Projekt:Vodikov klorid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Projekt:Vodikov klorid
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
HCl
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

V naravi se nahaja v vulkanskih parah in v želodčnem soku človeka in sesalcev.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: KLOROVODIKOVA KISLINA

Uporaba snovi ali pripravka: Za nevtralizacijo, regeneracijo ionskih izmenjevalcev v industriji.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Splošno ime snovi: Solna kislina. Sestavine, nevarne za zdravje in okolje ter sestavine z mejnimi vrednostmi glede izpostavljenosti na delovnem mestu. Kemijsko ime nevarne sestavine: Klorovodikova kislina (solna kislina)

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Fizikalno-kemijske nevarnosti:

Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Tesno obleko zrahljati. Pri zastoju dihanja nuditi umetno dihanje ali oskrbeti s kisikom. Poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje Takoj popiti veliko vode. Ne izzivati bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi: Prizadete dele telesa temeljito izprati z veliko vode. Poiskati zdravniško pomoč. Oči pri odprtih vekah 10-15 minut izpirati z vodo. Poiskati zdravniško pomoč.


Splošni ukrepi:[uredi | uredi kodo]

Preprečiti nadaljnji stik s snovjo, onesnažena oblačila, obutev in opremo odstraniti in pred ponovno uporabo dobro oprati.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti Pri zelo visokih temperaturah in v stiku s kovinami se lahko razvija gorljiv plinski vodik. V primeru segrevanja posode s snovjo hladiti z vodno prho.

Primerna sredstva za gašenje Snov ni gorljiva. Primerna so vsa gasilna sredstva - izbrati glede na okolje požara.


Posebna zaščitna oprema za gasilce: Neprodušna zaščitna obleka in izolacijski dihalni aparat.


Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Nositi osebno varovalno opremo, navedeno v poglavju 8. Zagotoviti primerno prezračevanje prostora razlitja. Vse nepoklicane osebe odstraniti od mesta razlitja.

Ekološki zaščitni ukrepi Preprečiti odtekanje v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico. Razlito kemikalijo nevtralizirati s sodo ali apnom oz. absorbirati z inertnimi vpojnimi materiali (npr. suha prst, glina ali pesek), zbrati v označeno inertno embalažo in odstraniti. Po odstranitvi mesto razlitja sprati z velikimi količinami vode.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje Usposobiti osebje za varno ravnanje s snovjo. Rokovati previdno. Uporabljati osebno varovalno opremo. Skladiščenje V zaprti originalni embalaži, hladnem prostoru, maksimalna količina polnjenja rezervoarjev in embalaže je 95% volumna. Zagotoviti prezračevanje. Rezervoarji in posode morajo biti iz materiala, odpornega proti kislinam. Kislina najeda večino kovin, ne sme priti v stik s kemikalijami, močne kisline, alkalije, kovine in kovinski oksidi, amini, karbonati, cianidi, sulfidi, sulfiti, formaldehid, natrijev hipoklorit. Embalaža mora biti iz materiala, odpornega proti kislinam.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Mejne vrednosti izpostavljanja: 8 mg/m3 (za vodikov klorid brezvodni) Nadzor nad izpostavljenostjo: Na delovnem mestu Tehnični varovalni ukrepi: Splošna higiena: Prezračevanje prostora, lokalno odsesavanje. Skrbeti za čisto delovno okolje. Med delom ne jesti in piti. Po končanem delu se umiti, sleči in oprati onesnažena oblačila. Uporaba osebne varovalne opreme - zaščita dihal:Zaščitna maska – SIST EN 140 s filtrom za zaščito pred kislimi anorg. plini – SIST EN 141. - zaščita rok:Rokavice za zaščito pred kemikalijami – SIST EN 374. - zaščita oči:Varovalna očala za delo s kemikalijami – SIST EN 166. - zaščita kože:Delovna obleka za varovanje pred učinki tekočih kemikalij – SIST EN 368, delovni čevlji – SIST EN 345.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Izgled (agregatno stanje in barva): Brezbarvna do svetlorumena kadeča tekočina. Vonj: Oster, jedek. Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje: Ph: 0 Vrelišče, vrelno območje (°C): 108 Tališče, talilno območje (°C): - 74 Plamenišče: Ni vnetljiva. Vnetljivost: Ni vnetljiva. Samovnetljivost: Ni samovnetljiva. Eksplozivne lastnosti (spodnja/zgornja meja): Ni eksplozivna. Oksidativne lastnosti: Ni oksidativna. Parni tlak (15oC): cca. 0,021 bar Relativna gostota (g/cm3, 20oC): 1,16 Topnost v vodi: Popolna. Topnost (ostala topila): Ni podatkov. Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatkov.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Pogoji, ki se jim mora izogniti: Segrevanje. Nezdružljive snovi: Močne kisline, alkalije, kovine in kovinski oksidi, amini, karbonati, cianidi, sulfidi, sulfiti, formaldehid, natrijev hipoklorit. Nevarni produkti razkroja: Klor, klorovodik, vodik.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Nevarni takojšnji učinki na zdravje Pri vdihavanju: Draži dihalne organe, možna zadušitev, edem grla, pljuč. LC50 (inhal.podgana): 3124 ppm/h, LC50 (inhal.miši): 1108 ppm/h Pri zaužitju: Razjede: LD50(oral.zajec): 900 mg/kg; Pri stiku s kožo: Opekline, možna nekroza. Pri stiku z očmi: Opekline, razjede, možna perforacija roženice.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Ekotoksikologija: V primeru razlitja večjih količin je možen vpliv na okolje – znižanje pH in možnost tvorbe klora. Gibljivost: Možnost razlitja v okolje. Razgradljivost: Ni podatkov. Akumulacija: Ni podatkov. Drugi za okolje neugodni učinki: Večje količine razlite snovi lahko vplivajo na delovanje čistilnih naprav za odpadne vode.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje odpadkov: Odpadni material odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi: Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.84/98, 45/00, 20/01,13/03). Odstranjevanje embalaže: Popolnoma prazno odpadno embalažo odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi: Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št.104/00, 12/02).

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Železniški/cestni prevoz – klasifikacija po ADR/RID sporazumih: Ime in opis snovi ali predmeta: KLOROVODIKOVA KISLINA UN št. : 1789 Razred nevarnosti:8 Razvrstitveni kod:c1 Embalažna skupina:II Nalepka nevarnosti:8 Številka nevarnosti:80 Prevoz po morju - IMCO sporazum: Veljajo isti podatki kot po ADR/RID sporazumih. Prevoz po zraku – IATA sporazum: Veljajo isti podatki kot po ADR/RID sporazumih.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Razvrstitev in označevanje: - Črkovni znak za nevarnost z napisom za opozarjanje na nevarnost: C – JEDKO - Standardna opozorila– stavki R: R 34 Povzroča opekline. R 37 Draži dihala. - Standardna obvestila– stavki S: S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. S 45 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Vsebovane nevarne snovi: Klorovodikova kislina min. 31% Veljavni predpisi: Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št.36/99, 65/03); Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi oz. nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št.101/02, 22/03).

Druge informacije[uredi | uredi kodo]

[[Kategorija:]]