Etilakrilat

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Etilakrilat
Imena
IUPAC ime
prop-2-enoic acid etil ester
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.004.945
Lastnosti
CH2=CHCOOC2H5
Molska masa Ogljik 60% Kisik 32% Vodik 8,05%
Videz brezbarvna tekočina
Tališče < -75 °C
Vrelišče 100 °C
Parni tlak 38 pri 20 °C
Nevarnosti
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g. chloroformReactivity code 2: Undergoes violent chemical change at elevated temperatures and pressures, reacts violently with water, or may form explosive mixtures with water. E.g. white phosphorusSpecial hazards (white): no codeNFPA 704 four-colored diamond
3
2
2
Meje eksplozivnosti
1.8 do 14 vol. %
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Etilakrilat (CH2=CHCOOC2H5) je brezbarvna tekočina z zbadajočim vonjem.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost

Hlapi dražijo oči in dihalne poti. Stik s tekočino povzroča draženje oči in kože. Tekočina se resorbira skozi kožo.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Ponesrečenca nesemo na svež zrak. Tesno obleko zrahljamo. Pri zastoju dihanja mu dajemo umetno dihanje (kisik). Pomagati si lahko tudi z respiratojem.

Zaužitje

V primeru zaužitja je potrebno takoj poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi

Kontaminirane dele je treba takoj odstraniti, prizadete dele telesa pa temeljito izprati z vodo.Izpirati s hladno vodo. Pri poškodbah oči je treba oko 10-15 min izpirati z vodo. Takoj moramo poklicati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Lahko vnetljiva tekočina. Hlapi se zelo lahko vžgejo. Tekočina je zelo hlapna. Hlapi tvorijo z zrakom eksplozivne zmesi, ki so težje od zraka.

Primerna sredstva za gašenje

Za gašenje majhnih požarov uporabljamo vodo, aparate na prah ali ogljikov dioksid, za velike požare peno ali razpršen vodni curek.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Uporablja se dihalni aparat.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

Evakuacija ljudi v razdalji 300 metrov v vse smeri.

Ekološki zaščitni ukrepi

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Dobro prezračevanje, izsesavanje iz spodnjih delov prostora, predvideti možnost izpiranja tal, čistoča na delovnih mestih, označevanje zasilnih izhodov.

Skladiščenje

Naprave morajo biti zaprte, izsesavanje hlapov neposredno na mestu nastanka, posode moramo hraniti v dobro zračenem prostoru, ne sme se izpuščati v kanalizacijo, prepovedano je jesti, piti in hraniti živež v delovnih prostorih.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Upoštevati in uporabljati moramo varnostni ukrepi pred elektrostatičnimi naboji, gasilno pregrinjalo, steklenice za izpiranje oči, vodne prhe (pri ravnanju z večjimi količinami), ognjevarna antistatična obleka, neprepustne zašćitne rokavice, očala in po potrebi zaščita dihal z zaščitno masko s filtrom (Rjave barve).

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Snov ima:

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Hitro polimezira, če ni stabiliziran. Pri segrevanju lahko kljub stabilizatorjem polimerizira.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]