Modul:Wikidata

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Documentation icon Dokumentacija modula[predogled] [uredi] [zgodovina] [osveži]

Modul je slovenska kopija ru:Модуль:Wikidata iz ruske Wikipedije. Uporablja se v predlogi {{Wikidata}}.

Funkcije tega modula niso namenjene neposrednim klicem iz predlog ali iz drugih modulov. Za uporabo v predlogah uporabite predlogo {{wikidata}} ali eno izmed njenih podpredlog za properties.

Ko kličete predlogo {{wikidata}} ali specializirano podpredlogo za določeni property, nadzor nad delovanjem prevzame formatStatements, ki sprejme frame. Iz frame-a dobi sledeče opcije, ki se prenesejo v druge funkcije:

 • plain — boolean vrednost (prednastavljeno na false). Če je nastavljen na true, bo rezultat enak klicu {{#property:pNNN}}
 • references — boolean vrednost (prednastavljeno na true). Če je nastavljen na true, se bo poleg izpisali tudi sklici za podatek, če so le ti podani v Wikidata. Za prikaz poskrbi Modul:Sources. Običajno se onemogoči za properies, ki so «samo-opisljive», npr., zunanji identifikator ali sklic (npr. identifikator IMDb).
 • value — vrednost, ki se izpiše namesto vrednosti iz Wikidataх (uporablja se, ko je vednost v infopolju že podana t.j. lokalna vrednost)

Prednastavljeno, modul podpira izpisovanje sledečih vrednosti brez dodatnih nastavitev:

 • geografske koordinate (coordinates)
 • količinske vrednosti (quantity)
 • enojezična besedila (monolingualtext)
 • nize (string)
 • datumi (time)

Drugi tipi podatkov zahtevajo dodatne nastavitve funkcij.

Podprta sta dva tipa parametrov-funkcij, ki dodatno opredeljujeta formatiranje vrednosti:

 • value-module, value-function — ime modula in funkcija modula, ki je odgovoren za formatiranje vrednosti (snak, snak data value) glede na kontekst oz. pomena vrednosti property in vrednosti kvalifikatorja (če se kliče iz claim-module/claim-function). Značilni primeri:
  Specifikacija funkcije: function p.…( value, options )
local i18n = {
  ["errors"] = {
    ["property-param-not-provided"] = "Property-param-not-provided.",
    ["entity-not-found"] = "Entity-not-found.",
    ["unknown-claim-type"] = "Unknown-claim-type.",
    ["unknown-snak-type"] = "Unknown-snak-type.",
    ["unknown-datavalue-type"] = "Unknown-datavalue-type.",
    ["unknown-entity-type"] = "Unknown-entity-type.",
    ["unknown-property-module"] = "Unknown-property-module.",
    ["unknown-claim-module"] = "Unknown-claim-module.",
    ["unknown-value-module"] = "You must set both value-module and value-function parameters.",
    ["property-module-not-found"] = "Property-module-not-found.",
    ["property-function-not-found"] = "Property-function-not-found.",
    ["claim-module-not-found"] = "Claim-module-not-found.",
    ["claim-function-not-found"] = "Claim-function-not-found.",
    ["value-module-not-found"] = "The module pointed by value-module not found.",
    ["value-function-not-found"] = "The function pointed by value-function not found."
  },
  ["somevalue"] = "''neznano''",
  ["novalue"] = "",
  ["circa"] = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="okrog, približno">cca. </span>',
  ["presumably"] = '<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help;" title="domnevno">domnevno </span>',
}

-- settings, may differ from project to project
local categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel = '[[Kategorija: Članki s povezavami do elementov Wikipodatkov brez slovenske oznake]]';
local categoryLocalValuePresent = '[[Kategorija:Članki z redefiniranimi elementi iz Wikipodatkov]]';
local outputReferences = true;

