2-butoksietanol

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
2-butoksietanol
2-Butoxyethanol
2-Butoxyethanol-3D-spacefill.png
IUPAC-ime 2-butoksietan-1-ol
Druga imena butil glikol, Eastman EB topilo, BH-33 industrijsko čistilo
Identifikatorji
Številka CAS 111-76-2
RTECS število KJ8575000
SMILES
ChemSpider 7841
Lastnosti
Molekulska formula C6H14O2
Molska masa 118,17 g mol−1
Videz čista, brezbarba tekočina
Gostota 0.90 g/cm³, liquid
Tališče

-77 °C, 196 K, -107 °F

Vrelišče

171 °C, 444 K, 340 °F

Topnost (voda) Miscible
Kislost (pKa) high pKa for -OH group
Viskoznost 2.9 cP pri 25 °C
Nevarnosti
Varnostni list MSDS by Mallinckrodt Baker
EU klasifikacija Harmful (Xn)
NFPA 704
NFPA 704.svg
2
2
0
 
R-stavki R20/21/22, Predloga:R36/38
S-stavki (S2), S36/37, Predloga:S46
Plamenišče 67 °C
Temperatura
samovžiga
245 °C
Sorodne snovi
Sorodno ethers 2-Methoxyethanol
2-Ethoxyethanol
Sorodne snovi Ethylene glycol
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

2-butoksietanol je organsko topilo, s formulo C6H14O2. Je brezbarvna tekočina s sladkim, etru podobnim vonjem. Uporablja se kot topilo v barvah in površinskih premazov. Drugi izdelki, ki vsebujejo 2-butoxyethanol so gasilska pena, bowling pin in razmaščevalec voznega pasu. Je osnovna sestavina različnih čistil, tekočih mil, kozmetike, lakov, herbicidov in lateks barv.

Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: Trgovsko ime: LESONAL BAZA WB Distributer: SPEKTER d.o.o. Proizvajalec: Akzo Nobel Car Refinishes bv

Uporaba snovi ali pripravka: Kot premazno sredstvo

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Nevarne sestavine:

Ime % CAS-št. EC-št. Simbol R-stavki 2-butoksietanol 2,5-10 111-76-2 203-905-0 Xn, Xi 20/21/22-36/38

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Če si izdelku, ki vsebuje 2-Butoksietanol izpozstavljen več ur, lahko izzove glavobol, bruhanje in povzroči kovinski okus v ustih. Vdihavanje pare 2-Butoksietanola je povezano z nekaterimi boleznimi, kot so sindrom kronične utrujenosti in avtizma ter nekaterih drugih oblik anemije.

Splošni ukrepi: Pokličemo zdravniško pomoč. Nezavestnemu nikoli ničesar ne dajajmo v usta.

Vdihovanje: Ponesrečenca prestavimo na svež zrak, počiva naj na mirnem in toplem mestu. Pri zastoju dihanja nudimo umetno dihanje.

Zaužitje: Pokličemo zdravniško pomoč in pokažemo ta varnostni list ali etiketo na embalaži.

Stik s kožo in očmi: Kožo izpiramo z veliko vode in mila. Ne smemo uporabljati topil ali razredčil. Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih odstranimo. Oči takoj spiramo najmanj 15 minut pod tekočo vodo. Pri tem razpremo veke s prsti, oko pa obračamo v vse smeri. Poiščemo zdravniško pomoč (okulist).

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti: Ne smemo uporabljati premočnega curka vode. Pri požaru nastaja gost črn dim. Izpostavljanje razkrojnim produktom lahko škoduje zdravju. Izogibati se moramo vdihavanju hlapov.

Primerna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid, gasilni prah, alkohol obstojna pena.

Posebna zaščitna oprema za gasilce: zaščita za dihala, neodvisna od okoliškega zraka.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih:[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Izogibamo se vdihavanju hlapov ali meglic. Uporabljajti je potrebno osebno varovalno opremo.

Ekološki zaščitni ukrepi: Surovine ali odplake, ki jo vsebujejo, ne smemo odlagati oziroma zlivati direktno v okolje (tla/prst, kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode).

Ukrepi ob raztresanju/razlitju: Surovino poberemo mehansko z absorbenti (mivka, pesek, zemlja ali inertno snovjo ) in odložimo v za to označene posode za odpadke in odstranimo v skladu s predpisi. Območje onesnaženja očistimo z detergentom, ne uporabljamo topil ali razredčil.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje:[uredi | uredi kodo]

Ravnanje: Dobro prezračevanje delovnega prostora. Preprečimo uhajanje vnetljivih hlapov. Izogibajmo se koncentracijam, višjim, kot je dovoljeno. Embalaže, ki vsebuje 2-Butoksietanol ne smemo puščati odprte. V bližini ne sme biti odprtega ognja, vročih površin in drugih virov vžiga. Električne naprave morajo ustrezati eksplozijsko varni zaščiti. V delovnem prostoru morajo biti stalno pripravljena gasilna sredstva in gasilna pregrinjala. Uporabljamo samo orodje, ki ne iskri. Izogibati se moramo stiku surovine z očmi in kožo. Izogibati se moramo vdihavanju prahu in prašnih delcev. Zaščititi se moramo s predpisanimi osebnimi varovalnimi sredstvi.

