Uporabnik:Klemen Kocjancic/Prihajajoče predloge

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
To je ena od uporabniških podstrani Klemna Kocjančiča. Če ga želite kontaktirati, sledite tej povezavi.
Pogovorna stran - Foreign Talk - Arhiv - Članki - Uporabniške strani - Načrti - Predloge - Kronologija - Priznanja
- Gradivo (naložene slike) - Peskovnik - Zapiski - Manifest - Uporabniške škatle - Slovar - SQL - Prihajajoči članki - Prihajajoče predloge

Seznam predlog, ki jih mislim v kratkem predložiti. Ostale Wikipediste na tem mestu naprošam, da ne začenjajo teh predlog. Hvala v naprej!

{{af-naselje-stub}} {{al-naselje-stub}} {{dz-naselje-stub}} {{ad-naselje-stub}} {{ao-naselje-stub}} {{ai-naselje-stub}} {{ag-naselje-stub}} {{ar-naselje-stub}} {{am-naselje-stub}} {{aw-naselje-stub}} {{au-naselje-stub}} {{at-naselje-stub}} {{az-naselje-stub}} {{bs-naselje-stub}} {{bh-naselje-stub}} {{bd-naselje-stub}} {{bb-naselje-stub}} {{be-naselje-stub}} {{bz-naselje-stub}} {{by-naselje-stub}} {{bj-naselje-stub}} {{bm-naselje-stub}} {{bw-naselje-stub}} {{bg-naselje-stub}} {{bo-naselje-stub}} {{ba-naselje-stub}} {{cx-naselje-stub}} {{br-naselje-stub}} {{vg-naselje-stub}} {{io-naselje-stub}} {{bn-naselje-stub}} {{bf-naselje-stub}} {{bi-naselje-stub}} {{bt-naselje-stub}} {{cy-naselje-stub}} {{ck-naselje-stub}} {{td-naselje-stub}} {{cz-naselje-stub}} {{cl-naselje-stub}} {{dk-naselje-stub}} {{cd-naselje-stub}} {{vi-naselje-stub}} {{dm-naselje-stub}} {{do-naselje-stub}} {{dj-naselje-stub}} {{eg-naselje-stub}} {{ec-naselje-stub}} {{gq-naselje-stub}} {{er-naselje-stub}} {{ee-naselje-stub}} {{et-naselje-stub}} {{fk-naselje-stub}} {{fo-naselje-stub}} {{fj-naselje-stub}} {{ph-naselje-stub}} {{fi-naselje-stub}} {{fr-naselje-stub}} {{gf-naselje-stub}} {{tf-naselje-stub}} {{pf-naselje-stub}} {{ga-naselje-stub}} {{gm-naselje-stub}} {{gh-naselje-stub}} {{gi-naselje-stub}} {{gr-naselje-stub}} {{gl-naselje-stub}} {{ge-naselje-stub}} {{gp-naselje-stub}} {{gu-naselje-stub}} {{gy-naselje-stub}} {{gt-naselje-stub}} {{gn-naselje-stub}} {{gw-naselje-stub}} {{ht-naselje-stub}} {{hn-naselje-stub}} {{hk-naselje-stub}} {{hr-naselje-stub}} {{in-naselje-stub}} {{id-naselje-stub}} {{iq-naselje-stub}} {{ir-naselje-stub}} {{ie-naselje-stub}} {{is-naselje-stub}} {{it-naselje-stub}} {{il-naselje-stub}} {{jm-naselje-stub}} {{jp-naselje-stub}} {{ye-naselje-stub}} {{jo-naselje-stub}} {{za-naselje-stub}} {{kr-naselje-stub}} {{ky-naselje-stub}} {{kh-naselje-stub}} {{cm-naselje-stub}} {{ca-naselje-stub}} {{qa-naselje-stub}} {{kz-naselje-stub}} {{ke-naselje-stub}} {{kg-naselje-stub}} {{ki-naselje-stub}} {{cn-naselje-stub}} {{cc-naselje-stub}} {{co-naselje-stub}} {{km-naselje-stub}} {{cg-naselje-stub}} {{cr-naselje-stub}} {{cu-naselje-stub}} {{kw-naselje-stub}} {{la-naselje-stub}} {{lv-naselje-stub}} {{ls-naselje-stub}} {{lb-naselje-stub}} {{lr-naselje-stub}} {{ly-naselje-stub}} {{li-naselje-stub}} {{lt-naselje-stub}} {{lu-naselje-stub}} {{mo-naselje-stub}} {{mg-naselje-stub}} {{hu-naselje-stub}} {{mk-naselje-stub}} {{mw-naselje-stub}} {{mv-naselje-stub}} {{my-naselje-stub}} {{ml-naselje-stub}} {{mt-naselje-stub}} {{um-naselje-stub}} {{ma-naselje-stub}} {{mh-naselje-stub}} {{mq-naselje-stub}} {{mu-naselje-stub}} {{mr-naselje-stub}} {{yt-naselje-stub}} {{mx-naselje-stub}} {{fm-naselje-stub}} {{mm-naselje-stub}} {{md-naselje-stub}} {{mc-naselje-stub}} {{mn-naselje-stub}} {{ms-naselje-stub}} {{mz-naselje-stub}} {{na-naselje-stub}} {{nr-naselje-stub}} {{de-naselje-stub}} {{np-naselje-stub}} {{ne-naselje-stub}} {{ng-naselje-stub}} {{ni-naselje-stub}} {{nu-naselje-stub}} {{nl-naselje-stub}} {{an-naselje-stub}} {{no-naselje-stub}} {{nc-naselje-stub}} {{nz-naselje-stub}} {{om-naselje-stub}} {{nf-naselje-stub}} {{bv-naselje-stub}} {{hm-naselje-stub}} {{gs-naselje-stub}} {{pk-naselje-stub}} {{pw-naselje-stub}} {{ps-naselje-stub}} {{pa-naselje-stub}} {{pg-naselje-stub}} {{py-naselje-stub}} {{pe-naselje-stub}} {{pn-naselje-stub}} {{pl-naselje-stub}} {{pr-naselje-stub}} {{pt-naselje-stub}} {{re-naselje-stub}} {{ro-naselje-stub}} {{rw-naselje-stub}} {{ru-naselje-stub}} {{sh-naselje-stub}} {{kn-naselje-stub}} {{vc-naselje-stub}} {{pm-naselje-stub}} {{sb-naselje-stub}} {{sv-naselje-stub}} {{sm-naselje-stub}} {{st-naselje-stub}} {{sa-naselje-stub}} {{sc-naselje-stub}} {{sn-naselje-stub}} {{kp-naselje-stub}} {{mp-naselje-stub}} {{sl-naselje-stub}} {{sg-naselje-stub}} {{sy-naselje-stub}} {{ci-naselje-stub}} {{sk-naselje-stub}} {{si-naselje-stub}} {{so-naselje-stub}} {{yu-naselje-stub}} {{cf-naselje-stub}} {{sd-naselje-stub}} {{rs-naselje-stub}} {{sr-naselje-stub}} {{sj-naselje-stub}} {{sz-naselje-stub}} {{lc-naselje-stub}} {{es-naselje-stub}} {{lk-naselje-stub}} {{se-naselje-stub}} {{ch-naselje-stub}} {{tj-naselje-stub}} {{th-naselje-stub}} {{tw-naselje-stub}} {{tz-naselje-stub}} {{tg-naselje-stub}} {{tk-naselje-stub}} {{to-naselje-stub}} {{tt-naselje-stub}} {{tn-naselje-stub}} {{tr-naselje-stub}} {{tm-naselje-stub}} {{tc-naselje-stub}} {{tv-naselje-stub}} {{ug-naselje-stub}} {{ua-naselje-stub}} {{uy-naselje-stub}} {{uz-naselje-stub}} {{vu-naselje-stub}} {{va-naselje-stub}} {{uk-naselje-stub}} {{ve-naselje-stub}} {{vn-naselje-stub}} {{tp-naselje-stub}} {{wf-naselje-stub}} {{eh-naselje-stub}} {{ws-naselje-stub}} {{zm-naselje-stub}} {{us-naselje-stub}} {{ae-naselje-stub}} {{cv-naselje-stub}} {{zw-naselje-stub}}