Natrijev hidrid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Natrijev hidrid
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.028.716
Lastnosti
NaH
Molska masa 24.0 g/mol
Videz prah bele barve
Vrelišče 350oC
Pri stiku z vodo se sprošča vodik, možnost eksplozije
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Natrijev hidrid je bel prah, ki burno reagira z oksidanti, kislinami, alkoholi in z vodo. Je močan reducent in se ga uporablja v kemijski in farmacevtski industriji za kemijske redukcije in za pripojitev vodika k nenasičenim molekulam. Ker je izredno občutljiv na vodo, tudi vlago v zraku, se ga v industriji uporablja v 60% mešanici s parafinom.

Lastnosti[uredi | uredi kodo]

Snov je v obliki mivkastega disperigiranega mikrokristaličnega prahu v mineralnem olju in je skoraj brez vonja. Ima vrelišče pri 350oC in plamenišče pri 185oC(disperzija NaH v mineralnem olju).

Snov burno reagira z vodo, saj sledi silen razpad, pri čemer se sprošča plin vodik.

Je netopna v vseh organskih topilih, kot tudi v amonijaku in aminih.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Ponesrečenca prenesemo na svež zrak. Pri zastoju dihanja dajemo umetno dihanje, če pa je dihanje oteženo, pa kisik. Poiščemo zdravniško pomoč.

Zaužitje

Ponesrečenec naj popije veliko vode, če je potrebno tudi nekaj litrov. Ne izzvati bruhanja(nevarnost perforacije). Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne poskušati nevtralizirati!

Stik s kožo in očmi

Izpirati z veliko vode in milom vsaj 10 minut. Namazati s polietilen glikolom 400. Takoj odstraniti kontimirano obleko in čevlje. Poiščemo zdravniško pomoč. Kontimirano obleko pred ponovno uporabo potrebno oprati, čevlje pa uničiti.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Vnetljivo. V primeru požara se lahko tvorijo zdravju škodljivi plini ali hlapi. Delovno mesto mora biti suho. Ne dovoliti stika z vodo. V primeru razpada nevarnost eksplozije! Nevarnost prezgodnjega vžiga. Nevarnost samovžiga zaradi premočne vlage.

Neustrezna sredstva za gašenje

Haloni, alkoholno obstojna in polimerna pena, CO2, nikoli uporabljati vode za gašenje!

Primerna sredstva za gašenje

Primeren za gašenje je prah; gorečo snov se lahko prekrije s suhim peskom ali cementom.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Primerna zaščitna obleka, katera prepreči direkten stik s kožo, dihalna maska.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Preprečiti stik s spojino. Zagotoviti je ustrezno prezračevanje. Odstranitev vseh virov vžiga. Uporaba osebne zaščitne opreme.

Ekološki zaščitni ukrepi

Preprečiti izlitje v obtok, nevarnost eksplozije!

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Delovno mesto mora biti suho. Ne dovoliti stika z vodo. Upoštevanje varnostnih ukrepov pred statično elektriko. Uporabljamo osebno varovalno opremo(zaščitna očala, kemijsko odporne zaščitne rokavice, obrazno masko, zaščitni predpasnik in čevlje).

Skladiščenje

Tesno zaprt in ločeno od virov vžiga in toplote. Skladiščiti v suhem prostoru. Temperatura skladiščenja mora biti od 15oC do 25oC. dispergirano substanco v parafinskem olju hraniti originalno zaprto. Delno izpraznjene zbiralnike je potrebno prepihati s suhim dušikom pred ponovnim vračanjem v skladišče.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Pazimo da ne pride v stik z očmi, kožo ali obleko, oziroma ne vdihavamo prahu(disperzija natrijevega hidrida ni prašna, vendar lahko reakcijski material izpuhteva rahlo jedko meglo), primerno prezračujemo. V primeru dotika z obleko takoj zamenjati kontamirano obleko. Potrebna je uporaba zaščitne kreme za roke, po delu s snovjo umiti roke in obraz. V nobenem primeru se pri delu s snovjo ne sme jesti ali piti. Dihala se morajo pri delu s snovjo zaščititi z zakonsko predpisanim raspiratorjem(npr. polobrazna maska s protiprašnim filtrom P2). Roke se morajo zaščititi s kemijsko odpornimi rokavicami(npr. nitril kaučuk, debeline 0.40 mm). Oči se zaščitijo z varovalnimi očali s stransko zaščito. Celotno telo mora biti zaščiteno z zaščitno obleko.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Produkt z vlago razpada, je higroskopen, hranimo ga v nepropustni ovojnini, zaščiteno pred vlago pri sobni temperaturi. Burno reagira z vodo pri čemer se sproščajo zelo vnetljivi plini. Nevarni produkti razkroja so: natrijev hidroksid, vodik, ogljikov monoksid.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Vdihavanje snovi

Pride do draženja sluznice, kašlja in oteženega dihanja.

Stik s kožo

Draži kožo in povzroča opekline.

Stik z očmi

Povzroči opekline in nevarnost oslepitve.

Zaužitje

Pride do opeklin v ustih, žrelu, požiralniku in prebavnem traktu. Nevarnost perforacije požiralnika in želodca.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Obstaja neznatna vodna ogroženost. Preprečiti vstop v vode, odpadne vode in zemljo. Ni kvantitativnih podatkov o ekoloških učinkih te snovi.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]