Pojdi na vsebino

Železov III sulfat

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Železov(III) sulfat
Imena
IUPAC ime
1
Sistematično ime
1
Druga imena
1
Identifikatorji
3D model (JSmol)
Kratice 1
ChEBI
ECHA InfoCard 100.030.054
EC število
  • 1
KEGG
MeSH 1
RTECS število
  • 1
  • InChI=1
  • 1
Lastnosti
1
Molska masa 1
Videz 1
Gostota 1
Tališče 1
Vrelišče 0d 100 do 105 °C
1
Parni tlak 1
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Specifična toplota, C 1
Standardna molarna
entropija
So298
1
1
1
Farmakologija
Aplikacija zdravila 1
Farmakokinetika:
1
1
1
1
1
Pravni status
  • AU: 1
  • CA: 1
  • UK: 1
  • ZDA: 1
  • 1
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Glavne nevarnosti 1
1
R-stavki (zastarelo) 1
S-stavki (zastarelo) 1
R/S-stavki (zastarelo) 1
NFPA 704 (diamant ognja)
NFPA 704 four-colored diamondFlammability code 1: Must be pre-heated before ignition can occur. Flash point over 93 °C (200 °F). E.g. canola oilHealth code 1: Exposure would cause irritation but only minor residual injury. E.g. turpentineReactivity code 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calcium
1
1
1
Plamenišče 1
Meje eksplozivnosti
1
Smrtni odmerek ali koncentracija (LD, LC):
1
NIOSH (ZDA varnostne meje):
PEL (Dopustno)
1
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Železov(III) sulfat je kemijska spojina s formulo Fe2(SO4)3, sulfat trivalentnega železa. Tovarniško ime železovega III sulfata je Ferikol. Uporablja se za čiščenje odpadnih vod in za nevtralizacijo fosfatov na industrijskih internih čistilnih napravah.

Identifikacija snovi ali pripravka:

[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka: Ferikol Uporaba snovi ali pripravka: Čiščenje odpadnih vod

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:

[uredi | uredi kodo]

Kemijsko ime je železov III sulfat. Utežni procent je 41-44%. Črkovni znak za nevarnost je C, kar pomeni jedko.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:

[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost: Pri stiku z očmi povzroča opekline. Pri stiku z očmi povzroča draženje, bolečino, solzenje, pordečenje oči in kemično vnetje roženice; če vnetje ni pravilno zdravljeno lahko pride do nepopravljive poškodbe vida. Pri zaužitju povzroča draženje in kemične opekline v ustih, grlu, požiralniku in želodcu; lahko pride do bolečin v grlu, trebuhu, želodcu in do diareje ter slabosti. V razredčeni obliki snov ni nevarna za okolje.

Ukrepi za prvo pomoč:

[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje Osebo moramo odpeljati na svež zrak. Če je dihanje oteženo, se je treba posvetovati z zdravnikom. Zaužitje Če snov zaužijemo moramo sprati usta z vodo, spiti več kozarcev vode ali mleja, ne smemo pa izsiljevati bruhanja. Stik s kožo in očmi: Če snov pride v stik s kožo moramo le to takoj sprati z veliko vode. Onesnaženo obleko je treba sleči. Če je koža vzdražena, se je treba posvetovati z zdravnikom. Če snov pride v stik z očmi jih moramo takoj vsaj 15 minut izpirati z vodo in poiskati zdravniško pomoč.

Ukrepi ob požaru:

[uredi | uredi kodo]

Železov III sulfat ne gori.

Posebne nevarnosti za požaru izpostavljeno osebje Pri toplotnem razkroju je možno nastajane SOx plinov.

Primerna sredstva za gašenje Ne gori.

Posebna zaščitna oprema za gasilce: Uporabiti primerno varnostno opremo.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih

[uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Obvezna uporaba zaščitne obleke, rokavic (vse iz gume ali PVC) in zaščitnih očal.

Ekološki zaščitni ukrepi V primeru nezgode pri transportu obvestiti uporabnike cest. Preprečiti iztok v kanal. Pri razlitju večje količine uporabimo interno sredstvo za absorbcijo (pesek, zemlja), produkt nevtraliziramo z natrijevim karbonatom, apnom ali kalcijevim karbonatom in odstranimo. Ostanek ali manjše količine sprati z veliko količino vode.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje

[uredi | uredi kodo]

Ravnanje Črpati s črpalkami, primernimi za črpanje kislin oz. jedkih snovi. Skladiščenje Za skladiščenje priporočamo posebne materiale, odporne na kislino (PVC, pleksi steklo, polietilen, ebonit). Hraniti pro temperaturah med 0 in 35 °C.

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu

[uredi | uredi kodo]

Za osebno zaščito moramo uporabljati zaščitno masko za zaščito dihal (pri nevtralizaciji z apnom), zaščitne rokavice za roke, zaščitna očala za oči in zaščitno obleko za kožo.

Fizikalne in kemijske lastnosti

[uredi | uredi kodo]

Snov je tekočina, ima šibko kiselkast vonj in je rjave barve.

Obstojnost in reaktivnost

[uredi | uredi kodo]

Snov je obstojna pri normalnih temperaturah. Pri povišanih temperaturah zaradi termičnega razpada nastajajo SOx plini. Nekatere kovine, kot npr. železo, jeklo, aluminij in alkalični ali oksidacijski reagenski so s snovjo nezdružljivi. Pri stiku s kovinami se razvije vodik. Nevarno produkti razvoja so SOx plini.

Toksikološki podatki

[uredi | uredi kodo]

Takojšnji nevarni učinki na zdravje: Draži kožo. Oplaknite povzročene opekline sluznice, oči in dihalnih organov.

Ekotoksikološki podatki

[uredi | uredi kodo]

Učinki, obnašanje, razgradnja nevarne snovi v okolju: Med hidrolizo se spojina spremeni v železov hidroksid s pH 5-7. V prisotnosti fosfatov pride do nastanka železo-fosfatnih kompleksov.

Odstranjevanje

[uredi | uredi kodo]

Odstranjevanje v skladu z domačo zakonodajo. Odpadke produkta moramo razredčiti z vodo in nevtralizirati z raztopino sode, odpadno embalažo pa sprati z vodo in vodo nevtralizirati z raztopino sode.

Transportni podatki

[uredi | uredi kodo]

Opozorilne oznake: UN številka: 3264 Anorg. tekočina, jedka, kisla, n.d.n, embalažna skupina III, razred 8. Splošni ukrepi, ki jih mora izvajati voznik so ustavitev motorja, oblečena zaščitna obleka in ob razlitju obvestiti policijo in gasilce. Če snov izteka je odprtino po možnosti treba zamašiti brez rizika. Če snov izteka na zemljo ferikol zajezite in prečrpajte s črpalkami v rezervar ali kontejner, razredčite z veliko količino vode in nevtralizirajte z rastopino sode. Če snov izteče v vodo je potrebno opozoriti vse uporabnike.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih

[uredi | uredi kodo]

Označevanje nevarne kemikalije v skladu s Pravinikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi. Oznaka za nevarnost je C-jedko, opozorilni stavki so R 34:povzroča opekline, obvestilni stavki pa so S 26:če pride v stik z očmi takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč, S 27:takoj sleči vso onesnaženo obleko, S 37/39:nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

Druge informacije

[uredi | uredi kodo]

Podatki so namenjeni izključno varnosti in temeljijo na trenutnem znanju in izkušnjah.