Generalni direktor policije (Slovenija)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Generalni direktor
policije
Logotip Policije.png
Prvi nosilecBorut Likar
Spletna stranhttps://www.policija.si

Generalni direktor policije je najvišji policijski funkcionar v Sloveniji, ki skrbi za strokovno vodenje slovenske Policije in je neposredno podrejen ministru za notranje zadeve Slovenije.

Imenovanje[uredi | uredi kodo]

Po trenutni zakonodaji in pravilih minister za notranje zadeve izbere generalnega direktorja policije na podlagi prijavnega razpisa. Februarja 2009 je ministrica Katarina Kresal napovedala spremembo teh pravil, tako da bi lahko minister neposredno imenovan generalnega direktorja; ministrov izbor bi nato potrdila še Vlada Republike Slovenije[1][2].

Zakonodaja[uredi | uredi kodo]

V Zakonu o policiji[3] je generalni direktor policije omenjen v naslednjih členih:

 • 5. člen: Policijo vodi generalni direktor policije, ki vodi tudi delo generalne policijske uprave.
 • 6. člen: Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, stanje v enoti in delo notranje organizacijske enote odgovorni generalnemu direktorju policije.
 • 8. člen: Policijsko upravo vodi direktor. Direktor policijske uprave je za svoje delo in za delo policijske uprave odgovoren generalnemu direktorju policije.
 • 13. člen: Za občasno opravljanje določenih nalog ali za izvedbo posamezne naloge policije lahko generalni direktor policije ustanovi posebno policijsko enoto ter določi njene naloge, način delovanja in uporabe.
 • 15. člen: Minister, na predlog generalnega direktorja policije, določi objekte in okoliše objektov, ki jih uporablja policija in so posebnega pomena za opravljanje nalog policije, ter predpiše ukrepe za njihovo varovanje.
 • 16. člen': Za zagotavljanje varnosti policistov, varovanje tehničnih sredstev ter opreme izvaja policija posebne ukrepe. Vrste in način izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije.
 • 22. člen': Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi svojemu delu ali upravičenim koristim drugih. Podatke in obvestila o izvrševanju nalog iz prejšnjega odstavka daje generalni direktor policije ali za to pooblaščen delavec.
 • 29. člen: Pri opravljanju nalog policije imajo policisti pooblastila, določena s tem in z drugimi zakoni. Način izvajanja policijskih pooblastil predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije.
 • 49. člen: Uporabo ukrepov iz prejšnjega odstavka odobri generalni direktor policije oziroma njegov namestnik, razen takrat, ko policisti oziroma druge osebe pri izvajanju tajnega policijskega delovanja oziroma sodelovanja uporabijo prirejene listine ali identifikacijske oznake, ko izda dovoljenje pristojni državni tožilec.
 • 61. člen': 7. evidenca oseb, zoper katere so bila izvedena pooblastila iz 49. člena tega zakona: vzdevek ali lažno ime osebe, njene družinske in premoženjske razmere, šolska izobrazba, poklic in zaposlitev, številka pisne odobritve generalnega direktorja policije ali osebe, ki jo on pooblasti, ter podatke o načinu, obsegu in trajanju ukrepov;
 • 66. člen: Službeno izkaznico izda generalni direktor policije.
 • 69. člen: Vsebino in način izvajanja izpita iz prejšnjega odstavka predpiše minister na predlog generalnega direktorja policije.
 • 70. člen: Po opravljenem izpitu iz prejšnjega člena mora policist dati prisego pred generalnim direktorjem policije.
 • 71. člen: Policist opravlja preizkus pred komisijo, ki jo imenuje generalni direktor policije.
 • 72. člen: Generalni direktor policije lahko z odločbo odvzame policistu pravico izvajati policijska pooblastila:

– če le-ta uporabi policijska pooblastila v nasprotju s predpisi;
– če ne ravna v skladu z določbo četrtega odstavka 30. člena tega zakona;
– če tretjič ne opravi preizkusa iz prejšnjega člena;
– če opravlja dela iz 83. člena tega zakona.
Generalni direktor policije z odločbo odvzame policistu pravico izvajati policijska pooblastila, če ugotovi, da je policist član politične stranke. Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je dopustna pritožba. O pritožbi odloča minister. Delavca iz prvega in drugega odstavka tega člena generalni direktor policije razporedi na drugo delovno mesto, ustrezno njegovi strokovni izobrazbi. Odločba o razporeditvi je dokončna. Delavcu iz prvega in drugega odstavka tega člena se odvzame službena izkaznica, orožje in uniforma.