-- sources that shall be omitted if any preffered sources exists
local deprecatedSources = {
	Q36578 = true, -- Gemeinsame Normdatei
	Q63056 = true, -- Find a Grave
	Q15222191 = true, -- BNF
};
local preferredSources = {
	Q5375741 = true, -- Encyclopædia Britannica Online
	Q17378135 = true, -- Great Soviet Encyclopedia (1969—1978)
};

-- Ссылки на используемые модули, которые потребуются в 99% случаев загрузки страниц (чтобы иметь на виду при переименовании)
local moduleSources = require('Modul:Sources')

local p = {}

local formatDatavalue, formatEntityId, formatRefs, formatSnak, formatStatement, formatStatementDefault, formatProperty, getSourcingCircumstances, loadCacheSafe, throwError, toBoolean;

local function copyTo( obj, target )
	for k, v in pairs( obj ) do
		target[k] = v
	end
	return target;
end

local function loadCacheSafe( entityId )
	local status, result = pcall( function() return mw.loadData( 'Modul:WikidataCache/' .. entityId ) end );
	if ( status == true ) then
		return result;
	end
	return nil;
end

local function splitISO8601(str)
	if 'table' == type(str) then
		if str.args and str.args[1] then
			str = '' .. str.args[1]
		else
			return 'unknown argument type: ' .. type( str ) .. ': ' .. table.tostring( str )
		end
	end
	local Y, M, D = (function(str) 
		local pattern = "(%-?%d+)%-(%d+)%-(%d+)T"
		local Y, M, D = mw.ustring.match( str, pattern )
		return tonumber(Y), tonumber(M), tonumber(D)
	end) (str);
	local h, m, s = (function(str) 
		local pattern = "T(%d+):(%d+):(%d+)%Z";
		local H, M, S = mw.ustring.match( str, pattern);
		return tonumber(H), tonumber(M), tonumber(S);
	end) (str);
	local oh,om = ( function(str)
		if str:sub(-1)=="Z" then return 0,0 end; -- ends with Z, Zulu time
		-- matches ±hh:mm, ±hhmm or ±hh; else returns nils
		local pattern = "([-+])(%d%d):?(%d?%d?)$";
		local sign, oh, om = mw.ustring.match( str, pattern);
		sign, oh, om = sign or "+", oh or "00", om or "00";
		return tonumber(sign .. oh), tonumber(sign .. om);
	end )(str)
	return {year=Y, month=M, day=D, hour=(h+oh), min=(m+om), sec=s};
end

local function parseTimeBoundaries( time, precision )
	local s = splitISO8601( time );
	if (not s) then return nil; end

	if ( precision >= 0 and precision <= 8 ) then
		local powers = { 1000000000 , 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10 }
		local power = powers[ precision + 1 ];
		local left = s.year - ( s.year % power );
		return { tonumber(os.time( {year=left, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=left + power - 1, month=12, day=31, hour=29, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 9 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=1, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=12, day=31, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 10 ) then
		local lastDays = {31, 28.25, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
		local lastDay = lastDays[s.month];
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=1, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=lastDay, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 11 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=0, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=23, min=59, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 12 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=0, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=59, sec=58} )) * 1000 + 19991999 };
	end

	if ( precision == 13 ) then
		return { tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} )) * 1000,
			tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=58} )) * 1000 + 1999 };
	end

	if ( precision == 14 ) then
		local t = tonumber(os.time( {year=s.year, month=s.month, day=s.day, hour=s.hour, min=s.min, sec=0} ) );
		return { t * 1000, t * 1000 + 999 };
	end

	error('Unsupported precision: ' .. precision );
end

--[[ 
 Преобразует строку в булевое значение

 Принимает: строковое значение (может отсутствовать)
 Возвращает: булевое значение true или false, если получается распознать значение, или defaultValue во всех остальных случаях
]]
local function toBoolean( valueToParse, defaultValue )
  if ( valueToParse ) then
    if valueToParse == '' or valueToParse == 'false' or valueToParse == '0' then
      return false
    end
    return true
  end
  return defaultValue;
end

