Wikipedija:WikiProjekt Nevarne snovi/Natrijev hidroksid, brezvodni

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Natrijev hidroksid brezvodni (NaOH) (kroglice, luske, mikrogranule) je trda kristalična snov bele barve in brez okusa. Kemijska formula je NaOH. Natrijev hidroksid je jedek in povzroča hude opekline, pri vdihovanju pa lahko pride tudi do pljučnega endema. NaOH in njegove raztopine niso gorljive vendar se v stiku z vodo sproži eksotermna reakcija pri kateri se razvije veliko toplote.WikiProjekt Nevarne snovi/Natrijev hidroksid, brezvodni
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumNFPA 704 four-colored diamond
1
1
1

S=1 NFPA code error
.
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Na tem mestu vključite uvod.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: Kemijsko ime:Natrijev hidroksid (kroglice, luske, mikrogranule) Kemijska formula: NaOH

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi kodo]

Simbol za nevarnost je C kar pomeni jedko. Povzroča hude opekline, in pri delu z njim je potrebno nositi zaščitno opremo.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi kodo]

Napotki za nevarnost: Nevarnost za človeka: povzroča hude opekline. Zaužitje 5-8 g NaOH je lahko za odraslega človeka s težo 70 kg smrtno.

Simptomi pri vdihovanju: lahko deluje rahlo dražeče.

Simptomi pri stiku s kožo: draženje, rdečica, srbenje; lahko pride tudi do opeklin, ki se zelo težko zdravijo.

Simptomi pri stiku z očmi: močno draženje; lahko pride do opeklin in slepote.

Simptomi pri zaužitju: boleče opekline v ustni votlini, grlu in želodcu, omotičnost, bruhanje, trebušni krči, driska.

Nevarnost za okolje: kemikalija ni razvrščena kot okolju nevarna po EC kriterijih. Večja količina NaOH, ki nevtralizira, lahko povzroči zvišanje pH, kar lahko ogrozi življenje vodnih organizmov. Koncentracija 20-100 mg/l v vodi povzroči smrt nekaterih vrst vodnih organizmov.

Splošne nevarnosti: v stiku z lahkimi kovinami, kositrom in cinkom se sprošča vodik, ki z zrakom tvori eksplozivno zmes.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi kodo]

Vdihovanje Ponesrečenca odnesti na svež zrak. Če preneha z dihanjem, mu je potrebno nuditi umetno dihanje in čimprej priskrbeti zdravniško pomoč.

Zaužitje Usta je potrebno splakniti z vodo. Če je ponesrečenec pri polni zavesti in je bil pH zaužite raztopine manjši od 11,5 mu damo 2 kozarca mleka, v nasprotnem primeru ne sme piti. Ne izzvati bruhanja in takoj potrebno priskrbeti zdravniško pomoč.

Stik s kožo in očmi: V stiku s kožo je potrebno odstraniti obleko in kožo sprati z vodo; brez mila. Če se vzdraženost in pordelost nadaljuje, je potrebno poklicati zdravniško pomoč. Stik s kožo lahko povzroči zapoznele opekline. Ob stiku z očmi jih je potrebno spirati z vodo vsaj 15 min.

Ukrepi ob požaru:[uredi kodo]

Posebne nevarnosti NaOH in njegove raztopine niso gorljive. Ob stiku z vodo se zaradi eksotermne reakcije razvije veliko toplote.

Primerna sredstva za gašenje Razpršen vodni curek, pena, ogljikov dioksid, prah


Posebna zaščitna oprema za gasilce: Zaščitna obleka in zaščitna maska z lastnim dotokom zraka.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih [uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Potrebno preprečiti stik s kožo in očmi, ne smemo vdihovati hlapov in potrebno nositi zaščitno obleko.

