Wikipedija:WikiProjekt Nevarne snovi/Zmesi dušikove in žveplove kisline z več kot 30% dušikove kisline

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
WikiProjekt Nevarne snovi/Zmesi dušikove in žveplove kisline z več kot 30% dušikove kisline
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1

S=1 NFPA code error
.
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Zmesi dušikove in žveplove kisline z več kot 30 % dušikove kisline, so zelo jedke, povzročajo dražljivost in so vnetjive (eksplozivne). Za transport se ne uporabljajo, ker se mešajo na mestu samem. Da bi te zmesi uporabljali v Sloveniji nisem zasledila. Prav tako nisem našla nobenih podatkov o tej zmesi v tujem jeziku (nemškem).

Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: HNO3+H2SO4

Uporaba snovi ali pripravka:

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi kodo]

Napotki za nevarnost:Obstaja devet nevarnostnih razredov, zmes spada v osmega. Nevarnosti požara, eksplozije in druge nevarnosti: - nevarnost požara pri kontaktu z gorljivimi snovmi; povzroča hude poškodbe tkiva

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi kodo]

Vdihovanje: Pline, dima, hlapov in aerosolov ne smemo vdihovati, ker so strupeni.

Zaužitje: Zaradi jedkosti "razžre" grlo in sapnik, ter v večjih količinah vodi v smrt.

Stik s kožo in očmi: Pri brizgu v oči moramo oči temeljito sprati z vodo in poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru:[uredi kodo]

Posebne nevarnosti: Zmes je eksplozivna.

Primerna sredstva za gašenje

Posebna zaščitna oprema za gasilce: Zaščitna obleka mora biti varna proti ognju in biti kislinsko obstojna; obvezna uporaba zaščitnih očal.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Pri delu je treba uporabljati ustrezno zaščitno obleko in zaščitna očala.

Ekološki zaščitni ukrepi: Ne sme se zalivati z vodo

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi kodo]

Ravnanje: Primerno ravanju s kislinami.

Skladiščenje: Vsake tekočina mora biti v svoji posodi, ki mora biti tesno zaprta.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi kodo]

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi kodo]

== Obstojnost in reaktivnost ==Obe kislini sta obstojni.

Toksikološki podatki[uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki[uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi kodo]

==Transportni podatki==
Zmesi same ne transportiramo, ker je eksplozivna. Meša se na kraju samem.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi kodo]

Druge informacije[uredi kodo]

Identifikacijsko Število: U.N. št. 1796; EGS - smernice: 007-005-00-7; Označbe nevarnosti: 856/886