--[[ 
 Функция для получения сущности (еntity) для текущей страницы
 Подробнее о сущностях см. d:Wikidata:Glossary/sl

 Принимает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
 Возвращает: объект таблицу, элементы которой индексируются с нуля
]]
local function getEntityFromId( id )
  if id then
  	local cached = loadCacheSafe( id );
  	if ( cached ) then
  		return cached;
  	end
    return mw.wikibase.getEntityObject( id )
  end
  local entity = mw.wikibase.getEntityObject();
  if ( entity ) then
  	local cached = loadCacheSafe( entity.id );
  	if ( cached ) then
  		return cached;
  	end
	end
  return entity;
end

--[[ 
 Внутрення функция для формирования сообщения об ошибке
 
 Принимает: ключ элемента в таблице i18n (например entity-not-found)
 Возвращает: строку сообщения
]]
local function throwError( key )
  error( i18n.errors[key] );
end

--[[ 
 Функция для получения идентификатора сущностей 

 Принимает: объект таблицу сущности
 Возвращает: строковый индентификатор (типа P18, Q42)
]]
local function getEntityIdFromValue( value )
  local prefix = ''
  if value['entity-type'] == 'item' then
    prefix = 'Q'
  elseif value['entity-type'] == 'property' then
    prefix = 'P'
  else
    throwError( 'unknown-entity-type' )
  end
  return prefix .. value['numeric-id']
end

-- проверка на наличие специилизированной функции в опциях
local function getUserFunction( options, prefix, defaultFunction )
  -- проверка на указание специализированных обработчиков в параметрах,
  -- переданных при вызове
  if options[ prefix .. '-module' ] or options[ prefix .. '-function' ] then
  	-- проверка на пустые строки в параметрах или их отсутствие 
    if not options[ prefix .. '-module' ] or not options[ prefix .. '-function' ] then
      throwError( 'unknown-' .. prefix .. '-module' );
    end
    -- динамическая загруза модуля с обработчиком указанным в параметре
    local formatter = require ('Modul:' .. options[ prefix .. '-module' ]);
    if formatter == nil then
      throwError( prefix .. '-module-not-found' )
    end
    local fun = formatter[ options[ prefix .. '-function' ] ]
    if fun == nil then
      throwError( prefix .. '-function-not-found' )
    end
    return fun;
  end

  	return defaultFunction;
end

-- Выбирает свойства по property id, дополнительно фильтруя их по рангу
local function selectClaims( context, options, propertySelector )
	if ( not context ) then error( 'context not specified'); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified'); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity is missing'); end;
	if ( not propertySelector ) then error( 'propertySelector not specified'); end;

	local WDS = require('Modul:WikidataSelectors')
	result = WDS.filter(options.entity.claims, propertySelector)

  if ( not result or #result == 0 ) then
  	return nil;
  end

  return result;
end

--[[ 
 Функция для оформления утверждений (statement)
 Подробнее о утверждениях см. d:Wikidata:Glossary/sl

 Принимает: таблицу параметров
 Возвращает: строку оформленного текста, предназначенного для отображения в статье
]]
local function formatProperty( options )
  -- Получение сущности по идентификатору
  local entity = getEntityFromId( options.entityId )
  if not entity then
    return -- throwError( 'entity-not-found' )
  end
	-- проверка на присутсвие у сущности заявлений (claim)
	-- подробнее о заявлениях см. d:Викиданные:Глоссарий
  if (entity.claims == nil) then
    return '' --TODO error?
  end

	-- improve options
	options.frame = g_frame;
	options.entity = entity;
	options.extends = function( self, newOptions )
		return copyTo( newOptions, copyTo( self, {} ) )
	end

	if ( options.i18n ) then
		options.i18n = copyTo( options.i18n, copyTo( i18n, {} ) );
	else
		options.i18n = i18n;
	end

