Nitroetan

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Nitroetan
Imena
Druga imena
Nitroethane (ENG), Nitroethan (D)
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.001.081
Lastnosti
C2 H5 NO2
Molska masa 75,07
Videz brezbarvna tekočina
Gostota 1,05g/cm3 20 °C
Tališče -89
Vrelišče 112
45g/l; 20 °C
Parni tlak 20,8
Nevarnosti
201-188-9
R-stavki (zastarelo) 10-20/22
S-stavki (zastarelo) 2-9-25-41
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 3: Capable of detonation or explosive decomposition but requires a strong initiating source, must be heated under confinement before initiation, reacts explosively with water, or will detonate if severely shocked. E.g. hydrogen peroxideNFPA 704 four-colored diamond
3
1
3
Plamenišče 28 °C
Meje eksplozivnosti
SME 3,4vol.%
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Nitroetan je brezbarvna oljnata tekočina s prijetnim vonjem. Zelo je neugodna, ker so njeni hlapi strupeni in težji od zraka, zato se zadržujejo pri tleh. Nitroetanol je lahko vnetljiva tekočina s plameniščem 28 °C in vžigalno temperaturo 410 °C. Eksplozijsko območje (SME) je že od 3,4%

Nitroetan se uporablja za topila in kot dodatek pogonskim gorivom, ker deluje oktansko. Uporabljajo ga tudi kot pogonsko gorivo v modelarstvu.

Snov je zelo nevarna, eksplozivna, dražilna in nevarna za zdravje človeka in življenje živali. Kemijska formula je C2H5NO2. Glede na njene lastnosti je snov označena z R/S stavki: R10- R20, R22. V stiku ali mešanici z amini, koncentriranimi kislinami ali raztopinami hidroksidov se nevarnost eksplozije poveča.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

Splošno

Izpostavljenost nevarni snovi ima lahko kasnejše posledice, zato je nujno, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in potrebno je zagotoviti uporabo ustrezne varovalne opreme.

Vdihovanje

Ob vdihovanju nevarne snovi je potrebno premakniti ponesrečenca na svež zrak, če ponesrečenec ne diha mu nudimo umetno dihanje. Če je dihanje oteženo je potrebno uporabiti kisik. Ponesrečencu je potrebno odstraniti kontaminirano obleko in obutev ter jo izolirati.

Stik s kožo in očmi

V primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 minut. Kožo umivamo z milom in vodo. Poškodovanca pokrijemo in pustimo počivati.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Pri požaru ali segrevanju lahko pride do eksplozijskega do razkroja, pri čemer nastajajo zelo strupeni nitrozni plini.

Primerna sredstva za gašenje

Ker ima nitroetan zelo nizko temperaturo vrelišča je uporaba razpršene vode za gašenje požara dejansko slabo učinkovita, pa vendar je za večje požare to skoraj edini način gašenja. Zelo priporočljivo je hladiti kontejner (cisterno) z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več. Nikakor pa ni dovoljeno uporabljati polnega vodnega curka. V poštev pride tudi alkoholno obstojna pena.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Uporabite izolirni dihalni aparat (IDA). Gasilska zaščitna obleka je priporočljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

V primeru iztekanja nevarne snovi je potrebno takoj izolirati področje 50 m v vseh smereh. Evakuirati moramo ljudi v razdalji 300 metrov v vseh smereh. Nepooblaščenim osebam je prepovedano približevanje. Pred vstopom je nujno prezračiti prostore, ki so bili izpostavljeni nevarni snovi.

V primeru požara železniškega vagona, cisterne ali priklopnika, izolirati področje 800 m v vseh smereh; prav tako evakuirajte ljudi v polmeru 800 m in izvesti ukrepe varovanja ter reševanja.

Ekološki zaščitni ukrepi

Če je le možno zaustavimo iztekanje. Preprečitmo iztekanje v površinske vode, kanalizacijo in v podtalnico. V primeru večjega razlitja obvezno obvestitimo pristojne organe.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Nitroetan je nevarna snov, ki je lahko vnetljiva in zdravju škodljiva tekočina. V zraku lahko tvori eksplozivno mešanico hlapov, zato je potrebna previdnost pri rokovanju s snovjo in prostori morajo biti primerno grajeni (prezračevanje, izsesavanje iz spodnjih delov prostora, tla morajo biti odporna na topila, prostori morjo imeti možnost izpiranja tal). Zagotovljeni morajo biti ukrepi za varstvo pred statično elektriko, povišanimi temperaturami, odprtim ognjem ter virom iskrenja. V bližini je potrebno imeti razpoložljivo vodo, po možnosti tuš in kopeli za oči. Par ali meglic proizvoda ne smemo vdihovati. Pri polnjenju in praznjenju preprečimo prosti pad in brizganje. Črpalke morajo biti v eksplozijsko varni izvedbi. Razlito tekočino posesamo z univerzalnim vezavnim sredstvom (ekspandirana sljuda, suha zemlja, pesek, itd.) ter jo predamo na mesto za nevtralizacijo. Prepovedano je jesti, piti in hraniti živila v delovnih prostorih. Kontaminirano obleko je potrebno takoj zamenjati. Po delu si umijemo roke z milom in vodo. Obvezno je predhodno in periodično poučevanje delavcev.

Skladiščenje

Posode hranimo tesno zaprte v dobro zračenem prostoru, ločeno od snovi, s katerimi lahko nevarno reagira.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

V zaprtih prostorih moramo poskrbeti za zadostno ventilacijo. Po delu si umijemo roke z milom in vodo, uporabljamo proti ognju varno zaščitno obleko, zaščitne rokavice, tesno prilegajoča se zaščitna očala, po potrebi zaščitimo dihala z zaščitno masko in pri koncentracijah nad 1 vol.% uporabljamo izolacijski aparat. Odstraniti moramo vse vire vžiga ter zagotoviti odvajanje statične elektrike in preprečiti možnost iskrenja.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Snov ima plamenišče pri 28 °C, vrelišče pri 112 °C in tališče pri -89 °C.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Pri človeku draži sluznico in je rakotvorna.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Snov je strupena za ribe. Širjenje požara lahko povzroči onesnaženje okolja.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Razlito tekočino zajezimo in jo prečrpamo v posode, ki jih nato zaprte prepeljemo na varno mesto za nevtralizacijo. Morebitne ostanke prekrijemo z negorljivim materialom (suha zemlja, pesek, mleti apnenec, sljuda,...)

Glej tudi[uredi | uredi kodo]