Ekološki zaščitni ukrepi Potrebno preprečiti dostop do tekočih vod, zemlje. Ob večjih razlitjih ali razsutjih potrebno zajeziti zasutje z zemljo, peskom, žaganjem. V primeru da snov razžre tla potrebno razrečiti z obilico vode in poklicati ustrezno službo.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje [uredi kodo]

Ravnanje izogibati se vdihovanju par in megle, preprečiti stik z očmi, kožo in obleko.

Skladiščenje zaprta embalaža v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru proč od virov vlage. Kjer je možno nabiranje prahu je potrebno odpraševati in dodatno prezračevati prostor.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu [uredi kodo]

Osebna varovalna oprema: -zaščita dihal: uporaba zaščitne maske

-zaščita rok: neoprenske, gumene ali PVC rokavice

-zaščita oči: tesno prilagajoča se očala

-zaščita telesa: predpasnik, čevlji z gumijastim podplatom

Fizikalne in kemijske lastnosti [uredi kodo]

Izgled: trdna kristalična snov

Barva: bela

Vonj: brez vonja

Molekulska masa: 56,11g/mol

Gostota: 2,12g/cm3

Tališče: 322 stopinj celzija

Vrelišče: 1390 stopinj celzija

Topnost v vodi: 58% m/m (pri 20 stopinjah celzija)

Topnost v drugih topilih: delno topljiv v alifatskih alkoholih in glicerolu, netopen pa v acetonu in etru

Plamenišče: ni gorljivo

Vnetišče: ni gorljivo

Parni tlak: 133,3 Pa (pri 739 stopinjah celzija)

Obstojnost in reaktivnost [uredi kodo]

Obstojnost: stabilno pod normalnimi pogoji uporabe

Nevarne okoliščine: raztapljanje v vodi, alkoholu ali glicerinu povzroči močno eksotermno reakcijo

Nevarni produkt razkroja: ob reakciji z aluminijem, cinkom, svincem, kositrom in bakrom se sprošča vodik, ki z zrakom tvori eksplozivno mešanico

Polimerizacija: do polimerizacije ne pride

Toksikološki podatki [uredi kodo]

Akutna strupenost:

-pri zaužitju: LD100(zajci)=500 mg/kg

-pri stiku s kožo: močne opekline

-pri stiku z očmi: močne opekline

-pri vdihovanju: lahko povzroči nastanek pljučnega endema

Draženje:

-kože: močno draži

-oči: močno draži

Koncerogenost: kemikalija ni razvrščena kot kancerogena

Mutagenost: kemikalija ni razvrščena kot mutagena

Strupeno za razmnoževanje: kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje

Preobčutljivost: po do sedaj znanih podatkih, kemikalija ne povzroča preobčutljivosti

Ekotoksikološki podatki [uredi kodo]

Razgradljivost: slabo razgradljivo

Akomulacija: ni bioakomulacije

Kratkotrajni/dolgotrajni učinki na okolje: povečanje pH na 10 ali več je smrtno nevarno za vse oblike življenja v vodi

Odstranjevanje [uredi kodo]

Presežek čiste spojine uporabiti v nasprotnem primeru razredčiti z vodo in nevtralizirati. Embalažo potrebno dobro očistiti, ponovno uporabiti ali reciklirati. Z odpadki ravnajte v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list Republike Slovenije št. 84/98)

Transportni podatki[uredi kodo]

UN številka: 1823

ADR/RID ime: natrijev hidroksid

ADR/RID razred: 8= jedka snov

ADR/RID oznaka: 80/1823

Zakonsko predpisani podatki o predpisih [uredi kodo]

Simbol: C kar pomeni jedko

Opozorilni stavki (R):

R35 povzroča hude opekline

Obvestilni stavki (S):

S8 posodo potrebno hraniti na suhem

S27 takoj potrebno sleči onesnaženo obleko

S39 nositi zaščito za oči in obraz

S45 ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo in embalažo.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in onesnaževanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in onesneževanju nevarnih snovi (Uradni list Republike Slovenije št.73/99)

Druge informacije [uredi kodo]

[[Kategorija:]]