Toluen

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Toluen
IUPAC-ime 1
Sistematično ime 1
Druga imena TOLUEN
Identifikatorji
Kratice 1
Številka CAS 108-88-3
PubChem 1
EINECS število 203-625-9
EINECS število 1
KEGG 1
MeSH 1
ChEBI 1
RTECS število 1
Oznaka ATC 11
SMILES
InChI
Lastnosti
Molekulska formula C6H5CH3
Molekulska masa 92,14
Videz tekočina
Gostota (20oC) 0,78 g/cm3
Tališče

-95C (-139F) (-95oC)

Vrelišče

1 (111oC)

Topnost (voda) (20oC)0,5g/l
Topnost (1) 1
log P 2,69
Parni tlak Ca23h PA pri 20oc
kH 1
Atmosferna OH konstanta 1
Kislost (pKa) 1
Struktura
Kristalna struktura 1
Koordinacijska
geometrija
1
Oblika molekule 1
Termokemija
Standardna tvorbena
entalpija
ΔfHo298
1
Standardna sežigna
entalpija
ΔcHo298
1
Standardna molarna
entropija
So298
1
Specifična toplota, C 1
Farmakologija
Biorazpoložljivost 1
Pot
uporabe
1
Presnova 1
Razpolovni čas 1
Vezava na beljakovine 1
Izločitev 1
Pravni status  ?(AU)

?(CA) ?(UK) ?(ZDA) {{{legal_status}}}

Kategorija
nosečnosti
1 ?(AU) ?(ZDA)
Podatki o eksplozivu
Občutljivost na tresljaje 1
Očutljivost na trenje 1
Hitrost eksplozije 1
RE faktor 1
Nevarnosti
Varnostni list 1
EU klasifikacija 1
EU Index 1
Glavne nevarnosti 1
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
1
 
R-stavki R11/R20
S-stavki S16/S25/S29/S33
R/S-stavki 1
Plamenišče 1
Temperatura
samovžiga
535oC
Meje eksplozivnosti
(spodnja meja)1,2vol%;(zgornja meja)7,0vol%
Dovoljena stopnja
izpostavljenosti
(PEL)
1
LD50 (peroralno-podgane):636mg/kg;(vdihovanje-podgane):49g/m3/4h
Sorodne snovi
Drugi anioni 1
Drugi kationi 1
Sorodno 1 1
Sorodne snovi 1
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

TOLUEN je brezbarvna vnetljiva tekočina z vonjem po benzenu. Je pomembna sestavina premogovnega katrana. Sintetično jo pridobivamo iz bencinskih frakcij,uporabljamo pa kot topilo in razredčilo za lake,za sintezo trinitroroluena,saharina,benzojske kisline in benzaldehida.

Identifikacija snovi ali pripravka:[uredi | uredi kodo]

Identifikacija snovi ali pripravka:TOLUEN

Uporaba snovi ali pripravka: Uporabljamo ga kot topilo in razrečilo za lake. Uporablja se za izdelavo barvnih lakov, razredčil barv, lakov za nohte, in za nekatere procese tiskanja in barvanja usnja.

Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:[uredi | uredi kodo]

Sinonimi: metilbenzen

CAS-št.:108-88-3

št.indeksa EC:601-021-00-3

molarna masa:92,14

št. EINECS:203-625-9

molekulska formula:C7H8 (C6H5CH3)

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za nevarnost: Lahko vnetljivo.Zdravju škodljivo pri vdihovanju.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje: Sveži zrak. Zrahljajte obleko in sprostite dihala.

Zaužitje: Parafinsko olje (3ml/kg),natrijev sulfat(1 žlica 1/4l vode).Pokličite zdravnika.Ponesrečencu ne dajte ricinusovega olja,mleka ali alkohola. Stik s kožo in očmi: Kožo sperite z veliko vode. Slecite onesnaženo obleko. Oči spirajte z veliko vode najmanj 10 minut s široko odprtimi vekami. Pokličite specjalista za oči.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Posebne nevarnosti: Vnetljivo. Hlapi so težji od zraka. Na zraku lahko nastane eksplozivna mešanica.Hraniti ločeno od virov vžiga.