	-- create context
	local context = {
		entity = options.entity,
		formatSnak = formatSnak,
		formatPropertyDefault = formatPropertyDefault,
		formatStatementDefault = formatStatementDefault }
	context.formatProperty = function( options ) 
		local func = getUserFunction( options, 'property', context.formatPropertyDefault );
		return func( context, options )
	end;
	context.formatStatement = function( options, statement ) return formatStatement( context, options, statement ) end;
	context.formatSnak = function( options, snak, circumstances ) return formatSnak( context, options, snak, circumstances ) end;
	context.formatRefs = function( options, statement ) return formatRefs( context, options, statement ) end;
	
	context.parseTimeFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time ) then
				return tonumber(os.time( splitISO8601( tostring( snak.datavalue.value.time ) ) ) ) * 1000;
			end
			return nil;
		end
	context.parseTimeBoundariesFromSnak = function( snak )
			if ( snak and snak.datavalue and snak.datavalue.value and snak.datavalue.value.time and snak.datavalue.value.precision ) then
				return parseTimeBoundaries( snak.datavalue.value.time, snak.datavalue.value.precision );
			end
			return nil;
		end
	context.getSourcingCircumstances = function( statement ) return getSourcingCircumstances( statement ) end;
	context.selectClaims = function( options, propertyId ) return selectClaims( context, options, propertyId ) end;

	return context.formatProperty( options );
end

function formatPropertyDefault( context, options )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;

  local claims = context.selectClaims( options, options.property );
  if (claims == nil) then
    return '' --TODO error?
  end

  -- Обход всех заявлений утверждения и с накоплением оформленых предпочтительных 
  -- заявлений в таблице
  local formattedClaims = {}

  for i, claim in ipairs(claims) do
    local formattedStatement = context.formatStatement( options, claim )
    -- здесь может вернуться либо оформленный текст заявления
    -- либо строка ошибки nil похоже никогда не возвращается
    if (formattedStatement) then
      formattedStatement = '<span class="wikidata-claim" data-wikidata-property-id="' .. string.upper( options.property ) .. '" data-wikidata-claim-id="' .. claim.id .. '">' .. formattedStatement .. '</span>'
      table.insert( formattedClaims, formattedStatement )
    end
  end

	-- создание текстовой строки со списком оформленых заявлений из таблицы 
  local out = mw.text.listToText( formattedClaims, options.separator, options.conjunction )
  if out ~= '' then
	  if options.before then
	  	out = options.before .. out
		end
	  if options.after then
	  	out = out .. options.after
		end
	end

  return out
end

--[[ 
 Функция для оформления одного утверждения (statement)

 Принимает: объект-таблицу утверждение и таблицу параметров
 Возвращает: строку оформленного текста с заявлением (claim)
]]
function formatStatement( context, options, statement )
	if ( not statement ) then
		error( 'statement is not specified or nil' );
	end
  if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
    throwError( 'unknown-claim-type' )
  end

  local functionToCall = getUserFunction( options, 'claim', context.formatStatementDefault );
  return functionToCall( context, options, statement );
end

function getSourcingCircumstances( statement )
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = {};
	if ( statement.qualifiers
			and statement.qualifiers.P1480 ) then
		for i, qualifier in pairs( statement.qualifiers.P1480 ) do
			if ( qualifier
					and qualifier.datavalue
					and qualifier.datavalue.type == 'wikibase-entityid'
					and qualifier.datavalue.value
					and qualifier.datavalue.value["entity-type"] == 'item' ) then
				local circumstance = 'Q' .. qualifier.datavalue.value["numeric-id"];
				if ( 'Q5727902' == circumstance ) then
					circumstances.circa = true;
				end
				if ( 'Q18122778' == circumstance ) then
					circumstances.presumably = true;
				end
			end
		end
	end
	return circumstances;
end

