Amonijev klorid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Amonijev klorid
Ammonium chloride.jpg
NH4Cl.png
IUPAC-ime Amonijev klorid
Sistematično ime 1
Druga imena Sal ammoniac
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 12125-02-9
PubChem 1
EINECS število 235-186-4
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula NH4Cl
Molekulska masa 53,49 g/mol
Videz bela, trdna, higroskopska
Nevarnosti
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
 
R-stavki (zastarelo) R22, R36
S-stavki (zastarelo) S2, S22
Plamenišče ni vnetljiv
LD50 1650 mg/kg (podgana)
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Amonijev klorid ima kemijsko formulo NH4Cl. Je trden, belkaste barve in brez vonja. Tališče ima pri 340 °C, vrelišče pa ni določeno. Ni vnetljiv in ni eksploziven. Parni tlak pri 30 °C ima <1,3 hPa, gostota pri 20 °C je 1,53 g/cm3, gostota vsipavanja pri 20 °C je 500 kg/m3. Meša se z vodo pri 20 °C 376 g/l. Vodna raztopina amonijevega klorida je rahlo kisla. S kondenzacijo nastajajo plini predvsem na deponijah premoga.

Uporablja se v kemični industriji.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Kemijska karakteristika je CAS-št. 12125-02-9 amonijev klorid. Identifikacijska številka je EINECS 235-186-4 z indeks številko 017-014-00-8.

Nevarne lastnosti[uredi | uredi kodo]

Amonijev klorid je zdravju škodljiv.

Ukrepi za prvo pomoč[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje Potrebno je dovajati svež zrak, v primeru težav pa je potrebno obiskati zdravnika. Zaužitje Ponesrečenec mora piti veliko vode, potrebno je izzvati bruhanje in poiskati zdravniško pomoč. Stik s kožo in očmi: Potrebno je izpirai z veliko vode. Potrebno je odstraniti kontaminirano obleko. Če pride v stik z očmi jih je potrebno z odprto očesno režo izpirati vsaj 15. minut pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se je potrebno posvetovati z zdravnikom.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti Negorljivo. Ob požaru se lahko sprostijo zdravju škodljivi hlapi. V primeru požara se lahko razvijejo dušikovi oksidi in klorvodikova kislina. Primerna sredstva za gašenje so CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar je potrebno gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstoječo peno- Posebna zaščitna oprema za gasilce: Prepovedano se je zadrževanje v nevarnem področju brez zaščitne obleke in dihalnega aparata.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Potrebno se je izogibati vdihovanju prahu in stiku s spojino. Ekološki zaščitni ukrepi Ne smemo dopustiti, da pride v kanalizacijo ali površinsko vodo ali podtalnico. Pri posotpku čiščenja ga je potrebno mehansko pobrati, ter očistiti prizadeto površino.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje Potrebno je preprečevati nastajanje prahu. V primeru zaščite proti požaru in eksploziji niso potrebni posebni ukrepi.

Skladiščenje Ni posebnih zahtev po skladiščnih porstorih ali posodah in ni potrebnih napotkov za skupno skladiščenje. Potrebno pa je imeti zaprto posodo.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Osebna zaščitna oprema Splošni varnostni in sanitarni ukrepi so, da ga ne smemo hraniti v bližini živil, pijač in krmil. Umazana in prepojena oblačila je potrebno takoj sleči. Potrebno si je umiti roke pred odmorom in po koncu dela. Izogniti se stiku z očmi in stiku z kožo.

Zaščita dihal Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri je potrebna lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom). Ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju je potrebno uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.

Zaščita rok Zaščitne rokavice morajo biti iz materiala nitrilkavčuka. Natančen prebojni čas, ki ga je potrebno upoštevati se dobi pri poizvajalcu zaščitnih rokavic.

Zaščita oči Potrebna so zaščitna nepropustna očala, ki dobro tesnijo.

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Je trden, belkaste barve in brez vonja. Tališče oz. območje taljenja ima pri 340 °C, vrelišče oz. območje vretja pa ni določen. Ni vnetljiv in ni eksploziven. Parni tlak pri 30 °C ima <1,3 hPa, gostota pri 20 °C je 1,53 g/cm3, gostota vsipavanja pri 20 °C je 500 kg/m3. Meša se z vodo pri 20 °C 376 g/l.

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi. Obstajajo naslednje snovi, katerim se je potrebno izogniti alkalni hidroksidi, klor, klorati, nitrati, nitriti, kisline in soli težkih kovin. Nevarne reakcije niso poznane. Prav tako niso znani nevarni razkrojni produkti.

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Akutna toksičnost pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja so oralen LD50 1650 mg/kg (podgana). Primarno draženje na koži ni dražilnega učinka, na očeh je dražilni učinek. Učinek senzibilizacije ni znan.

Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Snov rahlo ogroža vodo. Ne smemo dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje odpadne snovi in embalaže v skladu s Pravilnikom o odstranjevanju odpadkov (Ur.l.RS št. 84/98). Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 45/OO, 20/01), Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS št. 104/00) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS št. 12/02). Priporočljivo je, da se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne smemo dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Neočiščena embalaža Priporočljivo je snov odlagati skladno z uradnimi predpisi.

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Kopenski transport ADR/RID čezmejni in notranji.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Razvrstitev in označevanje po Zakonu o kemikalijah (Ur.l.RS št. 110/03). Razvrstitev in označevanje na podlagi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l.RS št. 35/05). Označitev po smernicah ES: Proizvod je uvrščen in označen po smernicah ES/uredbi za nevarne snovi. R stavki so: 22 zdravju škodljivo pri zaužitju, 36 draži oči. S stavki so 2 hraniti izven dosega otrok, 22 ne vdihavati prahu. Državni predpisi: Stopnja ogrožanja vodavode je WGK 1(uvrstitev na listi) rahlo ogroža vodo.