Upravni postopek

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Upravni postopek je vsak postopek, v katerem se odloča o upravni stvari.

Postopek je urejen z Zakonom o splošnem upravnem postopku. V njem je zapisano, da morajo po njem morajo postopati vsi upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih stvareh odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.

Postopek se lahko začne na predlog stranke z vložitvijo predloga, ali po uradni dolžnosti. Za začetek upravnega postopka se šteje trenutek, ko državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil opravi kakršnokoli dejanje v ta namen. Med postopkom se zahtevek lahko spreminja ali razširja, lahko pa se tudi umakne v času do izdaje odločbe II. stopnje, vendar samo s privolitvijo nasprotne stranke, če ta obstaja.