--[[ 
 Функция для оформления одного утверждения (statement)

 Принимает: объект-таблицу утверждение, таблицу параметров,
 объект-функцию оформления внутренних структур утверждения (snak) и
 объект-функцию оформления ссылки на источники (reference)
 Возвращает: строку оформленного текста с заявлением (claim)
]]
function formatStatementDefault( context, options, statement )
	if (not context) then error('context is not specified') end;
	if (not options) then error('options is not specified') end;
	if (not statement) then error('statement is not specified') end;

	local circumstances = context.getSourcingCircumstances( statement );

	if ( options.references ) then
  	return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances ) .. context.formatRefs( options, statement );
  else
  	return context.formatSnak( options, statement.mainsnak, circumstances );
  end
end

--[[ 
 Функция для оформления части утверждения (snak)
 Подробнее о snak см. d:Викиданные:Глоссарий

 Принимает: таблицу snak объекта (main snak или же snak от квалификатора) и таблицу опций
 Возвращает: строку оформленного викитекста
]]
function formatSnak( context, options, snak, circumstances )
	circumstances = circumstances or {};
	local hash = '';
	local mainSnakClass = '';
	if ( snak.hash ) then
		hash = ' data-wikidata-hash="' .. snak.hash .. '"';
	else
		mainSnakClass = ' wikidata-main-snak';
	end

	local before = '<span class="wikidata-snak ' .. mainSnakClass .. '"' .. hash .. '>'
	local after = '</span>'

  if snak.snaktype == 'somevalue' then
    if ( options['somevalue'] and options['somevalue'] ~= '' ) then
      return before .. options['somevalue'] .. after;
    end
    return before .. options.i18n['somevalue'] .. after;
  elseif snak.snaktype == 'novalue' then
    if ( options['novalue'] and options['novalue'] ~= '' ) then
      return before .. options['novalue'] .. after;
    end
    return before .. options.i18n['novalue'] .. after;
  elseif snak.snaktype == 'value' then
		if ( circumstances.presumably ) then
			before = before .. options.i18n.presumably;
		end
		if ( circumstances.circa ) then
			before = before .. options.i18n.circa;
		end

    return before .. formatDatavalue( context, options, snak.datavalue ) .. after;
  else
    throwError( 'unknown-snak-type' );
  end
end

--[[ 
 Функция для оформления объектов-значений с географическими координатами

 Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
 Возвращает: строку оформленного текста
]]
function formatGlobeCoordinate( value, options )
	-- проверка на требование в параметрах вызова на возврат сырого значения 
  if options['subvalue'] == 'latitude' then -- широты
    return value['latitude']
  elseif options['subvalue'] == 'longitude' then -- долготы
    return value['longitude']
  else
  	-- в противном случае формируются параметры для вызова шаблона {{coord}}
  	-- нужно дописать в документации шаблона, что он отсюда вызывается, и что
  	-- любое изменние его парамеров должно быть согласовано с кодом тут
    local eps = 0.0000001 -- < 1/360000
    local globe = '' -- TODO
    local lat = {}
    lat['abs'] = math.abs(value['latitude'])
    lat['ns'] = value['latitude'] >= 0 and 'N' or 'S'
    lat['d'] = math.floor(lat['abs'] + eps)
    lat['m'] = math.floor((lat['abs'] - lat['d']) * 60 + eps)
    lat['s'] = math.max(0, ((lat['abs'] - lat['d']) * 60 - lat['m']) * 60)
    local lon = {}
    lon['abs'] = math.abs(value['longitude'])
    lon['ew'] = value['longitude'] >= 0 and 'E' or 'W'
    lon['d'] = math.floor(lon['abs'] + eps)
    lon['m'] = math.floor((lon['abs'] - lon['d']) * 60 + eps)
    lon['s'] = math.max(0, ((lon['abs'] - lon['d']) * 60 - lon['m']) * 60)
    local coord = '{{coord'
    if (value['precision'] == nil) or (value['precision'] < 1/60) then -- по умолчанию с точностью до секунды
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['m'] .. '|' .. lat['s'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['m'] .. '|' .. lon['s'] .. '|' .. lon['ew']
    elseif value['precision'] < 1 then
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['m'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['m'] .. '|' .. lon['ew']
    else
      coord = coord .. '|' .. lat['d'] .. '|' .. lat['ns']
      coord = coord .. '|' .. lon['d'] .. '|' .. lon['ew']
    end
    coord = coord .. '|globe:' .. globe
    if options['display'] then
      coord = coord .. '|display=' .. options.display
    else
      coord = coord .. '|display=title'
    end
    coord = coord .. '}}'

