Dušikov monoksid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Dušikov monoksid
Nitric oxide
Nitric oxide
Druga imena dušikov oksid
Identifikatorji
Številka CAS 10102-43-9
PubChem 145068
EINECS število 233-271-0
KEGG C00533
ChEBI 16480
RTECS število QX0525000
Oznaka ATC R07AX01
InChI
Lastnosti
Molekulska formula NO
Molekulska masa 30.006 g/mol
Videz brezbarven plin
Gostota 1.269 g/cm3 (liquid)
1.3402 g/l (gas)
Tališče

-164 °C

Vrelišče

-152 °C

Topnost (voda) 7.4 ml/100 ml (STP)
Topnost topen v alkoholu, [[CS2]]
Struktura
Oblika molekule linear, C∞v
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
+90.29 kJ/mol
Standardna molarna
entropija
So298
210.76 J K−1 mol−1
Farmakologija
Biorazpoložljivost dobra
Pot
uporabe
Vdihavanje
Presnova preko pljučnih kapilar
Razpolovni čas 2–6 sekund
Nevarnosti
Varnostni list External MSDS
Glavne nevarnosti strupen
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
OX
R-stavki (zastarelo) 26, 34
S-stavki (zastarelo) 1, 9, 26, 36, 45
Plamenišče ni vnetljiv
Sorodne snovi
Sorodno dušikovi oksidi Dušikov oksid
Didušikov trioksid
Dušikov dioksid
Didušikov tetroksid
Didušikov pentaoksid
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Dušikov monoksid je kemična spojina dušika in kisika s formulo NO. Je brezbarvni plin, topljiv v vodi, etanolu in etru. Tvori se z mnogimi reakcijami, ki vključujejo redukcijo dušikove kisline, a običajnejše reakcije za pripravo sprejemljivo čistega NO so reakcije z natrijevim nitratom, žvepleno kislino itd.

Dušikov monoksid je utekočinjen plin. V primeru požara pospešuje gorenje oz. burno reagira z vnetljivimi materiali. Zelo strupen je pri vdihavanju, deluje jedko (pekoče) na oči, dihalni sistem in kožo.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

Strupen pri vdihavanju. Možni simptomi so močan dražeč kašelj in težko dihanje (sopenje), glavobol, slabost, vrtoglavica in ob daljši izpostavljenosti tudi nezavest. Žrtev je ob uporabi dihalnega aparata, ki je neodvisen od obtočnega zraka, potrebno prenesti na svež zrak. Poškodovanca toplo zavijte, odredite mirovanje in takoj pokličite zdravnika. Pri zastoju v dihanju damo umetno dihanje.

Lahko povzroči razjede na koži in roženici (z začasno motenim vidom). Oči nemudoma 15 minut spirajte z vodo. Omočeno obleko odstranite. Omočene dele telesa najmanj 15 minut spirajte z vodo.

Ukrepi ob požaru[uredi | uredi kodo]

Dušikov monoksid pospešuje gorenje. Učinkovanje požara lahko povzroči razpočenje oz. eksplodiranje posode. Za gašenje je možno uporabiti vsa znana sredstva. Takoj, ko je mogoče, je potrebno ustaviti dotok plina in hladiti jeklenke z vodo.

Pri gašenju morajo gasilci uporabljati posebno zaščitno opremo. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba izolirnega dihalnega aparata, ki je neodvisen od okoliškega zraka.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi

Evakuirati osebje. Uporabite izolirni dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka, in kemijsko zaščitno obleko. Zavarovati nezaščitene osebe in skrbeti za zadostno prezračevanje.

Ekološki zaščitni ukrepi

Poskušajte zaustaviti uhajanje plina. Pare potlačite k tlom s finim curkom.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Uporabljajte le opremo, ki je primerna za ta produkt ter za predvideni tlak in temperaturo. V primeru dvoma se posvetujte z dobaviteljem plina. Preprečite povratno odtekanje v posodo za plin. Preprečite vdor vode v posodo za plin. Pred dovajanjem plina opremo brezzračno sperite. Upoštevajte navodila dobavitelja plina za delo.

Pri skladiščenju upoštevajte Tehnične predpise za tlačne pline (TRG) 280 tč. 5., jeklenke zavarujte pred prevrnitvijo. Posode s plinom skladiščite pri manj kot 50 °C na dobro prezračevanem prostoru. Pri skladiščenju naj ne bo v bližini oksidirajočih plinov in drugih snovi, ki pospešujejo gorenje.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki se nanašajo na delovno mesto in ki jih je potrebno nadzorovati:

MDK-vrednost za NO: 25 ppm

Imejte pripravljeno ustrezno kemijsko zaščitno obleko za nujne primere. Za nujni primer imejte pripravljen izolirni dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka. Ko imate opravka s produktom, ne kadite. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Pri rokovanju s plinskimi jeklenkami uporabljajte ustrezne zaščitne čevlje in zaščitne rokavice.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Dušikov monoksid je plin brez vonja in barve.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Pri sobni temperaturi razpade v dušikov dioksid in dušik. Na zraku oskidira, pri čemer nastane zelo reaktiven dušikov dioksid.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Povzroča težke razjede na koži, očeh in dihalnih organih. Pri daljši izpostavljenosti je možna smrt zaradi pljučnega edema.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Lahko spremeni pH vrednost vodnih ekosistemov.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Ne pustite iztekati v kanalizacijo, kleti, delovne jame in podobna mesta, na katerih bi lahko postalo kopičenje plina nevarno. Plin lahko sperete z žveplasto kislino ali z vodo. Ne sme se ga spuščati v ozračje.

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

  • Številka označitve in ime: UN 1660 DUŠIKOV MONOKSID, STISNJEN, 2.3 (5.1, 8)
  • ARD/RID: razred 2, razvrstitveni kod 1 TOC

Oznaka po ADR

  • Listek nevarnostni 6.1: strupena snov/pripravek
  • List nevarnosti 05: snov/pripravek, ki pospešuje gorenje
  • List nevarnosti: 8...jedka snov/pripravek

Po možnosti ne prevažajte v vozilih, katerih tovor ni ločen od voznikove kabine. Voznik mora poznati možne nevarnosti tovora in vedeti mora, kaj je potrebno storiti pri nezgodi ali v nujnem primeru. Plinske jeklenke pred transportom zavarujte. Ventil jeklenke mora biti zaprt in nepropusten. Zaporna matica ventila ali zaporni čep (v kolikor obstoja) mora biti pravilno pritrjen/a. Zaščita ventila (v kolikor obstoja) mora biti pravilno pritrjena. Zagotovite je potrebno zadostno zračenje in upoštevati veljavne predpise.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Opozorilni stavki (R) Obvestilni stavki (S)
R26 - Zelo strupeno pri vdihavanju. S1 – Hraniti zaklenjeno.
R34 - Povzroča opekline. S9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.
S26 – Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S36 – Nositi primerno zaščitno obleko.
S45 – Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo).


Viri[uredi | uredi kodo]