Živosrebrov(I)-klorid

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Živosrebrov /I/ klorid / kalomel
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
Hg2Cl2
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.030.266
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
  • InChI=1
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Vrelišče 1
1
Topnost (1) 1
log P 1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calcium
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Živosrebrov /I/ klorid / kalomel/ Hg2Cl2 je bel netopen prah.


Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka:

Uporaba snovi ali pripravka:

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost:


Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Strupeno: vdihavanje, zaužitje ali stik s kože s snovjo povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Preprečite vsak stik s kožo. Stik z raztaljeno snovjo lahko povzroči hude opekline kože in oči.


Vdihovanje

Stik ali vdihavanje imata lahko lasnejše posledice.

Zaužitje

Izpostavljenost (vdihavanje, zaužitje, stik s kožo) snovi ima lahko kasnejše posledicce.

Stik s kožo in očmi:

V primeru stika s snovjo takoj izpirajte kožo ali oči s tekočo vodo najmanj 20 min.


Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti

Pri požaru lahko nastanejo dražilni, jedki in / ali strupeni plini. Širjenje požara ali odtekanje vode za gašenje povzročata jedko in / ali strupeno reakcijo in s tem onesnaževanje okolja.

Stik s kovino lahko povzroči nastajanje vnetljivega plina - vodika. Kontejner lahko eksplodira ob segrevanju.

Primerna sredstva za gašenje

Mali požar: Prah, CO2 ali razpršena voda.

Veliki požar: Prah, CO2, alkoholno obstojna pena ali razpršena voda. Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno. Zajezite vodo od gašenja za kasnejšo odstranitev; ne razsujte snovi.

Goreči kamion, cisterne: Gasite z velike oddaljenosti-uporabljajte vodne topove. Ne vlivajte vode v kontejner. Hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več. Umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali kontejnerja. Vedno se odmaknite od goreče cisterne.

Posebna zaščitna oprema za gasilce:

Uporabite izolirni dihalni aparat (IDA). Nosite kemijsko zaščitno obleko. Gasilska zaščitna obleka je priporočljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.


Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi:

Premaknite ponesrečenca na svež zrak. Nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha. Ne izvajajte umetnega dihanja usta na usta, če sumite, da je ponesrečenec vdihaval ali zaužil snov; v takem primeru nudite umetno dihanje z ustreznim nastavkom ali drugo medicinsko pripravo. Uporabite kisik, če je dihanje oteženo. Odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev.

Izogibajte se stiku z razsuto snovjo.

Poškodovanca pokrijte in pustite počivati. Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne avrovalne opreme.

Ekološki zaščitni ukrepi

Odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici). Ne dotikajte se kontejnerja ali razsute snovi, če nimate oblečene ustrezne začitne obleke. Zaustavite iztekanje, če je to brez nevarnosti. Preprečite vstop v vodne vire, kanalizacijo, kleti ali zaprte prostore. Absorbirajte ali prekrijte s suho zemljo, peskom ali drugim negorljivim materialom ter prenesite v zbiralnik. Ne vlivajte vode v kontejner.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Skladiščenje

Hraniti v ohlajenem, prezračenem, suhem in zaklenjenem prostoru.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu[uredi | uredi kodo]

Fizikalne in kemijske lastnosti[uredi | uredi kodo]

Obstojnost in reaktivnost[uredi | uredi kodo]

Toksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Zelo strupeno in okolju nevarno!


Ekotoksikološki podatki[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje[uredi | uredi kodo]

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Zakonsko predpisani podatki o predpisih[uredi | uredi kodo]

Druge informacije[uredi | uredi kodo]

Tipični znaki akutne izpostavljenosti: vneto grlo, kašljanje, zmankanje sape, rdečica na koži in/ali bolečina na tem predelu, rdeče oči in/ali bolečina, železen okus v ustih, trebušna bolečina, driska, bruhanje, nezavest.

Organi (sistemi), ki so glavne tarče: centralni živčni sistem, možgani, ledvice, oči, koža, dihalni sistem.