    return g_frame:preprocess(coord)
  end
end

local function getDefaultValueFunction( datavalue )
  -- вызов обработчиков по умолчанию для известных типов значений
  if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
  	-- идентификатор сущности
    return function( context, options, value ) return formatEntityId( getEntityIdFromValue( value ), options ) end;
  elseif datavalue.type == 'string' then
  	-- строка
    return function( context, options, value ) return value end;
  elseif datavalue.type == 'monolingualtext' then
  	-- моноязычный текст (строка с указанием языка)
    return function( context, options, value )
    	if ( options.monolingualLangTemplate == 'lang' ) then
	    	return options.frame:expandTemplate{ title = 'lang-' .. value.language, args = { value.text } };
    	elseif ( options.monolingualLangTemplate == 'ref' ) then
	    	return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>' .. options.frame:expandTemplate{ title = 'ref-' .. value.language };
    	else
	    	return '<span class="lang" lang="' .. value.language .. '">' .. value.text .. '</span>';
    	end
    end;
  elseif datavalue.type == 'globecoordinate' then
  	-- географические координаты
    return function( context, options, value ) return formatGlobeCoordinate( value, options ) end;
  elseif datavalue.type == 'quantity' then
    return function( context, options, value )
	  	-- диапазон значений
	    local amount = string.gsub(value['amount'], '^%+', '')
	    local lang = mw.language.new( 'sl' )
	    return lang:formatNum( tonumber( amount ) )
    end;
  elseif datavalue.type == 'time' then
    return function( context, options, value )
			local moduleDate = require('Modul:Wikidata/date')
	  	return moduleDate.formatDate( context, options, value );
    end;
  else
  	-- во всех стальных случаях возвращаем ошибку
    throwError( 'unknown-datavalue-type' )
  end
end

--[[ 
 Функция для оформления значений (value)
 Подробнее о значениях см. d:Wikidata:Glossary/sl

 Принимает: объект-значение и таблицу параметров,
 Возвращает: строку оформленного текста
]]
function formatDatavalue( context, options, datavalue )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not datavalue ) then error( 'datavalue not specified' ); end;
	if ( not datavalue.value ) then error( 'datavalue.value is missng' ); end;

  -- проверка на указание специализированных обработчиков в параметрах,
  -- переданных при вызове
  context.formatValueDefault = getDefaultValueFunction( datavalue );
  local functionToCall = getUserFunction( options, 'value', context.formatValueDefault );
  return functionToCall( context, options, datavalue.value );
end