Skladiščenje: Hranimo v tesno zaprti, v originalni embalaži na suhem, hladnem mestu, stran od nezdružljivih materialov, odprtega plamena, vročine, isker in direktne sončne svetlobe. Surovine ali odplake, ki jo vsebujejo, ne smemo odlagati oz. zlivati direktno v okolje (tla/prst oz. kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode). Skladiščimo stran od: oksidirajočih agentov, močnih baz in močnih kislin. Pri delu je potrebna previdnost. Ne kaditi! Odprte posode držati pokončno zaradi preprečitve izlitja materiala. Posode nikoli ne izprazniti s pritiskom.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu:[uredi | uredi kodo]

Dodatna napotila k opremi tehničnih naprav: Skrbeti je potrebno za dobro prezračevanje.

Osebna zaščitna sredstva: Zaščita dihal: ustrezna zaščita za dihala. Zaščita oči: nositi varovalna zaščitna očala proti poškropitvi. Zaščita rok: nositi zaščitne rokavice iz neoprena ali nitril-a. Drugo: Delovna higiena in običajna previdnost pri delu s kemikalijami.

Maksimalna dovoljena koncentracija: EU OEL (Evropa, 3/2003) na koži STEL: 246 mg/m³ v 15 minutah v vseh oblikah STEL: 50 ppm v 15 minutah v vseh oblikah TWA: 98 mg/m³ v 8 urah v vseh oblikah TWA: 20 ppm v 8 urah v vseh oblikah

Fizikalne in kemijske lastnosti:[uredi | uredi kodo]

Agregatno stanje pri 20 °C: Tekočina Barva: Različne barve Vonj: Karakterističen Plamenišče: 101 °C (213,8°F) Eksplozijsko območje: Spodnja eksplozijska meja: 1,1% Zgornja eksplozijska meja: 10,8% Parni tlak (zrak=1): Najvišja znana vrednost je 4,07 Specifična gostota (voda=1): 1,017 pH vrednost: kislo Topnost v vodi: Lahko topno v mrzli vodi Viskoznost (kinematična): 393,314 cSt

Obstojnost in reaktivnost:[uredi | uredi kodo]

Obstojnost: Pri normalni uporabi in skladiščenju stabilno. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Izogibati se je potrebno nezdružljivim materialom in virom vžiga.

Nezdružljive snovi: Nezdružljive snovi so: oksidirajoči agenti, močne kisline in močne baze.

Nevarne reakcije: Nevarne nekontrolirane eksotermne reakcije z oksidirajočimi agenti, močnimi kislinami in močnimi bazami.

Nevarni produkti razkroja: Dim, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in dušikovi oksidi.

Toksikološki podatki:[uredi | uredi kodo]

Akutna toksičnost:

Izpostavljenost in vdihavanje hlapov topil in prekoračeni maksimalno dovoljeni koncentraciji, lahko povzroči resne zdravstvene težave, kot npr. draženje sluznice, dihalnih poti, kakor tudi okvaro ledvic, jeter in centralnega živčnega sistema. Simptomi in znaki za omenjene težave so: glavobol, vrtoglavica, utrujenost, mišična oslabelost, zaspanost, omotica in v najtežjem primeru izguba zavesti.

Stik s kožo: Ponavljajoč in dolgotrajen stik s kožo lahko povzroči razmastitev kože in ne alergične kontaktne poškodbe na koži (kožni dermatitis) in/ali vnos nevarnih snovi skozi kožo.

Stik z očmi: Razpršilci lahko povzročajo draženje ter povratno škodo na očeh.

Ekotoksikološki podatki:[uredi | uredi kodo]

2-Butoksietanol se razgradi v okolju nekaj dneh in ni opredeljen kot glavni onesnaževalec okolja.

Podatki o ekoloških učinkih, ekotoksičnosti: Na voljo ni podatkov o toksičnosti proizvoda. Strupeni učinki na vodno okolje – akutna toksičnost

Razgradljivost in akumulacija: Proizvod je bil ocenjen po metodi Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC in ni razvrščen z okolju nevarnimi lastnostmi.

Drugi podatki: Surovine ali odplak, ki jo vsebujejo, ne smemo odlagati oziroma izlivati direktno v okolje (tla/prst oz. kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode).

Odstranjevanje:[uredi | uredi kodo]

Nekoristni presežki, neuporabni odpadki: Nekoristne presežke in neuporabne odpadke odstranimo kot to določa Pravilnik o ravnanju z odpadki.

Uporabljena embalaža: Z uporabljeno embalažo ravnamo kot to določa Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Način uničenja: Ni podatkov

Transportni podatki:[uredi | uredi kodo]

V skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga, proizvod ni razvrščen kot nevarno blago za prevoz.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih:[uredi | uredi kodo]

Simbol nevarnosti: V skladu z Zakonom o kemikalijah in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov, proizvod ni razvrščen kot nevaren.

Vsebuje: phosphoric acid, tris(2-methylpropyl)ester

R-stavki: Ni opozorilnih stavkov.

S-stavki: Ne vdihavati hlapov/meglice.

Podatki o predpisih: Zakon o kemikalijah, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, Zakon o prevozu nevarnega blaga – ADR.

Druge informacije:[uredi | uredi kodo]

vir: www.spekter-zalec.si/.../SPEKTER%20-%20LESONAL%20BAZA%20WB.doc vir: http://en.wikipedia.org/wiki/2-Butoxyethanol