Etilbromid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Etilbromid
Bromoethane
Bromoethane
Druga imena Bromoethane
Identifikatorji
Številka CAS 74-96-4
EINECS število 602-055-00-1
EINECS število 200-825-8
RTECS število KH6475000
Lastnosti
Molekulska formula C2H5Br
Molekulska masa 108.96g/mol
Videz tekoč, brezbarven
Gostota 1.46g/cm³
Tališče

-118ºC

Vrelišče

37-39ºC

Topnost (voda) 9g/l (20ºC)
Parni tlak 510hPa (20ºC)
Nevarnosti
6.1
EU Index 1891
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
2
0
 
R-stavki (zastarelo) R11-20/22/40
S-stavki (zastarelo) S36/37
Plamenišče -20ºC
Temperatura
samovžiga
510ºC
Meje eksplozivnosti
6.7-11.3% (V)
LD50 LD50 rat 1350 mg/kg
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Etilbromid (tudi bromoetan; formula C2H5Br) je kemična spojina ogljika, vodika in broma. Spojina je tekoča, brezbarvna in ima vonj podoben etru. Je lahko vnetljiva, škodljiva zdravju in nevarna za ljudi in okolje, saj je rakotvorno.

Prva pomoč[uredi | uredi kodo]

Splošni nasvet: posvetovati z zdravnikom. V primeru iskanja zdravniške pomoči pokazati embalažo.

Vdihovanje: pri vdihovanju premakniti osebo na svež zrak. Če oseba ne diha pričeti s postopkom prve pomoči-unetnim dihanjem. Posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo: izprati z milom in vodo. Posvetovati z zdravnikom.

Stik z očmi: najmanj 15 minut izpirati z vodo. Posvetovati z zdravnikom

Zaužitje: NE izzvati bljuvanja. Izprati usta z veliko vode. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte prve pomoči z neposrednim kontaktom z usti. Posvetovati z zdravnikom.

Ukrepanje ob požaru[uredi | uredi kodo]

Ustrezna sredstva gašenja: majhne požare gasimo z peno, ogljikovim dioksidom, ali z suhimi kemikalijami. Za večje požare uporabimo vodo s čim večje oddaljenosti. Uporabimo velike količine razršene vode saj je curek lahko neučinkovit

Zaščitna oprema gasilcev: obvezna uporaba dihalnih aparatov

dodatne informacije: neodprto embalažo ohladimo z vodo.

Ukrepi pri nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Osebni varnostni ukrepi: obvezna uporaba zaščitne opreme. Izogibamo se vdihovanju hlapov, meglic ali plinov. Zagotovimo zadostno prezračevanje. Odstranimo vse vire vžiga. V primeru uhajanja evakuiramo osebje na varna območja. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne koncentracije. Hlapi se zadržujejo v nižjih legah.

okljski varnostni ukrepi: preprečimo iztekanje v kanalizacijo.

Metode čiščenja: zajezimo razlitje in ga osušimo z negorljivim vpojnim materialom(pesek, zemlja, diatomejska zemlja, vermikulit), katerega spravimo v zabojnike za odstranjevanje v skladu z predpisi.

Ravnanje in hramba[uredi | uredi kodo]

Ravnanje: izogibajmo se vdihovanju. Ločimo od virov vžiga. Preprečimo nastajanje statične elektrike.

Hramba: hranimo v prezračevanem, hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprti embalaži. Odprto embalažo hraniti v položaju ki onemogoča iztekanje. Občutljivo na svetlobo. Pred odprtjem zamrzniti.

Osebna zaščitna oprema[uredi | uredi kodo]

Zaščita dihal: uporaba večnamenskega celoobraznega dihalnega aparata(US) ali tip AXBEK(EN 14387) oz. dihalnih aparatov po standardu NIOSH(US) ali CEN(EU).

Zaščita rok: uporaba zaščitnih rokavic ki izpolnjujejo zahteve direktive EU 89/686/EEC in standarda EN 374.

Zaščita oči: obvezna uporaba zaščitnih očal

Zaščita telesa: zaščitno obleko izberemo glede na koncentracijo snovi v delovnem okolju.

Higiena: umivanje rok pred premori in pred koncem delovnika.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Videz: oblika: jasna, tekoča; barva: brezbarvna

Varnostni podatki

1.745,2 hPa pri 55ºC
-(Zrak=1.0)

Stabilnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Stabilnost pri shranjevanju: stabilno pri priporočenih pogojih shranjevanja.

Izogibati: vročini, plamenom, iskram.

Izgibati se stikom z: močno bazo, močnim oksidantom, magneziju, kaliju, kalciju, natriju/natrijevim oksidom, aluminiju, cinku, alkalijskim kovinam.

Nevarni razpadli produkti: se pojavljajo v stiku z ognjem-ogljikovi oksidi, plin vodikov bromid.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna strupenost

  • LD50 oralno: podgana 1.350mg/kg
  • LC50 vdihovanje: podgana 1h 26980ppm

Kronična izpostavljenost

Znaki izpostavljenosti

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Uničevati v posebnih kemijskih sežigalnicah. Upoštevati je potrbeno okoljevarstvene predpise pri odvozu kemikalije.