-- Небольшой словарь упрощенного отображения (TODO: надо сделать расширенный с учётом даты)
local simpleReplaces = {
	Q30 = '[[Združene države Amerike|ZDA]]',
	Q148 = '[[Ljudska republika Kitajska|Kitajska]]',
	Q183 = '[[Nemčija]]',
	Q258 = '[[Republika Južna Afrika]]',
	Q423 = '[[Severna Koreja]]',
	Q2184 = '[[Ruska Sovjetska Federativna Socialistična Republika|RSFSR]]',
	Q2895 = '[[Beloruska sovjetska socialistična republika|Beloruska SSR]]',
	Q83286 = '[[Socialistična federativna republika Jugoslavija|SFRJ]]',
	Q16957 = '[[Nemška demokratična republika]]',
	Q130229 = '[[Gruzijska Sovjetska Socialistična Republika|Gruzijska SSR]]',
	Q130280 = '[[Estonska Sovjetska Socialistična Republika|Estonska SSR]]',
	Q131337 = '[[Azerbajdžanska Sovjetska Socialistična Republika|Azerbajdžanska SSR]]',
	Q132856 = '[[Armenska Sovjetska Socialistična Republika|Armenska SSR]]',
	Q133356 = '[[Ukrajinska Sovjetska Socialistična Republika|Ukrajinska SSR]]',
	Q168811 = '[[Kazahstanska Sovjetska Socialistična Republika|Kazahstanska SSR]]',
	Q170895 = '[[Moldavska Sovjetska Socialistična Republika|Moldavska SSR]]',
	Q173761 = '[[Litvanska Sovjetska Socialistična Republika|Litvanska SSR]]',
	Q192180 = '[[Latvijska Sovjetska Socialistična Republika|Latvijska SSR]]',
	Q199707 = '[[Turkmenistanska Sovjetska Socialistična Republika|Turkmenistanska SSR]]',
	Q199711 = '[[Tadžikistanska Sovjetska Socialistična Republika|Tadžikistanska SSR]]',
	Q484578 = '[[Uzbekistanska Sovjetska Socialistična Republika|Uzbekistanska SSR]]',
	Q809806 = '[[Baškirska Avtonomna Sovjetska Socialistična Republika|Baškirska АSSR]]',
	Q1140829 = '[[Tatarska Avtonomna Sovjetska Socialistična Republika|Tatarska АSSR]]',
  Q1157215 = '[[Dagestanska Avtonomna Sovjetska Socialistična Republika|Dagestanska АSSR]]',
	Q12788779 = '[[Federativna ljudska republika Jugoslavija|FLRJ]]',
  Q15102440 = '[[Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev|SHS]]',
  Q208545 = '[[Socialistična republika Bosna in Hercegovina|SR BiH]]',
}

--[[ 
 Функция для оформления идентификатора сущности

 Принимает: строку индентификатора (типа Q42) и таблицу параметров,
 Возвращает: строку оформленного текста
]]
function formatEntityId( entityId, options )
	-- получение локализованного названия 
  local label = nil;
  if ( options.text and options.text ~= '' ) then
    label = options.text
  else
  	if ( simpleReplaces[entityId] ) then
			return simpleReplaces[entityId];
		end
		label = mw.wikibase.label( entityId );
  end

	-- получение ссылки по идентификатору
  local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
  if link then
    if label then
      return '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]'
    else
      return '[[' .. link .. ']]'
    end
  end

  if label then
    -- rdeča povezava
    if not mw.title.new( label ).exists then
      return options.frame:expandTemplate{
        title = 'Ni prevedeno 5',
        args = { label, '', 'd', entityId }
      }
    end

    -- članek s tem imenom že obstaja - izpiše tekst in povezavo na WP
    return '<span class="iw" data-title="' .. label .. '">' .. label
    	.. '<sup class="noprint">[[:d:' .. entityId .. '|[d]]]</sup>'
    	.. '</span>'
  end
  -- sporočilo o odsotnosti slovenske oznake elementa
  -- not good, but better than nothing
  return '[[:d:' .. entityId .. '|' .. entityId .. ']]<span style="border-bottom: 1px dotted; cursor: help; white-space: nowrap" title="V Wikidata ni slovenske oznake elementa. Pomagate nam lahko tako, da vnesete oznako v slovenskem jeziku.">?</span>' .. categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel;
end

--[[ 
 Функция для оформления утверждений (statement)
 Подробнее о утверждениях см. d:Wikidata:Glossary/sl