Primerna sredstava za gašenje: CO2,pena,prah

Posebna zaščitna oprema za gasilce: Ne zadržujte se v nevarnem območju brez ustrezne obleke za kemično zaščito in lastnega gasilnega aparata.

Drugi podatki: Preprečiti morebiten nastanek statične elektrike. Posodo ohladite z razpršeno tekočo vodo z varne razdalje. Ne dopustite,da voda od gašenja požara zaide v površinsko vodo ali podtalnico.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih [uredi | uredi kodo]

Previdnostni ukrepi, ki se nanašajo na ljudi: Ne vdihavajte hlapov/meglic. Zagotovite prezračevanje zaprtega prostora.

Ekološki zaščitni ukrepi Preprečiti nevarnost,da bi snov odtekla v kanalizacijo.

Postopki čiščenja: Vsrkajte z materialom za vpijanje tekočine. Odstranitev tekočine. temeljito očistite kontaminirano območje, zaprt prostor temeljito prezračiti.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje [uredi | uredi kodo]

Ravnanje Preprečiti morebiten nastanek statične elektrike.

Skladiščenje Hranite v tesno zaprti posodi,na dobro prezračenem mestu ter ločeno od virov vžiga in toplote,pri temperaturi 15 do 20o C

Nadzor nad izpostavljenostjo/varnost in zdravje pri delu [uredi | uredi kodo]

Poseben parameter za nadzor: MDK(največja konc.na del.mestu)toluen 50 ml/m3 ali 190 mg/m3

Osebna varovalna oprema: Pri nastanku hlapov/meglic je potrebna zaščita dihal.

Zaščita oči: potrebna

Zaščita rok: potrebna

Varovalno oblačilo je treba izbrati za vsako delovno mesto posebej,odvisno od koncentracije in količine nevarnih snovi,ki jih uporabljate. Odpornost varovalnega oblačila proti kemikalijam je treba preveriti z ustreznim dobaviteljem.

Delovna higiena: Kontaminirano oblačilo je treba takoj sleči. Uporabite zaščitno kremo za kožo. Po delu s snovjo si je treba umiti roke in obraz.

Fizikalne in kemijske lastnosti [uredi | uredi kodo]

Videz: tekočina

Barva: brezbarvna

Vonj: po benzenu

Vrednost pH: podatek ni znan

Viskoznost:(20oC) 0,58 mPa*s

Tališče: -95oC

Vrelišče: 111oC

Temperatura vžiga: 535oC

Plamenišče: 6oC

Meja eksplozije:

spodnja meja 1,2 vol.%

zgornja meja 7,0 vol.%

Tlak hlapov: (20oC) 29 mbar

Relativna gostota hlapov: podatek ni na voljo

Gostota: (200C) 0,87 g/cm3

Topnost: v vodi (20oC) 0,5g/l

logP( lok): 2,69

Obstojnost in reaktivnost [uredi | uredi kodo]

Pogoji,ki se jim je treba izogibati: močno segrevanje, neprezračen prostor

Snovi,ki se jim je treba izogibati: dušikova kislina,dušikovi oksidi,organske dušikove spojine,oksidanti,uranov heksafluorid,žveplo

Nevarni razgradni produkti: ni podatkov

Drugi podatki: lahko vnetljiv,nekompatibilen z različnimi plastikami,gumo,eksploziven z zrakom v plinskem agregatnem stanju

Toksikološki podatki [uredi | uredi kodo]

Akutna strupenost

LD50(peroralno,podgane):636 mg/kg

LD50(vdihovanje,podgane):49 g/m3/4h


Subakutna in kronična strupenost: ob upoštevanju dovoljenih vrednosti ne deluje embriotoksično

Drugi toksični podatki: Po vdihovanju hlapov: simptomi draženja dihal Po stiku s kožo: draženje;po dolgotrajni izpostavljenosti kemikaliji;dermatitis;razmastitev kože,po kateri se lahko pojavi sekundarno vnetje;nevarnost absorpcije skozi kožo Po stiku z očmi: draženje;draženje sluznice Po zaužitju: bruhanje;nevarnost aspiracije po bruhanju;absorbcija Sistemski občutki: po absorpciji večje količine: motnje pri delovanju osrednjega živčevja,omamljenost,krči,nezavest,zastoj dihanja,kardiovaskularna odpoved Drugi podatki: Snov je potrebno uporabljati enako previdno kot druge kemikalije. Ostalo: Raziskave na ljudeh in živalih so v splošnem pokazale, da toluen ne povzroča raka.Po klasifikaciji EPA, toluen ni kancerogen.

