Wikipedija:WikiProjekt Nevarne snovi/Vodikov fluorid, raztopina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Vodikov fluorid, raztopina
IUPAC-ime 1
Sistematično ime 1
Druga imena Fluorovodikova kislina,
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 7663-39-3
PubChem 16211014
EINECS število 231-634-8
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število MW7875000
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula HF
Molekulska masa 20,00634 g/mol
Videz brezbarven plin
Gostota 1.15 g/l
Tališče

-83 oC (1)

Vrelišče

19.5 oC (1)

Topnost (voda) da
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
-13.66kJ/g(plin) -14.99kJ/g(tekočina)
8.687 J/Kg(tekočina)
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 1
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
1
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
1
 
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
negorljiv
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni Vodikov klorid, vodikov bromid,vodikov jodid
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Je brezbarven plin kateri vre tik pod sobno temperaturo in je lažji od zraka.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka: Je glavni industrijski vir fluora, pogosto v obliki vodne kot fluorovodikove kisline, Je predhodnica za pomembne spojine, vključno z farmacevtskimi izdelki in polimeri. Široko se uporablja v petrokemični industriji(proizvodnja nafte)in je sestavni del številnim superkislin.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi kodo]

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi kodo]

Napotki za nevarnost: Pri stiku z kovinami se tvori vodikov plin.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi kodo]

Vdihovanje Je hudo jedka za dihala, povzroča boleče grlo, kašelj lahko pride do zastoja. Pri vdihovanju nemudoma poiskat zdravniško pomoč, če je poškodovanec nezavesten mu dajte umetni dihanje ali ga priklopite na dihalni aparat. Oseba naj miruje ter takoj poiskat zdravniško pomoč.

Zaužitje Povzroča boleče grlo, bolečine v trebuhu, drisko, hude opekline prebavnega trakta ter odpoved ledvic. Ne povzročat bruhanja, osebi dati za piti veliko vode. Osebi katera je zaužila snov ne dati umetnega dihanja usta na usta. Takoj poiskat zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi: Je jedka za kožo. Pri stiku povzroči resne opekline kože, ki niso takoj vidne ali boleče. Bolečina oz. poškodba je lahko vidna po 8 ali več urah. Snov prodira globoko v kožo zato uničuje tkivo kot kosti. Pri stiku z očmi lahko pride do pordelosti, bolečin, megleni vid ali do izgube vida. Pri stiku z kožo nemudoma odstranit kontaminirana oblačila, ter osebo tuširat oz. prat z veliko količine vode. Ob stiku z očmi oči izpirati vsaj 30 minut veke naj bodo odprte. Poklicat specialista, za transport do zdravnika dajte na oči ledene obkladke.

Ukrepi ob požaru:[uredi kodo]

Posebne nevarnosti Zabojniki lahko eksplodirajo ob izpostavljenosti ognju, zato jih je potrebno odstranit(če je to varno mogoče storiti), drugače jih hladimo z vodo. Pri tem pa pazimo da voda ne pride v zabojnike

Primerna sredstva za gašenje Uporabit gasilno peno, CO2 gasilni aparat ter škropit z fino razpršeno vodo. Gasiti iz privetrne strani.


Posebna zaščitna oprema za gasilce: Potrebna je celotna kemijska varovalna oprema ter dihalni aparat.


Ukrepi ob nezgodnih izpustih [uredi kodo]

Obvestiti varnostno osebje, te zagotoviti ustrezno zračenje, odstraniti možnosti iskrenja saj lahko vodiki reagirajo ob stiku z kovino. Ne izpirat v kanalizacijo ali vodne poti. Ob razlitju potrositi magnezijev sulfat(suh) po področju razlitja. Snov zberemo v ustrezno plastično embalažo. Materiali kot so les, beton, plastika absorbirajo vodikov fluorid in postanejo nevarni za nedolopčen čas.

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Vedno nosit zaščitno obleko, rokavice, očala ter po potrebi respirator.

Ekološki zaščitni ukrepi


Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje [uredi kodo]

Ravnanje

Skladiščenje Hraniti tesno zaprto v polietilenskih posodah. Hranite v hladnem, temnem ter ustrezno prezračenem prostoru ločeno od drugih kemikalij. Skladišča morajo biti zgrajena za obvladovanje in nevtralizacijo razlitja.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu [uredi kodo]

Nosit popolno zaščitno obleko z škornji ali varnostnimi čevlji iz polivinil klorida ali neopena. Uporaba kemijskih očal ali popolne obrazne maske. Nosit zaščitne rokavice iz PVC ali neoprena. Na dosegu naj bo tudi dihalna maska ob primeru razlutja.


Fizikalne in kemijske lastnosti [uredi kodo]

Izpostavljenost pari ali vlagi lahko povzroči močno eksplozivni plin vodik. Do reakcije lahko pride tudi ob prisotnosti toplote ali svetlobe.


Obstojnost in reaktivnost [uredi kodo]

Reagira z kovinami in tvori vodikov plin. Stabilen pri sobni temperaturi kadar je ustrezno skladiščen. Napada steklo ter ostale stvari ki vsebujejo sicilij. Reagira z sicilijevim dioksidom ter tvori sicilijev tetrafluorid kateri je strupen. Na vlažnem zraku reagira ter ima zelo zbadajoč vonj.


Toksikološki podatki [uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki [uredi kodo]

Je lahko škodljiv za rastline če so v zemlji prisotne kisline. Je rahlo strupen za vodne organizme.


Odstranjevanje [uredi kodo]

Ne sme se spuščat v kanalizacijo ali vodotoke. Treba ga je nevtralizirat pred izpustom.


Transportni podatki[uredi kodo]

Zakonsko predpisani podatki o predpisih [uredi kodo]

Druge informacije [uredi kodo]

Vedno vlivamo izdelek v vodo in ne vode v izdelek ko ga redčimo.


[[Kategorija:]]