 Принимает: таблицу параметров
 Возвращает: строку оформленного текста, предназначенного для отображения в статье
]]
-- устаревшее имя, не использовать
function p.formatStatements( frame )
	return p.formatProperty( frame );
end

function p.formatProperty( frame )
  local args = frame.args
  local plain = toBoolean( frame.args.plain, false );
  frame.args.nocat = toBoolean( frame.args.nocat, false );
  frame.args.references = toBoolean( frame.args.references, true );

  -- проверка на отсутствие обязательного параметра property 
  if not frame.args.property then
    throwError( 'property-param-not-provided' )
  end

-- если значение передано в параметрах вызова то выводим только его
  if frame.args.value and frame.args.value ~= '' then
    -- специальное значение для скрытия Викиданных
    if frame.args.value == '-' then
      return ''
    end

    -- опция, запрещающая оформление значения, поэтому никак не трогаем
    if plain or frame.args.nocat or frame:callParserFunction( '#property', frame.args.property ) == '' then
      return frame.args.value
    end

    -- если трогать всё-таки можно, добавляем категорию-маркер
    return args.value .. categoryLocalValuePresent;
  end

  if ( plain ) then -- вызова стандартного обработчика без оформления, если передана опция plain
  	return frame:callParserFunction( '#property', frame.args.property );
  end

	g_frame = frame
	-- после проверки всех аргументов -- вызов функции оформления для свойства (набора утверждений)
  return formatProperty( frame.args )
end

--[[
 Функция оформления ссылок на источники (reference) 
 Подробнее о ссылках на источники см. d:Wikidata:Glossary/sl

 Экспортируется в качестве зарезервированной точки для вызова из функций-расширения вида claim-module/claim-function через context
 Вызов из других модулей напрямую осуществляться не должен (используйте frame:expandTemplate вместе с одним из специлизированных шаблонов вывода значения свойства).

 Принимает: объект-таблицу утверждение
 Возвращает: строку оформленных ссылок для отображения в статье
]]
function formatRefs( context, options, statement )
	if ( not context ) then error( 'context not specified' ); end;
	if ( not options ) then error( 'options not specified' ); end;
	if ( not options.entity ) then error( 'options.entity missing' ); end;
	if ( not statement ) then error( 'statement not specified' ); end;

	if ( not outputReferences ) then
		return '';
	end

	local references = {};
	if ( statement.references ) then

		local allReferences = statement.references;
		local hasPreferred = false;
		local displayCount = 0;
		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			if ( reference.snaks
					and reference.snaks.P248
					and reference.snaks.P248[1]
					and reference.snaks.P248[1].datavalue
					and reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id ) then
				local entityId = reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id;
				if ( preferredSources[entityId] ) then
					hasPreferred = true;
				end
			end
		end

		for _, reference in pairs( statement.references ) do
			local display = true;
			if ( hasPreferred ) then
				if ( reference.snaks
						and reference.snaks.P248
						and reference.snaks.P248[1]
						and reference.snaks.P248[1].datavalue
						and reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id ) then
					local entityId = reference.snaks.P248[1].datavalue.value.id;
					if ( deprecatedSources[entityId] ) then
						display = false;
					end
				end
			end
			if ( display == true ) then
				if ( displayCount > 2 ) then
					if ( options.entity and options.property ) then
						table.remove( references );
						local moreReferences = '<sup>[[d:' .. options.entity.id .. '#' .. string.upper( options.property ) .. '|[…]]]</sup>';
						table.insert( references, moreReferences );
					end
					break;
				end;
				local refText = moduleSources.renderReference( g_frame, options.entity, reference );
				if ( refText ~= '' ) then
					table.insert( references, refText );
					displayCount = displayCount + 1;
				end
			end
		end
	end
	return table.concat( references );
end

function p.pageId(frame)
	local entity = mw.wikibase.getEntityObject()
	if not entity then return nil else return entity.id end
end

return p