Ekotoksikološki podatki [uredi | uredi kodo]

Biološka razgradljivost:

V vodi raztopljene snovi so biološko razgradljive.

Vedenje v okolju: Toluen v okolju ni obstojen. Distribucija: log P(okt):2,69

Bioakumulacijska zmožnost je majhna.

Številka nevarnosti (FRG) (bakterije):4,5

Številka nevarnosti (FRG(ribe):4,2 Številka nevarnosti (FRG) (sesalci):1

Ekotoksični učinki:

Biološki učinki:strupen za vodne organizme;toksično deluje na ribe in plankton; spremeni okus ribjih beljakovin;nevarnost nastanka eksplozivnih hlapov nad vodno površino

Strupenost za ribe: L indus - LC50:70 mg/l

Strupenost za reke: Daphnia magna - EC50:270 mg/l

Strupenost za bakterije Ps.pudita - EC0:29 mg/l

Drugi ekološki podatki:

Razgradljivost:

BOD5:0,86g/g

COD:0,7g/g

ThOD:3,13g/g

Preprečite vstop v vode,odpadne vode ali tla! Po priporočilu EPA (Environmental Protection Agency)je limit vsebnosti toluena v pitni vodi 1 mg/L.

Odstranjevanje [uredi | uredi kodo]

Izdelek: Za odstranjevanje kemikalij ali ostankov ni enotnih predpisov ES. Kemični ostanki navadno veljajo za posebne odpadke. Njihovo odstranjevanje urejajo v državah članicah ES ustrezni zakoni in predpisi. Priporočamo,da navežete stik s pristojnimi organi ali pooblaščenimi podjetji za odstranjevanje odpadkov,ki vam bodo svetovala,kako odstraniti posebne odpadke.

Embalaža: Odstranjevanje v skladu z uradnimi predpisi;s kontaminirano embalažo ravnajte enako kot s samo snovjo;če uradno ni določeno drugače,lahko z nekontaminirano embalažo ravnate tako kot z gospodinjskimi odpadki ali jo reciklirate.

Transportni podatki[uredi | uredi kodo]

Prevoz po kopnem ADR/RID

Razred ADR/RID: 3

Številka in črka: 3 b

Ime snovi: 1294 TOLUEN

Prevoz po morju IMDG

Razred IMDG: 3,2 Št.UN: 1294

Skupina pakiranja:II

Ems: 3-07

MFAG: 310

Pravilno ime izdelka: TOLUEN

Prevoz po zraku ICAO-TI in IATA-DGR

Razred ICAO/IATA: 3

Št.UN/ID: 1294

Skupina pakiranja:II

Pravilno ime izdelka: TOLUEN

Pravila glede prevoza so navedena v skladu z mednarodnimi pravili.

Zakonsko predpisani podatki o predpisih [uredi | uredi kodo]

Označevanje v skladu s pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.list RS 73/99)

Oznaka:

F - lahko vnetljivo

Xn - zdravju škodljivo

R-stavki:11-20 Lahko vnetljivo.Zdravju škodljivo pri vdihovanju

S-stavki:16-25-29-33 Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi.

Preprečiti stik z očmi. Ne izprazniti v kanalizacijo

Praprečiti statično naelektrenje.

EC-št.:203-625-9 označeno po EC

Druge informacije [uredi | uredi kodo]

Okuženost z toluenom opravimo s testom izdihanega zraka, urina ali krvi.Test mora biti opravljen najkasneje v 12 urah po izpostavljenosti toluenu.