Stroncijev peroksid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Stroncijev peroksid
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
STRONCIJEV DIOKSID
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.013.841
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
O2Sr
Molska masa 119,619 g/mol
Videz SPOJINA BELE BARVE
Gostota 4.56 g/cm3
Tališče 215
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 0: Will not burn. E.g. waterHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 2: Undergoes violent chemical change at elevated temperatures and pressures, reacts violently with water, or may form explosive mixtures with water. E.g. white phosphorusNFPA 704 four-colored diamond
0
1
2
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Stroncijev peroksid je v obliki belega pudra ali prahu. Racionalna formula SrO2. Je oksidativno sredstvo, ki se uporablja za beljenje. Strupeno je za vdihavanje, zaužitje ali stik (koža, oči) s parami ali snovjo povzroči hude poškodbe, opekline ali smrt. Pri požaru lahko nastanejo dražilni in/ali strupeni plini. Strupeni/vnetljivi hlapi se lahko kopičijo v nižjih prostorih (kleti, zbiralniki, cisterne, itd.). Širjenje požara ali odtekanje vode za gašenje lahko povzroča onesnaženje.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka:

Uporablja se v nekaterih pirotehničnih sestavah. Uporablja se tudi pri profesionalnih pripravki za nego las; po uporabi se lasje sperejo.


Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Premaknite ponesrečenca na sveži zrak, nudite umetno dihanje,če ponesrečenec ne diha, uporabite kisik. Če je dihanje oteženo odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev, poškodovanca pokrijte in pustite počivati. Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite ustrezne varovalne opreme.

Zaužitje


Stik s kožo in očmi:

V primeru stiku s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 minut.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Mali:

- ne uporabljajte prahu,CO2,halonov ali pene.

Veliki:

- zalijte področje požara z velikimi količinami vode z razadlje;

- ne premikajte tovora ali vozila, če je bilo izpostavljeno vročini;

- premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno;

- ne vlivajte vode v kontejner(lahko pride do burne reakcije):

- hladite kontejnerje, z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več;

- zajezite vodo za gašenje za kasnejšo odstranitev;

- vedno se odmaknite od koncev cisterne;

Primerna sredstva za gašenje

Mali Uporabljajte le vodo.

Veliki Uporabljajte vodne topove in od daleč nanašajte vodo na požar; če je to nemogoče, se umaknite in pustite ogenj goreti.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

- Uporabiti izolirani dihalni aparat (IDA).

- Nosite kemijsko zaščitno obleko.

- Gasilska zaščitna obleka je priporočljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Razlitje/razsutje

- Odstranitev vnetljive snovi(les,papir,olje,itd.) od razsute snovi. - Ne dotikajte se kontejnerja ali razsute snovi,l če nimate oblečeno ustrezno zaščitno obleko. - Uporabite razpršeno vodo za zmanjševanje nastajanja par(hlapov) ali poskušajte spremeniti smer širjenja. - Preprečite vstop v vodne vire, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore.

Manjše razlitje/razsutje:

Zalijte področje z veliko količinami vode.

Večje razlitje/razsutje:

Ne čistite ali odstanjujte, to opravite pod nadzorom strokovnjaka.

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

- izolirajte področje razsutja ali iztekanja takoj 50m v vseh smereh, - ne pustite blizu nepooblaščenih oseb, - ostanite v zaveterju, - ne zadržujte se v nižjih predelih, - prezračite zaprte prostore pred vstopom.

V primeru razlitja, evakuirajte ljudi v razdalji 100m v vseh smereh.

V primeru požara , če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 800m v vseh smereh; pravtako evakuirajte ljudi v polmeru 800m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja.

Ekološki zaščitni ukrepi

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Skladiščenje


Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Lahko eksplodira zaradi trenja, segrevanja ali onesnaženja. Pospešuje gorenje, če pride v stik s plamenom. Lahko povzroči vžig gorljivih snovi(les, papir, olje, oblačila itd.) Snov reagira eksplozivno z ogljikovodiki(gorivi). Kontejner lahko eksplodira pri segrevanju. Iztekanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Druge informacije[uredi | uredi kodo]