 • 73. člen: Oceno poda komisija, ki jo imenuje generalni direktor policije za generalno policijsko upravo ali direktor policijske uprave za policijsko upravo.
 • 77. člen: Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko generalni direktor policije začasno razporedi ali napoti policista na delo na določeno območje ali področje dela, vendar najdalj za šest mesecev. Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije lahko direktor policijske uprave začasno napoti policista iz ene v drugo organizacijsko enoto na območju policijske uprave, vendar najdalj za šest mesecev. Odločba o začasni razporeditvi oziroma napotitvi mora biti policistu vročena najmanj sedem dni pred nastopom dela. Odločba je dokončna.
 • 88. člen: Policija ima zdravstveno komisijo, ki ocenjuje sposobnost policista za opravljanje dela.

Zdravstveno komisijo imenuje generalni direktor policije in ima pet članov, od katerih so najmanj trije zdravniki.

 • 90. člen: Višino in način izplačevanja posebne odškodnine iz prejšnjega odstavka določi generalni direktor policije.
 • 91. člen: O višini enkratne denarne pomoči odloča generalni direktor policije.
 • 94.a člen: Če je z zakonom ali pogodbo med policijo in reprezentativnim sindikatom določeno, da mora generalni direktor policije pred odločitvijo pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata, pa ne gre za primere iz prvega odstavka tega člena, mora generalni direktor policije poslati predlog odločitve ali akta v mnenje sindikatu in določiti razumen rok za oblikovanje mnenja, ki praviloma ne sme biti krajši kot 8 dni. Če generalni direktor policije ne uskladi predloga odločitve z mnenjem sindikata, lahko o zadevi odloči, sprejme neusklajeno odločitev, vendar mora pisno obrazložiti razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje sindikata in s tem seznaniti sindikat. Enako ravna generalni direktor policije tudi v primeru, ko predlaga akt v sprejem ministru.
 • 95. člen: O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega mesta odloči generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti.
 • 97. člen: O disciplinski odgovornosti delavcev policije na prvi stopnji odloča:

– generalni direktor policije ali delavec, ki ga on pooblasti za delavce generalne policijske uprave;
– direktor policijske uprave ali delavec, ki ga on pooblasti za delavce policijske uprave in policijskih postaj.

 • 119. člen: O uporabi pomožne policije iz prejšnjega odstavka odloči minister na predlog generalnega direktorja policije.
 • 125. člen: Vrste priznanj in postopek podeljevanja določi minister na predlog generalnega direktorja policije.

Seznam[uredi | uredi kodo]

Viri in opombe[uredi | uredi kodo]

 1. Siol.net - Vrh policije še brez generalnega direktorja
 2. Siol.net - Mate in Kresalova o izbrisanih in izboru novega generalnega direktorja policije
 3. Uradni-list.si - Zakon o policiji
 4. Siol.net - Janko Goršek imenovan za v.d. direktorja policije
 5. Siol.net - Namesto Venigerja na čelo policije Marjan Fank
 6. Marjan Fank predal posle Simonu Veličkemu
 7. Mag. Tatjana Bobnar imenovana za generalno direktorico policije
 8. "Kateri slovenski časopis je najbolj bran?". siol.net. Pridobljeno dne 2020-06-12.
 9. "Vlada za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije imenovala Andreja Juriča". Slovenska tiskovna agencija. 30. 6. 2020.