Wikipedija:WikiProjekt Nevarne snovi/Vinilbromid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Vinilbromid
IUPAC-ime 1
Sistematično ime 1
Druga imena Brometen
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 593-60-2
PubChem 1
EINECS število 1
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula CH2=CHBr
Molekulska masa 1,5167
Videz brezbarven plin, pod 16 ˚C brezbarvna tekočina
Gostota 3,7
Tališče

-138 ˚C (1)

Vrelišče

15,8 ˚C (1)

Topnost (voda) ni topen
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
1
Standardna sežigna
entalpija
ΔcHo298
1
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 1
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
1
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
1
 
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
1
Meje eksplozivnosti
1
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Vinilbromid (brometen) je brezbarven plin ali pri temperaturah pod 16 stopinj celzija brezbarvna tekočina s prijetnim vonjem.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: brezbarven plin ali pri temperaturah pod 16 stopinj celzija brezbarvna tekočina s prijetnim vonjem. Ni topen in se ne meša z vodo.

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi kodo]

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi kodo]

Napotki za nevarnost: intenzivno reagira v stiku s snovmi, ki povzročajo požar. Pri vžigu lahko ogenj zajame velike površine. Zaradi hitrega izgorevanja tekočine izpodrine plin v visokih koncentracijah kisik v zrak in povzroča nevarnost zadušitve.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi kodo]

Vdihovanje: Ponesrečenca prenesemo na svež zrak. Pri zastoju dihanja mu dajemo do prihoda zdravnika umetno dihanje (kisik)

Zaužitje: Plin deluje omamljajoče.

Stik s kožo in očmi: Tesno obleko zrahljamo. Ozeble dele telesa ne drgnemo. Prekrijemo jih s sterilnim ovojem. Neposredno delovanje tekočine draži oči.

Ukrepi ob požaru:[uredi kodo]

Posebne nevarnosti: strupen, vnetljiv, tekočina je zelo hlapna. Plin tvori z zrakom eksplozivne zmesi, ki so težje od zraka. Dokler se odprtine ne zapro, naj se plamena ne gasi, sicer obstaja nevarnost tvorbe eksplozivnih oblakov. Zaradi nevarnosti razleta posod, moramo le te hladiti iz varnostne razdalje.


Primerna sredstva za gašenje: za gašenje majhnih požarov uporabljamo aparate na prah ali ogljikov dioksid, za velike požare peno ali razpršen vodni curek.


Posebna zaščitna oprema za gasilce: Zaščitna obleka, tesno prilegajoča očala po potrebi zaščita dihal z zaščitno masko s filtrom A (rjava barva) ali izolacijskim aparatom.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Dobro prezračevanje, izsesavanje iz spodnjega dela prostora, varnostni ukrepi pred statično elektriko, gasilno pregrinjalo, označevanje zasilnih izhodov, zaprte zemljne naprave.


Ekološki zaščitni ukrepi

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi kodo]

Ravnanje

Skladiščenje: Skladišči se v posodah. Posode morajo biti tesno zaprte in shranjene v dobro zračenem prostoru.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi kodo]

Obvezno periodično poučevanje delavcev in potrdila o preizkusih znanja; potrebni so obdobni zdravstveni pregledi delavcev.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi kodo]

Vinilbromid rad polimerizira, zaradi učinkovanja svetlobe.

Obstojnost in reaktivnost[uredi kodo]

Toksikološki podatki[uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki[uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi kodo]

Odstanimo ga z izsesavanjem.

Transportni podatki[uredi kodo]

Transportira se stabiliziran.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi kodo]

Druge informacije[uredi kodo]

[[Kategorija:]]