Pentanal

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
PENTANAL
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
VALERILALDEHID
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.003.442
EC število
 • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
 • 1
Lastnosti
C5H10O
Molska masa 86,13
Videz brezbarvna
Gostota 0,81
Tališče -92oC
Vrelišče 101oC
14
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 36
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Bazičnost (pKb) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
Flammability code 3: Liquids and solids that can be ignited under almost all ambient temperature conditions. Flash point between 23 and 38 °C (73 and 100 °F). E.g. gasolineHealth code 2: Intense or continued but not chronic exposure could cause temporary incapacitation or possible residual injury. E.g. chloroformReactivity code 2: Undergoes violent chemical change at elevated temperatures and pressures, reacts violently with water, or may form explosive mixtures with water. E.g. white phosphorusNFPA 704 four-colored diamond
3
2
2
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Sklici infopolja

Pentanal (C5H10O) je brezbarvna tekočina s sadnim vonjem, ki se uporablja za arome in pri pospeševanju vulkanizacije.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Ugotovitve o nevarnih lastnostih in nevarnosti:[uredi | uredi kodo]

 • Nevarne lastnosti
  • Zelo lahko vnetljivo: zelo lahko se vname zaradi gretja, iskre ali plamena.
  • Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.
  • Hlapi so težji od zraka. Ti se širijo ob tleh in kopičijo v nižjih predelih in zaprtih prostorih (kanalizacija, zbiralniki, kleti).
  • Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar ali eksplozijo.
  • Kontejner lahko eksplodira pri segrevanju.
 • Nevarnosti
  • Lahko povzroči zastrupitev pri vdihavanju ali absorpciji skozi kožo.
  • Vdihavanje ali stik s snovjo lahko draži ali peče kožo in oči.
  • Pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in/ali strupeni plini.
  • Hlapi lahko povzročijo omotičnost ali dušenje.
  • Širjenje požara lahko povzroči onesnaženje.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

 • Premaknite ponesrečenca na sveži zrak.
 • Nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha.
 • Uporabite kisik, če je dihanje oteženo.
 • Odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev.
 • V primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 minut.
 • Umijte kožo z milom in vodo.
 • Poškodovanca pokrijte in pustite počivati.
 • Izpostavljenost (vdihavanje, zaužitje ali stik s kožo) snovi ima lahko kasnejše posledice.
 • Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne varovalne opreme.

Varnostni ukrepi:[uredi | uredi kodo]

 • Izolirajte področje razsutja ali iztekanja takoj 50 m v vseh smereh.
 • Ne pustite blizu nepooblaščenih oseb.
 • Ostanite v zavetrju.
 • Ne zadržujte se v nižjih predelih.
 • Prezračite zaprte prostore pred vstopom.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

 • Če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 800 m v vseh smereh; prav tako evakuirajte ljudi v polmeru 800 m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja.

Primerna sredstva za gašenje

Pozor: snov ima zelo nizko temperaturo vrelišča. Uporaba razpršene vode za gašenje požara bo mogoče neučinkovita.

 • Mali požar
  • Prah, CO2, razpršena voda ali alkoholno obstojna pena.
  • Ne uporabljajte prahu za gašenje požarov, če je goreča snov nitrometan ali nitroetan.
 • Veliki požar
  • Razpršena voda, vodna megla ali alkoholno obstojna pena.
  • Ne uporabljajte polnega vodnega curka.
  • Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno.
 • Goreči kamioni, cisterne
  • Gasite z velike oddaljenosti; uporabljajte vodne topove.
  • Hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več.
  • Umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali kontejnerja.
  • Vedno se odmaknite od goreče cisterne.
  • Pri velikih požarih uporabljajte vodne topove in od daleč nanašajte vodo na požar; če je to nemogoče, se umaknite in pustite ogenj goreti.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

 • Uporabite izolirni dihalni aparat (IDA).
 • Gasilska zaščitna obleka je priporočljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

 • Evakuirajte ljudi v razdalji 300 metrov v vseh smereh.
 • Odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici).
 • Vsi pripomočki, ki jih uporabljate pri delu, morajo biti ozemljeni.
 • Ne dotikajte se ali hodite po razsuti/razliti snovi.

Ekološki zaščitni ukrepi

 • Zaustavite iztekanje, če je to brez nevarnosti.
 • Preprečite vstop v vodne vire, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore.
 • Uporabite gasilno peno za zmanjšanje količine hlapov.
 • Absorbirajte ali prekrijte s suho zemljo, peskom ali drugim negorljivim materialom ter prenesite v zbiralnik.
 • Uporabite neiskreče orodje za pobiranje absorbirane snovi.
 • Večje razlitje
  • Zajezite razlitje za kasnejšo oskrbo in odstranjevanje.
  • Razpršena voda zmanjša nastajanje hlapov, ne prepreči pa nevarnosti vžiga v zaprtih prostorih.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Skladiščenje


Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Druge informacije[uredi | uredi kodo]

[[Kategorija:]]