Metaldehid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Metaldehid
Imena
IUPAC ime
r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl- 1,3,5,7-tetroxocane
Druga imena
Antimilice, Ariotox, Cekumeta,
Deadline, Halizan, Limatox, Limeol,
Meta, Metason, Mifaslug, Namekil, 
Slug Fest Colloidel 25 in Slugit
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.003.274
EC število
  • 203-600-2
Lastnosti
C8H16O4
Molska masa 176.212 g/mol
Gostota 1.27 g/cm³
Tališče 246 °C
Vrelišče 110-120 °C
Nevarnosti
R-stavki (zastarelo) R10, R22
S-stavki (zastarelo) S2, S13, S25, S46
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Metaldehid je aktivna snov, ki spada v skupino aldehidov. Največkrat ga najdemo v povezavi kot fitofarmacevtsko sredstvo za zaščito rastlin pred polži slinarji (limacidae). Imena snovi ali pripravkov. v katerih je metaldehid. so lahko različna (Terminator, Agrosan B, polžomor,...). Koncentracija mataldehida v pripravkih je od 4 do 6 procentov. 100% snov praktično ne moremo dobiti, saj je zelo strupena in prepovedana, ter ni na listi nevarnih snovi, ki se pojavljajo pri izvozu ali uvozu (Regulative EU- št.689/2008.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih[uredi | uredi kodo]

Proizvod je škodljiv v primeru stika s kožo ali užitja

Način absorbacije

Zaužitje ali skozi kožo.

Varnostni ukrepi

Sredstvo ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Nositi je potrebno zaščitno obleko in očala.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Prizadeto osebo je potrebno umakniti iz kontaminiranega območja na svež zrak ali dobro prezračen prostor.

Zaužitje

Prebavne organe se izpere z raztopino sode bikarbone, kasneje se dozira aktivno oglje in salinska odvajala.

Stik s kožo in očmi

Odstraniti je potrebno kontaminirano obleko, kožo umiti z vodo in milom. Oči se spirajo s čisto vodo.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Produkti gorenja so toksični in dražeči.

Neprimerna gasilna sredsva

Neposredni vodni curki.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Ustrezna zaščitna oprema (obleka, rokavice in maska)

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

V primeru zaužitve se ne sme izvati bruhanja in takoj poiščemo zdravniško pomoč.

Ekološki zaščitni ukrepi

Preprečitev kontaminacije površinskih vod, odtočnih kanalov, podtalnice in vodnih virov. Snov in njegovo embalažo, katera je zaradi nezgode spremenila kvaliteto moramo poslati pooblaščenemu podjetju za uničevanje nevarnih snovi.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Izogibajte se stiku s kožo, očmi, in oblačili.Med delim ne pijte in jejte in ne kadite. Delo opravljajte na odprtem prostoru ter ne prijemajte pripravek z golimi rokami.

Skladiščenje

Pripravek mora biti skladiščen v dobro prezračevalnem prostoru.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Zaščita oči

Varovalna očala

Zaščita rok

Gumijaste ali PCVC rokavice

Zaščita kože

Delovna obleka - uporablajti primerno zaščito pred vdihavanjem

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Snov se absorbira preko respiratornega aparata in preko kože. Draži oči in kožo.

Akutna oralna toksičnost za podgano je LD50283mg (aktivne substance).

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Zaščita vode

Proizvoda se ne sme spuščati v odpadne vode.

Zaščita zraka

Ni potrebna.

Strupenost aktivne substance
  • LC50 (trota iridea): 75mg/L
  • EC50 (daphia magna): >90mg/L
  • Cer50 (alga scenedesmus subspicatus): približno 76mg/L

Glej tudi[uredi | uredi kodo]