmi:

Takoj izpirajte z obilo vode najmanj 10 minut z odprtimi vekami.,nato zaščitite oči s suho sterilno gazo Ali čistim robčkom .Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne uporabljajte nobene vrste kapljic ali pomad pred posvetom z okulistom.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Neprimerna gasilna sredstva: Nobena posebej določena.

Nevarnosti pri zgorevanju: Izogibajte se vdihovanju dima.


Primerna sredstva za gašenje

Voda, CO2, pena, različne vrste kemičnega prahu-glede na materiale zajete v požaru.


Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Uporabljajte zaščitna sredstva dihalnih poti.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

Uporabljajte zaščitne obleke in rokavice.


Ekološki zaščitni ukrepi

Omejite razlitje s posipanjem zemlje in peska. V primeru, da je preparat onesnažil odpadno vodo v kanalizacijskem omrežju ali tla in rastlinstvo obvestite kompetentne organe.


Načini čiščenja

V primeru razsutja hitro poberite preparat. Pri čiščenju uporabljajte zaščitne obleke in rokavice. Če obstaja možnost izdelek ponovno uporabite, če to ni mogoče ga zberite za odstranitev. Eventualno ga lahko vpijete v nevtralni material. Po končanem zbiranju izperite z vodo onesnažen prostor in nahajajoče se tam materiale. Hitro poberite preparat. Pri čiščenju uporabljajte zaščitne obleke in rokavice.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje


Opozorila za rokovanje:

Izogibajte se stika in vdihovanja hlapov. Ne kadite med delom.


Tehnični napotki za ravnanje:

Uporabljajte zaščitna očala.


Skladiščenje


Napotki za skladiščenje:

Skladiščite v dobro zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu.Ne skladiščiti na lesenih površinah. Zaščititi pred vlago in ne izpostavljati neposredni sončni svetlobi.


Priporočila za izbiro skladiščnih prostorov:

Skladiščni prostori morajo biti dobro zračeni.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Omejitve pri izpostavljanju pred substanco: Ni omejitev.

Zaščita dihal: Zaščitna maska s filtrom.

Zaščita rok: Uporabljajte zaščitne rokavice.

Zaščita oči: Delajte s primerno zaščito v skladu z dobrimi delovnimi navadami.

Zaščita kože: Uporabljajte obleko za popolno zaščito kože.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Izgled in barva: Trdni beli kristali(občutljivi na svetlobo)

Vonj: Nobenega posebnega vonja

pH vodne raztopine: Cca. 6

Vrelišče: 444°C

Tališče: 212°C

Plamenišče: Ni gorljiv

Samovžig: Ni mogoče izmeriti

Eksplozivnost: Ni eksloziven

Relativna gostota: 4.352g/m³

Topnost v vodi: 122g/100ml hladno ali 952g/100ml toplo

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Neprimerni pogoji: Stabilen v normalnih pogojih.

Substance katerih se izogibajte: Nobenih.

Nevarne reakcije: Stabilen v normalnih pogojih.Izdelek je zelo oksidativen .Les in ostali organski materiali se lahko spontano vnamejo,če so prepojeni s srebrovim nitratom in so suhi.Kontakt z amonijakom ustvarja eksplozivne spojine.

Produkti razpadanja: Lahko ustvari lahko gorljive pline v stiku z vodo,mineralnimi in organskimi kislinami, kaustiki, isocijanati, merkaptani in drugimi organskimi sulfati., Lahko ustvari toksične pline v stiku s spojinami azo,diazo in hidrazinom. Lahko se vname v stiku z mineralnimi kislinami, merkaptani in drugimi organskimi sulfati ter močnimi oksidativnimi sredstvi.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Dražljivost: Oči:od 1 mg do 10 mg dražljiv(zajec)

Akutna strupenost: DL:50 oralno: 50 mg/kg (miš)

DLLO oralno: 20 mg/kg (pes)

LDLO (neznan-človek) 29 mg/kg(strupen)

Druga opombe: Srebrov nitrat je zelo močna dražljiva substanca. Ugotovljeno je,da je srebrov nitrat eksperimentalno kancerogen. Mutacije so se pojavile pri eksperimentih na živalih. Za ćloveka nimamo podatkov.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Bio razgradljivost:

Najvišja dovoljena koncentracija v sladkih in slanih vodah je 0.01 ppm kot Ag. Srebro je lahko v obliki kloridov, kot na primer srebrov klorid. Izdelek uporabljajte z upoštevanjem dobrih delovnih navad izogibajte s eizlitja v okolje.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

V kolikor mogoče izdelek ponovno uporabite, sicer pa ga odpeljite v pooblaščene obrate za uničenje ali v zgorevalnike z nadzorovanim zgorevanjem. Postopati v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi ( URL RS št.: 84/98 in 45/100, URL RS št.: 104/00 ).

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Splošne informacije:

Številka UN 1493

Embalažna skupina II


Mednarodni predpisi za cestno / železniški transport ( ADR/RID )

Klasifikacija 5.1(skupina embalaže II)

Ordinata O2(II)


Državni predpisi za železniški transport (FFS


Priporočila za mednarodni pomorski transport ( I.M.O.)

Klasifikacija UN 1493 CL.5.1. PG. 5177

Priporočila za mednarodni pomorski transport


Priporočila za nacionalni in mednarodni zračni transport (IATA) Predpisi IATA ON n. 1493 CL.5.1.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

V skladu z Zakonom o kemikalijah Ur. L. RS 110/2003, Pravilnikom o razvrščanju ,pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS št. 35/05),Uradnem listu Evropske skupnosti (L.1. 10A, z dne 4.05.1993), izdelek označujemo z grafičnimi znaki (simboli), pripadajočimi črkovnimi znaki in napisi kot sledi:(klasificirano glede na direktivo 67/548/CEE in poznejša dopolnila)


Simboli:

C JEDKO

N OKOLJU NEVARNO


Stavki R:

R34 Povzroča opekline.

R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.


Stavki S:

S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

S61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Druge informacije[uredi | uredi kodo]

[[Kategorija:]]